't VLIEGEND BLAADJE. llpiiicdif Nieuws- -fen AdverieniieWe boereThofsteden, in de tijdgeest Nu. 290. Zaterdag 27 November 1575. VOOR DEN HELDER EN OMSTREKEN. Oplaag 4000 Ex. Prijs 1 Cent. Advertentiën van 1—5 regels 25 Cent. Elke regel meer 5 Cent. Groote letters naar plaatsruimte. Advertentiën. 25-Jarip Eclitvemioi IKJaiiie EcltvereeiiiM Voor §e LÉn der Herwnofle M. 100 Golften Loon, Men verval. In NAAIVROUW, DIENSTBODE, DIENSTBODE. EEN JONGEN, flink DAGMEISJE, knap DAGMEISJE. BURGER-JONGEN een flinke JONGEN, Een Burgerman, KOSTGANGERS, Weggeloopen: VERLOREN: VERLOREN: E.M.DE VRIES, naar de Spoorstraat, 162 duizend gulden Openbare Verkooping HUISRAAD en IN B O E D E L. Openbare Verkooping Notaris HATTIKA RAVEN INBOEDEL, St. Nicolaas Derde Jaargang. Verschijnt DINSDAG en VRIJDAG. Uitgevers BERKHOUT Co. Abonnement per drie maanden 30 Ct., buiten deze gemeente, franco per post, 50 Ct. WEEKKALENDER. NOVEMBER—DECEMBER. Zaterdag 27, Zondag 28, Maandag 29, Dinsdag 30, Woensdag 1, Donderdag 2, Vrijdag 3. Opgang der Zon, Zaterdag 27 Nov. 7 uur 42 minuten. Ondergang, 's avonds 3 u. 52 m. Zaterdag 27 Nov. Nieuwe Maan. Wat is voorspoed? Wat zijn rampen? Niets dan licbaamlooze dampen, Ras gerezen, ras verdeeld. Zie de hoDgcrige dagen Aan elkanders vruchten knagen, Woeden op hun eigen teelt. W. Bilderdijk. N IE U WSTIJDIN GEN HELDER, 26 November 1875. Woensdagmorgen had alhier, vlak voor de haven, een treurig voor val plaatsdat ernstige gevolgen had kunnen hebben. De Engelsehe stoomboot »Nereid" is bij het bin nenkomen op de met steenkolen ge laden lichter »Hoop en Vrees," welke de haven verliet, geloopen, met het gevolg, dat deze in een oogwenk zonk, en de opvarenden, waaronder de vrouw van den schipper, met moeite door inmiddels toegeschoten hulp van vlet- terlieden van eeu wissen dood ziju gered. Naar men verneemt, bestaat bij de regeering het voornemen om een gedeelte der tot het koloniaal werf depot behoorende troepen voorloopig geregeld te Nieuwediep te kazernee ren. Deze maatregel treedt met 1 Januari in werking. Aan de voorstelling, gegeven door Mej. Krüseman en hare beide élèves, Woensdagavond in Tivoli, kan nen wij een woord van lof niet ont houden. Het spel dier dames boeide voordurend de aandacht der talrijke aanwezige toehoorders, en zeker zullen zij niet onvoldaan de plaats onzer inwoning verlaten. Ook een woord van hulde bren gen wij den yverigen directeur Hool- werff, die alle mogelijke moeite aan wendt, van tijd tot tijd iets goeds en degelijks het publiek aan te bieden. Wij verheugen ons, dat dit ook meer en meer begint erkend té worden. De eerste uitvoering van 't Strijk-Quartet, Dinsdagavond in Musis Sacrum gegeven, heeft op de daar vergaderde toehoorders een zeer gun- stigen indruk gemaakt, door de onbe rispelijke wijze, waarop de moeielijke klassieke muziek der oude meesters werd ten gehoore gebracht. Wij had den een goed bezette zaal verwacht en de onderscheidene executanten hadden daarop met volkomen recht mogen rekenen. Tot onze teleurstel ling schijnt echter de klassieke mu ziek alhier weinig kenners en even min liefhebbers te vinden. Na voldoend afgelegd examen zijn o. a. benoemd tot surnumerairs bij de