't VLIEGEND BLAADJE. Algemeene Nieuws- H en AdvertentieMe VOOR DEN HELDER EN OMSTREKEN. Oplaag 4000 Ex. Prijs 1 Cent. Janie No. 252. Zaterdag 17 Juli 1575. Derde Jaargang. Advertentiën van 1—5 regels 25 Cent. Elke regel meer 5 Cent. Groote letters naar plaatsruimte. Advertentiën. Verschijnt DINSDAG en VRIJDAG. Uitgevers BERKHOUT Co. Abonnement per drie maanden 30 Ct., buiten deze gemeente, franco per post, 50 Ct. WEEKKALENDER. JULI. Zaterdag 17, Zondag 18, Maandag 19, Dinsdag 20, Woensdag 21, Donderdag Vrijdag 23. Opgang der Zon, Zaterdag 17 Juli, 4 uur 1 minuut. Ondergang, 's avonds 8 u. 10 m. Volle Maan Zondag 18 Juli. Ketens van veranderingen Slepen 't lot der stervelingen Door de ruwe levensbaan. 't Is met alles wat wij bonwen Waar we op rusten, op vertrouwen: Zoo geworden, zoo vergaan. W. Bildeedijk. Vertrekdagen der Mails. Naar Oost-Indië: Eiken Donderdag, 's avonds 6.50. NIEUWSTIJDINGEN. HELDER, 16 Juli 1875. »Twee Weduwen," vervolg op >Twee Weezen," zal tot sluiting van het tooneel hedenavond worden op- I gevoerd in den schouwburg, directie I Stoete Nieuwenhuis. Een eivolle zaal weuschen wij de directie bij de j laatste voorstelling toe. Z. M. heeft den officier-machi- f nist le kl. P. A. Van Aken, op zijn verzoek, wegens langdurigen dienst, met ingang van den lsten Augustus a. s., op pensioen gesteld, onder toe kenning van een jaarlijksch pensioen van f 900 en van een verhooging van dat pensioen van f 525 's jaars. Van Texel meldt men van 12 Juli aan de Amst. Ct. Gisteren waren wij getuigen van een vreeselijk bloedigen strijd, gevoerd tusschen twee rammen. De eigenaar had verzuimd voorzorgen te nemen en moest dit verzuim met den dood van een uitnemend dier bekoopen. De strijd was allerhevigst; telkens vele meters retireerende en alsdan I in galop avanceerendestieten de rammen de hoornen tegen elkander, lij den derden aanval bezweek reeds een der partijen, een schoone Engel- I 8che ram, geschat op een waarde van I ruim f100. Een vreeselijk ongeluk had te Edam Dinsdagmorgen plaats. Onder het heien voor het stoomgemaal in den Zuidpolder brak de haak van het ijzeren hijschblok, waarover het touw der hei loopt, zoodat het blok met zulk een kracht naar beneden kwam, dat een der werklieden terstond een lijk was, een tweede een zeer gevaarlijke wond boven aan het hoofd kreeg en een derde een schouder brak. De bekwame dokter Onnen was da delijk op de plaats des onheils om de noodige hulp te verleenen. De Amsterdamsche koopvaardij vloot is in 1874 verminderd, door zeerampen met 12 schepen, metende 4804 ton, waaronder 2 stoomhooten Tan 810 ton, en door verkoop met 3 schepen. Daarentegen werden eenige nieuwe in de vaart gebracht en 5 schepen aangekocht, zoodat het totaal der vloot op 3f December 1874 be droeg: 182 zeilschepen, te zamen groot 96259 ton, en 46 stoomschepen van 59951 ton. Deze schepen be hoorden aan 79 reederijen. Het noordelijk Zendingsfeest te Winschoten is onder begunstiging van heerlijk weder goed afgeloopen. Het cijfer der aanwezigen wordt op tien duizend begroot. Woensdagmorgen werd een jeugdig persoon, door het prov. ge rechtshof van Noord-Holland, tot 4 maanden celstraf veroordeeld. Deze hiint het eergevoel van den knaap gekwetst te hebben; ten minste, nauwelijks in de cel terug gekeerd, heeft hij getracht zich aan zijn halsdoek op te hangen. Een tijdige afsnijding door de veldwachters heeft den zelfmoord belet. In verschillende garnizoenen wordt door de jonge soldaten vooral geklaagd over de voeding. Waar schijnlijk om de menage niet te hoog te doen loopen,worden veelal nog oude aardappelen ingekocht, die, zoo ze al niet bepaald slecht zijn, in dezen tijd van het jaar toch minder voedings waarde hebben dan gewoonlijk, en vooral dan de nieuwe, nu