KLEINE COURANT ELDER. NIEUWEDIEP EN OMSTREKEN. No. 615. Dinsdag 7 Januari 1879. Zevende Jaargang. ABONNEMENT Verschijnt Dinsdag- en Vrijdagmiddag. BERKHOUT Co. Uitgevers ADVERTENTIEN NT EU w SI11.1 HINGEN FEUILLETON. Bootsniaü JaspsrSaiidüM anzijn Jas. laadje VOOR DEN per 3 maanden binnen de gemeente 35 Ct. 3 franco per post 60 te HELDE K. Van 16 regels 25 Centenelke regei meer 5 Centeugrootere letters worden naar plaatsruimte berekeud. Advertentiën moeten uiterlijk des DINSDAGS- en ViilJ DAGSMORGENS vóór 10 ure bij de Uitgevers bezorgd zijn HELDER, 7 Januari 1879. Heden wordt te Arolsen het huwelijk voltrokken van Z. M. Wil lem III, koning der Nederlanden en Prinses Emma van Waldeck-Pyrmont. Van allen oorlogsschepen en gebou wen der Marine wappert de Nationale Driekleur. De schepen zijn buitenge woon gepaivoiseerd. De stafmuziek van de Marine, gestationeerd alhier, zal bij de feeste lijke tewaterlating van het schroefst.- schip le kl. Koningin Emma der Nederlanden", tegenwoordig ziin. Het st. Prinses Amalia, van bier vertrokken, is 29 December te Batavia aangekomen. Alles wel Wij maken onze plaatsgeuooten opmerkzaam, op de aangekondigde liefdadigheids-voorstelling in het lo kaal Koningskroon, (zie advertentie in dit blad), 't Geldt hier een wedu we met. 7 huipbehoeveude kinderen, die met bange zorg de toekomst tege moet gaat, en waarvoor de vereeni- ging Vrede en Vriendschap" pogin gen wil aanwenden om haar voor totaal gebrek te behoeden. Dat zij hierin naar wensch moge slagen Zondagavond gaf bet Collegie Entre-Nous zijn eerste buitengewone vergadering, met de opvoering van »Latude," hetgeen door de hoofdper sonen flink werd afgespeeld. Wie is de vader" werd als nastukje behandeldde muziek was uitstekend Oorspronkelijke Novelle door 15.) D. DEKKER. „Ha," zegt de koopman, „daar komt de l zilveren knipbeugel en de gouden broche van Neel Iioek weer „Alleen de knipbeugel, hoeveel?" „Een gulden; over vier weken terug, een en een kwart." „Ik dacht, dat bet maar een stuiver van den gulden was, in de week „Zoo is 't ook de rest voor administratie." „Wat is dat voor een ding?" „Dat moet je vrijer je maar eens uit- ggen." „Ik heb geen vrijer." „Zoo, en zoo'n lief snoetje? Wil mij ,Dank je schrikkelijkZoo'n gemeene en verkortte de lange pauzen, reden waarom wij dit jonge Collegie aan raden, de pauzen in de kleedkamer wat korter te maken, daar liet pu bliek dan zijne nieuwsgierigheid naar het volgende bedrijf, als het orchest meer dan zijn plicht heeft gedaan, niet door handgeklap en voetgetrap behoeft kenbaar te maken. Aan de scheepswerf vau de Kon. fabriek voor stoom- en andere werktuigen te Amsterdam, werd jl. Zaterdag met goed gevolg te water gelaten de stoomkanonneerboot Ulfr, aldaar aangebouwd voor rekening en ten behoeve van het departemen t van Marine. Het bestuur Van het St.-Antho- nygasthuis te Leeuwarden heeft be sloten om op den dag van 's Konings huwelijk aan de armen dier stad een bijzondere uitdeeling te doen. De bisschoppen der R.-Cath. kerk en de Centrale commissie tot de alg. zaken van het Ned. Israël. Kerkgenootschap hebben adressen van hulde en gelukwensching aan Z. M. den Koning gezonden. Op een der voornaamste ban kierskantoren te Amsterdam is dezer dagen aan een bediende van een andere bank-instelling een som uit betaald van Jf 19.000, in baukbiljetten van 1000, terwijl hij slechts f 9000 moest ontvaugeu. De bediende beweert echter, dat hem slechts 9 baukbiljet ten zijn toegeteld. Naar wij vernemen, en leelijke kerel Ik weet niet wat ik liever deed. Geld en 't bewijs, ik heb haast." In deze inrichting was ook de jas van wijlen den bootsman Sandersen aangeland. Geerte, door den nood gedreven, had het laatste voorwerp van eenige waarde in haar bezit, de jas, daar doen brengen, omdat zij ze daar over een bepaalden tijd weer kou inkoopen. Ze zou dag en nacht arbeiden, om het geld er voor bijeen te brengen, want ze bleef toch hechten aan de woorden, nu ruim vier jaar geleden door haar echt vriend tot haar gesproken, al kun zij er nu nog den zin niet van begrijpen. Alweer treedt er iemand in den winkel van den uitdrager. Het is de kleermaker Eeis, die meermalen komt kijken, of er wat van zijne gading te koop is. Spaan ruimt gaarne de voorwerpen op, die niet op den bepaalden tijd zijn teruggekocht, want het ontbreekt aan ruimte in zijn magazijn. Eeis