KLEINE COURANT HELDER. NIEUWEDIEP EN OMSTREKEN No. 622. Vrijdag 31 Januari 1879. Zevende Jaargang. ABONNEMENT li Verschijnt Dinsdag- en Vrijdagmiddag, ADVERTENTIEN Kalender der Week. NIEUWSTIJDINGEN. FEUILLETON. Een ZONSONDERGANG. Vliegend Blaadje VOOR DEN per 3 maanden binnen de gemeente 35 Ct.|| Uitgevers B&R-R.HOUT Al (Jo, franco per post 60 te II E I. I> E K. Van 1—5 regels 85 Centen eikeregel meer 6 Centengrootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Advertentiën moeten uiterlijk des DINSDAGS- en VRIJDAGSMORGENS vóór 10 ure bij de Uitgevers bezorgd zijn. FEBRUARI of Sprokkelmaand, 28 dagen. Opgang der Zon 7 u.40 in. Ondergang 4u. 25 m. 2 Maria Lichtmis (Vrouwen- dag.J 3 4 5 Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Volle Maan. HELDER, 31 Januari 1879. 't Was Woensdagmorgen een prettig gezicht op 't ijs, in 't groot N.-H. Kanaal, even buiten de ge meente. Twee breede bauen,' behoorlijk afgezet, hard ijs, de noodige vlaggen en een bonte menigte maakten 't schouwspel aantrekkelijk, 't Was een hardrijderij op scbaaten, bepaaldelijk voor mingegoeden en de te behalen prijzen bestonden uit levensmiddelen enz. Met veel liefhebberij werd er door meer dan 200 mededingers om den prijs gekampt, hetgeen somtijds tot lachverwekkende tooneelen aanleiding gaf. In de beste orde liep alles af en geen der mededingers ging zonder belooning voor zijne moeite naar huis. Eer aan de ontwerpers van een plan, dat vermaak en nut in zich vereenigt. Een aantal medeburgers hebben daardoor iets ontvangen, dat hun in dezen tijd goed te pas komt. Waar de rechte mannen een plan ontwer- Naar het dagboek eener dame, verteld door 4) XAVER RIEDL. Wareu we toen alleen geweest, dan zou alles geheel anders afgeloopen zijndie strenge en droeve blik zou mij in tranen en berouw aan zijne voeten gebracht bebben. Maar Augusta van Wallliofen zat aan het naaste venster over haar borduurwerk ge bogen, met een halven glimlach op haar gelaat daarom alleen reeds kon of wilde ik niet toegeven. Ik wilde mijne heer schappij handhaven, en daar het mij voor kwam, alsof er eene wolk van berouw over zyn gezicht vloog, bleef ik hardnekkig bij mijn besluit. Doch Frederik was standvastig, hij ver loor zijue koelbloedigheid niet, maar zijne pen, daar ontbreekt 't bok niet aan deelneming, zooals ook hier is ge bleken. Alles was hier 't werk van een paar dagen, plan on uitvoering. In weinige uren toch was een som van ruim f300.door de Conmissie bijeengebracht. De heeren Thomasz, Gebrs. Klein, Sap en Oortgijsen, benevens zij, die hen zoo krachtig hebben gesteund, verdienen een woord van dank. De leiders dezer zaak hebben, zon der een enkel woord te zeggen, nut tige wenken gegeven tot behoorlijke regeling van ijsvermaken. Blijkens achterstaande adverten tie, zal er Maandag a. s., weder een dergelijk ijsfeest voor behoeftigen plaats hebben. Het st. Conrad, van hier naar Batavia, passeerde Gibraltar den 26 dezer des nachts. Het st. Koning der Nederlanden, van Batavia naar hier, arriveerde den 27 dezer te Suez, vertrok den vol genden ochtend en praaide op de hoogte van Jibbel Teer, in de Roode Zee, het st. Madura, van hier naar Batavia. De netto opbrengst der voor stelling, Zondag jl. door de vereeni- ging Ontwaakt bij Tijds gegeven, bedraagt f 129.Daarvan zijn uit gereikt aan de Wed. H. de Wijn f 77.en aan J. van Teijlingen f52.-. Evenals de voorgaande volks voordrachten, was ook die van Dins- oogen stonden donker en de strenge lijnen om zijnen mond werden dieper. Ik had hem toen reeds genoeg moeten kennen om te weten, dat hij nimmer een woord terug nam, dat hij eenmaal uitgesproken had. Hoe smartelijk berouwde mij later alles wat ik in dit uur gedacht en gezegd had „Het is genoegzei Frederik eindelijk. „Tusschcn man en vrouw behoort nimmer zulk een tooneel plaats te hebben. Eens voor al, Adèle, gij moet gehoorzamen, ik verbied de voorstelling Augusta stond op, om de kamer te ver laten, en toen zij ons voorbijkwam, zei ze zacht en glimlachend tot mijnen echt genoot „Mijnheer van Rüstow, u heeft uwe kracht getoond, toen nu ook uwe goedheid. U kan nog toegeven, wat voor Adèle bijna niet meer mogelijk is zij heeft haar hart geheel op de voorstelling gezet." „Neem me niet kwalijkfreule van Wallhofen," antwoordde Frederik streng doch waar een geschil tusschen mij en mijne vrouw bestaat, kan ik niemand ver dag jl., weder druk