't VLIEGEND BLAADJE. Alpueene Nieuws- Jf| en Adrerlentiebode VOOR DEN HELDER EN OMSTREKEN. Oplaag 4000 Ex. Prijs 1 Cent. Nu. 265. Woensdag 1 September 1675. Derde Jaargang. Advertentiën van 15 regels 25 Cent. Elke regel meer 5 Cent. Groote letters naar plaatsruimte. Verschijnt DINSDAG en VRIJDAG. Uitgevers BERKHOUT <fc Co. Abonnement per drie maanden 30 Ct.buiten deze gemeente, franco per post, 50 Ct. Vertrekdagen der Mails. Naar Oost-lndiè Eiken Donderdag, 's avonds 6.50. NIEUWSTIJDINGEN. HELDER, 31 Augustus 1875. Bij de gisteren alhier gehouden aanbesteding, tot verbetering van het fort Oostoever op den Zeedijk alhier, waren ingekomen 11 inschrijvings biljetten, als van de heeren D. Bolier te Scherpenisse f604,000. J. v. d. Velden te Sliedrecht f 603,000. Gebr. Boshouwers te Utrecht f 57 7,000. B. Swets Az. te Helder f 560,000. C. v. Wijngaarden te Sliedrecht f 556,500. J. Koog te Amsterdam f 545,500. M. van der Weg te Dordrecht f 543,500. L. J. van Steenhoven te Dordrecht f511,900. A. Sjoerd Schaafsma te Harlingen f 504,000. D. van der Linden te Amsterdam f 490,000. Jac. van der Kamp te Leiden f476,900. Aan welke laatste, onder nadere goedkeuring van den Minister van torlog, het werk voorloopigis gegund. De mailboot Prinses Amalia" arriveerde hier hedenmorgen van Batavia. Gisteren arriveerde alhier het Noordsche clipper-fregat »Dovre," kapitein F. Sörensen, thuis behoorende en gebouwd te Bergen. Volgens oor deel van deskundigen is dit een der prachtigste schepen, welke tot nu toe deze haven bezochten. Het heeft een diepgang van 66 decimeters, is 1511 gemeten ton en is 71.50 meters lang. Er bestaat gelegenheid tot ver zending der correspondentie naar Ned. Indië, door middel van het stoom schip wConrad," van de maatschappg Nederland, waarvan het vertrek van hier bepaald is op den 4 September aanstaande. Behalve voor Batavia, zal er met deze gelegenheid mede een brieven maal naar Padang worden gezonden. Aan het gebouw van het Pro vinciaal bestuur te Haarlem zal op Donderdag 2 Sept. e. k., namiddags 21/a ure, worden aanbesteed: »Het doen van eenige buitengewone werken aan de groote Rijkswegen in de pro vincie Noord-Holland, in 3 perceelen." Blijkens een bij het departement van Koloniën ontvangen telegram van den gouv.-gen. van N.-Indië, heeft de kolonel Wiggers van Ker- chem 22 dezer uit Atchin bericht, dat niets meldenswaardigs was voor gevallen en dat de gezondheidstoe stand gunstig is. Sedert den 16n waren geen cholera gevallen voorgekomen; het cholera- hospitaal was ledig. Zaterdag trachtte de zoon van den heer D., op den Nieuwendijk te Amsterdam, te onderzoeken, of een jachtgeweer al dan niet geladen was. Hij deed dit echter niet voorzichtig genoeg, met het gevolg, dat het schot afging en hem zoodanig trof, dat hij eenige oogenblikken daarna den geest gaf. Bij het tirailleeren in de Bloe- mendaalsche duinen bij Haarlem is een soldaat van het 4e regement in fanterie, te Haarlem in garnizoen, bij ongelnk doodgeschoten. Bij het avanceeren onder 't tirailleeren scheen de man onwel te worden. De offi cier, die naar hem toeging, zag het bloed uit zijn mouwvest stroomen: de man was roerloos; de geneeskun dige verklaarde, dat hij een schot had ontvangen ter hoogte van den twee den knoop, die ook aan de uniform ontbrak en dat hij omniddelijk was gedood. Hoe de scherpe patroon onder de losse patronen geraakt is, begrijpt men niet; dadelijk is een onderzoek gedaan en nergens is een scherpe patroon gevonden. Aan boos opzet is ook niet te denken, want de tirailleurliniën stonden 400 pas van elkander. Gisterenmorgen is te Deventer, bij het manoeuvreeren der troepen, een tamboer door een soldaat der infanterie met een kogel doodelijk getroffen. Den 21 Juli 11. gebeurde het ontzettende feit, dat door een op wacht staanden milicien aan liet art.