't VLIEGEND BLAADJE. Algemeene Nieuws- ft en AdvertenModc VOOR DEN HELDER EN OMSTREKEN. Oplaag 4000 Ex. Prijs 1 Cent. No. 246. Zaterdag 26 Juni 1875. Derde Jaargang. Advertentiën van 15 regels 25 Cent. Elke regel meer 5 Cent. Groote letters naar plaatsruimte. 288ste Staats-Loterij. Advertentiën. 25-Jariie Ecltvereeniw 25-Jarice Mtvmipi De ondergeteekende De Heer MUSIS SAC1U M. Groote Vergadering Voor Ae Lefleu fler HrarnÉ Kerk. Evangelisatie-Lokaal, Ds. E. B. GUNNING, School Molenplein, 1161. «Ernst en Scherts." Gewone Vergadering Burgerkring Harmonie. DIENSTBODE, I. LOOPJONGEN, een DAGMEISJE, GEVONDEN: VERLOREN: Verschijnt DINSDAG en VRIJDAG. Uitgevers BERKHOUT Co. Abonnement per drie maanden 30 Ct., buiten deze gemeente, franco per post, 50 Ct. aan H. H. Geabonneerden buiten deze gemeente. Wegens de vele moeite en kosten, verbonden aan bet incasseeren van Abonnementsgelden buiten deze ge meente, zal 't Vliegend Blaadje van af 1 Juli, niet anders dan tegen VOORUITBETALING van bet Kwar taal verzonden worden. H. II. Geabon neerden gelieven ons dus bet bedrag van bet 2e en 3e Kwartaal voor 1 Juli a. s. in Postzegels of Postwis sels over te maken, ten einde geen vertraging in de toezending te on dervinden. DE UITGEVERS. Vertrekdagen der Mails. Naar Oost-Indië Eiken Donderdag, 's avonds 6.50. WEEKKALENDER. JUNIJULI. Zaterdag 26, Zondag 27, Maandag 28, Dinsdag 29, Woensdag 80, Donderdag 1, Vrijdag 2. Opgang der Zon, Zaterdag 26 Juni, 3 uur 42 miDuten. Ondergang, 's avonds 8 u. 22 m. Laatste Kwartier Zaterdag 26 Juni. Niets staat er hier zeker; De bloem, die nu lacht. Al dekt haar de kweeker. Licht welkt ze van nacht. De golf, aan het spelen, Straks woedt ze, en 't schip, Dat goud ons zou deelen, Vergaat op een klip. Mn. A. Bogaers. Uitslag der herstemmingen voor de Tweede Kamer. Almelo. Gekozen Mr. J. R. Cor- ver Hooft, (conservatief.) Arnhem. Gekozen Mr. J. H. Geert- sema, (liberaal.^ Delft. Gekozen tot Septemter a. s., Jhr. F. de Casembroot, (conservatief.) De verkiezing voor de gewone pe riodieke aftreding gaf denzelfden uit slag. Utrecht. Gekozen J. N. Bastert, (liberaal.) NIEUWSTIJDINGEN. HELDER, 25 Juni 1875. Woensdag is alhier door de politie een jong mensch in hechtenis genomen, die, op een kantoor werk zaam, zich door middel van valsche handteekening gelden had toegeëigend. Het blijkt dat hij op dit kantoor reeds meermalen op zoodanige wijze geld in handen heeft gekregen. Gisteren is de besch. reeds naar Alkmaar overgebracht. Zaterdag heeft te Zaandam bij de Israëlitische gemeente een ker kelijke quaestie aanleiding gegeven tot storing der godsdienstoefening. De treurige toestand, die deze opschudding heeft teweeggebracht is veroorzaakt door een hevige woor denwisseling tusschen eenige leden, over de wijze van gebruikmaken van het ceremonieel. De politie, die van deze zaak kennis had gekregen, heeft reeds eenige personen verhoord. Ingevolge een onderlinge schik king, heeft de Maatschappij der Staats spoorwegen aan de erfgenamen van den Heer Eiken van Geldrop, die, eenige maanden geleden te Tilburg overleden is aan de