KLEINE COURANT NELDER. NIEUWEDIEP EN OMSTREKEN No. 626. Vrijdag 14 Februari 1879. Zevende Jaargang. ABONNEMENT Verschijnt Dinsdag- en Vrijdagmiddag. Uitgevers BERKHOUT Co, ADVERTENTIEN Kalender der Week. NIEUWSTIJDINGEN. t Vliegend Blaadje, VOOR DEN per 3 maanden binnen de gemeente 35 Ot. 3 franco per post 60 te HELDE R. Van 16 regels 25 Centen elke regel meer 5 Centengrootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Advertentiën moeten uiterlijk des DINSDAGS- en VRIJDAGSMORGENS vóór 10 ure bij de Uitgevers bezorgd zijn. FEBRUARI of Sprokkelmaand, 28 dagen. Opgang der Zon 7 u. 15 m. Ondergang 5 u. 12 m. Zondag 16 Sexagesima. Maandag 17 Dinsdag 18 Wobnsdag 19 Verjaardag des Konings. Donderdag 20 Vrijdag 21 Nieuwe Maan. Zaterdag 22 HELDER, 14 Februari 1879. In de zitting van den gemeen teraad alhier op Dinsdag jl.is op voorstel van B. en W. besloten om gunstig te beschikken op 't verzoek, door den districts-schoolopziener, namens den Provincialen inspecteur gedaanom ten behoeve van het onderwijs aan de kweekelingen der le en 2e afdeeling van 's Rijks Nor maalschool alhier een der lokalen van de gemeenteschool no. 3 afte- staan verder om toe te staan dat de hoofdonderwijzer dier school van rijkswege worde belast met toezicht op dat onderwijs; en eindelijk toe zegging tot het verleenen van jaar- lijksche toelagen aan die kweekeliugen, die zich door ijverige studie onder scheiden. Tot hulponderwijzer bij de gemeen tescholen is benoemd de heer J. L. Maasen, te Ter-Aa. Tot leden der commissie, belast om met B. en W. op te maken het kohier van den hoofdelijken omslag worden benoemd de heeren Maalsteed, de Lange, van Veen, Groen en Hat- tinga Raven. Door den Burgemeester wordt in het breede gesproken over de beide onlangs plaats gehad hebbende bran den en over de kosten, die de pogingen tot blussching voor de gemeente teweeg brengen. Zeiden we in een vorig num mer reeds dat het te geven concert door de Zangvereeniging «Cecilia," versterkt als het was door een aantal dillettanten, iets sehoons zou zijn, waarlijk het was niet te veel gezegd. De uitvoering op Woensdag jl. in de Westerkerk was boven verwachting. We zonden niet weten, welke der zes keurige nummers de eerepalm toe kwam. Zoo harmonisch de kooren waren, zoo zuiver waren ook de solo partijen. een drietal nummers wer den begeleid door piano en door strijk- muziek van een viertal mnsici van 't stafmuziekkorpsdie zich daartoe ook geheel belangloos beschikbaar hadden gesteld. Jammer zou 't zjju als een zoo goed geheel weder even spoedig ontbonden werd en niet meer dere uitvoeringen ale deze konden plaats hebben. Dat iCecilia", en allen die haar steunden om de armen te helpen, tevreden znllen zijn over de talrijke opkomst van het publiek, is buiten twijfel, en zeker zijn wij de tolk van velen, om een woord van dank te brengen aan den bekwamen directeur, den heer Egbers, voor zijne uitmuntende leiding, en aan allen, die zich zooveel tijd en moeite ge troostten, om deze uitvoering zoo goed te doeu slagen, alsmede aan den spreker, die dit concert met een kort woord zoo voortreffelijk opende en besloot. De opbrengst deelen we in ons volgend nommer mede. Naar wij vernemenzal de zangvereeniging ïCecilia", die zich trots alle stormen, welke evenals over zoovele andere vereeuigingen ook over haar hoofd gingen, zich met eere wist staande te houden, in de maand April op feestelijke wijze haar 20-jarig bestaan herdenken. De tooneelvoorstelling jl. Zon dagavond gegeven door de vereeni- ging Genoegen zij ons Doel," ten voordeele van twee behoeftige zee mansweduwen en hunne kinderen heeft, na aftrek der onkosten een batig saldo van f 47.38 opgebracht. Tijdens het circuleeren der lijsten en nadat de advertentiën reeds in de nieuwsbladen geplaatst waren, werd het bestuur nogmaals opmerkzaam gemaakt op een zeemansweduwe, die eveneens met hare kinderen in be hoeftige omstandigheden verkeerde. Het restant is alzoo op de volgende wijze verdeeldaan de wed. Egmond f20.aan de wed. Meijer f 20.