't VLIEGEND BLAADJE. Akemeene leuws- Hf en Adrertentiebode No. 282. Zaterdag 30 October 1875 Derde Jaargang. VOOR DEN HELDER EN OMSTREKEN. Oplaag 4000 Ex. Prijs I Cent. Ad verten tien van 15 regels 25 Cent. Elke regel meer 5 Cent. Groote letters naar plaatsruimte. Advertentiën. 25-Jarip Echtvraniiim Voor ie Leien ier Hervormde Kerk. Dr. A. W. Bronsveld, «Ontwaakt bij Tijds." Een Noodhulp Loopjongen, EEN DAGMEISJE. DIENSTBODE, flink DAGMEISJE, Als HUISHOUDSTER 3 a h Kostgangers. GEVONDEN: GEVONDEN: 5 Wagens HOOI. Publieke Verkooping VLIELAND. De geborgen OpenbareVerkooping BALKEN en DEELEN, van 20 tot A5 voet. OpenbareVerkooping Ongeveer 21,000 stuks EIKEN Pijpen-Duigen VLEESCHHQUWERIJ. SCHAPENVLEESCH, Verschijnt DINSDAG EN VRIJDAG. Uitgevers BERKHOUT Co. Abonnement per drie maanden 30 Ct., buiten deze gemeente, franco per post, 50 Ct. Bij dit Nommer behoort een Bijvoegsel, bevattende Nieuwstijdingen en Adver- tentiën. NIEUW STÏJÖÏNGËN". HELDER, 29 October 1875. Gisterenavond werd door het gezelschap Ernst en Scherts" in Tivoli de eerste openbare winter vergadering gehouden. Er werden opgevoerd»de Pleegzoon, of het verloren Testament," en het nastukje »Een goede Raad." Beide stukken werden tot groot genoegen van de talrijk aanwezige leden afgespeeld. Den werkenden leden komt voor die goed geslaagde uitvoering een woord van lof toe. Een geanimeerd bal besloot deze vergadering. Gepasseerden Zondag arriveerde te Katwijk uit zee een bomschuit, waar het aan boord treurig was gesteld. Woensdag daaraan voorafgaande, bij Doggersbank ter haringvisscherij zijnde, werd men door een hevige storm beloopen en ankerde men na vele moeite midden in zee aan een vierdubbele kabel. Voortdurend had men zware stortzeeën te verduren, waardoor het schip menigmaal recht overeind stond. De bevestigiug aan het anker alléén voorkwam dat de schuit achterover sloeg, waardoor ge woonlijk deze soort van schuiten met man en muis vergaat. Bij een dier stortzeeën, die men in de verte zag aankomenwaarschuwde de stuur man, die aan de kabel stond, de man schappen, doch bij werd zelf' wegge slingerd, met zijne beenen tot over de knieën geschoven onder den over- looper, een balk dwars over het schip, waar men anders met geen mogelijk heid onder kan komen, waardoor zijne beide beenen op die plaats het eene midden, het andere dwars doorbrak. Alzoo vau Woensdag tot Zondag zonder de noodige hulp geweest te ziju, arriveerde de doodvermoeide en verslagen bemanning. De reeder, de heer van der Plas, liet uit Leiden onmiddelijk genees kundige hulp ontbieden. Zelfs de geneesheer stond verbaasd over de krachten van het lichaam, dat zoo lang de pijnen heeft kunnen door staan, vooral wanneer men daarbij in aanmerking neemt, hoe bekrom pen een bomschuit is ingericht. Hoewel de ongelukkige hoogst zor gelijk is, is het mogelijk, dat hij voor k zijne zwangere vrouw en kinderen f gespaard blijft. Volledig herstel is echter niet te verwachten. Men meldt uit Grimsby van 25 October. De matroos Jacob van der Linden, van de vischsloep »Eli- zabeth Maria," schipper Zwaan, is over boord gevallen en verdronken. Men meldt uit Aalten van 26 October In den afgeloopen nacht heeft een vrouw haren man, terwijl hij sliep, 2 ernstige wonden aan den hals toe gebracht, die echter niet doodelijkzijn. De vrouw is in hechtenis genomen en heeft reeds bekend, dat zij de mis daad gepleegd heeft, met het doel zich van haren man, met wien zij in onmin leefde, te ontdoen. Twee jaar geleden werd uit Scherpeuisse bericht, dat zekere on gehuwde moeder K. W. op aanvrage in eene advertentie haar tweejarig kind had afgestaan aan een onbe kenden heer, die per rijtuig het meisje afhaalde, verklarende dat haar een schoonc toekomst wachtte, en ver- jiiUi Zoom en verder per spoor vertrok, zonder