TIVOIiI. DE WIMPEL Stafmöziekkorps t K. N. M. Matinée Musicale, Advertentiën. een veehandelaar nabij zijne woning overvallen en van ongeveer f 1000 beroofd. Te Horsten heeft een vreeselijk voorval plaats gehad. Jl. Woensdag morgen, omstreeks 10 uur, tijdens de afwezigheid van haren man, die in dienst was, vond men de vrouw van den kommies J. Dekker, badende in bloed, op den vloer in hare wo ning, met't hoofd opthaar kindje van omstreeks U/g jaar, dat dood naast haar lag met den hals opengesneden. De vrouw zelve heeft eveneens een messnede in den hals, hare linkerhand was totaal afgesneden of gehakt, drie teenen van den linkervoet waren ge heel doorgesneden, maar hingen nog aan het lichaam. De ongelukkige vrouw leeft nog. Zij heeft medege deeld, dat een persoon met een hoed op, zonder baard, haar had gevraagd om geld, daarna geweld jegens haar had gepleegd, toen het kind ver moordde, haar de wonden toebracht en zich vervolgens verwijderde. Nie mand der buren heeft den moorde naar opgemerkt. De politie, van de daad onderricht, heeft oogenblikkelijk proces-verbaal opgemaakt en een on derzoek in het werk gesteld. Uit Stadskanaal, meldt men echter aan de «Gron. Ct." Wat men niet had durven denken is geschied. De ongelukkige vermink te vrouw van Dekker te Horsten is gevankelijk per as doorgevoerd naar Winschoten. Zij moet hebben gezegd, dat het kind door haar is vermoord. Zij heeft zich zelve zoo verminkt! En uit Winschoten bericht men aan hetzelfde blad: Het vreeselijke voorval, dat Woensdag plaats greep in 't gezin van den kommies bij 's rijks belastingen, Dekker, woonachtig te Stadskanaal, gaf aanleiding, dat leden van de rechterlijke macht der waarts togen tot het instellen van een plaatselijk onderzoek. De vrouw van genoemden beambte is in den afge- loopen nacht in 't huis van arrest te Winschoten in vreeselijk vermink ten toestand overgebracht. Behalve vier teenen aan den eenen voet ontbreekt aan den linkerarm de geheele hand, terwijl aan den hals der ongelukkige diepe, doch geen doo- delijke sneden zichtbaar moeten zijn. Een ander, zoo luidt het beweren van de ruim 30-jarige vrouw, heeft ze in een vlaag van waanzin, zich zelve toegebracht met een op de tafel lig gend broodmes, na vooraf het eenig kind uit het tweede huwelijk tusschen D. en haar, nauwlijks zestien maan den oud, 't welk ze bezig was te bleeden, met dat zelfde werktuig te hebben onthoofd. „Welnu, mijnheer, wanneer wij in de laatste vijf en twintig dagen van de maand zijn, bezit ik nauwelijks vijf duizend pen ningen." „Och, gij spot." „Waarlijk niet. Kegt door zeezooals het een soldaat past zoudtgijmij iemand kunnen aanwijzen, die geneigd zijn zou, de nooit op te vragen vijf duizend thaler te leenen „Neen," antwoordde Olinger snel. Issenberg zweeg eenige oogenblikken. „Gij hebt zoo even den gevangen huzaar bezocht," zeide Issenberg haastig. „Als mij niet het middel wordt verschaft te huwen, dan vrees ik dat de huzaar ter dood veroor deeld wordt „Maar, mijnheer von Issenberg, geef mij toch een zwak idéé van uwe schoone, die gij niet genoemd hebt." „Onmogelijk! Uw dienaar, mijnheer!" XXVII. MAATREGELEN VAN GEWELD. Zwijgend zaten Söller en zijne dochter Een landbouwer te Koudekerke heeft een zoo geweldigen slag van een paard tegen het lijf gekregen, dat hij weinige oogenblikken daarna een lijk was. De Russen in Rumenië hebben thans hun hoofdkwartier te Pro- jeschti, aan den spoorweg ten noorden van Bucharest. Bijna de geheele ruiterij wordt aan de Jalomitza samengetrokken, in welke rivier een groot aantal pontons ligt, die voor het vervoer van paar den zijn ingericht. De Jalomitza valt tegenover Hirso- va in den Donau, op een punt dat voor de overgang der rivier bijzon