-park te Arnhem, nabij Sonsbeek een artillerist op den publieken weg werd doodge schoten. De milicien, Goning ge- heeteu, zit deswege nog steeds1 ge vangen, als beschuldigd van manslag, en met ongeduld wordt door het publiek de beslissing in deze zaak te gemoet gezien. Het is ons daarom aangenaam te kunnen berichten, dat men met de behandeling daarvan eerstdaags een aanvang zal kunnen maken. Wij vernemen nog, dat de door den krijgsraad benoemde deskundigen, om een onderzoek in te stellen naar den toestand der geest vermogens van dezen beschuldigde, zich bezig houden met het opmaken van hun bericht van bevinding en dit eerstdaags ter beschikking zullen stellen van den krijgsraad. »N. A. Ct." De man, die verleden week door den spoortrein tusschen Haarlem en Amsterdam is meegesleept, was met twee kameraads uitgegaan. Thans is het lijk van een dezer twee onder Halfweg opgehaald. Te Haarlem heeft een heer uit den Haag, Zaterdagmiddag ten half drie ure, gepoogd, in een hotel, zich door een pistoolschot van het leven te berooven. Het schot heeft gemist. De ongelukkige ontving niettemin een zware wond aan het hoofd, welke dadelijk werd] verbonden. Later is hij naar het gasthuis overgebracht. Men heeft hoop hem in het leven te behouden. Uit Leidschendam wordt ge schreven dat er weer kooplieden rondreizen, die linnens, enz. ver be neden de waarde aanbieden!; ze heb ben geen linnens bij zich, maar wel lakens en bukskings, die zij boven de waarde verkoopen en afleveren, na eerst door de goedkoope linnens, die echter nooit afgeleverd worden, 't vertrouwen te hebben gewonnen. Donderdagavond omstreeks 10 ure werd te Bleiswijk de brandklok geluid. Terstond begaven zich de heeren D. W. en L. H. met de brand spuit op weg in noordelijke richting, waar de brand zichtbaar was. On derweg sloeg de wagen om, waar door de heer W., behalve belangrijke kwetsuren aan borst en lenden, een been brak en den heer H. een arm ontwricht werd. Aan boord van het stoomschip »Meraud" van Huil, op reis van Newport naar Kiel, heeft op 8 mij len afstands van St. Ives Head een hevige ontploffing plaats gehad. Een gedeelte van het dek werd geheel weggeslagen, een man die op 't dek stond werd in de lucht geslingerd en men heeft niets meer van hem gezien. Twee matrozen zijn ernstig gewond. Alle lieden, die zich aan boord bevonden, ontvingen kneuzin gen, behalve de bootsman. De oor zaak der ontploffing was een opeen- hooping van gas in 't ruim. Men schrijft uit Sloan; Ter wijl den 20sten alhier, schijnbaar op een afstand van ongeveer twee mij len, een onweer hevig woedde, trof de bliksem eerst het depót, en doodde daarna J. H. Boyer, postmeester en smid van deze plaats. Omstreeks 5 uur in den namiddag, terwijl geen wolk bo ven deze plaats de lucht verdonkerde en de zon op de stad scheen, trof een hevige bliksemstraal, gevolgd door zwaren donder, de ijzerdraden van het telegraafkantoor en zette dit gebouw in vlammen. Het telegraaftoestel was totaal vernield, de ijzerdraden waren overal stuk gebroken, en de verschil lende instrumenten waren verwrongen of gebroken. Onmiddelijk na dien slag liep John H. Boyer, die in zijn werkplaats was, de straat op naar het depót, waar eenige jongens spelende waren. Hij kwam snel bij hen loopen en zeide: »Wel jongens, ik dacht dat de een of ander van u getroffen was, ik was zeer ontsteld om uwent wil." Het was duidelijk dat hg de gedachte had, dat zijn gezin door den slag ook ontsteld was, want hij keerde zich terstond om en ging op zijne woning toe. Toen hij tot op ongeveer vijftig schreden van zijn huis genaderd was, waar zijn vrouw voor een van de vensterramen naar hem stond te kijken, kwam een andere bliksemslag, die aller oogen verblind de, en eer nog het geratel des don ders had opgehouden, zag men het geheel naakte lichaam van den man plat voorover op den grond liggen. Een menigte menschen, en daar onder ook zijne vrouw, liepen in haast er; op toe, en zoo vreeselgk was de toestanddat men geen volkomen begrip had van den ver- schrikkelijken doodhem door dit natuurverschijnsel toegebracht. Na dat men zijn lichaam onderzocht had, dat van elk