deze uit stekend gelukt zijnzij zyn daaren boven voor billijke prijzen te koop. Vooral klagen hierover die soldaten, die niet, als hun gelukkiger strijd makkers, door ondersteuning van hun ouders of verwanten in staat zijn brood of andere voedingsmiddelen bij te koopen. Drie jongens, waarvan een 11, een 13 en een 15 jaren telt, zijn Zondagavond te Vlissingen gearres teerd wegens diefstal van twee krui ken jenever en een krnik bier, ten nadeele van den stationsrestaurateur aldaar. Deze daad op zichzelf zou zoo vreemd niet zijn, ware het niet dat deze dief stal met een schier ongelooflijke bru taliteit is gepleegd. Do jeugdige boos doeners hebben namelijk in een voor lokaal van het huis weten te dringen en hebben den jenever daar uit een vat getapt en, na ze zorgvuldig ver borgen te hebben, op verschillende tijden opgedronken. Dat deze jonge deugnieten niet vatbaar zijn voor verbetering, kan blijken uit de omstandigheid, dat de twee jongsten reeds 2 en de oudste reeds 3 vonnissen wegens diefstal hebben ondergaan, Het schijnt dat de valsche munt stukken, die te Amsterdam gefabri ceerd werden, op verre na nog niet uit de circulatie zijn verdwenen. Kort geleden werd te Wijk aan Zee een valsch tienstuiversstuk uitgegeven en Woensdag ontdekte een arbeiders vrouw aldaar, dat zij bezitster was van een looden gulden. De gulden bezat niet den minsten glans en was evenmin van een randschrift voor zien. De arme vrouw wist, dat de uitgifte van den gulden strafbaar was, maar was zeer teleurgesteld, toen zij vernam, dat het Rijk niet gewoon is echte muntstukken voor de val sche terug te geven aan de eerlijke lieden, die, zelf bedrogen, niet op hun beurt anderen bedriegen willen door te trachten valsche muntstukken uit te geven op soortgelijke wijze als zij' er zijn aangekomen. De nagemaakte gulden was zoo gebrekkig gefabri ceerd, dat de uitgifte onmogelijk moet schijnen, zonder dat daarvoor gunstige omstandigheden als schemerdonker of het schuiven onder eehte munt enz., zijn gezocht. Uit Harderwijk meldt men aan de »Zwolsche Ct," dat geene veran dering is gebracht in het toestaan van verlof aan militairen van het ko loniaal werfdepot. Tot nu toe wordt aan onderofficieren toegestaan een maand, aan korporaals 14 dagen en aan soldaten slechts 8 dagen. De vreemdelingen deelen in dezelfde voorrechten, mits 2/3 van het geno ten handgeld aan de bevoegde auto riteiten afgevende, tot waarborg voor hunne terugkomst. Zelden of nooit maken laatstbedoelde van deze gunst gebruik. Yan ongeregeldheden, door verlofgangers gepleegd, is tot heden nog niets gebleken. Ofschoon ieder dag gemiddeld 10 a 15 vreemdelin gen worden aangenomenlaat de veiligheid hier ter stede, dank zij de flinke maatregelen der militaire overheid, niets te wenschen over. Om echter desertie te voorkomen, blijft het wensehelijk, dat het verblijf der vreemdelingen te Harderwijk zoo kort mogelijk zij." Woensdagnamiddag drong zekere G.een gepensioneerd militair, in een plotselingen aanval van waanzin, de pastorie binnen der R. C. kerk te Gorinchem, joeg door zijne houding en gebaren de aldaar aanwezigen, waaronder den pastoor, doodelijken angst en schrik op het lijf en greep laatstgenoemden geestelijke, een eer biedwaardig, hoogbejaard man, met geweld bij de keeleerst na de komst der politie gelukte het dezen, door eenige goedgezinde burgers bijgestaan, zich van dien sedert jaren aan epilepsie lijdenden waanzinnige meester te ma ken en hem naar het politiebureau te transporteeren. Daar werd hij een sabel machtig, en hieuw daarmede krachtig op een der politie-agenten in, welke behendiglijk en in tijds een wellicht doodelijken sabelhouw op het hoofd wist te pareeren. Alstoen door eenige militairen van de naastbijge- legen