bezocht. Met de meeste aandacht werden de sprekers, de heer D. Dekker, die een novelle van J. J. Cremer ten beste gaf, en de heer L. van Lier, die een novelle van F. Haverschmidt voordroeg, ge volgd; terwijl de tooneelmatige schets van den heer Hosbach niet minder succes ten deel viel. Ook nu werden de werkzaamheden voorafgegaan en afgewisseld door keurige muziek van het Stafmuziekkorps der Marine. Z. M. de Koning der Nederl. Wenschende de nagedachtenis en de verdiensten van zijnen beminden Broeder Prins Hendrik in blijvende herinnering bij onze zeemacht te houden Heeft goedgevonden en ver staan, te bepalen: dat bij de Koninkl. Nederlandsche Marine steeds een schip van groot charter zal bestaan, dat den naam zal voeren van Prins Hendrik der Nederlanden Aan den lsten stuurman K. Anker, dienende aan boord van Zr. Ms. opleidingschip Anna Paulowna te Rotterdam, is Maandagmorgen, met een voor genoemden stuurman ver- eerende toespraak, uitgereidt de kleine gouden medaille met daarbij behooren- de gratificatie, voor 36jarigen trouwen en eerlijken dienst. Eenigen tijd geleden werd dezelfde persoon vereerd met een certificaat en de gouden kroon der eervolle ver oorloven tusschen beiden te treden." Hij trad aan bet naaste venster en keerde ons voor een oogenblik den rug toe. Augusta hief trotsch haar hoofd op en fluisterde „Adèle, ik heb medelijden met u!" Daarop ruischte zij de kamer uit. Hare woorden vervulden mij met waren toorn. Ik wilde niet zoo'n zwak, machte loos en gehoorzaam schepsel zijn ik wilde de huiselijke tyrannie, waarvan Augusta mij zooveel voorbeelden uit andere huwe lijken had verteld, niet ook tegenover mij uitgeoefend zien. Ik moest mijn' eigenen wil hebbenEenmaal opgegeven, zoo scheen het mij, zou hij voor altijd verloren ziju eu ik zou me dan bevinden in eene ellendige slavernij, die mij zooveel te hate lijker moest zijn, als zij het masker der liefde en der zedelijke meerderheid aan nam en mij aldus weder tot een kind, tot een schepsel van minderen rang ver nederen zon. En ik voelde dat ik eenen wil bezat, een vastenijzersterken wil, zooals Frederikditmaal althans, onder melding voor zijn moedig gedrag in Atjeh. Men schat de getalsterkte on zer troepen in Atjeh tegenwoordig op 9675 man infanterie. Voorts is er een detachement cavalerie van p. m. 180 man, een compagnie bergartillerie, vier compagniëu vestingartillerie, een detachement genie-werklieden, een compagnie mineurs eu sappeurs en een subsistenten-compaguie te Kotta- Radja. De gunstige bepalingen in zake de instelling van een vast korps voor de vnurstokers bij de actieve zeemacht treden eerst den lsten April a. s. in werking. De toelage bedraagt bij op neming in dat korps voor de vuur- stokers le 2e kl. f 2 en voor die der 3de kl. f 1 's maands. Het electrische verlichtings- materieel, dat bij den feestelijken in tocht van HH. MM. de koning en de koningin te Amsterdam dienst zou doen, is opgeruimd en naar Parijs teruggezonden. Onder de verschillende prijzen, bestemd voor de volksfeesten, die bij gelegenheid van 's konings intocht te Amsterdam gehouden zouden wor den, en aan de Feestcommissie toe gezonden, bevond zich o. a. een gift van 50 dekens en 100 pond worst. Nu evenwel door den dood van prins Heudrik de feestviering moest uitge steld en wellicht het programma aan merkelijk gewijzigd worden, richtte vinden moest. En zoo keerde ik mij trotsch en boos van hem af, toen hij mij weer naderde. Toch was hij in 't geheel niet vertoornd, maar met zijn' gewonen teederen glimlach bereid, mij aan zijn trouw, recht schapen hart te drukken, zoodra ik het maar wilde. „Adèle, ik dacht dat wij elkander beter kenden," sprak hij thans met diep gevoel. „Dat dacht ik ookantwoordde ik, zeer geraakt. Iieetc tranen liepen over mijne wangen, mijne lippen beefden, ik gevoelde mij toornig en ongelukkig en bereid om in dit oogenblik alles te doen, alles te wagen. Vastbesloten ontmoette mijn blik den zijnerast stond mijn besluit om liever j te sterven dan toe te geven en eigenzinnig wilde ik den strijd tot den laatsten adem tocht volhouden. Ik trok mijne handen terug uit de zijneopdat hij niet zou voelen hoe ze beefdeu, en keerde mij af, opdat hij de waarheid niet in mijne oogen Zeer rustig, schijnbaar met overleg zou lezen, I antwoordde ik hem, hoewel mijn hart klopte

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1879 | | pagina 1