kleedingstuk, hoe ook genoemd, als in een tooverslag ont daan was, bleek het dat de bliksem hem op de kruin van het hoofd ge troffen had, waar een plek van het hoofdhaar, ter grootte van een zilve ren dollar, verbrand was, ofschoon de hersenpan voor het overige onge deerd scheen. Yan daar was de straal afgedwaald langs de zijde van het hoofd, zooals duidelijk zichtbaar was aan een spoor tot aan den schouder, en van daar tot aan het hart, van waar de electriciteit schijnbaar over het geheele lichaam verspreid was. De ontzettende kracht der electrische vloeistof kon gezien worden aan een gat, door denzelfden straal in den grond geslagen, op de plaats waar 't lijk werd opgenomendit gat werd bevonden bij meeting acht voet diep te zijn. De kleederen van den man werden gevonden aan repen ver scheurd en brandendeterwijl zgn zilveren horloge, dat hij bg zich droeg, in den grond was gedreven, en bg nader onderzoek werd bevonden, dat het in een vormloozen klomp samen gesmolten was. Te Potenza in Italië is dezer dagen Frederik Aliano opgehangen, beschuldigd van en veroordeeld we gens twaalf moedwillige moorden zeven gevallen van manslagvier pogingen tot moord, negentien aan randingen en verwondingen, drie roo- verijen op den openbaren weg met geweld en één van een aanranding der eerbaarheid, nu tien jaar geleden ge pleegd. Onder de moorden zijn die op zijn zuster, zijn schoondochter en drie zijner kleinkinderenonder de verwondingen die van zgn vrouw, van 3 zgner kleinkinderen en van zijn oom en alles op één dag. Een maand later sneed hg een koopman de ooren af, en toen het gevraaagde losgeld niet kwam, werd de man onthoofd. Twee kameraden van Aliano werden door hem doodgeschoten omdat zij de laatstgemelde bejegening wat al te onvriendelijk vonden. Niet tegenstaande in Italië de doodstraf feitelijk is afgeschaft, al is zij niet uit het wetboek verdwenen, heeft de Koning in dit geval gratie geweigerd. De onlangs overleden Prins Karei van Begeren, wiens liefdadig heid en zorg voor zijn onderhoori- gen bekend waren, heeft in zijn tes tament die eigenschappen niet ver loochend. Alle leden van 's Prinsen Hofpersoneel behouden levenslang hun tractement als pensioen, hetgeen ook op hun weduwen en zelfs op hun kinderen, zoolang deze nog geen 20 jaar zijn, overgaat; bovendien ont vangt elk ambtenaar nog een legaat van 100 a 2000 fl., naarmate hij kor ter of langer geleden in 's Prinsen dienst getreden wa3. De rente van 2 millioen gulden is bestemd voor de behoeftigen, die jaarlijks giften van den Prins ontvingen. Ongetwijfeld zal men zich her inneren, dat voor eenige jaren de Grootvorst Alexis van Rusland, derde zoon van den Czar, in 't geheim een huwelijk sloot met een der hofdames van zijne moeder. De zaak werd ontdekt en Alexis viel in ongenade. Hij wilde zich echter niet van zijne gemalin laten scheiden, en scheen ook niet geheel met zijne familie te willen breken, althans hij liet zich op allerlei groote reizen zenden, terwijl zijne vrouw in 't buitenland vertoefde en hem trouw bleef. Thans evenwel moeten beiden hebben toegegeven en er in hebben toegestemd, zich van elkander to laten scheiden. Daartoe evenwel moest de Keizer eerst hun huwelijk erkennen, 't geen dan ook geschiedde, en daarop volgde de schei- ding. De vrouw wint hiermede den titel van Gravin SiggiaDO en Alexis de gunst fijner ouders. De luchtschipper Donaldson is met een redacteur van de »Chicago Journal," die met hem een luchtreis deed, waarschijnlijk in het Michigan- meer verdronken. Zg hebben een hevigen storm gehad en men wanhoopt er aan dat zij behouden zouden zgn. Er wordt naar de lijken gevischt. Een redacteur van de Chicago-Post" zou ook den tocht mede gemaakt hebben, maar had zich door het on heilspellend weer laten afschrikken. Een groot aantal Siameesche vrouwen heeft den koning verzocht haren mannen te verbieden, haar voortaan voor speelschulden aan an dere mannen in pand te geven. De Siameesche mannen zgn zeer veront waardigd