't VLIEGEND BLAADJE llgeuimif Menws- MvtrtraürMt No. 287. Woensdag 17 November 1875. Derde Jaargang. VOOR DEN HELDER EN OMSTREKEN. Oplaag 4000 Ex. Prijs 1 Cent. Advertentiën van 15 regels 25 Cent. Elke regel meer 5 Cent. Groote letters naar plaatsruimte. Advertentiën. V erschijnt DINSDAG en VRIJDAG. Uitgevers BERKHOUT Co. Abonnement per drie maanden 30 Ct.buiten deze gemeente, franco per post, 50 Ct. Vertrekdagen der Mails. Naar Oost-Indië: Eiken Donderdag, 's avonds 6.50. NIEUWSTIJDINGEN. HELDER, 16 November 1875. De toestand van de Koningin gaat steeds naar wensch vooruit. H. M. gevoelt zich zeer wel. Z. M. heeft ter zake van krijgs verrichtingen tegen Atchiu, en wel voornamelijk gedurende het tijdvak tasscheu medio 'Augustus 1874 en ulto. Februari 1875, onder meer, de navolgende belooningen toegekend: Benoemd tot ridder der Militaire Willemsorde 4e klasse: de luit. ter zee 1 kl. H. A. Sirks. Eervol te vermelden bij afzonderlijke dagorders, zoowel in Indië als in Nederland, o. a. de luit. ter zee 2e kl. C. de Jong, de le luit. der mariniers J. L. Cadet, de matrozen le kl. P. de Brabander en H. Weelink, de mariniers P. T. van Tol en H. Jansma, beuevens de sedert overleden sergeant der mari niers P. A. Noten bos en de boots mansleerling J. Kelbliug. De beereu Egbers, Weckesser, J. Craner en H. Craner hebben al hier een strijk-kwartet opgericht. Bij genoegzame deelnemingvernemen wij, zal in Musis Sacrum nog deze maand een uitvoering plaats hebben, die dezen winter nog door meerdere gevolgd zal worden. Wij mogen de pogingen van die beeren ten zeerste toejuichen, omdat de uitvoering aan zulke goede handen is toevertrouwd, en het publiek geluk- wenscben, dat zich vergasten kan aan de klassieke voorbrengselen der beroemd ste toonkunstenaars. Daartoe van zeer geacht© zijde aangezocht, zal door het werkend personeel van den burgerkring Har monie binnenkort weder een too- neelvoorstelling worden gegeven, ten behoeve van twee buisgezinnen, welke in zeer armoedige omstandigheden verkeeren en wier namen later zullen worden genoemd. Wij wenscben van harte, dat de pogingen van deze ver- eeniging, om weder hulp in nood aan te brengen, vooral bij den naderen den winter, met een goeden uitslag bekroond mogen worden. In de vorige week had in bet lokaal van den beer Broekkamp aan den Burg op Texel de eerste muziek uitvoering plaats van bet aldaar be staande Fanfare-gezelschap »Sempre Crescendo." De nummers werden met zuiverheid afgespeeld, zoodat bet gezelschap een daverend applaus van bet talrijk en deftig publiek ten deel viel; het bleek zeer duidelijk, dat die jeugdige vereeniging door gverige etudie en onvermoeiden ijver van baren kapelmeester M. P. Polak van den Helder, steeds meer en meer vooruitgaat. Een der schepen van het naar W.- Indië bestemde escader heeft eenige averij ondervonden. Uit Falmouth schrijft men daaromtrent: Nadat het escader, bestaande uit Zilveren Kruis, Leeuwarden en Oor- nelis Dirks," den ln November van - hier vertrokken, tot den 4n daaraan volgende en tot op de hoogte van Le- zard viij goed weder had ondervon den, liep op dien datum de wind naar Z. W. De schepen hadden met harde westelijke winden en booge zeeën te kampen en vorderden weinig; den lOn dezer echter verloor de Corns. Dirks door hevig werken, kluifhout en jaag hout. Ingevolge order van den di visie-commandant, werd door dit schip afgehouden naar Falmouth om zooveel mogelijk te repareeren. Bij vertrek van dien bodem van de beide andere was aan boord van die schepen alles wel. De verpachting der rijkstollen in Noord-Holland en Utrecht, zal den 16 Dec. te Utrecht plaats hebben, voor den tijd van 6 achtereenvolgende