't VLIEGEND BLAADJE. Algemeene Nieuws- en Advertentiebode NT id, iT. ND, No. 248. Zaterdag 8 Juli 1875. Derde Jaargang. VOOR DEN HELDER EN OMSTREKEN. Oplaag 4000 Ex. Prijs 1 Cent. Advertentiën van 15 regels 25 Cent. Elke regel meer 5 Cent. Groote letters naar plaatsruimte. Advertentiën. 40-Jarip Mtweeiipf 25-Jarip EcMveraipg Yoor 4e Leflen Her HerwnÉ Kerk. Evangelisatie-Lokaal, H. J. HE IJ NES, School Molenplein, 1161. 9 DIENSTBODE. KINDERMEISJE, KINDERMEISJE, voor 2 Kostgangers, TWEE K A M E R S, l KonijMlota met 17 1 twee fatsoenlijke KOSTGANGERS. Een PAKHUIS. Voor- en Achter-Kamer. Yoor slüters piraifle 4e Kermis. S.A. KANNEWASSER M. A. GRUNWALD Frambozen Limonade Citroen Limonade, Petroleumkooktoestellen en Fornuizen, Heldersche KERMIS. Bij W. J. OOSTENBEUG, Bij P. KOOMEN, Bij A. KOOMEN, Bij de Wed. G. KOOMEN Boekhandel „Het Expeditie Kruis." w. A. VINKEN. Let wel op! MUe- CARMINE, Hotel „Ho Heilip Herm4a4." B." ïcer, ls L 9 land- Verschijnt DINSDAG en VRIJDAG. Uitgevers BERKHOUT Co. Abonnement per drie maanden 30 Ct., buiten deze gemeente, franco per post, 50 Ct. WEEKKALENDER. JULI. Zaterdag 3, Zondag 4, Maandag 5, Dinsdag 6, Woensdag 7, Donderdag 3, Vrijdag 9. [Opgang der Zon, Zaterdag 3 Juli, 3 uur 47 minuten. Ondergang, 's avonds 8 u. 21 m. Nieuwe Maan Zaterdag 3 Juli. Vertrekdagen der Mails. Naar Oost-Indië: Eiken Donderdag, 's avonds 6.50. Do OPLOSSING van het Raadsel in No. 247 is „HEMD." Er zijn 34 goede oplossingen inge komen. Bij loting is de prijs ten deel gevallen aan Mej. R. VAN AMERONGEN. NIEUWSTIJDINGEN. HELDER, 2 Juli 1875. Met de mailbootVoorwaarts," welke Zaterdag 10 Juli van hier ver trekt, zullen 225 man suppletie-troe pen naar Batavia vertrekken. Aan den opperschipper bij de Marine alhier, J. Goppel, ridder der Militaire Willemsorde, is toegekend de gonden medaille voor 50-jarige eerlijken en getrouwen dienst. Op verschillende plaatsen is de bliksem iugeslagen. Op de Oude Tien- Gemeten is een 14jarig meisje gedood door een bliksemstraal, die 't huis van v. d. Burgh, waar zij schuilde, trof, zonder daar groote schade te veroorzaken. De toren van Oölt- gensplaat werd getroffen en daarin ontstond brand, waardoor het lood opgekruld en het houtwerk ontzet is. De brandweer, die met ijver den brand te keer ging, werd in haar arbeid zeer belemmerd door den hevigen wind. Te Klaaswaal is een hofstede getroffen, die in brand raakte. Door de brandweer van Klaaswaal en Nu- mansdorp werd die brand echter spoedig gebluscht. In de koperpletterij van de b.h, Entboven Comp. te 's Hage, is een werkman met de band tusschen de raderen eener machine gekomen. De band werd geheel verpletterd. De landbouwer C. D. in de Wormer, is door zijn stier aangevallen eu ernstig aan 't schouderblad en de ribben verwond. Het onderzoek der rechtbank te Greenwicb, naar het vergaan van de Hamburger mailpaket Schiller," is thans afgeloopen. Dat onderzoek beeft voornamelijk het volgende aan het licht gebracht: De Schiller" be vond zich in een meer noordoostelijke richting dan men aannam, nadat se dert drie dagen vóór de ramp gee nerlei bestek was opgemaakt. Het uitwerpen van bet dieplood te 9 uur des morgens, voordat de koers naar het zuidwesten werd veranderd, zou nog de nabijheid van het gevaar en de dwaling in de berekening hebben kunnen aantoonen, en bet ongeluk waarschijnlijk hebben kunnen voor komen. Naar bet gevoelen der recht bank is de ramp uitsluitend te wijten aan