't VLIEGEND BLAADJE. Alpneene \ieuws- SS en Adverlenliebode VOOR DEN HELDER EN OMSTREKEN. Oplaag 4000 Ex. Prijs 1 Cent. t\u. 247. Woensdag 30 Juni 1875. Derde Jaargang. Advertentiën van 15 regels 25 Cent. Elke regel meer 5 Cent. Groote letters naar plaatsruimte. Advertentiën. M. J. VAN TIJN i «Nut en Genoegen." Verschijnt DINSDAG en VRIJDAG. Uitgevers BERKHOUT Co. Abonnement per drie maanden 30 Ct., buiten deze gemeente, franco per post, 50 Ct. aun II. H. Geabonneerdeu buiten deze gemeente. Wegens de vele moeite en kosten, verbonden aan liet incasseeren van Abonnementsgelden buiten deze ge meente, zal 't Vliegend Blaadje van af 1 Juli, niet anders dan tegen VOORUITBETALING van het Kwar taal verzonden worden. H. H. Geabon- neerden gelieven ons dus het bedrag van het 2e en 3e Kwartaal voor 1 Juli a. s. in Postzegels of Postwis sels over te maken, ten einde geeu vertraging in de toezending te on dervinden. DE UITGEVERS. Vertrekdagen der Mails. Naar Oost-Indië Eiken Donderdag, 's avonds 6.50. NIEUWSTIJDINGEN. HELDEK, 29 Juni 1875. De openbare vergadering, door de zangvereeniging Cecilia" Zondag avond in Musis Sacrum gehouden, gaf' op nieuw 't bewijs, dat genoemd gezelschap de edele zangkunst met ambitie beoefent, waarvan het flink uitgevoerd programma mocht ge tuigen. Een verrassing was den aanwezigen bereid, door 't uitreiken van een zilveren medaille met in scriptie, aan den heer J. Heeres, eere voorzitter van Cecilia", bij welke uitreiking door den heer J. F. Groen een kernachtige en indrukmakende redevoering werd gehouden. Heden herdenkt de alhier ge vestigde afdeeling van het Metalen Kruis" op feestelijke wijze haar tien jarig bestaan. Een brutale diefstal is gisteren- voormiddag te Amsterdam gepleegd. Op de Martelaarsgracht zette een juffrouw een zoogenaamd spoorweg- mandje op een stoep neder, terwijl zij met iemand stond te praten. Toen het gesprek geëindigd was, was het mandje verdwenen. Wel werd het na onderzoek op een andere stoep teruggevonden, maar minus de twaalf honderd gulden, die zich er in hadden bevonden. In den raad van Purmerende is het voorstel gedaan, het 500jarig bestaan dier stad feestelijk te her denken. B. en W. willen den juisten datum weten, waarop aan Purmerende stedelijke rechten zijn toegekend. Te Harderwijk melden zich schier dag aan dag een 25tal buiten landers aan ter dienstneming voor Atchiu. Te Avenhorn is een span fraaie paarden overleden, nadat zij gedron ken hadden uit een kuip, waarin het bekende waschmiddel tegen de wor men onder de schapen opgelost was. Zondagmorgen te 5 uur is in het IJ tegenover de Oosterdoksluis te Amsterdam, een schuitje, waarin 4 personen bezig waren met visschen, omgeslagen. Twee der genoemde personen werden gered door een al daar aanwezigen visscher, de Vries genaamd; de beide anderen, beiden huisvaders, werden eenigen tijd daarna levenloos opgehaald. Een behoeftige waschvrouw te Deventer heeft een erfenis van f 50 a f60.000 ontvangen. Te Abcoude heeft 'een geit van den landbouwer G. 4 jongen gewor pen, Te 's Bosch is een militair in hechtenis genomen, die, terwijl hij kamerwacht had, zich schuldig heeft gemaakt aan het wegnemen van een bankbiljet van f 60, dat de serg.