hoofdwacht in bedwang gehou den, werd hij verder door het dwang buis onschadelijk gemaakt. Donder dagmorgen vroegtijdig is hij onder geleide van 4 politie-beambten per rijtuig van Gorkum naar het krank zinnigengesticht te Dordrecht over gebracht. Uit Amersfoort meldt men, dat de spinnerijen nagenoeg geheel stil staan en vreest men, dat door de concurrentie van het Engelsch fabri kaat de spinnerijen geheel ten gronde zullen gaan; de wevers daarentegen vinden nog voldoende werk. Te Duiven wilde een juffrouw met haar zoontje aan de verkeerde zijde in een trein stappen. Daar zij doof was, hoorde zij de waarschuwin gen niet en daar de trein juist over 't spoor, waarop zy jstond, aankwam, dreigde zij verpletterd te worden. De stationschef sprong op haar toe en wierp haar op een ander spoor. Hij kon echter niet zelf uit den weg ko men en liet zich daarom plat neer vallen. De treeplanken gingen ra kelings langs hem heen, maar hij bleef ongedeerd. Het knaapje was door den wachter gered. Te Leermens (arrondissement Appingadam) is een vreeselijke mis daad gepleegd. Twee broeders kregen een zoo hooggaanden twist, dat de een een zeis greep, waarmede hij den ander een zoo hevigen slag gaf, dat deze daarop oogenblikkelijk den geest gaf. De justitie verscheen spoedig op de plaats van het misdrijf en nam den moordenaar in hechtenis, die een volledige bekentenis aflegde. De ver- slagene was eerst eenige weken ge huwd en laat een jonge weduwe en bejaarde ouders na. Men meldt uit Sittard van 12 Juli aan de »N. R. Ct." Heden mor gen heeft er een moord plaats gehad op een vrouw, moeder van drie nog' jeugdige kinderen. Als vermoedelij- ken dader noemt men den man van de vermoorde, Martin Meijers, spoor wegbeambte en herbergier, oud 55 jaar. De man is na het bedrijven van den moord op de vlucht gegaan, doch, dank zij den ijver van den wachtmeester der maréchaussee, ter stond opgespoord en in een rogge veld ta Stockhem (België,) op 3 uren afstand van Sittard, gevonden. Nadere biizonderheden ontbreken. Alleen zegt men, dat de vrouw door slagen met een stok of geweer gedood is. Een slachter in Hanover is tot 20 jaren gevangenisstraf veroordeeld, omdat hij vleesch had verkocht met trichine bezet. 400 personen werden daardoor ongesteld, terwijl er 50 aan de gevolgen stierven. Tg Haydon Bridge, Northum- berland, werd Zondag een man, die te paard naast een rij tuig reed, waarin twee dames en een heer waren ge zeten, door den bliksem getroffen. De man en het paard werden on- middelijk gedood. De kleederen van den ruiter waren geheel verteerd en zijn horloge was gesmolten. Volgens een verhaal in de Fi garo," heeft kapitein Warrens, van het Engelsche schip Greenland," eenige maanden geleden, op 77 gr. N.-B., een schip gevonden, waarvan alle opvarenden doodgevroren waren. In Pruisen is een Doopsgezind dominé veroordeeld, omdat bij een lid van de gemeente, die als soldaat de wapenen had gedragen, het avond maal weigerde. Te Graz werd dezer dagen in het verhoor genomen het echtpaar Yinceuz en Agnes Weiszbaeher, be schuldigd van vadermoord. Afschuwe lijke omstandigheden kwamen daarbij aan het licht. Tijdens hun huwelijk haddeu zij met den ouden man voort durend ongenoegon, zoodat zij beslo ten hem bij gelegenheid uit den weg te ruimen. Te middernacht van den 24n Januari 11. begaven zij zich in zijn vertrek met het vaste voornemen den man van kant te helpen. Terwijl de echtgenoot het slachtoffer vasthield, deed zijn vrouw het een strop om den hals. De vader bad en smeekte hem het leven te laten, maar de ont aarde kinderen zetten de marteling zoo lang voort, dat na verloop van een paar uren eindelijk de oude man zijn einde nabij scheen. Toen had de echtgenoot een gewijde kaars ge haald en baden zij te