jaren. Men schrgft uit Ylissingen, 15 November. Op last der directie van de stoombootmaatschappij Zee land", wordt de dienst onverwijld gestaakt, tot het hoofd te Queensbo- rough gereed is. Waarschijnlijk zul len 3 maanden daarmede verloopen. De patroons der scheepstimmer lieden te Amsterdam hebben het ver zoek hunner gezellen, om des winters het middenloon te mogen behouden, toegestaan. Volgens het Dagblad" zal bin nen zeer korten tijd een maatregel bekend worden gemaakt, waarbij de postkantoren ook tot het ontvangen van spaarpenningen worden ingericht. Hetzelfde blad meldt, dat binnen niet zeer langen tijd een nieuw mo del voor muntbiljetten te wachten is. Evenals op de Weener-ten toon stelling, zal op de Philadelphia-ten- toonstelling een verslag van den toe stand van het onderwijs in Nederland aauwezig zijn, thans in het Engelsch Eenige goederen uit onze koloniën, thans te Amsterdam opgeslagen en voor deze tentoonstelling bestemd, zullen wellicht vooraf hier te lande ter bezichtiging gesteld worden. Van één der nieuwe huizen nabij Amsterdam, dat kort geleden door storm ineenstortte en thans we der was opgebouwd, isjl. Donderdag middag de kap afgewaaid. Te Oud Vossenaer heeft een 23-jarige dienstbode beleden, dat zij, heimelijk bevallen, haar kind van 't leven heeft beroofd en 't lijk in een welput heeft geworpen. Op het eiland Borkum is aan gespoeld het lijk van kapitein F. C. Prins, van Sneek. Zijn schip, »de Heerenveen, met een lading hout van Noorwegen naar Amsterdam bestemd, moet in de jongste stormen vergaan zijn; van het lot der verdere opva renden is niets bekend. Te Lankhorst is een kinder lijkje gevonden, in de nabijheid van de woning, waar de ongehuwde moe der verblijf hield. De justitie heeft een onderzoek ingesteld. Het Provinciaal gerechtshof van Limburg heeft Donderdag P. Housen, mijnwerker te Caumer, gemeente Heerlen, wegens moedwilligen man slag op zijn buurman Offermans, aan het hem ten laste gelegde feit schuldig verklaard en hem veroordeeld tot een tuchthuisstraf voor den tijd van 12 jaren. In het kerkgebouw der Herv. gemeente te Soest is Zondag, na af loop der godsdieustoefening, brand ontstaan, die geruimen tijd onopge merkt is gebleven. Twee banken, met een kap gedekt, zijn geheel ver brand zoomede een wapenbord. Voorts hebben banken, predikstoel, plafond en orgel veel geledenhet laatste is bijna geheel onbruikbaar geworden. Spoedig waren brandweer, burgelijke en kerkelijke autoriteiten ter plaatse aanwezig en door aller medewerking werd men den brand meester. Den kelijk is de brand ontstaan door het omvallen eener vuurstoot bij het ein digen der godsdienstoefening. Eenige personen te Maastricht zijn, na het gebruik van panuekoe- ken, ernstig ongesteld geworden. Een hunner is reeds overleden. In de pannekoeken schijnt onwillekeurig een vergiftigd bestanddeel geraakt te zijn. Bij het gerechtelijk onderzoek naar de oorzaak der vergiftiging, is ge bleken dat de raapolie, waarmede de koek gebakken was, kopergroen be vatte. De bakster, een oud moedertje, is radeloos over het door haar on willens aangerichte ongeluk. Van het vergaan van het stoom schip Pacific bij Kaap Flattery, wordt uit New-York bericht, dat een tweede der zeelieden gered is; hij werd op een vlot, in de straat Fuca drijvende gevonden en verklaarde, dat de Paci fic den 4n door een schip met volle zeilen werd aangevaren en spoedig zonk. De bemanning had in twee booten en op het vlot een goed heen komen gezocht, doch de kapitein en al de overigen, die zich op het vlot bevonden, waren omgekomenvan de booten weet men nog niets. Van het lot der bemanning en de passagiers der »City of Waco," ver