- majoor bij vergissing had laten lig gen. Hij had het biljet verborgen op zekere plaats in de kazerne, voor zulke kostbare voorwerpen allerminst bestemd. Zaterdagnacht barstte te Slie- drecht in een arbeiderswoning een felle brand nit, die, niettegenstaande de aanvankelijke windstilte weldra zulke proportiën aannam, dank zij de dakbedekking met riet, dat in ruim een uur tijds zes woningen, be nevens een groote koepschuur in de asch lagen. Persoonlijke ongelukken hebben niet plaats gehad, doch ver scheidene gezinnen zijn van alles be roofd. Een ingezetene van Elberfeld heeft aan die stad 1000 mark geschon ken, onder bepaling dat de som zoo lang onaangeroerd moet blijven, tot dat het bedrag met intrest en intrest op intrest, 20.000.000 mark uitmaakt. Na 250 jaren ongeveer zal het kapi taaltje van 1000 m. tot een zoo groote som aangegroeid zijn. De gemeen teraad hoeft het geschenk, onder de bepaalde voorwaarden, dankbaar aan genomen. De jaarlijksche productie van steenkolen wordt voor de geheele wereld op 250 millioen tonnen ge schat, als: in Groot-Brittannië 124 millioen, Ver. Staten 40, Duitschland 48, Frankrijk 20, Belgie lö1^, Oos- tenrijk-Hongarije 10, Spanje 1 mill. Rusland 800.000 tonnen en de Brit- sche koloniën, Chili, Japan, enz., het overige. In den nacht van 17 op 18 dezer heeft de kastelein Ruchalski, te Zembowo in de Pruisische provincie Posen, in een vlaag van godsdienstigen waanzin, onder herhaalde betuiging dat God hem had bevolen bloed te vergieten, zijne vrouw en vijf zijner kinderen doodgeschoten. De oudste zoon, wien het gelukt was te ont vluchten, riep een buurman te hulp, die het niet waagde het vertrek binnen te gaan, maar door de openstaande deur zag, dat de vader in zijn razernij, na een rozenkrans op het lijk zijner vrouw te hebben gelegd, ook zich zelf den hals afsneed. Voor een paar dagen is te Bor deaux sneeuw gevallen. Naar gemeld wordt, moet zich dergelijk verschijnsel in de maand Juni sedert het begin dezer eeuw niet te Bordeaux hebben voorgedaan. Volgens het dagblad »La Tnr- quie" is in Syrië een benijdenswaar dige ontdekking gedaan, 't Is der Ottomanische regeering gebleken, dat daar een en twintig tot dusver on bekende, bloeiende dorpen bestaan, welke nooit eenige belasting aan den staat hebben opgebracht. Natuurlijk zal er spoedig verandering in dien toestand komenmisschien ondervin den de houders van Turksche fondsen er eenmaal voordeel van. Voor eenige jaren heerschtein een stadje in Frankrijk de cholera. De prefect telegrafeerde aan den maire dier plaats: >Hebt gij voorzorgs maatregelen genomen?" De maire antwoordde kortaf: »Ja." De maire had eenige grafsteden doen graven. Volgens te Parijs ontvangen be richten is de materiëele schade, in Lot-et-Garonn© door de overstroo ming veroorzaakt, even groot als in Boven-Garonne. Te Moissac zijn 170 huizen vernield, te Magistère 50. Het water is te Agen tot 12 meter gestegende geheele stad is over stroomd. 20.000 personen zijn te Toulouse zonder dak. De vloed be dekt de stad over een uitgestrekt heid van 8 kilometer. De komst van Mac Mahon heeft een uitmuntend effect teweeggebracht. Twaalf hon derd soldaten zijn bezig met het op ruimen van de ingestorte huizen. In het Alexandra-Palace wordt een tentoonstelling van rozen gehou den, die in 26 klassen verdeeld is. De jury heeft bij het uitreiken der prijzen verklaard, dat het de schoonste verzameling was, die zij ooit gezien had. De kleinste edelman van Frank rijk is in de vorige week te Parijs gestorven, namelijk Pierre baron de Ckaudeneux. Hij was niet grooter dan 1.20 meter, schertste gaarne met zijn lilliputterstaille eu had de ge woonte te zeggenals ik geen edel man was en geen honderdduizend livres rente had, zou ik mij voor een bagatelletje laten kijken." Baron de Chaudeneux was 55 jaar oud. Hij bracht bijna het geheele jaar op het platteland door. De heer Schlieman, de beroemde navorscher der ruïnen vau Troje, heeft een lezing gehouden, waarin hij o. a. een verhaal heeft gedaan van zijn ontdekkingen sinds 1871. Hij had 260 man voor zijn werk gebruikt. Onder de opgegraven oudheden noemde hij de tempels van Apollo en Minerva. Zij waren van Dorischen