— en aan de wed. Lemmert f7.38. Op het strand nabij Callantsoog is aangespoeld, en aan de familie betrekkingen alhier ter hand gesteld, de zilveren naamplaat van den zee- loods Hemelrijk, die in den storm van 31 Dec. 1877 met de bemanning van den loodskotter no. 7 bij IJmniden zijn graf in ds golven vond, en wiens lijk later te Texel is aan gespoeld. De heer C. M. Philbert, vroe ger sedert vele jaren hier bekend als Vice-Consul van Frankrijk, daarna Kanselier bij het Consulaat te Am- sterdem, en sedert begiftigd met de orde van het Legioen van Eer, is geplaatst als Consul van Frankrijk te Elsencur. Het schroefstoomschip Padang, onder bevel van den luit. t. z. Ie kl. D. M. G. de Swart, is den 11 dezer van Port-Said vertrokken. Alles wel aan boord. Het st. Koning der Nederlan den, van Batavia naar hier, passeerde 10 Februari des middags Gibraltar. Dezer dagen is bij de Kon. Ned. marine ingevoerd het revolverkauon Hotchkiss, dat deel zal uitmaken van de bewapening der schepen, bestemd voor den binnenl. dienst. LI. Dinsdag werd aan boord van Zr. Ms. artillerie instructie-schip het Loo" een bijzonder goed examen voor hoogere kwaliteit afgelegd door den konstabel v. c. F. Berger. »Van Egmond verneemt men hier 't volgende treurige ongeluk. Zooals dat altijd gaat bij gestrande schepen, ijlt alles wat slechts zeil voert of over een vlet kan beschikken naar de strandplaats, om een grooter of kleiner deel van de lading te hel pen bergendat heeft dan veel weg van een roei- en zeilwedstrijd, want die het eerst langszij komt, heeft de meeste aanspraak. Voor eenige dagen strandde daar de Amerikaansche bark Algeriamen wilde nu tot lossen overgaan, om het schip te lichten. Bij die gelegenheid zeilden een paar visschersbommen naar de strandplaats en liepen met zooveel kracht tegen elkander op, dat zij beide belangrijke averij bekwamen. De een zonk met zijn 5 opvarenden, tengevolge van een groot gat in den boeg, direct in de diepte, de andere bom, die eveneens zon gezonken zijn, kon ter nauwernood het strand beloopen. De eerste behoort aan een hier gevestigde reederij. Uit Texel wordt gemeld Bijna alle tonnen en bakens, waar door de vaarwaters op de Zuiderzee en naar de Friesche kusten zijn af gebakend, heeft het ijs van hun plaats gevoerd, zoodat de vaarwaters zeer onveilig zijn. Vele tonnen, enz. zijn spoorloos verdwenen. Op verlangen van Z. M. den Koning, znllen de schepen en vaar tuigen van oorlog gedurende den rouwtijd van drie maanden niet, zoo als gewoonlijk hij verjaardagen van leden van bet Vorstelijk Huis, pa- voiseeren, salueeren of de vlaggen in top hijschen. In een hoogst vereerend schrij ven aan de commissie van opper toezicht en beheer der Kweekschool voor Zeevaart te Leiden, heeft Z. K. H. Prins Alexander der Nederlanden bericht, dat hij, op grond van zjjne persoonlijke overtuiging van 't nut, dat de Kweekschool steeds sticht bereid is, de plaats in te nemen, die bij de Kweekschool opengevallen is door bet overlijden van Hd. bemin den oom Prins Hendrik en het eere voorzitterschap te aanvaarden van de commissie en van de vereeniging tot instandhouding en bevordering van den bloei der genoemde Kweekschool. Aan een particulier schrjjven van Olcke van den Berg, van Rijper- kerk, de Friesche hardrijder, ontlee- nen wij als een bijzonderheid de ver schillende prijzen, op onderscheidene plaatsen door hem behaald, als te Granw f 32. Rijperkerk 75. Rinsumageest 50. Veenwonden 50. Grijpskerk 80. Wirdum 20. Kollum 80. Groningen 130. Amsterdam 200, Amsterdam 250. en te Leiden een goudeD Horloge met dito Ketting, ter waarde van f100.benevens een vrije uitnoo- diging met f75.van eenige stu denten aldaar. Zjjne twee zusters en drie broeders verwierven bovendien nog te zaraen f1000.met hardrjjden. De dooi is dezen winter zoo krach tig geweest, dat, waar weinige dagen geleden nog met paard en arreslede over het ijs werd gereden, nu reeds de schepen varen. Het is ook maar goed dat de dooi is ingevallenwel is waar geeft het ijs veel vermaak, maar zoel-r scha duwzijde is het ook niet, al was het alleen in stoffelijken zin. Het is toch een feit dat onder anderen een her bergier tusschen Dockum en Leen- iJLfk -

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1879 | | pagina 1