KLEINE COURANT HELDER. NIEUWEDIEP EN OMSTREKEN. No. 621. Dinsdag 28 Jaiuari 1879. Zevende .Jaargang. abonnement Verschijnt Dinsdag- en Vrijdagmiddag. advertentien nieuwstijdingen. Vliegend Blaadje, VOOR DBJ per 3 maanden binnen de gemeente 35 Ct. 3 franco per post 60 Uitgevers BERKHOUT Co, te H E I, l> 1 K Van 1S regels 25 Centenelke regel meer 6 Centen; grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Advertentiën moeten uiterljjk des DINSDAG^- en VKIJDAG&IORGENS róór 10 ure bfcj de Uitgevers bezorgd zijn. HELDER, 28 Januari 1879. De in eeu voorloopige verga dering benoemde commissie tot onder zoek naar de mogelijkheid om een nieuweu stoomvaartdienst van hier op Amsterdam te vestigen, bracht jl. Vrijdag voor een vrij talrijk publiek verslag uit van hare bevindingen. Hieruit bleek in hoofdtrekkeu, dat al is het benoodigd kapitaal slechts ge deeltelijk voorhanden, men wel op een goed eindresultaat mag hopen. Het verslag leidde tot talrjjke dis- cussiën, die eeu nadere bespreking in het openbaar noodzakelijk maken. De commissie zal daarom een en ander nader per circulaire toelichten, en in ruimen kring verspreiden, Züo- dat zij niet twijfelt, of de deelneming in deze hoogst nuttige zaak zal daar door toenemen. Zondagmorgen, omstreeks half zes ure brak hier weder een felle brand uit, ditmaal bij den brood- en dessert bakker Heijblom, bekend onder den naam van de Zeeuwsche bakker. Door den verren afstand van het water, was het perceel nagenoeg vernield, eer de spuiten water konden geven, 't Perceel is dan ook totaal verbrand en van den inboedel is weinig gered. Een belendend perceel is mede erg beschadigd. Een en ander was ech ter geassureerd. Een der marine- FEUILLETON. Een ZONSONDERGANG. Naar het dagboek eener dame, verteld door 3) XAVER RIEDL. Mijn eerste bal was voorbij en ik was zeer trotsck op den goeden afloopook Frederik zag er tevreden uit en maakte mij complimenten over de wijze, waarop ik de eer van het huis had opgehouden. Het vroolijke feest, waarvoor wij den adel uit de buurt, benevens andere notabelen en vrienden uit Berlijn hadden uitgenoodigd, was snel genoeg ten einde geloopen en nu zagen er onze hooge ruime vertrekken zoo verlaten en onze groote salon, waar we gedanst hadden, zoo treurig en eenzaam uit als ooit te voren, te meer nog tóen een koude grauwe hemel zich daarbuiten over park en landschap, over de kust en de zee uitstrekte. Frederik kwam tot mij, terwijl ik mij met eenig borduurwerk bezig hield, dat spuiten gaf het eerst water. Blijkens achterstaande annonce, zal de herdenking van het 10-jarig bestaan vau het lokaal Musis Sacrum j alhier, a. s. Maandag op feestelijke wijze plaats hebben en bij die ge legenheid een tooneel voorstelling worden gegeven, waarin o. a. de 1 gunstig bekende komiek Eduard Bam- berg zal optreden. Gisteren had de door de ijsclnb »Westfrisia" aangekondigde wedstrjjd 1 op schaatsen plaats. Begunstigd door goed weder, lokte dit volksfeest dui- zende toeschouwers bijeen. Negentien rijders dongen naar den prijs of premiena een zwareu kamp, ge- j lukte het -S. Knut, van Wieringen, j den prys te vcv» ei *eu, terwijl D. fiorst, j van Hoorn, de premie te beurt viel. De uitreiking der pryzen geschiedde des avonds in Musis Sacrum. Bij af wezigheid van den president, werden de rijders toegesproken, en namens allen, hulde gebracht door den heer A. C. Boonzajer, terwijl Jhr. Alting von Geusau zich met de uitreiking der prijzen belastte. Dit geschiedde op plechtige wijze. De heer Alting von Geusau schetste het feest van dezen dag, na vooraf de teleurstel ling genoemd te hebben, die voor genomen ijsvermaken vaak treffen. Een gepaste attentie, meende de re denaar was het tevens, daar allen zeker in zouden deelen, geen volks door de voorbereidsmaatregelen voor het bal was afgebroken, legde zijn arm om mij heen en vroeg „Zijt ge nu tevreden, Adèle „O, volkomen, Frederik Ik gevoel mij inderdaad zeer gelukkig met den heerlijken afloop." „Dat verheugt me, liefsteMaar zijt ge ook niet gelukkig, als we slechts met ons beiden zijn, gij en ik?" „Wel zeker, lieve manmaar men ver langt toch somtijds naar eene kleine op wekking, naar eenige afwisseling in zijne genoegens. Daarbij dans ik gaarne. Ik zou mijn leven lang eiken avond wel ten dans willen gaan of naar den schouwburg of ergens anders heen. Maar zie daarom toch niet zoo ontevredeu, Frederik. Ik kan het niet veranderen het is nu eenmaal zoo. Waartoe zouden al die zakeu ook in de wereld zijn, als men er geen gebruik van maakte „Adèle, als ik de helft geloofde van wat ge daar zegt, dan zou