posterijen, de heeren N. Hare maker, W. K. van der Breggen en G. Giltjes en benoemd tot commies bij de posteryen de heer W. F. L. Oudenhoven. Men schrijft ons uit Helvoet- slnis: Den lsten December a. s. zal het 25 jaar geleden zijn, dat er alhier gelegenheid bestaat om tot machinist bij de Kon. Ned. Marine opgeleid te worden. De élèves zullen dien dag niet onopgemerkt voorbij laten gaan. Men schrijft uit Terschelling: De schipper C. Drijver met zijn beide zoons, tweelingen van 17 jaar, die jl. Zondag van hier uitzeilden, zijn hoogstwaarschijnlijk door den storm verongelukt en in de golven omgekomen. Hun vaartuig, een blazer, moet voor anker weggeslagen zyn en i_wordt nog steeds vermist, terwiil de gebroken mast en een deel van het tuig zyn aangebracht. Eeu vierde opvarende, die over boord gesprongen was, om zwemmende den oever te bereiken, is aan strand gespoeld en gered. Het ziekenschip »Solak" is op de reis naar Atchin verongelukt. De schipbreukelingen zyn te Padang aan gebracht. HELDERSCHE MOPPEN Een professor, die zich zoodanig met weten schappelijke onderzoekingen bezighield, dat hij geen tijd had om aan de helderheid van zijn linnen goed te denken, klaagde onlangs aan een zijner vrienden: „Ach! lieve docter, gij kunt u niet verbeelden hoe mijne vrouw mij kwelt; ter nau- wernood ben ik aan mijn overhemd gewoon ge raakt, of zij dwingt rny weer een schoon aan te trekken." Een parvenu in zekere groote plaats van ons land, verhaalde met veel ophef iu een gezelschap, dat een zyner naaste bloedverwanten tot lid van het bestuur benoemd was van den dierentuin, „en," voegde hij er hoogmoedig bij, „bij accli- matie I" Burgerlijke Stand. Helder. Van 23—26 November 1875. ONDERTROUWD: W.C.J. Uriot, zilversmid, en C. A. Wessels. GEHUWD K. Koedijker en A. M. Otten. H. Steentjes en A. Zon. D. Seijbel en A. Hagenaar. M. J. Schoonbergen cn M. M. Kruk. B. Lands man en M. van Bisselik. BEVALLEN: S. van Oosten D. D. E. van der Hoeven geb. Raat Z. M. Kamp geb. Hartog Z. N. de Weij geb. Half Z. E. Faber geb. Pover D. M. S. E. Marmelstein geb. Plaat D. M. Bosman geb. vag Eijken D. M. J. Diiessen geb. van der Kloot Z. OVERLEDENS. Sint 18 m. A. C. Kissing 10 weken. van Jan (le Bunje Catharina Elisabeth Cromjong. Heldeb, 28 November 1875. Hunne dankbare Kinderen. aasosoeoscy van EPPO JANS DEEKENS en BREGJE CORNELIA BRUIJN. Heldbr, 24 November 1875. Ondertrouwd: L. J. C. DE VISSER en R. DE LA VIETER. Gravenhage, 25 November 1875. Getrouwd D. SEIJBEL en A. HAGENAAR. Helder, 25 November 1875. Algemeene kennisgeving. Heden overleed, tot mijn innig leedwezente Amsterdam na een smartelijk doch geduldig lijden, mijn broeder PIETER DE KOK, in den ouderdom van 34 jaren. Helder, 24 November 1875. A. DE KOK. Bij zyn vertrek naar Suriname roept onder- geteekende aan zijn Fa milie, Vrienden en Bekenden een laatst Vaarwel toe. B. P. POLAK. Aan boord »Henriette." De Schrijfster van eenige ongeteekende Brieven wordt in haar belang verzocht hiermede niet voort te gaan, zullende bij nalatigheid an dere maatregelen genomen worden door J. N. K. Evangelisatie-Lokaal ZONDAG den 28n NOVEMBER a. s., 's morgens om 10 uur, D. V. Spreker: de WelEerw. Heer Ds. 