S. J. MASHEim Jr. Handel in Steenkolen ïerraij en Druteij, J.BreetJzJporstraat, Winkel&C0 FiiiliPafi 1,35. Kanaalweg, 1,3S. in Goud, Zilver en Manufacturen, 't Texelaartje. DAGELIJKS GELEGENHEID TOT KINDEROPNAME. STOOM- DIJ J. C. D. KALFF, FORNUIZEN, LIKDOORN-PLEISTERS, Spoorstraat bij de Koningstraat. Ook tot het TAXEEREN van Nalaten schappen in bovengenoemd vak beveelt hij zich minzaam aan. 117. Kanaalweg. 117. van C. BERGHUIJS, tevens Cargadoor en Convooilooper Laarzen-, Schoenen- en Leerhandel. Chemische Wasscherij, best bruin BIER, 'i Gegoten en geslagen Petrolenm-Kooi- en Theestellen, enz. T. S. VISSBE G. KROEB, Spoorstraat. Het Kantoor der Staats-Loterij 20.000 op No. 15426. 5.000 2113. 1.000 2248. 1.000 -2289. 1.000 15567. OPEN BRIEF maakt zijnen g eachten begunstigers en plaatsgenooten bekend, dat hij zijn Winkel GEOPEND heeft in de Van een soliede behandeling, doch vaste prijzen, (a contant), kan men zich verzekeren. A. C. WEIJENS. te Amsterdam en den Helder, HOOFD-KANTOOR van af heden te Amsterdam, Priusengracht bij de Brouwersgracht, S S, No. 13. KANTOOR aan den Helderonder leiding des Heeren P. W. BUSCH KEIZER,aan de Binnenhaven No. 67. Zaadmarkt te Alkmaar. De ondergeteekende, in de gelegen heid zijnde tegen de meest concurree- rende prijzen ZOOLLEER enz. te kunnen leveren, beveelt zich beleef delijk bij zijne geachte clientèle aan. J. LIND Jr. bericht de ontvangst van een ruime keuze 91 VKRi Dames- en Kinder- Stoffen LAARSJES, JOÊ wfiS^fcmet en zonder Elas-4É^®® tiek, Vrouwen- Stoffen SCHOENEN, Pluche- en Lakenschen PANTOF FELS, Kinder- Chagrin-LAARS- JES. Groote voorraad Mans- eigen gemaakte Gewastlederen LAARZEN, Mans- en Jongens-BOTTINES, en alle soorten Kinder- Leereu LAARSJES, en wat verder tot het vak behoort. in 't Verkooplokaal, Loodsgracht, is verkrijgbaar p. kruik 13 eu p. halve kruik 7 cent Bij 25 stuks gelijk, de heele a 12 eu de halve a G'/a cent. te AMSTERDAM. Alles wat op het gebied van Ver verij, Drukkerij en Chemische Was scherij gevorderd kan worden, leve ren wij. Bijzonder bevelen wij ons thans aan tot het verven van Over gordijnen. Verder alle soorteu van Ameubleincntstoffen en zijden Cos- tumes, Ilceren-Jassen, enz. Heerenkleedingstukken kunnen in elkander blij ren. Agent voor HELDER en omstreken de Hr. W. CORPORAAL, Boekbinder, Spoorstraat Q 11, alwaar STALEN te bezichtigen of te ontbieden zijn. nieuwe constructie. Reukelooze P. LUIJTZEN, Koningstraat. Voorradig Kinderhoeden, Bloemen en Linten. Tevens Manufactnren, Garen en Band, voor Slijters. A. VEEN, Vischstraat, Nieuwediep. van JAPON-STOFFEN en KA TOENTJES, Gebreide Goederen, ge werkte en effen PIQUÉS, FESTONS en ENTREDEUX, Zijden en Wollen KANTEN, AGREMENT en FRAN JES Moirée-Drillen- en Witte BOEZELAARTJESalsmede een partij CORCHETTÉNtegen veel verminderde prijzen. C. P. DEISS, Kanaalweg. VAN te WORKUM. Deze Friesche Patent-Stijfsel munt uit door zuiverheid helderheid en door voordeel iu 't gebruik. Depothouder te Helder: Prijs per pak van 5 Ons 20 Cent. V» i V» 10 GEWONE STIJFSEL, van dezelfde tabriek 17 Cent per 5 Ons. van A. L. LEUW is VERPLAATST van de Hoofdgracht naar den Helder, op den Dijk, wijk II 418, alwaar in de 293ste Staatsloterij de navolgende kapitale prijzen zijn ge vallen, als: Door deze heb ik de eer het ge achte publiek te berichtendat ik mijn Winkel in LAKENS, BUKS- KINGS, BAAIEN, FLANELLEN en andere WOLLEN-MANUFACTU- REN. alsmede