over deze emancipatiezucht. Het menschdom is weer ver rijkt met een uitvinding op 't gebied der vuurwapenen. De geheimraad Von Dreyse, in Sommerda, heeft een nieuw soort ge weer uitgevonden en vervaardigd hetwelk door zgn bijzondere inrich ting en de wijze waarop het gesloten wordt, als een zeer oorspronkelijk wa pen geroemd wordt. De loop is slechts voor een klein gedeelte, van af de plaats waarin de patroon geplaatst wordt, getrokken, en is verder glad. Tengevolge van een draaiende be weging, welke aan het vuurwapen gegeven is, wordt voor een groot gedeelte de afwijking van den kogel voorkomen, en het schot is sneller dan bij geweren met geheel getrok ken loop. Het slot bestaat uit slechts 6 stukken, en deze kunnen zonder instrumenten uit elkander genomen en in elkander gezet worden. Het in rust stellen geschiedt door de spi- raalveer te ontspannen. Over het geheel moet het vuurwapen waarvoor de patronen van het infan- terie-geweer kunnen dienst doen, zeer doelmatig zijn. In Pruisen is het reeds geoctroyeerd. In Wurtemberg vindt het ver- valschen van wijnen op zeer uitge breide schaal plaats. Te Esselingen heeft het Openbaar Ministerie het onderzoek bevolen van de wijnen eener aanzienlijke firmade leden van dit handelshuis zgn reeds in hech tenis genomen. De mede-uitgever van dit blad ontving bij het overlijden van zijn jongs ten zoon, onderstaande dichtregelen van een vriend. Dezelve zijn 'over- waardig een plaats te vinden in het „Vliegend Blaadje," dat vrel eens schertst, maar toch den ernst des levens niet uit het oog verliest. Aan een vriend en vriendinbij den dood van bon jongste kind. Ja, ledig is het wiegje, De kleine is heengegaan. Wijdt vrij, bedroefde ouders. Uw dierbaar kind een traan. Neen, 't hoort de zoete zangen Der goede moeder niet, 't Blikt niet meer in het ronde Bij 't zielvol wiegelied. 't Lacht niet meer, als de vader Zijn stem aan 't wieg'lied paart, Of met verrukte blikken Naar 't teeder knaapje staart. Kort mocht slechts 't bloempje bloeien, Nauw zag de kelk het licht, Of sloot de teere blaadjes Eensklaps voor eeuwig dicht. Gesloten zijn thans de oogjes. Voor ecuwig als de mond, Het zieltje steeg naar boven 't Stof daalde in killen grond. 't Werd eenzaam in nw woning Nn 't kind u is ontrukt, Doch 't werd als hemelbloesem Door d' Eng'len Gods geplukt. Want 't kind aan de aard onttogen, Zoo schuld'loos nog en rein, Zal, en dit moet n troosten, Thans eenwig zalig zijn. Zucht daarom niet lichtvaardig, Hadd' God ons kind gespaard 1 Gij weet niet, droeve ouders, Waarvoor het werd bewaard. Gods doen is ons een raadsel; Maar wijs en rein en goed Is altijd zijn bedoelen, Dit trooste nw droef gemoed. HELDERSCHE MOPPEN. DE BERLIJNER TE WEENEN. De Berlijner aan tafel„Zeg eens, hofmeester hoe komt het toch, dat de broodjes hier zoo be spottelijk klein zijn? Bij ons te land, in Berlijn, zijn ze ten minste eens zoo groot!" De hof meester: „Ja, mijnheer! dat komt zeker wol daarvandaan, dat ze hij u te huis waarschijnlijk meer deeg er voor nemen." ZELFGEVOEL. Te Zeitz vierde men de overgaaf van Parijs met een illuminatie. Een barbier, ait Parchiiu afkomstig, had voor zijn winkel hot volgende transparant aangebracht: Von Moltke en ik, wij zijn te Parchim geboren; Hij heeft de Franschen, en ik de Dnitschers ge schoren. TEEDER TELEGRAM. In een stad van Amerika zond onlangs een vrouw, na den dood van haren man, aan een verre vriendin dit telegrafisch bericht: „Mijn lieve John is dood. Het verlies is door de le vensverzekering volkomen gedekt." Wat een liefde. 288ste Staats-Loterij. 5e Klasse. 8e Lijst. Prijzen van f 100 en daarboven. No. 20173 f50.000.No. 13698 f15.000. Nos. 1244 en 16042 elk f1500. - Nos. 2667 8113 12783 13975 14068 en 20409 elk f1000. - Nos. 555 2702 11880 14485 en 14766 elk f 400. Nos. 8136 en 18469 elk f200. Nos. 3295 8495 9362 9374 10747 13089 13537 14407 15762 16691 en 17912 elk f 100.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1875 | | pagina 1