't VLIEGEND BLAADJE. Algemene Nieuws- j| en Adverleiilielioile VOOR DEN HELDER EN OMSTREKEN. Oplaag 4000 Ex. Prijs 1 Cent. Woensdag 25 Augustus 1875. Derde Jaargang. Advertentiën van 15 regels 25 Cent. Elke regel meer 5 Cent. Groote letters naar plaatsruimte. Kennisgeving. Advertentiën. DANKBETUIGING.- No. 263. Verschijnt DINSDAG en VRIJDAG. Uitg-evers BERKHOUT Co. Abonnement per drie maanden 30 Ct., buiten deze g-emeente, franco per post, 50 Ct. De Burgemeester der gemeente Helder herinnert bij deze de inge zetenen aan de bepaling in de ver ordening op 't losloopen van Honden, van den 17 Juli 1861, houdende: »Dat geene Honden op straten of wegen binnen deze gemeente mogen aanwezig zijn, dan voorzien van een halsband, waarop de naam van den eigenaar is vermeld, op verbeurte van geldboete. Honden op straten of wegen aan wezig en niet voorzien van zoodanigen halsband, zullen, als onbeheerd, zoo weel mogelijk onschadelijk worden gemaakt. Helder, den 14 Augustus 1875. De Burgemeester voornoemd, STAKMAN BOSSE. Vertrekdag-en der Mails. Naar Oost-Indië: Eiken Donderdag, 's avonds 6.50. NIEUWSTIJDINGEN. HELDER, 24 Augustus 1875. Met de op 4 September van hier vertrekkende mailboot »Conrad" zal een detachement koloniale troepen naar Indië worden overgebracht, sterk 400 koppen. De uitslag van den schietwed strijd met de pistool, gehouden door de jeugdige vereeniging Willem Teil" op Zondag jl., is als volgt: leprijs. Een pracht-album, behaald door den heer J. A. Meijer, met 19 punten. 2e prijs. Een kristallen inktkoker, behaald door den heer A. v. Willigen, met 14 punten. Rozenprijs. Een fraaie tabakspot, behaald door den beer F. Sant. Prijs voor officieren. Een kristallen karaf met onderstel en glazen, behaald door den heer A. G. F. v. Nieuwen- huizen, met .17 punten. De »St. Ct." bevat een Kon. besluit van 7 Augustus, waarbij aan Arie Veldhuyzen, ingelijfd loteling van de lichting der nationale militie van dit jaar nit deze gemeente, ont heffing van den werkelijken dienst voor zijn geheelen nog te vervullen diensttijd wordt verleend. Op Texel is een man ten ge volge van het overmatig gebruik van sterken drank waanzinnig geworden. Slechts met moeite kon de politie zijne 70-jarige moeder aan zijne ver regaande mishandelingen onttrekken. Het Italiaan sche schip »Ber- tine," met rijst geladen, is te Dord recht, voor den stoomrijstpelmolen van den heer H. Vliegenhart liggende, voor wien de lading bestemd was, in brand geraakt. De helft der lading, 5000 balen, was nog in het schip aanwezig. Door behulp der brand weer is men er in geslaagd den brand meester te worden, ofschoon de lading zwaar is Zaterdagmorgen had, naar men mededeelt, in de Conscientiestraat te Leiden een huiselijk tooneeltje plaats, dat ernstige gevolgen had. Een man, beneveld door den Schiedammer, klopte bij zijn zuster aan om geld en verklaarde zelfs, dat hij het moest hebben. Dit deed de vrouw zoodanig in drift ontsteken, dat zij een stoel opnam en daarmede baren broeder eenige slagen op 't hoofd toebracht, met het gevolg, dat hij ernstig gewond werd en heelkundige hulp terstond moest worden ingeroepen. LI. Woensdag is te Leeuwen een schip, zwaar met steenen geladen, zonder dat men vooraf eenig onraad bespeurd had, gezonken. De knecht redde zich al zwemmende en de schipper werd door een voorbijzeilend schip opgenomen, maar zijn bejaarde vrouw vond geen tijd meer oin het zinkend vaartuig te verlaten, en vond den dood in de golven. Zaterdagmiddag heeft zekere Cornelis B., oud 34 jaren, zich op den zolder zijner woning op den Kortendijk te Gorinchem, door op hanging van het leven beroofd. Door zijne dochter, een 7jarig meisje, in dien schrikbarenden toestand ontdekt, werd de ongelukkige op haar hulp geschrei terstond daaruit verlost, en zijn, hoewel te vergeefs, door een in middels ter plaatse verschenen genees kundige, alle hulpmiddelen