't VLIEaEND BLAADJE. Algemeene Vieuws- en Advertentiebode E, JVu. 295 Woensdag 15 December 1875. Derde Jaargang. VOOR DEN HELDER EN OMSTREKEN. Oplaag 4000 Ex. Prijs 1 Cent. Advertentiën van 15 regels 25 Cent. Elke regel meer 5 Cent. Groote letters naar plaatsruimte. 289ste Staats-Loterij. Advertentiën. „Ontwaakt bij Tijds." tap DieMMe. DIENSTBODE. lste en 2de MEID. Een fatsoenlijk Burger MEISJE, Nummerverwisselaar een Bakkers-Jongen. Verschijnt DINSDAG en VRIJDAG. Uitgevers BERKHOUT Co. KB! ["TE Abonnement per drie maanden 30 Ct., buiten deze gemeente, franco per post, 50 Ct. Vertrekdagen der Mails. Naar Oost-lndië: Eiken Donderdag, 's avonds 6.50. NIEUWSTIJDINGEN. HELDER, 14 December 1875. De heer Herweijer, directeur van het postkantoor alhier, is als zoodanig benoemd aan het spoorweg postkantoor No. 1 te Amsterdam. De dirig. officier van gezond- Jheid, Dr. D. Hellema, is weder bij het hospitaal der Marine alhier geplaatst. Tot hoofdonderwijzer aan de openbare school voor gewoon en meer uitgebreid lager ouderwijs te Bu.ik- sloot, is benoemd de heerC. Altena, hulponderwijzer alhier. I Voor twee weduwen met een I talrijk gezin gaven de werkende leden van den Burgerkring Harmonie Zon- I dagavond een tooneelvoorstelling. |/1 Onze verwachting, dat een talrijke opkomst van het publiek de leden voor hunne vele moeiton en opoffe- I ringen ruimschoots zoude beloonen, I is niet te leur gesteldimmers de i ruime zaal van Tivoli bleek weder te klein om alle belangstellenden te i plaatsen, daar velen weder huiswaarts moesten keeren. Een herhaling der voorstelling, in het belang der wedu- I wen, zou dus, naar onze meening, i weder alle kans hebben van te slagen. De opgevoerde stukken voldeden 't publiek in hooge mate en het strekt genoemd personeel weder op nieuw ten bewijs, dat zijne edelo pogingen door Helders publiek immer op zeer hoogen prijs worden gesteld. I»* Gisteren is alhier binnengeko men de vischsloep Presto II," schip-1 per Jacob Versteeg qq.met een! 1 goede vangst kabeljauw en schelvisch. De besomming daarvoor beliep aan vrij geld de enorme som van f 2500. Vrijdag kwam alhier ter reede i het Ned. kofschip »Elisabeth Lollina"; 1 gezagv. Garst, van Sundswall naar IHarlingen bestemd. Die gezagvoer der rapporteert, dat hij op de reis I naar hier zeer zwaar weer in de Oost zee heeft doorstaan. Door een hevige 1 stortzee waren drie man zijner equi page van het dek geslagen, zoodat hij met den jongen alleen overbleef en een Zweedscho haven moest bin- nenloopen om zijn equipage aan te vullen. In het mail-overzicht van de Indiër" leest men I De oorlog met Atchin is een nieuwe pliase ingetreden. Generaal Pel heeft bi den 30n October Batavia verlaten en zal het militair en civiel commando weder aanvaarden. De bataillons te Atchin zijn in middels voltallig gemaakt of door andere vervangen. Kolonel Wiggers van Kerchem heeft niet over de macht beschikt, die thans in Atchin aan wezig is, en kon zich tot niets anders bepalen dan tot het uitzenden van patrouilles, een op zichzelf verkeerd denkbeeld. Thans zal het vierde bedrijf van het groote drama in At chin vertoond worden, want generaal Pel zal wel niet de afwachtende hou- hng aannemen, waaraan zijn tijdelijke j rvanger gebonden was. 't D. v. Z.-H." bevat 't vol- dp iugez. stuk erugkomst in liet Vaderland. Tot' verontwaardiging werd ik id door hetgeen ik vernam om- de ontvangst, bereid aan onze he wapenbroeders, die in den lag van den 4 dezer, pet stoom- Prins van Oranje" te Nieu- zijn binnengekomen. Te Nieu- wediep aangekomen, werd het deta chement, waaronder 15 onderofficiers, door een fourier van de mariniers afgehaald de plaatselijke adj. was nergens te zien en vervolgens ingekwartierd. 