zamen een ro zenkrans, totdat de vadar een lijk was, of zooals de vrouw getuigde: bis er ganz gar war. Op de vraag van den president aan de vrouw of zij wel wist wat er met haar zou ge beuren, werd door haar ten antwoord gegeven: Vroeger hing men de moor denaars op, maar zoo iets gebeurt tegenwoordig niet meer. Op de vraag of zij spijt had haar vader te hebben vermoord, zeide zij: Och neen, hij was toch al zoo oud! Beide beschuldigden werden ver oordeeld tot den dood door middel van den strop. Te Bern hebben op 7 dezer onweders, vergezeld van een orkaan, gewoed, zooals bij menschenheugenis niet is geschied. Drie mannen, die zich op den openbaren weg bevonden, zijn doodgeslagen, door de zware ha- gelklompen. Het glazen dak van het museum van schilderijen is verbrijzeld door den feilen hagelslag en daaren boven zijn 22 kapitale schilderyen zwaar beschadigd. In een schilderij, een stuk van vrij aanmerkelijke af meting, van de hand van de la Rive, zijn 15 gaten geslagen, een van de uitnemendste meesterstukken van Ca- lame, een schilderij van Domini Clhirio en anderen, hebben insgelijks veel geleden. En dit alles geschiedde bin nen het verloop van eenige weinige minuten. Een lausier, te Potsdam in gar nizoen, die uit den militairen dienst ontslagen wenschte te worden, heeft ruim een maand lang zich voorgedaan alsof hiï aan een slaapziekte leed. Dewijl men de zaak niet recht ver trouwde, op grond der waargenomen verschijnselen, heeft men velerlei po gingen in het werk gesteld, om den bedrieger te ontmaskeren. Zoo heeft men hem onderworpen aan electro- galvanische proefnemingen om hem uit den schijnbaren slaap op te wekken; deze en andere proeven zijn allengs versterkt en met een heldenmoed, een betere zaak waardig, heeft hij allerlei proefnemingen doorgestaan. Eindelijk echter is hij daarvoor bezweken en heeft hij alles bekend. Naar lichaam en geest heeft hij zich, helaas! en wellicht voor immer ongelukkig ge maakt. Hij ligt thans zeer ernstig ziek en men is nog in het onzekere of hij het leven er zal afbrengen. HELDERSCHE MOPPEN. Een acteur wilde in 't huwelijk treden. Zijne collega's versterkten hem in dat voornemen. Slechts de souffleur, een goed ond man, zocht hem er af te brengen. „Ozeide hij, „blijf liever ongehuwd en behoud uwe vrijheid; „gij hebt toch steeds naar mij gehoord," doe het ditmaal ook." Bij een examen in de geneeskunde vroeg een der examinatoren uit chicane aan den kandidaat: „Hoe lang kan een meusch zonder hersens leven „Mat uw verlof, heer professor, hoe oud zijt gij?" antwoordde de kandidaat. Burgerlijke Stand. Helder. Van 13—16 Juli 1875. ONDERTROUWD: R. Roerdomp, scheepstim merman, en C. Griek. W. P. A. N. Bouhuijs, ziekenoppasser bij de marine, en N. Berg, wed. van D. Rooderwijn. GEHUWD: C. H. Vcrbrngge en C. W. Smit. E. Prins en A. Moen. P. van der Wiele en L. Ros. BEVALLENN. Bommels geb. Kraak D. M. C. Blansert geb. Brüsse D. E. de Ring geb. Bakker D. A. Bood geb. van Wijngaar den Z. T. van Brederode geb. Agema Z. C. Wilner geb. Brandenburg D. OVERLEDENJ. M. de Goeij, bijna 8 m. M. N. de Vries 8 m. A. M. G. Bolwerk 6 m. C. van Zoonen 59 j. Levenloos aange geven 1. gaos van ANNE POSTMA en RENSJE POTMA. Hunne dankbare Kinderen en Behuwdkinderen, Klein- en Achter-kleinkinderen. Getrouwd ENGELBERTUS PRINS en ARIAANTJE MOEN. Nieuwediep, 15 Juli 1875. Algemeene kennisgeving. Getrouwd P. YAN DER WIELE, Wednwn. van Hendrikje Westhüis, en LOUISA ROS. Nieuwediep, 15 Juli 1875. Getrouwd A. GRAAFF en G. BAKKER. Texel, 14 Juli 1875. Eenige en algemeene kennisgeving. Hedenmorgen bevallen van een welgeschapen Zoon, N. KROON, ge liefde echtgenoote van J. de VRIES. Helder, 16 Juli 1875.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1875 | | pagina 1