der kunst aangewend, om hem in het leven terug te roepen. Diepe armoede en leedgevoel, dat hij, voorheen een vlij tig en oppassend werkman, thans ten gevolge een er aan den arm be komen wond niet meer werken kon en zijne vrouw bijna alleen in hun onderhoud moest voorzien, had hem tot die noodlottige daad gevoerd. In den loop der vorige week zijn te Nieuw-Amsterdam (Drente) in zeer korten tijd 3 werklieden door de zware hitte bezweken. Naar alle waarschijnlijkheid is ook het overma tige gebruik van slecht drinkwater als oorzaak te beschouwen. Natuurlek wijden alle Engel- sche dagbladen artikelen aan 't geen Woensdag 11. met het koninklijk jacht »Alberta" en de ongelukkige Mist letoe" is gebeurd. Het onderzoek in de zaak is nog niet afgeloopen, maar 't schijnt, dat de stuurman van de Mistletoe, sedert verdronken, desehuid is vau 't ongeval, 't Koninklijk jacht week voor de Mistletoe uit, maar deze schijnt, waarschijnlijk omdat men de Koningin van nabij wenschte te groeten, te veel te hebben bij gedraaid en zoo in 't vaarwater van de zeer snel stoomendeAlberta te zijn geraakt. Het ongeval, zegt de »Pall Mali Ga- zette", zou waarschijnlijk nooit heb ben plaats gehad, wanneer 't niet de onhebbelijke gewoonte was van Engelsche mannen en vrouwen van alle standen, personen van aanzien op de hielen te hangen en 't hun lastig te maken. De »Pall Mali" noemt ditthe habit of mobbing. The Times noemt het uithalen der Mistletoe, di.e als zeilschip hiertoe niet verplicht was, overdreven be leefdheid, en schrijft daaraan het on- toe. Wederom is een Russische stad bijna geheel door brand vernield. Den 18den 11. is brand ontstaan te Rjew in 't aan de Wolga gelegen gouver nement Twer. Niet minder dan 300 huizen, waaronder de kazerne, werden in de asch gelegd. De schade is zeer aanzienlijk. Op de beurs te Parijs heeft een makelaar, de heer Courson-Muller een ingenieur, de Gas genaamd, met een stok geslagen. Deze loste toen 4 schoten met zijn revolver op zijn tegenstander, doch zonder hem te raken. De heer de Gas nam vervol gens de vlucht, doch toen de agenten, die hem achtervolgden, hem arresteer den, schoot hij nogmaals tweemaal op den heer Courson-Muller en wondde hem ernstig. Beursspeeulatiën wor den als de aanleiding tot dit voorval Zonder eenige bepaalde aan leiding beeft Frans Dollenscbaf te Brucheldorf zijn beide zoons vermoord en zon waarschijnlijk ook zijne beide dochters en zijne vrouw vermoord hebben, als deze ztëh niet door de vlucht aan dit lot onttrokken hadden. Dollenschaf was eon ruw, onaan genaam en eigenzinnig man en had een paar dagen te voren reeds op allerlei wijzen luchtgegeven aan zijn onredelijke boosheid tegen zijne huis- genooten, die hem zooveel mogelijk uit den weg gingen. Toen zij even wel 's morgens bij alkaar zaten en het ontbijt gebruikten, kwam de vader, dien zij een geruimen tijd niet gezien hadden, plotseling r^xet twee geweren in de hand binnen en schoot met het eene zijn oudsten zoon morsdood. Bedaard legde hij het andere geweer op den tweeden aan, schoot, maar trof niet zoo goed, Met kolfslagen maakte de ontaarde vader hem toen verder af. Eerst dacht men dat de man niet wel bij 't hoofd was, toen hij den dubbelen gruwelijken moord pleegde, maar er zijn geen termen gevonden, om die veronderstelling vol te houden. Hij is tot de doodstraf door worging veroordeeld. De Italiaansche postdirectie is het slachtoffer geworden van een op lichterij op groote schaal. Een zekere Casali, postbediende te Cosenza, heeft zich_ op een tot heden onbekende wijze meester gematfck'ü .van een boek, waaruit men de postmandaten snijdt. Het boek had honderd bladen; daar nn in Italië een po3tmandaat de som vsn 1000 francs niet mag overschrij den en er slechts 69 bureaux in het land zijn welke mandaten van dit bedrag mogen uitbetalen, maakte de dief, door middel van valsche hand- teekeningen, honderd