1). HIJI)EKS, Predikant te Alkmaar. Wordt gevraagd: een r flinke DIENSTBODE of NOODHULP. Geen wasch aan huis. Adres bij den boekh. LAUREIJ. in de gemeente Helder, wordt ge vraagd een op een belooning van 1125 's jaars, met KOST en INWONING. Ongehuwde Vrouwen of Weduwen zonder Kinderen, die voor gemelde betrekking in aanmerkiug wenschen te komen, worden verzocht zich voor den 14 December 1875 in persoon of in geschrift aan het Bestuur van het Weeshuis aan te melden. Mevrouw HELLFMA verlangt terstond een met de wasch bekend. Wordt gevraagd: een fatsoenlijke Adres BERKHOUT Co. Men verlangt: ten spoedigste, een zindelijke DIENSTBODE, van goede getuigschriften voorzien. Informatiën by de Uitgevers dezer. Gevraagd: liefst, die eenigszins met het vak van Kleermaken bekend is. Adres Bureau 't Vliegend Blaadje.' Gevraagdeen van de R. C. Godsd. Informatiën bij BERKHOUT Co. Men vraagt: een Adres BERKHOUT Co. Gebrs. RIESSELMANN kunnen een niet onder de vijftien jaar, plaatsen, ter opleiding in het Kruideniersvak. Terstond gevraagd: die Lezen en Schrijven kan. Adres J. BUCHELE, Binnenhaven. P. G., Weduwnaar, zoekt by gehuwde lieden of bij een Weduwe zonder Kin deren, een GOEDE OPVOEDING, benevens KOST en INWONING voor zyn achtjarig Dochtertje. Adres met brieven, onder lett. B., bij BERKHOUT Co. Gelegenheid voor in de nabijheid der Nieuwebrug. Adres BERKHOUT Co. Sedert Dinsdagmorgen weggeloo- pen een HOND, wit met bruin en een oog blind, luisterende naar den naam van Mylord. Adres Bureau dezer Courant. 'een groote zwarte HOND, met drie witte Pooten en een koperen Halsband. Die dezelve terug bezorgt of aan- aanwijzing kan doen, zal beloond worden. Adres aan het Bureau van dit blad. Zondagavond, een grijze DAMES- SCHOOT. De eerlijke vinder wordt verzocht dezelve terug te bij BERKHOUT Co. een PORTEFEUILLE, waarin eenige PapiereD, voor den vinder van geene waarde. De eerlijke vinder, die de zelve terug brengt, zal beloond worden. Adres Bureau dezer Courant. Mr. MEUBELMAKER, is verhuisd van de Koningstraat tegenover de Heer B. de BOOIS. TE HUUR: een Él HUIS, lUsJBaan den Kan aal weg, tegen f 4 per week. Adres G. van'DAM. Uit de hand TE KOOP: gelegen in Noord- en Zuid-Holland. beschikbaar als eerste Hypotheek op Landerijen. Te bevragen by den Heer A. KUIJPERCommissionair te Hoorn die drie Vrijdagen achtereen is te spreken van 10 tot 12 uur, in het lokaal de Roode Leeuw van den heer KNIJN, op den Dijk te Alkmaar. op Donderdag den 2 De cember a. s.des voormid dags ten 10 uur, in 't lokaal KONINGSKROON, te Helder, ten overstaan van den Deurwaarder J. W. VAN DER WAL Cz., vau Diegenen, welke genegen zyn GOE DEREN in te brengen, adresseeren zich minstens drie dagen bevorens aan voornoemd lokaal. te HELDER, JR I op Maandag 29 November a. s., des avonds ten 7 uur, ■RSeSrin het lokaal 'T CENTRUM, ten overstaan van den Deurwaarder SWAVING, van: Eenige mahonyhouten TAFELS, Weener en Brusselsche STOELEN eikenhouten BUFFET, SPIEGELS, LAMPEN, een GASKROON, een BIERPERSPOMP compleet met IJs- kist, een ORGEL, BLOEMEN en HEESTERS, WIJNEN, LIKEUREN, ELIXER, eenige WOLLEN en LIN NEN GOEDEREN, eenig SLOOP- en BRANDHOUT en hetgeen verder op den verkoopdag van af 104 