Momen, foensflafl, uroote OpmimiDfl van diverse LAPPEN, in de Tiieest, Hoolraclit. lakenscke Tafelleden DE LIJST SPOORSTRAAT. nieuwen Winkel THE SIK6ER MANUFACTUR1NB 6°. P. F. MARMELSTEIN. OPENING Twee Jongens, eenSchoenmakersjongen, Een Bakkersknecht WERKSTER, flinke JONGEN, ATTENTIE! Ir. Schoen- en Laarzenmaker, Verloren Verloren Verloren: Een Bergplaats te huur, bunder besl Weiland. Een peiiMecrde Voorkamer, een Burgerwoonhuis, INFORIVIATIEN voor Gemeuheleerde Kamers Te Haar peabeleenle Kamer met Alcoof. een, eeamaas IJzeren LEDIKANT. Tien jonge Kippen. twee 8/4 Matelassées en Ribsen, voor Dames- Mantels. Groot assortiment zwarte zijden- en wollen Kanten, IVIatelassée- Galons, Franjes en Knooper>19VC)C Bij W. J. Oostenbrug, Schapenvleesch 35 Ct. en Varkensvleesch. in Kruideniers- en Grutterswaren. vertrek en aankomst van 't Spoor, de Stoombooten en Beurtveeren OpenbareVerkooping en verder HUISRAAD en INBOEDEL. De grootste Naaimachine-Fabriek der wereld, C. B. SCHULMAIJER, Nieuwediep Spoorstraat Q 17. Wordt gevraagd: een flinke Jongen, bij A. GOVERS, in den Meubelwin- kel, Spoorgracht. Gevraagd die goed met de Schoenmakerij bekend zijn. Adres A. J. KWIST, Keizerstraat. Wordt direct gevraagd: tegen hoog loon. E. C. KWIST, Roode Laars, Molengr. fcBi Wordt verlangd een KIN- Wl DERMEISJE, voor halve dagen, fiü» Adres Hoofdgracht K 40. gevraagd: bij M. WITSENBÜRG, Hoofdgracht. Mej. BUCHELE, Binnenhaven, vraagt een voor Zaterdags alleen. Voor pakhuis- en loopwerk wordt gevraagdeen tegen goed loon. Adres GEBRS. RIESSELMANN, Spoorstraat. Verhuisd, van (de WEST STRAAT naar het KERKPLEIN, hoek Achtergracht, Zuidzijde. Hij beveelt zich minzaam aan tot het Koo- pen en Verkoopen van nieuwe en ge dragen KLEEDING, en wat verder tot de UITDRAGERIJ behoort. Hij laat zich ook aan huis ontbieden. F. KERSTING, Mr. Kleermaker. De ondergeteekende bericht door deze aan zijne geachte Plaats- genooten, dat hij zich alhier heeft gevestigd als belovende een nette en prompte be diening. M. G. KWIST, Koningstraat, Wijk I 105. PS. MACHINAAL WERK voor Schoenmakers. Zondag jl. een JAQUETLIJF, zonder mouwen gaande van Huisduinen naar het Kerkhof, voor den vinder van geen waarde. Die hetzelve terug bezorgt bij S. ZWAAN, zal beloond worden. een Gouden RING, gemerkt A. De eerlijke vinder die dezelve terug be zorgt in de Leliestraat No. 57, zal goed beloond worden. door een Dienstmeid, een LIJF van een Japon, (zwart.) Men wordt ver zocht dit terug te bezorgen bij Berk hout Co. op de Achterhoofdgracht. Ingang steeg, naast den Uitdrager GLAZER. Adres Hoofdgracht K 36. TE HUUR: een WOONHUIS, Loodsgracht, bij de Postbrug, 1357. Te be zichtigen tusschen 3 en 4 uur. Wordt te huur aangeboden twee en een half Te bevragen bij Berkhout Co. Te HUUR: nabij het Gasfabriek, naar verkiezing met of zonder kost; ook tevens ge legenheid tot plaatsing van KOST GANGERS. Adres Berkhout Co. TE HUUR: een groot ERF, met de daaropstaande ruime LOOTS, gelegen in de Vijzelstraat. Adres R. VOS, Nieuwediep. TEHUUR: in de Hoogstraat. Te bevragen bij M. DAALDER. aan den Helder, bij den Boekh. H.A. STADERMANN. TE HUUR: om terstond te aanvaarden, een lnformatiën bij den boekhandelaar J. RINNER, Kauaaiweg, I 98. Uit de hand TE KOOP gevraagd: Adres Louisestraat, naast de Bank van Leening. TE KOOP: Adres Berkhout Co. TE KOOP: met RAMEN en JALOUSIÊN, met SLUITING. Te bevragen aan het Bureau van dit Blad. TE KOOP. in een volkrijke buurt van Amsterdam a f 550. Het huis heeft alle ge makken en is goedkoop van Huur. D. A. VAN DUISBURG, Dichter en Schrijver, vereerd door het Kon. Hof, Raamskooi boven 7, Amsterdam. Te Koop aangeboden ruim zeer geschikt voor Koffiehuizen, meest ombré-spellen, eens bespeeld. Adres bij den kastelein der Societeit-Ver- eeniging, tö Haahlem. EOODE van af f 1.75, f2.25, f3.enz. Opruiming van witte GORDIJNFRANJE, bene den inkoopsprijs. J. OOSTEN, Spoorstraat. BESTE a 30 Ct. de 5 Kop en f2.per half mud. F. van TWISK, Oostslootstraat. Oostslootstraat, is te bekomen Eerste Kwaliteit van den M. PAANS, Breewaterstraat. vermeldende de uren van in deze gemeente, is hedenavond ver krijgbaar bij BERKHOUT Co. op VRIJDAG 18 MEI a. s., namid dags 6 uur, in het lokaal van den Heer J. C. B. K A L F F aan de Loodsgracht alhier, van goed onderhouden benevens volledige KRUI DENIERS -WINKELIN VENTARIS metToonbank, Koffiemolens Toonbank- Schalen, koperen Bussen Schuifdoozen, Snuifpotten, Vaatwerk, enz. enz. Gelegenheid tot bijvoeging van soliede goederen op DONDERDAG 17 MEI a. s., van 10 tot 2 uur. Te bezichtigen VRIJDAG 18 MEI a. s.van 10 tot 3 uur. verkocht reeds meer dan 1 s/i Millioen Naai machines, welker deugdzaamheid en voortreffe lijkheid door bovengenoemden buitengewoon grooten aftrek en door meer dan 120 Eereprijzen op de schitterendste wijze wordt erkend. Geen andere Amerikaansche Naaimachine- Fabriek kan dergelijke resultaten aanwijzen. Bij elke Machine wordt een Certificaat van Oorsprong afgegevengeteekend door Mr. INSLEE A. HOPPER, President der SINGER MANUFACTÜRING Co., New-York. De zonder genoemd Certificaat, in geheel Neder land aangeboden zoogenaamde SINGER naaimachines zijn NAMAAKSELS. Hoofdkantoor voor Helder en Omstreken:

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1877 | | pagina 3