bet algeheel verzuim van voor zorgsmaatregelen. De bewering, dat de schepen, bij bet passeeren van de Scilly-eilanden, dikwijls hunne aan komst door conventioneele noodsig nalen verkondigen, is ongegrond, voor zooveel kapitein Thomas of de eige- naars der Adlerlijn betreft. onzer geliefde Ouders M. KOOKN M. SPANJERDT. Helder, 3 Juli 1875. Hunne dankbare Kinderen en Bebuwd-Kinderen. msosssó»3 van A. ADRIAANSE, 1 gezagv. op Zr. Ms. kotter Vlinder. l en H. G. W. YAN HOEK. Helder, 4 Juli 1875. Hunne dankbare Pleegdochter. Algemeene en bijzondere kennis geving. Burgerlijke Stand. Helder. Vau 29 Juni2 Juli 1875. ONDERTROUWD: E. Prins, metselaar en E. Moen. P. van der Wiele, zeeman, weduwnaar vau II. Wathuis en L. Ros. J. Thïe, stucadoor en J. S. M. Spek, weduwe van P. Visser. GEHUWD: C. Scheerman eu M. Sallem. W. van der Veen en A. Zon. BEVALLENM. Grande geb. Sok, Z. E. C. Baak geb. Boris, Z. E. Meenwenoord geb. Smit, Z. T. van Twuijver geb. Smit, D. S. L. Droogendijk geb. vau Leeuwen, Z. OVERLEDENJ. Oudkerk, 26 d. M. de Vaan, 69 j. en 11 m. J. J. M. L. Marcband, 17 m. 1 onbekende drenkeling. Helder, den ln Juli 1975. Heden overleed ons jongste Zoontje, JACOBUS JOHANNES, in den ou derdom van 3 weken. J. J. REDER. C. E. REDER—Ma assen. Eenige en algemeene kennisgeving. Yoor de vele blijken van belang stelling, ondervonden bij 't overlijden van mijn geliefden Echtgenoot en onzen vader, HERMANUS GERAR- DUS SCHUSZLEK, betuigen wij deze onzen hartelijken DANK. Wed. H. G. SCHÜSZLER geb. Romer, kinderen en behuwd-kinderen. Voor de vele bewijzen van belang stelling, ondervonden bij de herden king onzer 25-Jarige Echtvereeni- ging, betuigen wij onzen hartelijken DANK. W. BUIKEMA en Eebtgenoote. ZONDAG den 4n JULI a. s., 's mor gens om 10 uur, D. V. Spreker: Wel Eerw.: Heer van Amsterdam. INSCHRIJVING van Leerlingen, in 't bijzonder van MEISJES, voor gewoon Onderwijs, Fransclie Taal eu Handwerken, dagelijks bij den HOOFD-ONDERWIJZER. Heden, 3 Juli, vieren wij den 84sten GEBOORTE DAG onzer Moeder, de Weduwe FEHRES. Uit naam barer Kinderen, P. VLAMING. T. VLAMING, geb. Fehres. Ondertrouwd ENGELBERTUS PRINS en ARIAANTJE MOEN. Nieuwediep, 1 Juli 1875. Algemeene kennisgeving. Getrouwd CORNELIS SCHEERMAN en MARIA SALLEM. Helder, 1 Juli 1875. Op den 29n Juni 1875 overleed in bet gesticht Meerenberg, teBLOEMEN- daal, onze waarde moeder en be- huwd-moeder Mejuffrouw B. SPAN- JAART, Weduwe van den Heer J. T. MEIJERS, in den ouderdom van bijna 74 jaren. C. MEIJERS. A. MEIJERSGoolen. Den Lantaarn-ontsteker F. C. PAULI, wordt een voordeelige Kermis toe- gewensebt door de gbzamenlijke timmerlieden. Wordt g-evraag-d: een Adres W. J. VAN NECK, Binnenhaven N 54. Men verlang-t een ^niet beneden de 12 jaar, van ddags 1 tot 's avonds 8 ure. Adres Hoofdgracht K 69. Men vraag-t: een knap niet beneden de 14 jaar. Adres Ankerpark K 220. Men vraagt voor halve dagen, een flink m: ie i s t ie. Adres bij BERKHOUT Co. Bij Burgerlieden zonder Kinderen, bestaat gelegenheid in de nabijheid der Nieuwebrug. Adres Hartenstraat 296. TE HUUR: gedurende de kermis, voor fatsoenlijke lieden. Adres BERKHOUT Co. TE KOOP aangeboden: Adres Bureau dezer Courant. Bij JACOB ZON, in de Molenstraat, bestaat gelegenheid voor Op de Laan TE HUUR: Te bevragen bij W. A. OVERTOOM, in de Spoorstraat, alwaar tevens ter inzage zijn de Trekkinglijsten der Staats-Loterij. TE KOOP: ledige Okshoofden, zeer geschikt voor Water- of Inleg- vaten, a