KLEINE COURANT HELDER. NIEUWEDIEP EN OMSTREKEN No. 624. Vrijdcig 7 Februari 1879. Zevende Jaargang. ABONNEMENT Verschijnt Dinsdag- en Vrijdagmiddag. U itgevers BERKHOUT Jé Co, ADVERTENTIES Kalender der Week. NIEUWSTIJDINGEN. FEUILLETON. Een ZONSONDERGANG. Vliegend Blaadje VOOR DEN per 3 maanden binnen de gemeente 35 Ct. j 3 francp per post 60 te HELDER. Van 1-5 regels 25 Centen elke regel meer 6 Centen j grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Advertentiën moeten uiterlijk des DINSDAGS- en VllIJDAGSMORGENS vóór 10 ure bij de Uitgevers bezorgd zijn. FEBRUARI of Sprokkelmaand, 28 dagen Opgang der Zon 7 u. 29 m. Ondorgang 5u. m. Zondag 9 Septuagesima. Maandag 10 Dinsdag 11 Woensdag 12 Donderdag 13 Laatste Kwartier. Vrijdag 14 Zaterdag 15 HELDER, 7 Februari 1879. Naar wij vernemen zal het concert, dat, met medewerking vau onderscheidene dilettanten, door de zangvereeniging «Cecilia" ten voor- deele der algemeene armen zal worden gegeven, plaats hebben op Woensdag 12 dezer, in de Wester kerk. Dit concert waarin een 60ta! zan gers medewerken, belooft een der schoonste te zijn dat op het gebied van den zang hier ooit is uitgevoerd. Bfl eenige leden van verschil lende Israëlitische vereenigingen alhier, bestaat het.plan een lief dadig- heids-voorsteliing te geven, ten voor deelevan een behoeftig maar fatsoenlijk gezin. Lijsten voor dit doel zullen eerstdaags worden gepresenteerd. Ook deze poging bevelen wij in de be langstelling van welgezinde plaats- genooten gaarne aan. Naar het dagboek eener dame, verteld door 6) XAVER RIEDL. Ik ging dien namiddag alleen uit, met betere maar treurige gevoelens in mijn hart, vol kommer en rouw, om Erederik te ont moeten. Ik wilde berouwvol mijn hand in de zijne leggen, met leedwezen over het verledene, met beloften voor de toekomst; ik wilde hem bekennen, en dat was moeilijk genoeg, dat ik ongelijk had gehad. En toch dacht ik, dat het ook zoet moest zijn die bekentenis voor hem af te leggen, voor hem, die altijd zoo edel en oprecht was gewoest, want ik kende hem wel. Ik wist dat hij mij nooit een verwijt zou maken en dat het zijn zou, alsof er nooit een strijd tusschen ons geweest ware. Vol goede voornemens daalde ik naar de kust der Oostzee af en zocht aan den oever eene meer verheven plaats op om daar in het lommer van een klein boschje een Gisterenavond hield 't gezel schap Ernst en Scherts" zijne tweede winterbijeenkomst. Twee tooneel- stukken, Bernard, de advocaat der armen of vader en zoon, en 't Boe rinnetje van Woubruggewerden verdienstelijk opgevoerd. Was 't eerste stuk aan ernst gewijd, 't tweede was vau vroolgken aard. De spelers verdienen een woord van lof, voor de moeite, die zij zich gegeven hebben om de toeschouwers een aangenamen avond te verschaffen. De rollen waren goed ingestudeerd en werden flink vervuld. In 't nastuk voldeden bijzonder de beide dames en Dirk Ploeger. Over 't tooneelstuk zelf willen we ons liever geen critiek veroorloven. Een geanimeerd bal volgde op de voorstelling. Voor de derde maal bewoog zich jl. Woensdag een bonte menigte op de ijsbanen van het Noordhol- landsch kanaal om getuige te zijn van een nieuwen wedstrijd op schaat sen. Ditmaal was het plan ontworpen door het bestuur van de vereenigiug Ontwaakt bij Tijds," die, gesteund door welwillende bij dragen van velen, een 120tal rijders om levensbehoeften en bons voor brandstoffen kon laten kampen. Voor dit doel had men thans ruim f 150.bijeenge bracht. Ook nu werd de strijd ruim uitzicht over de zee te hebben. Van daar was ik in de gelegenheid reeds op grooten afstand het zeil van mijnen echt genoot te zien, als hij in zijne boot terugkeerde, waarin hij zich zooals ik wist geheel alleen bevond. O, met welke gevoelens en aandoeningen moest niet zijn hart vervuld zijn Het weder was dien namiddag onbestendig en stormachtig. Verhit en buiten adem door het loopen tegen den wind bereikte ik den top der hoogte en zag van daar op de zee uit, die er woest en treurig genoeg uitzag, met witte kuiven op de bareu en een hemel vol zwarte wolken daarboven. Beneden aan den oever lagen groote ver warde massa's zeegras, door de krachtige golven daar heen gedragen. Daar waren ook eenige booten te zien, waarin visschers zaten en stonden. Anderen waren bezig op het strand hunne netten te herstellen en keerden nu en dan hunne ruwe, door het weêr gebruinde gezichten naar de dreigende, donkere wolken, terwijl witte zeemeeuwen heen en weêr vlogen of zich op de golven wiegelden. De namiddag ging voorbij en eindelijk zag ik heel in de verte een kleine, witte stip en ik twijfelde niet, of dat zou de door de talrijke toeschouwers met belangstelling gevolgd en leverde het tooneel een vermakelijken aanblik op. Toejuiching en dank verdienen voor zeker allen, die tot den goeden afloop van dezen wedstrijd hebben medegewerkt. Aan de geëmploieerden en werklieden op 's rijks werf alhier, zijn de volgende medailles uitgereikt voor langdurigeu en trouwen dienst. De zilveren medaille en gratificatie van f50.