eenig naricht te geven waar heen. Sedert dien tijd verdiepte men zich in gissingen wat van de kleine zou gewordeu zijn, totdat eenige weken geleden onverwachts een ander vreemd heer per vigilante arriveerde, onder zoek deed waar bovengenoemde moe der woonde en deze daarna haar kind teruggaf, zonder te zeggen wie hij was en van waar hij kwam. De kleine i» nu een lief meisje van 4 jaren; te oordeelen naar de kleeding is zij niet bij rijke lieden woonachtig geweest. Zij antwoordt op de vraag, waar ze gewoond heeftte Amsterdam en ook te Haarlem." Of dit echter zóó is, of wel dat men der kleine deze woor den heeft in den mond gelegd, is moeielijk uit te maken. Op de kusten van Jorfar, Kine- ardiue en Aberdeenshire in Schot land zijn veel wrakken aangedreven. Een aantal schipbreuken moeten ten gevolge van de hevig woedende stor men hebben plaats gehad55 lijken zijn reeds gevonden. Vervolg der Nieuwstijdingen in het Bijvoegsel. Burgerlijke Stand. Helder. Vuil 26—29 October 1875. ONDERTROUWD: C. Schol, loods, weduwn. van A. Jongkees en M. Eelman. H. T. Koch, schoenmaker, wednwn. van J. Brand en IJ. Kok. G. Krot, zeeman en F. M. C. Aimabel. J. Alberts, zeeman, wednwn. van M. Godiju en J. Giesing. L. Ingelse, scheepstimmerman en C. J. Enzlin. H. de Wolf, koornmeter, wednwn. van A. Hussing en G. Prins. GEI-IUWD: A. Tegel en M. W. Morcc. A. Phernambucq en J. M. M. Snijders. C. Schagen en I. de Jonge. J. de Kreij en A. Duijs. BEVALLENM. E. Smit geb. Bonefacius, D. T. F. de Wit geb. Brahe, D. A. Baijsgeb. Bakker, Z. M. Kniper geb. Ricuwers, Z. J. Pieters geb. Vastenonw, Z. T. Mensch geb. Assuius, Z. C. A. Berkhout geb. Beets, D. H. Loef geb. Zondervan, Z. J. M. Schreuder geb. Heng9man, D. N. Tbiissen geb. Abbones, Z. OVERLEDEN: P. II. Vrieslandcr, 57 j. G. Slnis geb. Teileman, 65j. C.M. Kooij, 7d. J. Mcuseh, ld. W. N. Bischoff, 9 w. C. Kruijs, 15 w. L. Kooij geb. Bregman, 89 j. van Adriaan Meijer en Jeanetta Josevina Goerna. Helder, den 30 October 1875.| Uit naam hunner dankbare Kinderen. Ondertrouwd GERRIT KROT en FRANCINA MARIA CATHARINA AMIABEL. Helder, 28 October 1875. Algemeene kennisgeving. Ondertrouwd L. INGELSE en C. J. ENZLIN. Helder, 28 October 1875. Eenige en algemeene kennisgeving. Getrouwd C. SCHAGEN en i. de JONGE. Helder, 28 October 1875. Algemeene kennisgeving. Ondertrouwd C. SCHOL en M. EELMAN. Helder, 28 October 1875. Getrouwd A. TEGEL M. W. iVJOREE. Helder, 27 October 1875. Algemeene kennisgeving. Voor de vele bewijzen van belang stelling, bij ons huwelijk ondervonden, betuigen wij, namens wederzijdsche familie, onzen hartelijken DANK. Bevallen vau een Dochter, 0. A. BEETS, Echtgenoote van J. P. BERKHOUT. Helder, 26 October 1875. Eenige kennisgeving. Bevallen van een Zoon, A. BUIJS, geb. Bakker. Nieuwediep, 26 October 1875. Nog treurende over het verlies van ons Zoontje Willem, den 15den dezer overleden, werd ons ouderhart op nieuw getroffen door het afsterven van onzen jongsten lieveling CORNELIS, in den jeugdigen leeftijd van 15 weken. Hoe zwaar ons ook deze slag valt, zal een elk kunnen beseffen, doch wij hopen Gode te zjvijgen en in Zijnen wijzen wil te berusten. Nieuwediep, den 27 October 1875. H. A. KRUIJS. Z. J. KRUIJS, geb. Marreveld. Evangelisatie-Lokaal ZONDAG den 31n OCTüBERa. s., 's morgens om 10 uur, D. V. Spreker: de WelEerw. Heer Predikant te Haarlem. Vereenig'ing* ALGEMEENE VERGADERING op Zondag 31 October 1875, des na middags tusschen 3 en 4 uur, in het lokaal KONINGSKROON. Een getrouwe opkomst wordt ver wacht. HET BESTUUR. Mej. RIESSELMANN Spoorstraat, verlangt een zindelijke DIENSTBODE. Loon 1'80. Mevrouw GöTZ, ^Kerkgracht No.315, verlangt 1*? ten spoedigste een zindelijke ^DIENSTBODE als Meid- illeen. Loon naar bekwaamheid. wordt gevraagd, tegen hoog loon. Molenplein