der geschikt is. In het geheel wordt de Turksche Donau-linie tegenwoordig door ruim 200.000 man bedreigd. Uit Erzeroem is te Londen een telegram van een korrespondent van Reuter ontvangen, dat voor de Tur ken niet ongunstig luidt. Volgens dat bericht was Kars nog niet inge sloten. Vijf Engelsche pantserschepen wor den den 19 te Port Said, aan den ingang van het jSuez-kanaal ver wacht. Uit Bucharest wordt aan Daily Telegraph" bericht, dat te Otsy tal van Russische deserteurs, grootendeels Joden, zijn doodgeschoten. Alle rab bijnen in Rumenië hebben last ge kregen van den opperrabbijn te Kon- stantinopel, om in de synagogen voor de overwinning der Turken te bid den. Uit de maatregelen, die aan beide zijden worden genomen, blijkt dui delijk, dat de tijd van handelen aan den Donau ophanden is. De Russen willen blijkbaar langs de geheele linie het vuur op de Turksche positiën openen en onder bescherming van een overstelpend kanonvuur beproe ven, op verschillende punten te gelijk over de rivier te gaan. De militaire autoriteiten hebben bekend gemaakt, dat de Russische batterijen aan den overkant, te Giurgewo, ieder oogen- blik kunnen beginnen deze stad te beschieten. In de laatste dagen hebben de Russen batterijen op den linker oever opgeworpen waaruit zij de forten, de stad Roetsjoek en het station van den spoorweg naar Varna kunnen beschieten. De Turken te Turtukai en de Russen te Oltenitza hebben reeds schoten gewisseld en ook uit Widdin en Kalafat. De Tnrksche vestingen aan den Donau zijn uit stekend in orde en goed op een aan val voorbereid. tegenover elkander. Een zware last drukte den vader op het hart, hij moest met Meta spreken en kon zichzelven niet overwinnen, om het zwijgen te verbreken. „Wat heelt hij gezegd?" barstte hij ein delijk los. Hij is zeker weder tegen u uitge varen." „Neen, vader! Neen! Hij was zeer zacht en vriendelijk." „Gij liegt!" „Vader, zoo waarachtig „Zweer niet, meisje!" „Hij heeft gezegd, dat gij de papieren van Meijer hadt!" De houtvester sprong op, en bleek staarde hij zijne dochter aan. „Hij voegde er bij, dat hun bezit u in het verderf zou storten." De houtvester had zich weder eenigermate hersteld. „Hem hem, zullen zij in het verderf stor- tein," fluisterde hij schier hoorbaar. (Wordt vervolgd.) Het bericht van het beschieten van het fort St. Nikolaas veroorzaakte eene ware paniek te Odessa. «De on waarschijnlijkste geruchtenzoo schrijft men uit Petersburg aau de Tri bune, vonden geloof, vooral toen 't op- voedings-instituut dat bijna duizend leerlingen telt, naar Moskou en Pe tersburg werd overgebracht. Volgens officieele opgaven, hebben in de laat ste 10 dagen meer dan 40,000 men- schen Odessa verlaten en duizenden vluchtten naar de nabijgelegen dor pen, toen een paar Turksche sehepen zich in de verte vertoonden. Odessa, de anders zoo drukke handelstad, is als uitgestorven. Een jong meisje mt Athene, van goede familie, dat door een kapi tein uit het Grieksche leger was ver leid, bad op straat een revolver op hem afgeschoten. Het hof van assi- ses sprak haar vrij en zij werd ouder het gejuich der menigte naar de ouderlijke woning gebracht. Te Boston in Massachusetts heeft een knaap van vier jaar, Kym- bal, zijn vaders revolver genomen en een zesjarigen knaap, met wien hij twist had, doodgeschoten. Het schot ging het kind door de hersens. De kleine moordenaar begaf zich toen naar huis en wachte kalm de komst der politie af. Bij Pottsville (Pennsylvanië) werden door een ontploffing in een kolenmijn 5 mijnwerkers levend op gesloten. Onmiddelijk werden pogin gen gedaan om hen te redden, Men vond slecht hun lijken. HEUDERSCHE MOPPEN." Door een dame werd aan een matroos, die schipbrenk geleden had, gevraagd