8 onderoff. en 25 man werden gehuisvest in een kwartier van zeer ongunstige reputatie. Dit had ten gevolge dat het meerendeel der soldaten, een paar uur later, door de dames in zulk een toestand van verregaande dronkenschap was ge bracht, dat drie der onderoff. (2 sergt.- majoors en 1 serg.) het besluit namen zich naar den plaatselijken adj. te begeven, ten einde over die ellendige inkwartiering te klagen. Deze officier woonde in den Helder, dus te ver af, en zij waren alzoo genoodzaakt om voor eigen rekening logement te zoeken. Tot dusver. Thans vraag ik aan mijn landgenooten de opinie over zulk een ontvangst. De man, die in het verre Oosten zijn leven heeft gewaagd voor het dierbaar va derland, en die na een afwezigheid van 2 of meer jaren met het eeremetaal versierd, den vaderland- schen grond voor het eerst weder betreedt, wordt op de medegedeelde wijze ontvangenIk schaam mij dit te moeten nederschrgvenrdoch gevoel er mij toe genoodzaakt, opdat de be voegde autoriteit hieraan paal en perk stelle. Moge zij tevens het gebeurde onderzoeken Z. M. heeft de betrekking van commissaris der loodsen, tevens ont vanger der loodsgelden, te Brielle opgeheven en dientengevolge B. Snoek, thans met die betrekkingen belast, met dien datum, eervol als zoodanig ontslagen, behoudens aanspraak op wachtgeld of pensioen. De berichten uit Maassluis om trent de nu afgeloopen haringvangst luiden niet zeer gunstig. Er is wei- nig gevangen en het verlies aan net ten enz. is groot. 39 logger- en kot- terschepen brachten in 133 reizen 21.792 ton pekel- en 656.000 stuks steurhariug. De aanbrengst is ge middeld per schip 680 ton en per reis 170 ton haring; over de laatste vijf jaren was die per schip 784 ton en per reis 195 ton. Hoe gevaarlijk het is, niet stipt de verordening aan de stations op te volgen, bleek Vrijdagmiddag al weer uit het navolgend ongeluk, dat aan het station Utrecht plaats had. Een veekooper uit Amerongen, die de rails wilde oversteken, werd door den trein, die te half twee ure naar 's Bosch vertrok, overreden en be kwam daarbij zeer ernstige verwon dingen aan hoofd en aangezicht. Des avonds is de man overleden. Vrijdagavond ontstond door het omvallen van een petroleumlamp te 's Gravenhage brand op de Nieuwe Haven. Een bovenhuis, bewoond door den zadelmaker Semmerling, is geheel uitgebrand, waarbij twee kin deren zijn omgekomen. Hunne lij ken werden bij den zoldertrap gevon den. Een kraamvrouw, wier man, een timmerman, op werk was, lag te bed, en had een ander dochtertje van 4 jaar op de bovenverdieping bij een zuster gelaten, die een jongen van 21/* jaar had. Deze vrouw had de woning verlaten, de kleinen met een petroleum-lamp achterlatende. Toen men den brand bemerkte, kwam men boven, zag do lamp op den grond liggen, doch kon de kinderen niet vinden, of had ze vergeten. Ze wa ren wellicht weggekropen. De kraam vrouw kon men met haar kleine met moeite reddenden brand werd men eerst _,\^ster,jiadat 't bcmnh^ru:: rendeels was uitgebrand. Later vond men de halfverkoolde lijkjes der twee vermiste kinderen. Er heeft zich een commissie gevormd, ter geinoet- koming der ongelukkige ouders. Naar men verneemt, is Zater dagnacht te Harderwijk in de woning van zekeren V. door meer dan een persoon een diefstal met inbraak ge pleegd. Bij het gevecht, bij die ge legenheid geleverd, is een der inbre kers gedood. De justitie zou nog Zaterdag derwaarts vertrekken. Te den Andel zou verleden Zon dag ds. Steen, van Nieland, een pre dikbeurt vervullen voor ds. Jansonius, die een weinig ziek is. Hij maakte in het alles behalve prettig weer een reisje van een half uur, en trof in de kerk aan den hondenslager, den koster en als overig publiek één persoon. Het aantal toehoorders vond hij te gering, om met de godsdienst oefening een begin te maken. Zon der gesticht te zijn, stroomde het kerkvolk" huiswaarts. De wakkere brigadier Geerts heeft te Sprundel den schrik gebracht onder de smokkelaars. Donderdag