ik moeten denken dat ik eene vrouw heb, wier hart aan zeer nietige dingen gehecht is:" „Ja, dat is ook zoo!" antwoordde ik half feest te doen honden, nu geheel het Nderlandsche volk nog onder den incruk van het verlies van Z. K. H. Pr:ns Hendrik gebukt ging. Niet- tef^ustaande dit, mocht het feest, zoo afhankelijk van de geijkte term, »ijs en weer dienende", volkomen ge slaagd heeten. De ovenwinnaars ontvingen bij hun verworven prijs het zilveren in signe van Westfrisia, dat hun een blijvende herinnering aan dezen dag zal schenken. Aan twee der laatst aangebleven rjjders, A. Schoefelenberg en W. Drager, werd nog een extra premie uitgereikt. Talrijke bezoekers lokte deze plech tigheid in Musis Sacrum bijeen, waar men arenoeeeliik den avond verder passeerde. Het bestuur van de ijsclub heeft zich door de doelmatige leiding van dit feest op de baan, verdienstelijk gemaakt en komt daarvoor de dank van het publiek in ruime mate toe. Eenige ingezetenen dezer ge meente hebben het plan gevormd om Woensdag a. s. een nieuwe hard rijderij op schaatsen te doen honden. Ditmaal zullen de prijzen bestaan in spek, worst en ham, voorzeker nat tige zakeu, die velen in dezen tijd kunnen gebruiken. Een lijst ter ondersteuning van dit goede doel zal den ingezetenen gepresenteerd worden. lachend, half boos, want hij sprak bijna op een bitteren toon. Hij liet het onderwerp van het gesprek terstond varen, sprak eenige woorden over andere zaken en verliét mij toén, 'zeggende dat hij brieven te schrijven had. Mijn groot bal was inderdaad slechts het begin van eene rij vermakelijkheden. Op mijn verzoek verlengdo August» haar be zoek voor geheol onbepaaldcn tijd en zoo hadden we nu eens diners, dan plezier tochtjes op de zee langs de kust, dans en concert, met phantastische parkverlichting en vuurwerk, allerlei vermaken in korten tijd. Wat men ernstig wil, dat brengt men ook tot stand, als men ten minste zijnen zin niet op iets onmogelijks heeft gezet. En ik jaagde het vermaak inderdaad met koortsigen ijver na. Men hield mij weldra voor het vroolijkste schepsel in den geheelen omtrekde jongelieden in de huurt aanbaden mij en Augnsta zocht mij te overtreffen, terwijl ze naar hartelust koket teerde. Eens of tweemaal beproefde Ere- derik mij voorstellen te doen, die hij echter niet doorzette. „Gij moet toch eindelijk ophouden, De heeren Thomaaz, Gebrs. Klein, Sap en Oortgijzen, hebben tot dit plan het initiatief genomen, dat ter stond veel ondersteuning genoot. Een commissie, uit twaalf personen be staande, zal de zaken leiden. Het doel dezer wedstrijd is bekende min vermogenden daaraan te doen deel nemen. 't Feest zal opgeluisterd worden door 't muziekkorps der dd. schut terij, ouder directie van den kapel meester M. P. Polak. De mailboot Celebes, komende van Batavia, kwam heden morgen alhier binnen. Het st. Prinses Amalia, vertrok van Batavia, naar hier 25 Jan. Het st. Conrad, van hier naar Batavia, passeerde 25 Jan. Kaap Roca. Volgens achterstaande adver tentie hebben onze vroegere plaats- genooten, de heeren H. J. en A. B. Meijer zich onder de firma H. J. Meijer Co. te 's Hage gevestigd als fabri kanten van metaalvrije minerale wateren en monsseerende dranken, op kogelflesschen bereid volgens het systeem Beins." H.H. geneeskun digen, die van de zaak kennis geno men hebben, aarzelen geen van allen, een oogenblik hnnne groote ingeno menheid te betuigen over die wate ren, welke naar dit systeem worden vervaardigd, daar zij geheel metaalvrij zijn- Adèle/' zeide hij op zekeren dag. „Deze levenswijze kan niet steeds voortduren „Waarom niet, Frederik Ik denk van wèl. Wij zullen nog heel wat beters tot stand brengen, dat ook u genoegen ver schaffen moet, gij, sombere koning in het donkere slot aan de zee. Wij zullen een huistheater gereed maken en op den 29n dezer maand, op uwe geboortedag, wordt de eerste voorstelling gegeven." Op eens werd zijn gezicht ernstig en somber. „Wordt gegeven riep hij uit. „En dat zegt ge mij met zulk eene zekerheid Ver geet ge dan geheel en al, dat ik daarin ook eene stem heb F Als ge mij op mijnen geboortedag eene vreugde denkt te bereiden, zult ge dit doel het best bereiken, door u op dien dag met de stille huiselijkheid te vergenoegen, die vroeger aan uwe wen- schen scheen te voldoen." „Achdat was maar schijnzei ik mismoedig. En wat het huistheater be treft, daar kan ik niets meer aan veran deren. Alle medewerkers hebben hunne rollen bestudeerd en hebben zich costumes aangeschaft ik mag hun voor niemendal

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1879 | | pagina 1