stijl en buitengewoon prachtig. De tempel van Apollo was door Lysima- chus gebouwd 300 jaar voor Christus. Hij geloofde, dat de Trojanen het brood niet gekend hadden en daarom veel ouder waren dan Homerus. Ver volgens beschreef hij de wapenen en werktuigen, die hij gevonden had, waarvan hij photographische afbeel dingen liet zien. Een breedvoerige bespreking van de Homerische eigen namen, die den critici zooveel hoofd brekens kosten, liet hij volgen op zijn mededeelingen. Homerus kan volgens dr. Schliemann de ruïnen van Troje niet gezien hebben. Hij ge loofde dat Ilium niet de eenige stad was, want daar waren nog twee andere, die verscheiden voeten beneden Troje te vinden waren. Hjj dacht dat My- cenae, dat zulk een voorname rol in den Trojaansehen oorlog speelt, eerst geruimen tijd daarna gebouwd Kalk of schilderstukken had hij niet gevonden. De heer Schliemann ein digde met te verklaren, dat zijn arbeid geprezen en gelaakt werd, doch dat hij hem aan 't oordeel van 't publiek gaarne onderwierp. Op grooter schaal is zeker wel nooit geschaakt dan onlangs in de Vereenigde Staten. Eensklaps zijn 40 studenten van het Yale-college, waar onder verscheidene theologenmet evenveel jonge dames uit New-Haven verdwenen niemand weet waarheen. Waarschijnlijk reizen zjj niet samen, maar hebben zij zich verdeeld. Men vermoedt, dat ze voor het meerendeel zich naar Europa ingescheept hebben. Schakers en geschaakten behooren tot de welgestelde klasse. Dit is zeker een der kolossaalste studentenstreken, welke ooit uitge voerd zijn. Op den schouwburg te Cincin- nati vertoont thans een schutter, die zijns gelqke zoekt, zijn kunsten, 't Is een zoogenaamde »half breed" of half Indiaan. Zijn vader was een trapper" nit Canada, van Fransche afkomst, zijne moeder een roodhuid, stam der Cheyenne-Indianen. Reeds vroeg legde de knaap een buitenge wone zekerheid in het schot aan den dag, tot verwondering zelfs der In dianen, die anders niet licht te voldoen zijn. »De medicijnmeester" van den stam voorspelde, dat de »half-breed" eens de eerste prairie-jager van het Westen zou worden. Die voorspel ling is bewaarheid, want Frank Frayne is een onvergelijkelijk jager geworden'. Een ondernemend Yankee kwam op het denkbeeld uit die vaardigheid geld te slaan. Hij liet voor de nieuwe ster een spectakelstuk vervaardigen »Life on the border (Het leven aan de grenzen) getiteld. Daarin treedt Frayne als prairie-jager op en legt zijne bedrevenheid aan den dag. Zijn voornaamste stuk bestaat in het Teil-schot. Hij plaatst zijne vrouw, een jong mooi vrouwtje, aan den eenen kant van het tooneel, legt haar een appel op het hoofd, en gaat dan aan het andere einde staan op een afstand van 25 tot 30 pas. Dan keert hij zich om, legt zijn geweer over den schouder, zoekt zijn wit in een vóór hem geplaatsten spiegel, drukt los, en treft altijd den appel, Van bedrog is hier geen sprake, want on langs kaatste de kogel van de ijzeren plaat achter de vrouw terug en trof een bediende aan den voet. Hoe onmenschelijk het zij een vrouw aan het altijd mogelijke gevaar bloot te stellen, toch is het een mees terlijk schot. Meesterlijker nog was hetgeen hij later deed, toen hjj op dezelfde wijze op 30 pas afstand een gewone naald trof. Hij heeft een aanzienlijke weddenschap gewonnen, door een neger het stompje van een pijp uit den mond te schieten, zon der hem eenigszins te kwetsen. In een restaurant te Berlijn ontstond in tegenwoordigheid der gasten een twist tusschen den chef en een kellner. Eerstgenoemde gaf den bediende ten slotte een klinkenden oorveeg. Woedend smeet de kellner zijn patroon het servet voor de voeten, naderde de gasten, die juist met hun »roast-beef" bezig waren, en riep: Mijne heeren, wel bekome u het paard envleesch! Wie het niet gelooft, kijke maar eensin de keuken Na dit gezegd te hebben, verliet hij het vertrek, maar tegelqk met hem gingen de meeste der gasten heen, wien de chef tevergeefs aan het ver stand zocht te brengen dat de kell ner het slechts uit wraak gezegd had. EEN VERSTANDIGE KOOP. Een boer kocht e#n paard voor tweehonderd gulden. „Ik zal je honderd en twintig gulden contant geven, en dan blijf ik je de reat ichnldig; alleen op die conditie wil ik het paard hebben." De koopman stemde daarin toe, en de hoer reed op zijn heest naar huis. Een maand later kwam de koopman om zijn geld. „Je weet toch wol op welke uitdrukkelijke voorwaarde ik den koop heb gesloten," sprak de hoer; „als ik je die tachtig gulden gaf, bleef ik ze je immers niet schuldig, en dat was toch onze conditie." Burgerlijke Stand. Helder. Van 25—29 Jnni 1875. Ondertrouwd en Gehuwd: Geene. Bevallen C. Mesman geb. van der Wiele, D. A. de Beurs geb. Ran, Z. E. Neijman geb. van Leeuwen, D. J. W. Steeman geb. Winter, D. D. E. Jaring geb. van Haren, Z. Overleden: P. Stam, 3 j. en 7 m. C. L. Schlahmilch, 10 m. H. Dalmeijer geb. Meijer, 56 j. G. Troost, 6 m. H. G. Schuszler, 60 j. A. H. Aeijelts, 4 m. Levenloos aangegeven 2. RAADSEL. "Wat hier te raden wordt gehoon, Heeft zeker iadereen 't Zij dat men leelijk zij of schoon, Toch heeft mij groot en kleen. 'k Lig velen nader aan het hart Dan vuder, moeder, broer; Men smaakt met mij en vrengd en smart, 't Zij burger, heer of boer. Zelfs in 't paleis van eiken vorst Ben 'k hij den grootsteu heer; Maar, die den last der armoe torscht En mij mist, mist ook meer. Men scheidt soms, in den zomertijd. Wel ens een poos van my, Mnar altijd, is men weer verblijd Met mij, als 't is voorhij. Zegt nu eens lezers hoe ik heet, Een lettergreep, hoe kleiu. Vermeldt miju naam, gij die hem woet Zult miju bezitter zijn. Als prijs stellen de uitgevers weder beschikbaar „de Huisvriend," een boek vol keurige verhalen, reisbeschrijvingen, gedichten, platen, enz. Prijs f 3. De prijs zal bij loting wordtn toegekend. Oplossingen worden ingewacht, per gesloten couvert, tot Donderdag 1 Juli. Ondertrouwd KLAAS BUURMAN en NEELTJE ZWART. Helder, 28 Juni 1875. Receptie Zondag 4 Juli. Ondertrouwd HERMANUS HENDRIKUS NOOIJ en EMMERENTIA CORNELIA JONKER, Weduwe van Cornblis Luit. Edam, 25 Juni 1875. Ondertrouwd A. GR A AF F en G. BAKKER. Texel, 26 Juni 1875. Eenige en Algemeene kennisgeving. Heden overleed, zacht en kalm, tot mijne en mijner kinderen diepe droefheid, mijn hartelijk geliefde Echtgenoot HERMANUS GERAR- DUS SCHUSZLER, in den ouderdom van ruim 60 jaren, na een gelukkige echtvereeniging van bijna 35 jaren. Helder, 28 Juni 1875. Wed. H. G. SCHUSZLER, geb. C. P. RöMER. Mede uit naam mijner kinderen en behuwd-kinderan Algemeene kennisgeving. Heden overleedtot onze diepe droefheid, onze oudste lieveling PIE- TER, in den jeugdigen leeftijd van 3 jaar en 7 maanden. Helder, 25 Juni 1875. G. STAM. J. J. STAM, geb. Mangel. Mede uit naam der Familie. HELDERSCHE MOPPEN. WAARHEEN DE ONZINDELIJKHEID KAN LEIDEN! Sergeant-Majoor „Hier is de smerige kerel, ka pitein hij is al viermaal voor onzindelijkheid gestraft." Kapitein: „Ja, er is niets met den vent aan te vangen. Kommandeer hem maar voor de keuken 1" betuigen, mede uit naam hunner kinderen, hunnen DANK, voor de vele bewijzen van achting en belang stelling, bij hun 25jarig Huwelijk ondervonden. Jongelings-Collegie VERGADERING op Woensdag 30 Juni, 's avonds 81/» uur, in het gewone lokaal. Getrouwe opkomst wordt dringend verzocht. HET BESTUUR.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1875 | | pagina 1