ziet de blauwe trouwjas van Sandersen, herkent die dadelijk en vraagt„Is die jas te koop en voor hoeveel is de politie met de zaak in kennis ge steld. Tegen een jongen te Amsterdam is proces-verbaal opgemaakt, omdat hij gevaar voor een spoortrein heeft doen ontstaan. Aan het nieuwe station had hij een wissel overge trokken. Indien een spoorwegbeambte dit niet had opgemerkt, zouden twee treinen tegen elkander geloopen zijn. Het Ned. schip »Pieter," gez. P. J. Bekkering, van Liga naar Burghead, heeft in de Noordzee op een wrak gestooten. De bemanning heeft het schip verlaten en is te Aberdeeu geland. Bij Hasau is gestrand het Ned. schip Maria Boswijk," gez. G. Mein- ders, van Koningsbergen naar Fe- camp. Volgens de Zee-Post zijn van de bemanning drie personen gered de kapitein behoort onder de omge komenen. De vereeniging tot redding der schipbreukelingen in Engeland heeft in 1878 een aantal van 471 menschen gered, en ofschoon in de 269 reddings booten in 't geheel 12.000 personen I onder storm en onweer zich naar bui- ten waagden, is niet een enkel leven I verloren gegaan. Sinds haar bestaan j heeft de Vereeniging 26.051 personen geholpen, en beloouingeu in goud of medailles ten bedrage van 56.850 pond sterl. uitgereikt. Omtrent het springen van het j 38tons kanon aan boord van 't Engel- l Spaan slaat het register open en zegt „Over drie weken, als ze er dan nog is, j voor vijf-en-twintig gulden te koop." „Ze is weinig gedragen en 't laken goed, j maar 't is vijf te veel. Voor twintig sluit j ik den koop „Onmogelijk, geen kwart minder." „Voor twee-en-twintig?" „Neen „Nu, 't zij zooik neem zc voor vijf- en-twintig." ,,'k Zal 't noteeren. Ge zult wel kooper blijven, want zeer waarschijnlijk wordt de jas niet teruggehaald „Laat eens zien wat ge er voor hebt gegeven „Geen ongewijde kleermakersoogen in mijn bock!" „Toch zeker niet de helft van 't geen ik betaal „Dat gaat je niet aan wilt ge nog van den koop ontslugen zijn?" „Neen, 't blijft er bij." Ons gaat het ook niet aan, wat Spaan voor de jas gaf en welke voorwaarden hij sche gepantserde oorlogschip Thunde- rer wordt aan de Admiraliteit bericht dat 8 man gedood en 32 gekwetst zijn. De toren is niet vernield, doch slechts beschadigd en kan te Malta gerepareerd worden. Het kanon had een volle la ding buskruitdoch de bom was niet gevuld. De luitenants Coker en Daniël zijn onder de dooden. Door den Kugelsckeu generalen staf wordt een beschrijving van den jongsten Turksch Russischeu oorlog bewerkt, waarvan het eerste deel dezer dagen verschijnen zal. Volgens de aan de bewerkers verschafte inlich tingen bedragen de verliezeu van het Russische leger, alleeu op het ü'Arlogs- t-ooneel in Europa: in Turkije sruu- velden of stierven aan hunne wonden of door ziekte 129,471, terwijl van de 120,950 man, die gewond of ziek naar Rusland gezonden werden, nog 42,950 man stierven. Het aantal dooden bedraagt dus in Europa 172,400 man, terwijl omtrent de ge vallenen en gestorvenen in Azië on mogelijk eenige betrouwbare opgaven te verkrijgen waren. Ten einde te voorzien in de behoefte, die zich bij schipbreuken meermalen heeft doen gevoelen (en dan met ongelukkige gevolgen voor de schipbreukelingen,) dat de be manning enz. aan boord van schepen voldoende bekend zij met het han- teereu van de mortieren en raketteu- reddiugstoestelleu, heeft de Duitsche stelde voor den wederinkoop. Toch weten we het. In het register staatf 12. na vier weken terug f 15." Is dat geene oude kennis, die daar den winkel van den uitdrager inwipt r Wel zeker, 't is Mina Drossens, de vroegere kameraad van Geerte in deu dienst bij mevrouw A., de zuster van Willem, thans bijgenaamd „borl." Wat komt zij hier doen? Ze geeft voor, dat ze eeniggouden sieraad wenscht te koopen, maar zij heeft een ander doel. Zij was altijd de intieme vriendin van Geerte gebleven. In haar vrijen tijd be zocht zij de weduwe, paste baar op on bezorgde haar menige verkwikking. Mina had tot hare innige smai^; alles, wat waarde had, uit de woning der arme zien ver dwijnen. Zij had meermalen met Geerte over de jas gesproken en haar aangeraden waarom wist ze zelve niet om die te behouden. Bij haar laatste bezoek vond Mina hare vriendin koortsig en te bed en de jas niet op de gewone plaats. Zij vermoedde wat

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1879 | | pagina 1