I 161. Men verlangt terstond een DIENSTBODE, die ge- - negen is in Amsterdam te wonen. Informatiën bij BERKHOUT Co. Mejuffrouw FIORANI, 1 Binuenhavenvraagt zoo _spoedig mogelijk een flinke DIENSTBODE. Wasschen geen vereischte. Wordt gevraagd: in een nette zaak, een KNAPPE tegen een goed weekgeld. Adres bij den Boek- en Papier handelaar W. P. KOOIJ, Binnenha ven, N 22. Gevraagd: Adres Bureau van dit Blad. Men verlangt: een flinke van de P. G. Adres BERKHOUT Co. Wordt gevraagd: een zindelijke DIENSTBODE, in een klein gezin. Adres BERKHUT Co. Men verlangt: een Adres BERKHOUT Co. Gevraagd: een Schoenmakers-Leerling. Adres Abr. KWIST, Weststraat bij de Doksteeg. biedt zich aan een nette BURGER JUFFROUW, bij een eenig Heer of Weduwnaar met een of twee kinderen. Ook is zij niet ongenegen tot Juf- fronw van Gezelschap. Zij is goed bekend met de Naaimachine en allerlei handwerken. Er zal echter meer op een goede behandeling dan op hoog salaris gelet worden. Brieven gelieve men in te zenden onder lett. B. Z., aan BERKHOUT Co. Gelegenheid voor Flinke bediening. J. HARGE, Ko ningstraat, over de Koningskroon. Een Onder-officiers PET. Terug te bekomen tegen de advertentiekos- ten bij K. GOUDSWAARD, West gracht L 165. i een DAMES-BONT. Terug te beko- men bij A. BUIJS, in de Nieuwstraat. i - TE KOOP: ongeveer Bij L. WIGGERS, te Anna Pau- lowna, nabij de Kooi. op Kapitein J. G. LEFFERS, gevoerd hebbende de Hollandsche Kof Vier Gebroederspresenteert op Maandag den 8 November a. s.des morgens 10 ure, in het dorp Vlieland te verkoopen van gemeld Schip, als: 22 ZEILEN (meerendeels nieuw), TROSSEN, MARSSCHOOTKETT1N- GEN, LANDVASTEN, staand- en loopend TOUWWERK, een BOOT, KOMPASSEN, WATERVATEN, KOKSCOMMALIEWANT, enz., als mede het V7EAK, zoo als het hoog op strand is zittende. Nadere informatiën op franco aan vrage te bekomen ten kantore van den Heer L. ZUNDERDORP, te Vlieland. op MAANDAG 1 NOVEM- BER a. s., des voormiddags 10 ure, aan het MOLEN PLEIN te HELDER, ten overstaan van den Deurwaarder J. W. VAN DER WAL Cz., van: een belangrijke partij Voorts: TOUWWERK, IJZER WERK,BLOK KEN, ZEILEN en hetgeen verder zal worden aangeboden. Twee dagen vóór den verkoopdag ter voorschreven plaatse te bezichti gen. Kapitein G E O R G E E. B A R K E R is van meening op Dinsdag 2 November a.s., des avouds ten 8 uurin het lokaal 'T CENTRUM, te Helderpubliek te verkoopen, ten overstaan van den Deurwaarder J. W. VAN DER WAL Cz. en ongeveer 1700 stuks GEELHOTJT, behoorende tot de lading van het, op de reis van New- York naar Hamburg verongelukte Engelsche Barkschip „PRESIDENT." Voorts: een partij KOPER van het ROERKOPEREN BOUTEN IJZERWERK, ZEILEN, WRAK HOUT, en hetgeen verder zal worden aangeboden, mede afkomstig van ge noemd schip. Alles te bezichtigen daags vóór en op den verkoopdag op en nabij het WESTPLEIN te Helder. Nadere informatiën te bekomen bij de Heeren DU1NKER& GOEDKOOP, Scheeps-Agenten aan t Nieuwediep gemeente Helder. De ondergeteekende bericht aan zijne begunstigers, dat bij hem van af heden te bekomen is, eerste kwa liteit dik vet tegen concurreerende prijzen. Loodsgracht. J. P. KIKKERT. Wie wil niet gaarne een fatsoenlijken brief leer en schrijven? Aan den stijl herkent men den man!" zeide eens een groot geleerde, en hij had wel gelijk. Die geen goeden brief kan schrijven, heeft geene aan spraak op den naam van fatsoenlijk man en brengt het niet ver in de wereld. Al wie die kunst leeren wil, bestede slechts éen golden en koope het volledig Brievenboek van CL AUDI US, dat alle mogelijke voorbeelden van brieven bevat en in alle Boekwinkels te bekomen of te ontbieden is. Reeds zijn moer dan 20.000 Ex. verkocht. Uitgave van H. C. A. CAMPAGNE, te Tiel.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1875 | | pagina 1