nacht, terwijl hij met drie manschap pen op surveillance was, ontdekte hij 8 smokkelaars. Door welgekozen en met tact uitgevoerde maatregelen, ge raakten 6 smokkelaars en al het frauduleus ingevoerde zout circa 300 kilo in handen der politie. Alweder is een Duitsch stoom schip met landverhuizers door een ramp getroffen. Bij het stoomschip »Mosel," te Bremerhaven in lading liggende, is een kistje met diamiet gesprongen, hetwelk, naar men zegt, onder den naam van een andere stof, aan boord werd gebracht en bij het afladen ontplofte. In de eerste opgaaf bij de agentuur der Noordduitsche Lloyd werd het aautal dooden of vermisten op 25 a 30 begroot. Blij kens officieel bericht bedraagt het echter ongeveer 60 en dat der ge wonden ruim 40, terwijl er nog eenige personen, die in het water waren geslagen, vermist worden, waaronder een inspecteur en een kapitein. Van de passagiers hebben slechts weinigen zwaar letsel bekomen zooveel te meer de voorbijgangers en de werklieden op de kade. De Mosel is beschadigd. Op het dek der bijliggende sleepboot Simson was alles weggeslagen. Uit de kade is een stuk grond afgescheurd. In de naastbij zijn de huizen zijn véle ramen vernield. En hoe is het ongeluk voorgevallen? Een passagier eerste klasse had de misdadige roekeloosheid gehad, een kist nitrolgycerine of pikrinzuur als passagiersgoed te willen medenemen. Deze kist was bij het op den grond zetten ontploft. De eigenaar van de noodlottige kist werd zelfs niet ge wond, doch in wanhoop over zijn schuld, schoot hij zichzelf in de ka juit, met een revolver door het hoofd. Do hoofddirectie der posterijen te Berlijn heeft reeds 600 soldaten vau den Staat gekregen, om haar van 15 tot 25 December te helpen bij de expeditie ter gelegenheid van het kerstfeest. Dit getal zal waar schijnlijk verdubbeld moeten worden, om de geregelde verzending der brie ven en paketten mogelijk te maken. In de »Economiste Fran9ai8" leest men als een staaltje van de ver kwistingen van den Sultan van Tur kije, dat hij alleen gedurende dit jaar f 720.000 voor schilderijen heeft be steed. De uitgaven zijner huishou ding bedragen jaarlijks 24 millioen. De Sultan heeft 5000 bedienden. De -Harem bevat 1200 vrouwen. De sul tan heeft 29 adjudanten, 7 kamer- heeren, 6 secretarissen en bovendien nog 150 andere employés. In de paleizen zijn 50 docters, 150 zwarte gesnedenen en 100 boodschappers van den Harem. Van de bedienden zijn velen gehuwd en zij spijzen hunne familie uit de keuken van het paleis, zoodat dagelijks 7000 persouen in het paleis worden gevoed, hetgeen een uitgaaf veroorzaakt vanf 6.000.000 Op stal staan 700 paarden, en voor het onderhoud in de stallen wordt f480.000 per jaar uitgegeven; voor den Harem f 1.920.000. Aan pensi oenen van de keizerlijke familie wordt jaarlijks f21.859.200 uitgegeven en voor onderhoud vau paleizen en ker ken f 960.500. De hartstocht des sultans om te doen bouwen, heeft sedert de troonsbestijging, minstens f6.720.000 verslonden. De civiele lijst bedraagt slechts f 14.880.000 het ontbrekende om tot f 24.000.000 te komen, wordt op een andere wijze geheven. Volgens den Engelschen schrij ver Coleridge vindt men vier soorten van lezers. De eerste klasse gel ij kt een zaudlooper; haar lezen is gelijk aan het zandhet loopt er in en loopt er uit en laat geen spoor achter. De tweede klasse is gelijk aan een spons, die alles opzuigt en het bijna in denzelfden toestand weder terug geeft, slechts een weinig vuiler. De derde klasse gelijkt een filtreerzak, die alles wat zuiver is laat doorloopen en slechts alle grove zaken terug houdt. De vierde klasse is integen deel gelijk aan de slaven in de dia mantmijnen, die alles wat waardeloos is wegwerpen en alleen de zuivere edelsteenen terughouden. HELDERSCHE MOPPEN. Een schoolmeester vroeg aan een zijner lecr- liugeu, waarom Adam in den