f 1.75 per stuk, bij M. A. GRUNWALD, Vlootstraat. TE HUUR: op een der beste standen aan de Bin nenhaven een gemeubeleerd.e Adres bureau dezer Courant. Ontvangen een ruime sorteering VIOOL- en CELLO- S JST _A_ IE3 E INT. J. C. B. KALFF, Loodsgracbt over de Molenbrug. JAMAICA KOM f 1.20 per liter. COGNAC 1.50 W. C. II. VAN BRUGGEN Hoofdgracht. Langestraat, Helder, besteedt de hoogste prijzen voor Ko per, Tin, Lood, IJzer, Lompen, enz. Laat zich ook aan buis ontbieden. Vlootstraat B 72, Helder. GROSSIER in KOLONIALE- en GRUTTERS WAREN, VET, BOTER, KAAS alle soorten van ENGELSCHE BESCHUITJESCHOCOLADE Spaansche- en andere VRUCHTEN. HARING, ZOUTEVISCH, STOK- VISCH en alles wat verder tot dit vak behoort. Winkeliers genieten 10 Pet. rabat. Ondergeteekende, met zijn Kraam standplaats hebbende aan den Ka naal weg, over den Heer DEISS, maakt aan zijne geëerde begunsti gers bekend, dat gedurende de kermis bij hem weder te bekomen is, puik beste Amsterdamsclie Gerookte Paling en Zalm, Pnrmerender Metworst, enz. Prijs aannemelijk, kwaliteit uitmuntend. Maakt ook tevens bekend dat zijne Eebtgenoote bet geluk en voorrecht geniet, om thans voor bet 50ste jaar de Helderscbe- en Nienwedieper ker mis te bezoeken met hare fgne Banket- en Koekkraam. Gelieve op naam en standplaats te letten. Het naambord van D. VISSER hangt in beide kramen. D. VISSER, van Pnrmerend. en 80 Cent per liter, bij de 5 liters a 70 Ct., verkrijgbaar bij J. B. LEIJDING, lokaal't Centrum." in alle soorten voorbanden en worden op bestelling ten spoedigste gemaakt bij P. LUIJTZM, Koningstraat. Voor deze gelegenheid heeft de ondergeteekende voorbanden puik beste NOTEN, HAZELNOTEN, AMANDELEN, AUGURKJES, di verse soorten van Engelscbe BISCUIT, zoete CHOCOLADE en verschillende soorten van SUIKERWERKENin het groot en klein, tot coucurreerende prijzen. M. A. GRUNWALD, Vlootstraat. Nieuwekerkplein, is te bekomen: eerste kwaliteit Schapenvleescli35Ct.50ns. Gasstraat, is verkrijgbaar: puik best Schapen vleescli 35 (Jt.SOns. in de Spoorstraat, is verkrijgbaar: puike kwaliteit VARKENSVLEESCH 40 Ct. 5 Ons. SCHAPENVLEESCH, 35 Cent. Nienwstad bij de Vischmarkt, is te bekomen: puike kwaliteit dik vet SCHAPENVLEESCH, 35 Ct. 5 Ons. vanH. v. OS, Schag-ei-brug, Levert met den meesten spoed alle soorten van BOEK- en STEENDRUK WERK; plaatst ADVERTENTIËN in alle Couranten. Ruime sorteering in KERKBOEKEN, PRENTEBOE- KEN en KINDERSPELEN. LOTEN van Haarlem eu Apeldooru. bij bet Molenplein. Dagelijks gedurende de Kermis gelegenheid tot het gebruik van alle soorten van BIEREN en STERKE DRANKEN, EIEREN, ZUUR, Ge marineerde HARING en alle andere VERVERSCHINGEN. Prompte be diening én billijke prijzen. Er zal op de aanstaande Kermis te zien zijn een wonder van de 19de eenw, voor bet eerst in Nederland, de jeugdige Mexikaanscbe is geboren te Quéretaro, weegt 420 pond. Bij al baar zwaarte is zij goed geproportioneerd en even vlug ter been als andere personen. Komt, ziet en oordeelt! J. GELIJMAN°STRÜISVELT. Standplaats Molenplein, wegens plaatsgebrek achter bet Politie- Bureau. Gelegeu aan het Molenplein. Dit Hotel, naar de cischen vau den tegen- woordigen tijd ingericht, biedt gedurende dc Kermis aan PUGILISTEN of PICK POCKETS een vei lige bergplaats aan. De ïuriehting is van alle gemakken voorzien en vau eeu accurate sluiting kan men verzekerd zijn. Zegt het voort.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1875 | | pagina 1