— aan J. H. Kamp, J. J. Hendriks, A. van der Poll, J. van der Meer, W. Wenneker, C. Rijkers en W. Corporaal. De bronzen medaille voor 12jarigen dienst, aan A. Dekker, C. W. Posch- man en J. Eljbiukhoff. Bjj koniuklijk besluit van 24 Januari No. 26, is, te rekenen van den lsten dier maand, de staat der minder geëmplooieerden en werklie den op 's Rijks marinewerven aange vuld met de qualiteiten lsten haven wachter, op een daggeld van f 2. a 2.50, en haven wachters op een dag geld van f 1.40 a 1.80. Het daggeld der boomwachters is tevens bepaald op 1.20 a 1.40. Naar wij vernemen zal het schroefstoomschip Alkmaar, hetwelk met den lsten Maart a. s. onder be- terugkeerende boot van Frederik zijn. De zon was op het punt om onder te gaan en kleurde de wolken van het verre westen af tot boven mijn hoofd en zij zelf vertoonde zich bloedrood, aooals ze daar in de zee nederdook. Het was een beeld van geduchte verhevenheid en van groote schoon heid tegelijk. 't Was een zeldzame, vreeselijke zonson dergang, dien ik nimmer vergeten zal. Het gouden licht schemerde met tooverachtigen glans op de schuimende bareu, en bescheen zoo wonderbaar den heuvel, waarop ik mij be vond en de hooge, ruischende deunen achter mijde wolken, die in plaats wan hunne zwarte eene bloedroode kleur hadden aange nomen wierpen, zulk een zonderlingen weer schijn op de baardige gezichten en de breede stroohoedeu der visschers. Terwijl ik dit verheven natuurtooneel aanschouwde, kwamen mij de woorden voor den geest„Laat de zon niet ondergaan over uwen toorn," en gelijk een bliksem straal trof het mij met onuitsprekelijke smart„Thans gaat de zon onder en Frederik en ik zijn niet verzoend." Deze woorden vonden eene echo in mijn hart, als eene waarschuwing, als een voor gevoel. vel van den luit. t. z. 1ste Doorman in dienst wordt gesteld, een reis doen naar Liberia, teneinde aan de kuststreek van die- republiek de Nederlaudsche vlag te vertoonen. Men zal zich herfhneren, dat inder tijd uit den boezem van onzen han del klachten zijn gerezen, dat door dien Staat daden gepleegd werden in strijd met het haudelstractaat tus schen Nederland en Liberia. Gedurende de maand Januari 11. ziju in deze gemeente voor de lichting der nationale militie van 1880 ingeschreven 188 personen. Aan de Rijks-normaallessen ter dezer plaatse zal eerstdaags, naar men verneemt, een aanvangklasse worden verbonden. Het st. Conrad, van hier naar Batavia, is 6 Febr. te Suez aange komen en vertrok des middags ten 4 ure. Het st. Koning der Nederlanden, van Batavia naar hier, arriveerde 6 Febr. te Napels, 's morgeus, en ver trok 's middags. Woensdag was het de dag, waar op in 1831 Jan Carel Josephus van Spejjk den heldendood voor het Va derland stierf door zich met zijn boot in de lucht te laten vliegen. O, hoezeer verlangde ik hem te omarmen, eer de zon was ondergegaan Met inspan ning zag ik naar het kleine, witte zeil en ik stelde mij Frederik voor, in de boot zit tende met het roer in de hand, terwijl hij wellicht nadacht over de wolk, die zich tusschen ons geplaatst had. O, hoe langzaam scheen de boot te naderenEn de zon daalde en daalde achter de golven, een roode gloed strekte zich nog slechts uit over het halve hemel gewelf, de schaduwen ora mij heen werden dichter, en eindelijk kreeg de duisternis de overhand. Zoo was de zon dan toch onder gegaan over mijnen toorn en hoewel Fre- deriks boot nu dichterbij was kon ik ze wegens de donkerheid niet zoo goed meer zien. Ik hoopte echter dat ze binnen een half uur toch nog landen zou en in mijn hart deed ik de gelofte, mijnen echtgenoot nimmer weder een toornig woord toe te voegen. Daar stak een koude wind op, jaagde in korte wilde vlagen over de zee en zweepte de toch reeds zoo felbewogen golven. Een oude kustwachter kwam langzaam het pad naar den heuvel op en stond ne?ens mij. „Hij had vroeger naar huis moeten komen, goede mevrouw," zeide hij, terwijl hij door i

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1879 | | pagina 1