appel gebeten had. „Omdat hij geen mes had," antwoordde de knaap zonder zich te bedenken. Kort geleden ontmoetten elkander twee vrienden en al spoedig kwam het gesprek op het storm weder van Zondag. „Welk een storm woei er gistoreu," zeide een, „men kon bijna niet op de beenen blijven staan." „Wat! noemt gij zulk een briesje een storm," antwoordde de ander, die een landschapsschilder was eu veel gereisd had, „dan moest gij eens een orkaan in de Antillen bijwonen. Ik zal n daarvan een klein staaltje vertellen. Toen ik mij daar verleden jaar ophield, had ik op zekeren dag twee prachtige boomen geschilderd. -Daar komt '8 nachts een orkaan opzetten, die zoo allerhevigst was, dat toen ik den volgenden morgen in mijn atelier kwam, ik tot mijn niet geringe verbazing een mijner boomen ontworteld vond." Bij een professer was een nieuwe meid, die tot dusver op een dorp gediend had, iu dienst geko men. Twee dagen later nadat zij er was gekomen, gelastte hij de meid de kachel in zijn studeer vertrek aan te leggen en kwam binnen toen zij nog daarmede bezig was. „Om 's hemels wil, Leeutje 1 wat steekt gij daar voor papier in de kachel?? Ik geloof waarlijk dat het van mijn schrijftafel is 1" riep hij ont steld uit. „Ja zeker, mijnheer professor! maar het was altemaal beschreven! met schoon papier zou ik toch het vuur niet aanmaken!" antwoordde Beentje spijtig. Prijzen van 100 en daarboven. 5e Klasse. Ie Lijst. Nos. 11324 en 11354 elk f 1000. Nos. 3881 en 8624 elk f400. No. 4189 f200. Nos. 444 2122 3483 5645 7116 11122 11145 12143 12196 12370 cn 14541 elk f100. Burgerlijke Stand. Helder. Van 1014 December 1875. ONDERTROUWD: J. W. L. van Ark, vuur- stoker by de marine en J. de Koning. J. A. L. Dilg, torpedist bij de marine en A. Griek, wed. C. Joon. GEHUWD: Geeue. BEVALLEN: C. Dienanr geb. van Stuijvenberg, D. A. Timmer geb. Boon, D. M. Leijen geb. Esbaeh, Z. R. Kleijn geb. Bakker, D. G. J. van Wilsum geb. Jongsina, D. A. Bak geb. Klip, Z. W, E. de Haan geb. Brouwer, Z. OVERLEDEN: J. A. C. Flentge, 8 m. C. IJfs, 19 j. P. N. J. Marcieca Rossi, 29 j. __i,eyenloo3 ingegeven 1 Ondertrouwd J. W. L. VAN ARK en J. DE KONING. Helder, II December 1875. Algenieene kennisgeving. Bevallen van een w Zoon, M. ESBACH, geliefde echtge- noote van D. LEIJEN. Nieuwediep, 11 December 1875. Algemeene kennisgeving. Bevallen van een welgeschapen Dochter R. BAKKER, geliefde echtgenoote van M. KLEIJN Jzn. Nieuwediep, 11 December 1875. Algemeene kennisgeving. Tot onze innige droefheid overleed te Amsterdam, op den 18n October, na een kortstondig lijden, onze be minde vader en behuwdvader, de Heer J. de RIDDER, in den ouderdom van 72 jaren, diep betreurd door zijne nagelaten betrekkingen. Nieuwediep, 14 December 1875. Namens de Familie, J. de RIDDER. Wegens buitenlandsche betrekkingen eerst heden geplaatst. Tot onze diepe droefheid overleed op 7 December 11. onze jongste lie veling JEPIE SIEBRAND, in den aanvalligen leeftijd van circa 5 we ken. Zwaar treft ons deze slag, doch wij hopen in Gods wijzen wil te berusten. Nieuwediep, 13 December 1875. J. P. LOEF. J. LOEF- Zondervan. VEREENIGING VERGADERING van het Bestuur op Woensdag 15 dezer, des avonds ten 7 uur, in't lokaal Koningskroon. Behandeling van eenige punten. Mevrouw VAN REES j, verlangt tegen Februari een KEUKENMEIDdie tevens I* genegen is eenig huiswerk kö»te verrichten. Adres Paleis. Men verlangt: een Adres BERKHOUT Co. A. BREET, Ngg in 't Zaurhuis, Spoorgracht, ■f' verlangt een flinke Wordt gevraagd: een Adres BERKHOUT Co. 16 jaar oud, biedt zich aau tot het verrichten van licht huiswerk. Te bevragen bij BERKHOUT Co. Gevraagd: een voor de aanstaande lichting. Adres franco of in persoon bij C. GILTJES, Kanaalweg Helder. Gevraagd: Informatica bi" -1e Uitgevers dezer.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1875 | | pagina 1