leden Dinsdagochtend bij Galveston (Texas) verbrand, is evenmin iets be kend. Op de Fransche kust bij Nieul den 88ten dezer een flesch aan, waarin een papier, met het vol gende in de Eogelsche taal»Zend hulp en politie, de manschap heeft den kapitein, stuurman en bootsman ver moord. Wij verlieten Antwerpen met bestemming naar New-York op 28 October, de muiterij begon 31 Octo- ber. Het schip heet Lennie, van Yarmouth, kapt. Hatfield." Toen de flesch gevonden werd, was het schip niet ver van het eiland Oléron, en onmiadelijk werd een Fransche stoom boot uitgezonden om het op te spo ren. Een telegram uit la Roebelle van 10 dezer meldt, dat de Lennie door de regeeringsstoomboot is ge vonden en naar het eiland Aix zou worden gebracht. Vijf mannen en een jongen waren aan boord. Zes Grieksche matrozen waren den avond te voren met een boot ontsnapt. In Engeland en Wales staan ongeveer 29.000 personen in dienst der politie, waaronder 457 tot de ge heime politie behooren. De kosten van dit leger zijn 2.698.412 p. st. Niet minder dan 10.000 personen doen in de hoofdstad dienst. 53.805 individuen, die verleden jaar in Engeland en Wales als be schuldigden terecht stouden, konden lezen noch schrijven35.479 dezer lieden waren van het manlijke, 18326 van 't vrouwelijke geslacht. Welhaast, beweertDaily Tele- graph", zullen al de groote ijzerfa brieken in Eugeland en Wales moe ten stilstaan, omdat ze zonder winst werken. Dat zou men op het eerste gezicht niet zeggen, als men ziet dat een Engelsche firma voor een aan besteding hier te lande ruim een millioen hooger inschrijft dan de laagste inschrijver. De eigenaardige en weinig benijdenswaardige toestan den van de Engelsche nijverheid ma ken echter het bericht van Daily Telegraph" volstrekt niet onwaar schijnlijk. In |Maquires-théater in^ San Francisco, gaf onlangs de goochelaar Hermans een voorstelling. Deze wilde een bekend kunststukje met een hoed maken en verzocht een der beeren uit het gezelschap hem een hoed te leenen. Een der toeschouwers van de voorste rij, overhandigde hem zijn hoed, een geheel nieuwe cylinder, en bijna op hetzelfde oogenblik zag hij het hoofddeksel, waarop hij zoo trotsch was, al3 een pannekoek ineen gedrukt. De goochelaar viel er onhandig tegen aan, zoodat de hoed bedorvenwas. De eigenaar overlaadde den gooche laar met hevige verwijten, deze scheen er zich niet aan te storen en scheurde den hoed verder vaneen. Nu verloor de eigenaar zijn geduld, hg sprong op het tooneel en begon den gooche laar met zijn wandelstok krachtig te bewerken. De goochelaar vluchtte voor zijn aanvaller tot hij de tafel bereikte waarop een geladen pistool lag; hij greep dit en vuurde het op zijn aanvaller af. Algemeens ont steltenis in de zaal, die in verbazing overging, toen de eigenaar van den hoed ongedeerd bleef en de cylinder, als kwam hij zoo uit den winkel, op het tooneel viel en den verbluften eigenaar werd overhandigd. De goochelaar verklaarde daarop, dat hij zulk een handeling nog nooit had ondervonden, hij weigerde zijn voorstelling te vervolgen, indien de eigenaar van den hoed in de zaal bleef. Deze was niet geneigd te ver trekken en nu trok het publiek de partij van den goochelaar. In een oogwenk werd hij opgenomen en van de eene hand in de andere gereikt, zoodat hij weldra aan den uitgang was, zonder den bodem geraakt te hebben. Het ergste was dat het pu bliek tegelijkertijd wraak nam op den hoed, zoodat hij nu werkelijk met een totaal platten hoed het lokaal verliet. Tusschen de kuststreken van den Stillen Oceaan en de provincie Jaën de Brancamoros, in Peru, hield men er ten tijde van Alexander von Hum- bolt eeneigenaardige post