uur ter bezichtiging zal ziin gesteld, zal op WOENSDAG 1 DECEMBER aanstaande, des voormiddags 10 uur, ten huize aan de Achter-Binnenhaven, No. 171, te Helder, in het openbaar verkoopen een goed onderhouden hoofdzakelijk bestaande in 1 eikenhouten Linnenkast, 2 Schrijf lessenaars, Tafels, Stoelen, Spiegels, Schilderijen, Bedden met toebehooren, Tafel- en Bedlinnen, Onder- en Bo- venkleederen, Koper-, Blik-, Glas- en Aardewerk, 1 gegoten Fornuis, eenige flesschen Wijn, een partij Boeken en eindelijk een .gouden Horloge, dito Handringen, zilveren Theelepeltjes, dito Brillendoos en hetgeen verder ter verkoop zal worden aangeboden. Alles behoorende tot de onder het voorrecht van boedelbeschrijving aan vaarde nalatenschap van den Heer L. C. E. VAN DER BRUGH. Te bezichtigen ter plaatse gemeld, daags vóór den verkoopdag, van des morgens 10 tot des middags 4 uur. ZONDAGAVOND Krentebrood te smakken, waarbij MUZIEK. Bij C. ZEEUW te Huisduinen. bij SCHILLING. Lieve kinderen, Sint Niclans, Speelt weer vreeselijk den baas, Maar heeft voel nieuws weêr gebracht, Zoowel voor oud als jong geslacht. Voor meisjes, om iets te laten weten, Serviesjes, prnohtig, voor drinken en eten, Poppen, heel prachtig, wonder schoon. Piano's, Pianino's, zuiver van toon. Meubel-, Kermis- en Bloemendoozen, Manden met Fruit en Odeur als rozen, Kamers, Winkels, Keukens en Fornuizen, Eau d' Cologne-pomp, met guttapercha buizen, Linnenkasten, Kibbel- en Kuhiekspellen. Ja meisjes, 't is te veel om alles te vertellen, Want de jongens wachten me daar, Ik heb voor hen ook veel klaar. Voor jongens, Timmer-, Kegel- en Bonwdoozen, Ook niet soldaten en matrozen. Spoor-, Krui-, Omnibus en Douwwagen, Zoo zwaar haast om niet te dragen. Geweren, Sabels, Trommen en Trompetten, Violen, Harmonica's en Klarinetten, Tollen, Ballen, Biljart- en Tivolispellen, Tooverlantaarns, Arken, Postiljons met bellen. Paarden, Schapen, Schooltasschen in alle maten. Teekenleien, Prentenboeken prachtige platen. Kortom, spoor uw lieve ouders eens aan, Om toch spoedig naar SCHILLING te gaan, Want 't is de eerste maal, Dat hij. nitstalt in een apart lokaal. Want aaar vindt men 't vreemdste nog, Ea geloof mij, zulks is geen bedrog. Daar zult gij ecu aap viool zien spelen, En u vriendelijk mededeelen, Wat hij u voorspellen zal. Zoo iets vindt men niet overal. Ook ziet men daar een fluitist, Die gezeten is op een kist, En zes liederen spelen kan, Lieve kleinen, wat zegt gij daarvan Das als dan maar goed opgepast, Dan brengt St. Nicolaas iet3, dat is vast. Hopende met een druk bezoek vereerd te worden. UEds. dw. dienaar, L. F. F. SCHILLING. vindt men momenteel voorhanden een groote prachtige collectiewinterstoffen voor Kleedjes, prachtige Schotsche Doeken, een volledige keuze in de nieuwste Fauchons en Dames Mutsjes, Kiuder- en Dames Kapers, O verdoe ken en Sorties, Dames- en Kinder Shawls, Zijden en Wollen Cachenez, Foulards Cravattes Chatelaines Handschoenen, Mitaines, Polsjes, Wantjes, Fantaisie Kinder en Dames Kousen, prachtige Flauellen Over hemden, Jachtvesten, puik soliede Regenjassen, enz. tot de minst moge lijke oriizer

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1875 | | pagina 1