mandaten van 1000 francs ieder, betaalbaar in de voornaamste steden van Italië, ten name van een medeplichtige, genaamd Di Mario. Di Mario, voorzien van een paspoort, dat volkomen in orde was, verliet Cosenza en ontving, nu hier dan daar, het bedrag van een groot getal der mandaten. Hij kon geen hinder palen ontmoeten, want Casali had uit het boek de stambladen der mandaten genomen en die verzonden naar de verschillende postkantoren, welke de betalingen moesten doen. De post directeuren, eens die bladen ontvangen hebbende, hadden zich alleen slechts te verzekeren van de indentiteit van den persoon, die zich aanbood om de gelden te ontvangen. Eindelijk kwam Di Mario te Rome, waar bij acht mandaten, dus 8000 francs, moest ontvangen. Hij legde op het postkantoor zijne mandaten over, benevens zijn paspoort, dat moest dienen om zijne indentiteit te be wijzen. Di Mario kwam den post bediende verdacht voor, en deze wei gerde de mandaten te betalen. Di Mario verloor echter den moed niet en begaf zich naar den postdirecteur, waar hij krachtdadig de betaling der 8000 francs eischte. Aangezien de weigering van den bediende op geen bepaalde gronden steunde, deed de directeur de 8000 francs uitbetalen. De bediende echter hield zijne slechte meening omtrent Di Mario staande en drong er bij den directeur op aan, dat deze naar Cosenza zou telegrapheeren, om inlichtingen te vragen. Men ontving spoedig het antwoord van den directeur van Co senza, die verklaarde, dat gemelde mandaten nooit door zijn kantoor waren verzonden. Alstoen werd de bevoegde autoriteit van de zaak in kennis gesteld en de algemeene post directeur te Florence zond onmidde- lijk een telegram naar al de postkan toren in het rijk, om de betaling der overige mandaten te beletten. Doch het was reeds te laat. Di Mario en zijn medeplichtige, door de handeling van dea bediende te Rome bevreesd geworden, boden geene mandaten meer aan en men gelooft, dat zij Italië reeds verlaten hebben. Ongelukkig blijkt uit de genomen inlichtingen, dat bun oplichterstocht reeds ten einde liep, en dat zij reeds aan verschillende postkantoren, circa negentig duizend francs hadden ont vangen. Zonder den bijna onver- klaarbaren argwaan van den bediende te Rome, zou de zaak slechts op het einde van het vierendeeljaars, bij de algemeene samenkomst der reken- plichtigen, uitgekomen zijn. Te Camarara, in Schotland, werd onlangs een huwelijk onder zeer zonderlinge omstandigheden ge sloten. De bruidegom was een ont slagen gevangene, die echter tegen het tijdstip van zijn huwelijk weer terecht moest staan wegens diefstal. Het bruidje had hem bij zijne onderneming geholpen en moest dus ook terechtstaan. Op den morgen van den huwelijks dag werd het fraaie paar door de po litie naar de Roomsch Catholieke kerk begeleidwaar de huwelijks band gelegd werd. Onmiddelijk na de plechtigheid werden de jonggehuw den naar de bank der beklaagden ge bracht en hoorden zij zich kort daarop veroordeelende man tot 5 jaren tuchthuisstraf, de vrouw tot zes maan den verzwaarde gevangenisstraf. Den Engelschen ontbreekt het niet aan geestdrift, wanneer bet aan komt op het vereeren van groote mannen of van lieden, die voor een oogenblik door de eene of andere goede daad hun hart gestolen hebben. De heer Plimsoll is nog de held der zeelieden en havenarbeiders. Thans heeft zich te Londen een commissie van werklieden gevormd, om bij een der dokken in 't Oosteinde een stand beeld voor hem op te richten. Te Montpellier is Zaterdag een treurig familiedrama afgespeeld. Een jonge dame uit de gegoede klasse trouwde voor eenige weken tegen haar wil met een vriend baars vaders en hield ondertusschen liefdebetrek king aan met een ander, die haar ook ten huwelijk had gevraagd. Laatst genoemde minnaar besloot haar te schaken. Reeds was het plan half ten uitvoer gebracht, toen de vader van de jonge dame het