gevolgen van een spoorwegongeluk, f 52.000 als schadevergoeding uitgekeerd. Men meldt uit Zierikzee aan de >N. R. Ct." Er heerscht hier gevolge van de sinds een veertien dagen herhaaldelijk voorkomende ge vallen van inbraak of poging daartoe. De eerste gevallen daarvan zijn reeds in dit blad medegedeeld; later heb ben er nog onderscheidene plaats ge had. Niet onwaarschijnlijk speelt echter de verbeelding ook haar rol hierbij, en is de onrust der burgerij grooter dau het gevaar. Ondertus- schen is 't aan de politie, hoe ijve rig zij ook is, nog niet gelukt den behendigen nachtelijken wandelaar en overklimmer te betrappen. Bij den brand te Dublin heb ben aandachtige waarnemers van de mensehelijke natuur gelegenheid kun nen vinden tot 't opmerken eener proeve van ongewone mensehelijke verdierlijking. Gedurende en na den brand namelijk werden in de omlig gende straten meer dan 20 personen opgeraapt in een toestand van be- wustelooze dronkenschapzij wer den naar het hospitaal vervoerd, waar er twee kort daarop den geest gaven en verscheidene anderen thans hopeloos liggen. Men gist wat deze ongelukkigen gedaan hebbenzjj had den zich volgedronken aan de door de straten stroomende whiskey. Tij dens de ramp verdrong 't Dublinsche gepeupel zich om het heete vocht met kommen, hoeden en schoenen op te scheppen velen gunden zich zelfs tot scheppen den tijd niet: zij wierpen zich plat op den grond en slurpten uit de goten. Langs den spoorweg tusschen Londen en Bedford is dezer dagen een kajuitsjongen, die op weg was om zich naar zijn vaartuig te Liver- pool te begeven, vermoord of ver ongelukt. Het rechterlijk onderzoek daarover heeft aan het licht gebracht, dat de knaap, Henry Hamilton, met wonden als overdekt, gevonden werd langs den spoorweg, dicht bij het station van Bedford. Hij had in hetzelfde compartiment gereisd met drie andere personenMM. Sprag- gelt, anglikaansche domineeHerbert Willis, grondeigenaar nabij Bedford en Treeman, grondeigenaar in gemelde stad, welke alle drie min of meer be schonken waren. Willis verklaart, dat hij geheel dronken was, en ge looft, dat zijne vrienden het weinig minder waren dan hij. In alle geval hebben zij veel gerucht gemaakt en, daar zij zich op een trein bevonden van het Amerikaansche stelsel, waarop men van den eenen wagon in den anderen kan gaan, verlieten zij hun rijtuig, en men gelooft zelfs, dat een van hen er boven op is geklommen. Wat er van zij, twee dezer heeren hebben hunne hoeden verloren, welke men langs de haan heeft terugge vonden. Een weinig verder vond men het lijk van den kajuitsjongen, afgrijselijk verminkt en overdekt met wonden, die, volgens de geneesheeren kunnen veroorzaakt zijn, zoowel door de wielen van den trein als door een snijdend werktuig. Men vermoedt echter, dat hij is vermoord, na van den trein te zijn gevallen, want dertig pond sterling, welke hij 's morgens nog bij zich had, zijn verdwenen. Het onderzoek duurt voort. Het doorslikken van kersepitten is zeer gevaarlijk. Een man, die een doorgeslikte kersepit in den blinddarm kreeg, is ten gevolge daarvan gestikt. Een jongen, die veel kersen gegeten en daarbij de pitten doorgeslikt had, is met veel moeite in 't kinderhospi taal te Frankfort gered. Zijn lichaam Ie Klasse. 