LINNEN- en KA TOENEN - GOEDEREN GEOPEND heb. Ook is er KLEEDERMAKERIJ aan mijn Winkel verbonden, die ik door prijzen zoowel als nette be werking minzaam aanbeveel; tevens bericht ik de Dames de ontvangst van een sorteering der nieuwste MODEL MANTELS en andere DAMES ARTIKELEN. J. SCHAGER. Des Zondags is de Winkel gesloten. Het naar den naam van zijn uitvinder, deu Apotheker le Klasse en Hofleverancier BULL- RICH te Berlijn genoemde C. W. Builrichs Universeel Zuiverings zout is door duizeude dankbetui gingen en verzekeringen bewezen te zijn een verrassend geneesmiddel voor maagkwalen, zuur, slechte spijsverteering, braking, hartwater enz. 't Is echt en onvervalscht verkrijgbaar gesteld in verzegelde pak jes van 1/8 kilo a 25 Ct. 1/i kilo a 48 cent, 1/2 kilo a 90 cent, te ij Nieuwediep bij W. V. BRUIN- VTSHoogkarspel P. DE WIT; Alkmaar W. J. BAKKER, Az.; Hoorn C. SCHUIJT Jnz.Wierin- gen J. BRUUL. AMERIKA AXSCHE prijs der doos, inhoudende 3 stuks, met gebruiksaanwijzing, 15 Cent. Alleen verkrijgbaar bij W. V. BRUINVIS, Hoofdgracht. Gilïey's kindermeel (Famine Lac- tée,) volkomen vervanging van de Moedermelk, onderzocht en aan bevolen door professor R. S. Tjaden Modderman, Groningen en dr. D. de Loos, directeur der Hoogere Burger school te Leiden, als het voortref felijkst voedingsmiddel voor Kinderen en Zuigelingen is verkrijgbaar a 90 Cent de bus, te Nieuwediep bij W. V. BRUINVIS; Schagsn J. GROOT Pzn.; Alkmaar W. J. BAKKER, Apoth.; Hoogkarspel P. DE WIT; Hoorn C. SCHUIT Jnz. B? Het zal voor een ieder vooral voor Zieken, die nog in twijfel verkeeren ten opzichte van hetgeen zij moeten doen, om genezen te worden, niet on belangrijk zijn te vernemen, dat in het werkje aan Dr, BRU1NSMA, leeraar in de Natuurwetenschappen bij 't Middelbaar Onderwijs te Leeuwarden, DERDE DRUK, 6 vel sterk, de in het herhaaldelijk aange kondigde boekwerk: Dr. Airy's Natuurgeneeswijzeafgedrukte attesten nader worden besproken. Wie er zich van weuscht te overtuigen, in hoever die attes ten waar ziju, ontbiede in Rich- ter's Boekhandel te Rotterdam boven aaugekondigden brief, die hem op franco aanvrage, gratis en franco toegezonden wordt. TEGEN HOEST en VERSLIJMING BIJ KINDEREN is de Rijnlandscha Druiven-Borst- houig vau W. H. ZICKENHEIMER het beste en aangenaamste middel. Bodegraven, 21 Jan. 1876. Mijnheer! Zend mij een kist Druiven-Borst- honig. Het is mij aangenaam U het volgende, als een bewijs der gene zende kracht van den Druiven-Borst- hoDig te kunnen mededeelen. Het kind vau F. BEKKER, alhier, leed aan een hevigen slijmhoest. De ingeroepen hulp van geneeskundigen baatte niet. Één flesch Borsthonig was echter voldoende, om het van dien hoest te bevrijden. Na minzame groete UEd. dienaar P. VERSLOOT. Verkrijgbaar in heele flesschen a fl. 2.in sg halve fles9chen a fl. 1. £7 in kwart flesschen a 65 Cent, terwijl tot voor koming van bedrog of namaak iedere flesch van een tinnen capsule voorzien is. waarop nevens- staand fabrieksmerk gedrukt is. Alleen echt verkrijgbaar te Nieuwe diep bij W. V. BRUINVIS; Burg op Texel bij J. P. SMIT; Schagen bij P. J. GROOT Tnz.; Alkmaar bij W. J. BAKKER Az.; Hoorn bij C. SCHUIT Jzn.; Hoogkarspel bij P. DE WIT; Medemblik bij K. H. IDE- MA; Enkhuizen bij DE JONG Co Wieringen J. BRUUL; Anna Pau- lowna bij S. VISSER. Snelpersdruk van C. Dl BOER Ju.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1877 | | pagina 4