op na. Hij vertelt er van, dat de postpaket- ten door zwemmers werden wegge bracht. Men koos daartoe krachtige Iudiaansche jongelingen, de beste der zwemmers nit. In twee dagen tijds trokken zij zwemmend het tot de provincie be- hoorend gedeelte van de Guancabam- ga-rivier en een flink stuk van de Amazonen-rivier door. De brieven- tasch en een lang mes, dat de Indi anen nooit verlaat, waren hun op het hoofd gebondenonder den linker arm droegen zij een stuk bamboes, om lichter te zwemmen. Levensmid delen namen de brievenbestellers niet mede, want zij vonden altijd een gast vrije ontvangst bij de Indianen, die aan den oever woonden. HELDERSCHE MOPPEN. HET DOEL TEN DEELE BEREIKT. Twee reizigers komen in een stad en melden zich aan bij den directeur van het krankzinnigen gesticht aldaar, met verzoek om die inrichting te mogen bezichtigen. Geneesheer; „Zijt gij geneesheeren Reizigers„Neen." Geneesheer: „Denkt gij dan soms, dat die gekken hier zijn, om de nieowsgierigheid van reizigers te bevredigen. Een der reizigers (tot den ander)„Kom, ga maar dadelijk meè; één er van hebben wij toch al gezien!" „Ik kan geen brood vinden voor mijn huisgezin," klaagde eens een leeglooper. „Ik ook niet," sprak een ijverig ambachtsman, „ik moet er voor werken." Een paardenkoopman ontving, terwijl hij aan een kooper een paard liet zien, van bet laatste eeu trap tegen de ribben. Heewel hij geweldig pijn leed, poogde bij er toch zooveel mogelijk voordeel nit te trekRen, door te zeggen: „Een vlug dartel paardje!" 289ste Staats-Loterij. Prijzen van 100 en daarboven. 3e Klasse, le Lijst. No. 16350 f25.000. No. 13866 f 1000. Nos. 17287en 20755 elk f 200. Nos. 1674 2041 2102 2997 3467 3992 7825 10957 en 16985 elk f 100. Burgerlijke Stand. Helder Van 1216 November 1875. ONDERTROUWD: M. J. Schoonbergen, zee mau, en M. M. Kruk. T. Oosterbnis, zeeman en A. Paas. GEHUWD Geenc. BEVALLEN: II. J. W. Andenaerde geb. La cor, Z. M. E. Hagartij, Z. A. Boode geb Dozo, D. OVERLEDEN: K. Daalder, circa 6 j. B Kuust geb Kalf, 56 j. Levenloos aangegeven, 1. Ambtshalve ingeschreven 2.j| Ondertrouwd MELCHIOR JOHANNES SCHOONBERGEN en MARTHA MARIA KRUK. Nieuwediep, 12 November 1875. Algemeene kennisgeving. Ondertrouwd ALBERTUS SCHAGEN en TRIJNTJE TAAMMAN. Marken, 11 November 1875. Hedenavond ontsliep zacht en kalm, tot diepe droefheid van mij, mijne kinderen en behuwdkinderen, mijne geliefde echtgenoote BAAFJE KALF, in den ouderdom van ruim 56 jaar. Zwaar treft ons dit verlies, doch wij willen Gode zwijgen en in Zijn wil berusten. Helder, 13 November 1875. Uit aller naam, D. J. KUNST. Eenige en algemeene kennisgeving. Aan allenwelke belangstelling betoond hebben bij de voltrekking van ons Huwelijk, wordt den harte lijkste n dank toegebracht van HIELK ds WOLF, Beëedigd Korenmeter, en GEZIENA PRINS. De ondergeteekenden, Timmerlieden op de scheepstimmerwerf van den heer Ch. A. TAYLÖR, waar schuwen den Zeeloods C. BOMMEL, om hun in het vervolg niet meer te belasteren noch praatjes uittestrooien, waar hoegenaamd niets van aan is. Nieuwediep, 15 November 1875. R. WILLEMS. 0. O VERING. J. van DALEN. Juffrouw GO VERS, Spoorgracht, bij de Gasfabriek, verlangt een knappe DIENSTBODE, Prot. Godsd., die goed met de wasch kan omgaan. In een stil gezin iljjjj verlangt men een knappe V* DIENSTBODE. Wasschen is geen vereischte. Adres Berkhout Co. Mevr. ZEGERS RIJSER, Dijkstraat, Helder, verlangt tegen 1 Februari een fatsoenlijke KEUKEN MEID, die goed kan koken en huiswerk verrichten. Mevrouw GöTZ, Kerkgracht 315, vraagt terstond oen zinde lijke DIENSTBODE. Loon naar bekwaamheid.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1875 | | pagina 1