hoe hij zich wel gevoelde, toen de golven hem meesleepten. „Doornat, mevrouw," antwoordde de zeeman. De markies de Favie'res, een groot schulden- maker, bezocht Samuel Bernhard, den grooten financier, op zekeren dag en vroeg hem „Mijnheer ik doe iets, dat u zal verbazen, ik ben de markies de Faviéres, ik leen u niet en kom vijf honderd Louis d'or van u ter leen vragen." „Mijnheer," was het antwoord, „ik zal iets doen, dat nog grooter verbazing bij u zal opwekken. Ik ken u, en zal ze u evenwel leenen. De kardinaal Mazarin geraakte bij het piket spel in strijd met zijn tegenpartij, waarbij de omstanders uit eerbied zwegen. Toen de aan het hof zoo beminde dichter Benserade er bij kwam en hoorde wat er voorviel, sprak hij Uwe eminentie heeft ditmaal ongelijk!" „Hoe," riep Mazarin, „gij weet niet eeus waarover het handelt, en geeft mij ongelijk?" „Ach," ant- antwoordde de dichter, „hot stilzwijgen der om standers geeft dit duidelijk genoeg te kennen." Gij zoudt eens hooren hoe luide zij uwe partij zouden kiezen, indien gij gelijk hadt." Burgerlijke Stand Helder. van 1115 Mei. ONDERTROUWD: A. Jelies, ambtenaar en A. G. Kleijn. J. Spigt, schoenmaker en li. G. Gortmans. G. Koster, zeeman en N. Sjoukes. GEHUWD: Geene. BEVALLENH. L. Bakker geb. Smit Z. N. Krajenhorst geb. Roggeveen D. A. M. Kamper geb. Veen D. W. Paans geb. Gerritsen Z. F, M. de Beer geb. Richter D. J. W. Koevoet geb. Geijscn Z. A. de Gruijl geb. Bvsing Z. R. A. Ie Roij geb. Schoneveld Z. M. Ewalt geb. Waardeuburg D. M. Cornelisse geb. Valkenburg Z. N. Roo sendaal geb. Vermeulen Z. OVERLEDEN: J. Piek 43 j. H. H. de Man Trotz geb. Hulïnagel 76 j. A. Rtiis 73 j. Levenloos aangegeven 1. voor de SCHUTTERIJ zal voorloopig aan het RAADHUIS te Helder worden gehescken. De Majoor-Kommandant. (Bij gunstig weer) op 21 MEI, te twee uur, door het Getrouwd J. TEGEL EN J. J. C. B U H S E. Dinslake, 12 Mei 1877. Bevallen van twee welgeschapen Dochters, M. EENHORST, geliefde echtgenoote van A. BREED. Amsterdam, 13 Mei 1877. Voorspoedig bevallen van een Zoon, 1 H. M. SMIT, geliefde Echtgenoote van A. C. BAKKER. Nieuwedief, 11 Mei 1877. Heden overleed, tot mijne diepe droefheid, zacht en kalm, na een zwaar doch geduldig lijden, mijn geliefde echtgenoot A. RUIS, in den ouder dom van ruim 73 jaar, na een ge lukkige echtvereeniging van ruim 48 jaar. Zij, die den overledene in zijn werkzaamkeden gekend hebben, kunnen beseffen, wat wij allen in hem verliezen. Helder, 12 Mei 1877. "Wed. A. RUIS, geb. Jonkerman. Mede uit naam van kinderen, be huwd- en kleinkinderen. Algemeane kennisgeving. De ondergeteekende brengt langs dezen weg haren hartelijken dank aan allen, die blijken van belangstelling gaven, bij de ziekte en het overlijden van haar echtgenoot J. PIEK, in leven Sergeant bij het Koninklijk Instituut voor de Marine. Ook brengt zij haren innigen dank aan de WelEd. Gestr. Heeren Officieren en 't verder personeel van het Koninklijk Instituut voor de Marine, benevens den leden der ver- eeniging «Vaderland en Oranje," voor het teraardebestellen van haar Echt genoot. Helder, 15 Mei 1877. Wed. J. PIEK, geb. Beddorff. Mede namens familie. Bij hun vertrek naar elders, roepen den ondergeteekenden aan Familie, Vrienden en Bekenden een hartelijk Vaarwel toe. P. SMIT en Echtgenoote. Een DIENSTBODE, die goed kan wasschen en wer ken, wordt gevraagd tegen hoog loon. Adres Berkhout Co. Men vraagt een knappe MEID en een WERKSTER, tegen goed loon. Adres Berkhout Co. Als DIENSTBODE wordt gevraagd, in een klein gezin, een net BURGERMEISJE, R. C. Adres Berkhout Co. Wordt gevraagd: een Schoenmakersjongen Adres Jb. LANGERVELD Jz. Westgracht 288.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1877 | | pagina 2