2e Lijst. Prijzen van f100 en daarboven. Nos. 15152 en 15438 elk f1500. No. 18178 f400. No. 14364 f200,- - Nos. 5189, 5477, 12880, 15827, 16811 en 18217 elk f 100. 3e Lijst. No. 18581 f 20.000. No. 4231 f5000. No. 320 f2000. No. 2513 f1000. No. 5033 f400. Nos. 9776 en 17984 elk f200. Nos. 3497, 7877, 15210 en 19893 elk f100. 4e Lijst. No. 17825 f100. HELDERSCHE MOPPEN. Hè, wat ben je toch gelukkig, je hebt alles wat je verlangen kunt I Onde Russen, oude sigaren en onden wijn. Ja, maar om die te verkrijgen, heb ik ook een onde vrouw moeten nemen Nadat een onderwijzer in Amerika de geschie denis van Jozef aan zijne leerlingen breedvoerig en bavattelijk had verteld, vroeg bij san een on geveer 6jarigen Yankee: „Aan welke misdaad maakten Jozefs broeders zich schuldig, toen zij hem verkochten „Zij verkochten hem te goedkoop," antwoordde de knaap. NATUURLIJKE "'OORDEELEN. Lee raar: Wat voor eeü vogel liet Noach uit dc ark gaan? Kleinste jongen: (na een tusschenpoos). Een duif, mijnheer I L e e r a a rHeel goed. Maar ik had gedacht, dat gij allen, groote jongens, dit wel zoudt ge weten hebben. Allen: (behalve de kleinste). „Met uw verlof, mijnheer, hij zou het ook niet geweten hebben, als zijn vader geen vogelkoopman was!!!" Sergeant: Wat duivel, kerel! weet je niet aan welken kant je linkerbeen is? MilicienHn, hu, hu, nee sesant 1 De kopperoal hef mio alleen rnoar ezegd woar 't rechter zat! Burgerlijke Stand. Helder. Van 22-25 Jnni 1875. ONDERTROUWD: F. Huvers, werkman, en M. van Ginnekens. A. P. J. G. Maigret, sol daat, en T. Vos. A. van den Brom, werk man, weduwnaar van A. de Jong en J. Ludeke. H. Schuurman, slachter, en A. Boll. GEHUWD: C. Mulder en A. J. Tegel. C. Paans en W. Gerritsen. BEVALLEN: A. M. P. Egner geb. Gans Z.— OVERLEDEN G. Groen 9 m. J, C. Tis- meer, geb. de Heldt 63 j. Dankbaar herdenken wij heden de L onzer beminde Ouders M. J. van T1JN en M. van TIJN. Helder, 26 Juni 1875. Hunne liefhebbende Kinderen. Getrouwd C. MULDER en A. J. TEGEL, die, benevens hunne betrekkingen, dank zeggen voor vele blijken van belangstelling, bij hun huwelijk on dervonden. Helder, 28 Juni 1875. van WILLEM BUIKEMA en AALTJE DEKKER. Helder, 27 Juni 1875. Uit naam der Dochters. Getrouwd L. F. F. SCHILLING, van Nieuwediep, en T. M. G. SCHREDERHOF. Utrecht, 22 Juni 1875. Die tevens, ook namens weder- zijdsche betrekkingen, hunnen harte- lijken DANK betuigen voor de vele bewijzen van belangstelling, bij de voltrekking van hun Huwelijk onder vonden. Heden overleed miju geliefde Echt- genoote JOHANNA CHRISTINA DE HELT, na een langdurig doch ge duldig lijden, in den ouderdom van 63 jaren. Nieuwediep, 23 Juni 1875. J. TISMEER. Mede namens mijne kinderen. Voor de vele bewijzen van belang stelling, ondervonden bij de herden king van mijn 62n Verjaardag, betuig ik langs dezen weg aan die dankbare Tantezeggers mijnen oprechten dank. A. BEGEER. Yoor de vele blijken van deelne ming, bij