KLEINE COURANT HELDER. NIEUWEDIEP EN OMSTREKEN. JMo. 614. Vrijdag 3 Januari 1879 Zevende Jaargang. ABONNEMENT Verschijnt Dinsdag- en Vrijdagmiddag. Uitgevers BERKHOUT Co, ADVERTENTIEN Kalender der Week. NIEUWSTIJDINGEN. FEUILLETON. Bootsman Jasper Saadersen euziin Jas. t Vliegend Blaadje. VOOR DEN per 3 maanden binnen de gemeeite 35 Ct. >3 franco per post 60 te 11 E I; 11 H II. Van I5 regels25 Centenelke regel meer 5 Centen; grootere lettors worden naar plaatsruimte berekend. Advertentiën moeten uiterlijk des DINSDAGS- en VRIJDAGSMORGENS vóór 10 ure bij de Uitgevers bezorgd zijn JANUARI of Louvrmaand 31 dagën. Opgang der Zon 8 u. 12 m. Ondergang éu. m. Zondag 5 .Maandag 6 Dinsdag 7 Drie Koningen. Woensdag 8 Volle Maan. Donderdag 9 Vrijdag 10 Zaterdag 11 HELDER, 3 Januari 1879. Op Oudejaarsdag heeft een hoog bejaard werkiuau alhier, zich door ophanging van het leven beroofd. liet st. Prins Hendrik is heden alhier binnengekomen. Het st. Madura, van hier naar Batavia is 1 dezer des avonds 7 uur van Southauipton vertrokken. Het st. Celebes, van Batavia naar hier, vertrok 1 Januari van Aden. Tot scheepsdiepgangmeter alhier is met 1 Januari benoemd D. de Wit, een der wakkere matrozen van de Willem Barendsz. De minister van Oorlog, de heer J. K. H. de Roo van Alder- werelt is Maandagavond te 's Gra- venhage, na een langdurig lijden overleden. Oorspronkelijke Novelle door lé.) D. DEKKER. o VII. Als Willem erg dronken en onder zijne kornuiten was, moest hij gewoonlijk ver tellen van zijne ontmoeting met de Atjéh- neezen, een naam, door den oorlog van Nederland met dat volk zoo populair ge worden, en dan blufte hij over zijn moed, aan den dag gelegd tegenover hen, daar hij er twee in 't zand deed bijten. Hij zei dan, dat Sandersen zijn leven had kuunen behouden, als hij zich even dapper gekweten had als hij. Somtijds hield men hem voor waanzinnig, wanneer h ij vertelde, dat de bootsman, op Atjeh's kust in diepen slaap gevallen, door de kannibalen was gevonden en „getambokt." Bij vele zeelieden stond de dronkaard Beroepen te Charlois dsJ Kraayenbelt pred. te Alkmaar, Het schijnt werkelijk reeds te zijn bepaald, dat Z. M. de koning met zijn gemalin in het aanstaande voorjaar de provinciale hoofdsteden des lands en ook Luxemburg zal bezoeken. Met het oog op dat bezoek schijnt ook het paleis te Leeuwarden te zijn gerestaureerd. Bij het bezoek, door IIH. MM. den honing en de Koningin te brengen aan 's-Rijks Marinewerf, op den dag dat het oorlogschip Koningin Em ma der Nederlanden" te water zal worden gelaten, zal het portaal van het voorgebouw met kostbare tapij ten worden hp.lptrrl o». do oivju portières van de nationale kleuren worden gesierd. De ontvangkamer wordt met een keurig ameublement, met bloemen, met satijnen stoffen, een plafond, genre décoratif, enz. ge tooid, zoodat dit verblijf een recht vorstelijk aanzien zal hebben, geheel gemeubeld in een kostbaren stijl, met Wapens en blazoenen. Maandagochtend is de kolossale eerepoort op de Hoogesluis te Am- terdam door een hevigen rukwind omver- en in elkaar gestort. Eenige werklieden, die bovenaan bezig waren met het aanbrengen van groen, zagen het ongeluk aankomen en wisten zich bijtijds te bergen. Ook dein deon- in heel slechten reuk, wegens de verschillende lezingen, die hij, bij onderscheidene gele genheden, gaf over den dood van Sandersen. en niet alleen wegens zijn ongebonden leven, maar ook om de verdenking, waaronder hij bij velen stond, hield de politie „op order van den chef," steeds liet oog op hem, vooral ook omdat hij, zijn roes uitslapende niet zelden uitroepingen deed als: „Ha, de wraak is zoet! Niets kan u van den dood redden. Met volle teugen heb ik u den dood doen inzwelgen! Kom, vlieg nu naar de makkers aan het strand om mij aan te klagen." Deze en dergelijke zinnen, door hem slapende of droomende geuit, stonden aan- geteekend op de bladzijde van het zwarte boek, waar de naam Willem Drossens aan het hoofd stond. Toen hij eenmaal in eene hevige ziekte verviel, verklaarden de geneesheeren, dat de man veel aanleg had voor krankzinnig heid. VIII. „W. Spaan, uitdrager, koop met recht van wederinkoop," las men in eene achter straat op een uithangbord, boven de deur middellijke nabijheid zich bevindende tramwagen