bemerkte en terstond een drijfjacht op het vluch tende paar organiseerde. Weldra wa ren zij ingehaald en werd de vrouw met geweld naar het huis van haar echtgenoot teruggebracht. De scha ker kwam er echter minder goed af. De broeder van de geschaakte meende de eer der familie niet beter te kun nen wreken dan door hem voor het hoofd te schieten. Op de openbare straat, onder een vreeselijk tumult, werd het schot gelost. De moedige verdediger van de eer der familie is terstond gearresteerd. HELDERSCHE MOPPEN. De voorzanger te H bemerkte onder zijn toehoorders een vrouw, die telkens als hij begon te zingen, erbarmelijk begon te weeuen. De voor zanger, vermoedende dat zijn zingen het gemoed der vrouw zoo trof, vroeg haar ten laatste: „Moedertje, wat is toch de reden dat mijn ge zang zoo'n indruk op u maakt?" „Och, beste heer," was 't antwoord der vrouw, „ik had een lief geitje, waarvan ik per dag 4 maatjes melk had. Eens op een nacht.ge raakte het beest met zijn hoorns in het dam hek, en eer ik er bij was, was mijn geitje uiet meer, het had zich vorhangen." „Maar wat heeft mijn zingen mot uw geitje te maken," vroeg do voorzanger. „Och, bravo man, nw zingen en het gekerm van mijn geitje komen precies overeen, en daarom schieten mij de tranen in de oogeu als ik u hoor, want dan denk ik onwillekeurig aan mijn lief geitje." De voorzanger had genoeg. "Welk onderscheid bestaat er tusschen een ooie vaar en een arm mensch, vroeg iemand aan tafel aan een nevens hem zittenden gast. Deze loste de vraag in deze manier op„De arme klappertandt in den winter, en de ooievaar doet het in den zomer" Burgerlijke Stand. Helder. Van 2024 Augustus 1875. ONDERTROUWD G. C. Boogh, oppasser en G. Metzelaar. GEHUWDGeene. BEVALLEN: A. E. Valkenburg geb. Henkes, Z. A. van der Peet geb. Louwe, D. S. Wouters geb. Krijnen, Z. C. Schapers geb. Burghouwdt, Z. A. Sleutel, D. D. Kalif geb. Kramer, Z. W. JoDgkees geb. Kroos, D. J. Rademaker geb. Zwaij, D. OVERLEDEN: S. C. Roze, 23 j. en 11 m. A. P. J. Marinkellc geb. Goeman, 37 j. C. M. Dokkers, 6 m. C. Smits, 12 w. F. Tabe- ling, 5 m. M. H. Wester geb. Nipperus, 63 j. N. de Grauw, 4 m. Levenloos aangegeven 1. Ondertrouwd GIJSBERTUS CORNELIS BOOGH en GERBRECHT METZELAAR. Helder, 21 Augustus 1875. Bevallen van een Dochter, W. KROOS, geliefde ecktgenoote van R. JONGKEES. Helder, 22 Augustus 1875. Algemeene kemnisgeving. Onze lieve jongste zoon NICOLAAS overleed hedenmorgen in den ouder dom van bijna 5 maanden. Helder, 22 Augustus 1875. M. E. de GRAUW. A. de GRAUW, geb. de Heer. Vrienden en bekenden gelieven deze algemeene, tevens als bijzondere ken nisgeving te willen aannemen. Bij deze betuig ik mijn innigen DANK aau de Heeren Leden van de Vereeniging van Groentehandelaren alhiervoor de veelvuldige en belanglooze opoffe ringen, die zij voor mij hebben ge daan hij liet herdenken van mijn 82sten Geboortedag', henevens mijn öOjarig Koopmanschap in Groenten, daar zij kosten noch moeiten hebben gespaard om dien voor mij zoo ge- denkwaardigen dag tot een waar feest te makental van geschenken werden mij dien dag vereerd, waarvoor ik hen nogmaals mijn oprechten dank toebreng. Ook geldt mijn dank ge heel de Burgerij, voor de belangstel ling, die zij aaïi den dag heeft gelegd bij het vieren van dat feest. Moge God hun allen dan ook eenmaal een dergelijk feest bereiden, dit is de oprechte wensch van Hun dankbaren Vriend, ARIE KOOIJ. De ondergeteekende betuigt door deze zijn hartelijkeil DANK aau de WelEd. Heeren Dr. HAREMAKER en Dr. BAKKER, benevens aan Mej. BUT, voor de hulp, bij de verlossing van zijn vrouw bewezen. Nieuwediep, 22 Augustus 1875. J. HUBREGTSE. aan MAARTEN van der HOEVEN, welke zich geheel gekleed te water heeft begeven en ons dierbaar kind van een anders wissen dood heeft gered. H. VISSER, en Echtgenoote.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1875 | | pagina 1