het overlijden van haren geliefden Echtgenoot ondervonden betuigt de ondergeteekendemede namens hare kinderen en hehuwd- kinderen, aan allen hartelijten DANK. Wed. G. KOOMEN, geb. johannes. brengt langs dezen weg zijnen har telijken danR aan eenige werklieden op 'srijks werf alhier werkzaam zpnde, voor hunne belangelooze on dersteuning, aan hem bewezen. C. VAN DE BRANDE. Nieuwediep, 25 Juni 1875. De ondergeteekende verklaart, dat hetgeen hij ten nadeele van de Heeren KUROWSKY en B. VAL KENBURG gezegd heeft, geheel en al onwaarheid is. J a G E R. die uit het Hotel »de Toelast" een Zwart Zijden PARAPLUIE ter leen heeft ontvangen, wordt vriendelijk verzocht dezelve aldaar terug te doen bezorgen. De geruchten, om trent het mishandelen mijner vrouw zijn ge heel onwaar. Dit is geweest de vrouw van JAAP KIEZER. De oorzaak dier geruchten is de bijna gelijklui dende naam. SIMON KEIZER. der Zaugvereeniging „CECILIA," op Zondag^? Juni 1875, des avonds ten 8 ure. PROGRAMMA. Eerste Afdoeling. Koor uit de Opera „Guillaume Teil" Mannenkoor. „De Nachtegaal" Solo voor Tenor. „Dastheure Vatcr- haus" Koor uit de Opera „Le Pardon de Ploërmel" Tweede Afdeeling. Koor uit de Opera „Fra Diavolo" Duet uit de Opera „La Fille de Madame Angot" Mannenkoor. „Gebed om Vrede" Visscherskoor uit de Opera „La Muette do Portici" Rossini. Gretreij. Gubert. Meijerbeer. Anber. Lecocq. Heinze. ZONDAG den 27n JUNI a. s., 's mor gens om 10 uur, D. V. Spreker r Predikant te Alkmaar. INSCHRIJVING van Leerlingen, in 't bijzonder van MEISJES, voor gewoon Onderwijs, Fransclie Taal en Handwerken, dagelijks bij den HOOFD-ONDERWIJZER. Na afloop BAL. Introductie voor een Heer met of zonder Damef 0.49. Meerdere Dames 0.25. Heden, Vrijdagavond, in het bekende lokaal. HET BESTUUR. GEWONE VERGADERING op Dinsdag 29 Juni, des avonds ten 8 ure, in het gewone lokaal. HET BESTUUR. Gevraagd: een fatsoenlijke niet beneden de 18 jaar. Adres BERKHOUT Co. Ilr. S t u c a d o o r bericht door deze aan zijne geëerde begunstigers, dat hij VERHUISD is van de koningstraat naar den Kanaalweg. Alle werken in het vak voorko mende, worden tegen concurreerende prijzen, op de fijnste en soliedste manier bewerkt. Mej. de Wed. WEBER, aan de Binnenhaven, boven No. 27, verlangt tegen den ln Au gustus een knappe DIENSTBODE, wasch buitens huis. Mej. de Wed. A. de RUITER, Binnenhaven, No, 102 vraagt een zindelijke DIENSTBODE, die goed met de wasch kan omgaan. Een flinke fatsoenlijke liefst in de nabijheid wonende, kan tegen f 2.50 per week geplaatst wor den in »de Tijdgeest," Hoofdgracht. Men vraagt niet beneden 18 jaar, P. G., die 't huiswerk kan verrichten. Wasch buitens huis. Adres BERKHOUT Co. Zondag jl.in het park Tivoli, een rooden gestreepten AVONDDOEK. Terug te bekomen tegen betaling der advertentiekosten aan bovengenoemd lokaal. Een KOKER, van een Staatsie-Lan taren van een rijtuig, gaande van het Hotel »Den Burg" naar het Fort Erfprins" Die dezelve terug be zorgt bij L. SMIT, Stalhouder van genoemd Hotel, zal beloond worden.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1875 | | pagina 1