bekwam geen letsel. De weg was eeuigen tijd versperd, doch door dadelijk aangebrachte hulp was dit "rief spoedig weder hersteld. Hoogenveen is een schip persknecht verhuurd bij het gewicht en wel tegen f 3.50 per half kilogram! hij werd gewogen en 140 halve K.G. zwaar bevonden. Hij zal dus een loon van f 490 per jaar ontvangen. Hoe belangrijk op Texel de handel in mosselen eu kokkels is blijkt uit het feit, dat er in 1878 niet minder dan 9 milioen kilogram van daar naar Engeland zijn uitge voerd. Umtrent de arrestatie van val- sche munters te Utrecht, deelt het Utr. Dagb. de volgende bijzonderheden mede Voor eenige dagen deed een bak ker daar ter stede bij de politie aan gifte, dat in zijn winkel een valsche gulden in betaling was gegeven. Het geldstuk, dat de beeltenis van koning Willem III en het jaartal 1865 droeg was keurig afgewerkt, maar bevatte blijkbaar geene of althans zeer geringe zilverbestanddeelen. Een weinig later kwam een andere winkelier mededee- len, dat ook hij een onechten gulden had ontvangen, die in vorm met den eersten overeenkwam. Het vermoeden lag dus voor de hand, dat beide van een tamelijk groot, maar slecht onder houden huis. Wanneer wij binnentreden, vinden wij er eene verzameliug van de ongelijksoortigste dingen, die men zich denken kan: gouden sieraden en wollen dekens, kerkboeken en hooivorken, wafel ijzers, vogelkooien, overjassen, haardstellen, te veel om te noemen. Al de voorwerpen zijn van een nummer voorzien en worden naar dat nummer in een register ingeschreven met aanwijziug van wie het voorwerp is gekocht, voor welken prijs, benevens het bedrag, waarvoor het na bepaalden tijd door den verkooper weder kan worden teruggekocht. „Huis van koop met recht van weder inkoop," is de naam van inrichtingen, die in de laatste jaren in groote, later ook in kleinere steden zijn ontstaan, 't Zijn plaatsen, waar men de wet op de beleenbanken ont duikt, lombards in 't klein- en wsarin de houder de lieden, die in zijne handen vallen, nog meer plukt, dan de eigentlijke lom bardhouder doen kan en doen mag. We vertoeven er een oogenblik en hooren en zien wat er omgaat. De meester van 't huis heeft een gemeen uiterlijk, is van van deuzelfdeu persoon afkomstig waren. De verdenkiug van de ambtenaren, die met het onderzoek naar deze zaak belast waren, viel reed3 spoedig op zekeren P., een berucht persoon. Voor eenigen tijd was P. te Utrecht teruggekeerd eu wordt sedert door de politie nauwkeurig in het oog ge houden. Het was haar dan ook niet ontgaan, dat P. zeer vriendschappe lijk omging met zekereu S., mede iemand van slechte reputatie, wiens woning in de nabijheid van P. gelegen was. Het signalement van dezen S. kwam overeen met de beschrijving, die de bovengenoemde winkelier cro- liaci vau Uen persuun van wien hy den valschen gulden had ontvangen. In deze omstandigheid vond men een voldoende bevestiging, der ver denking, die op P. en S. rustte, om een huiszoeking bij hen te doen. Onder leiding van den adjunct-hoofd- inspect ar Goelst en den inspecteur Boombergen bespiedden eenige agen ten de /oningen van beide verdach ten, eu gisterenavond omstreeks half acht, toen men de zekerheid had verkregen dat P. en S. zich samen in de woning van laatstgenoemde bevonden, drongen de beide inspec teurs diens huis binnen. Büh êt eerste voorloopig onderzoek werden eenige compromitteerende voorwerpen, o. a. middelbaren leeftijd, heeft een schorre stem cn uitpuilende oogen. Hij heeft het aan zien van een rasphuisboef. Eene vrouw treedt het pakhuis vau de allerongelijk- soortigste dingen binnen. „Naam," zegt de uitdrager barsch. „Vrouw den Dunne." „Wat heb je?" „Een zilveren horloge." Zij haalt het voorwerp te voorschijn, ter wijl bij in 't .register schrijft. Dan neemt hij 't aan en zegt: „Vier gulden; na vier weken terug voor vijf." „Maar mijn man kocht het hier kortelings voor twaalf gulden en ik moet nu noodig zes gulden hebben. Kan 't nietP" „Zes gulden; na vier weken terug drie rijksdaalders." „In Gods naam, ik heb het noodig, geef op, mijn man is doodelijk ziek." Het bewijs wordt afgegeven, het geld uitbetaald, terwijl de arme vrouw zich ver wijdert. Eene dienstbode treedt binnen. Wordt vorvolffd.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1879 | | pagina 1