KLEINE COURANT HELDER. NIEUWEDIEP EN OMSTREKEN No. 627. Dinsdag 18 Februari 1879. Zevende Jaargang. abonnement Verschijnt Dinsdag- en Vrijdagmiddag. advertentiën nieu wstijdingen feuilleton. Een les voor vrouwen. Vliegend Blaadje !m, leii ;en 5R E- QSt m- as- :h- !n- iek LS VOOR DEN per 3 maanden binnen de gemeente 35 Ct. 3 franco per post 60 Uitgevers BERKHOUT Co, te HELDE R. Van 15 regels 85 Centenelke regel meer 5 Centengrootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Advertentiën moeten uiterlijk des DINSDAGS- en VRIJDAGSMORGENS vóór 10 ure bij de Uitgevers bezorgd zijn. n n HELDER, 18 Februari 1879. De netto opbrengst van het door de zangvereeuiging sCecilia" in de Westerkerk gegeven concert, be draagt de som van f 417.41, welke gelden zijn afgedragen aan het Bur gerlijk Armbestuur, om te dienen als extra bedeeling. Naar 't schijnt, kent ook hier de liefdadigheid geene grenzen. Dit dachten we althans Zondagavond, tóen we de voorstelling ten voordeele van twee weduwen in Tivoli bijwoon den, gegeven door de vereeniging »Kruis voor Krijgsverrichtingen met medewerking van de vereeniging »Vrede en Vriendschap." De zaal toch was vrij goed bezet en de op voering van de beide tooneelstukken liet niets te wenschen over. Eere dus aan die mannen, die door hunne moeite weder eenigszins 't leed van armen hebben trachten te verzachten. De netto opbrengst bedraagt f 87.54. Het st. Koning der Nederlanden, kwam heden morgen alhier binnen. Het st. Prins Hendrik, van hier naar Batavia, passeerde 16 dezer na middags Kaap lioco. Het st. Prins van Oranje ver trok 15 Febr. van Batavia. i) Naar 't Duitsch, door GERRIT J. v J' Wat toch de heer August Knackmeijer, de gemoedelijkste en onschuldigste rentenier uit 't stadje Baromelburg, die zelfs bijna eenmaal tot burgemeester aldaar benoemd was, met Eidelio Muller uitstaande had, een raadselachtigen vreemdeling, die reeds sinds vier weken in„ de groene Beer" ('t voornaamste logement) logeerde, dat wist niemanden het minst van allende kreupele plaatselijke politiedienaar Bal- driaan. Ook Eulalia, Knackmeijers vrouw, anders bij de hand genoeg, was er niet achter kunnen komen. Geheimen, en wel belangrijke geheimen moesten die twee met elkander hebben, en daarom was 't natuurlijk dat Baldriaan, even gretig naar de ontdekking van misdaden als een Afrikaansche leeuw naar menschen- vleesch, met juffrouw Eulaliadie zwoer dat 't hier staatkundige geheimen betrof, een verbond gesloten had om door weder- keerige hulp met hun beiden achter 't fijne van de zaak te komen. Donderdag a. s. wordt het schroefstoomschip Koningin Emma j der Nederlanden" te Amsterdam te water gelaten. Zaterdag is aan de werf der Nederlandsche-Stoouiboot-maatschap- pij te Feijenoord te water gelaten de stoomkannonneerboot »Vidar," be stemd voor de koninklijke Nederland- sche Marine. Vrijdagmiddag is bij 't exercee- ren op de oefeniugsbrik de Ternate een jongen van het opleidingscbip Admiraal van Wassenaer uit de mars gevallen, waardoor hij een been ge broken beeft. De »Tijd" heeft tot heden f 21,045,81 aan vrijwillige giften voor den Paus opgehaald. Te Utrecht is thans een kindje te zien, uit Brussel, van 12 maanden oud, dat slechts een lengte heeft van 30 centimeters, en nog geen half kilogram zwaar is, niettegenstaande het geheel ontwikkeld en springlevend is. Dit buitengewoon natuurverschijn sel is door vijf genees- en verloskun digen bezichtigd, welke ieder aan raden dit levend poppetje te gaan bezien. Te Amsterdam is Zaterdagavond ten 8 ure de uitgebreide boekdruk- Zooeven waren Knackmeijcr en Muller, die in 't tuinhuis van laatstgenoemde een langdurige conferentie gehouden hadden, met elkander gaan wandelen en nu hield Eulalia met baren bondgenoot krijgsraad in den tuin. „Baldriaan," sprak juffrouw Knackmeijer, „ik heb staan luisteren en hoewel ik weinig kon verstaan, wat ik gehoord beb is genoeg, 't Betrof een geheimzinnige kist, die, op een wagen uit de hoofdstad vervoerd, in alle stilte des avonds laat, door de achter deur van „de groeue Beer" naar de kamer van Muller is gebracht en daar verborgen wordt gehouden. „Hm, hm," bromde de politiediedaar, zoo ernstig mogelijk. „Deze kist, Baldriaan, deze kist bevat.... wapens." „Wapens!" riep Baldriaan, terwijl hij vol ontzetting een schrede achterwaarts deed. „Ja, wapens," fluisterde juffrouw Baldri aan dolken en sabels ik heb 't duidelijk hooren zeggen. Wie weet welke samen zwering hier op 't touw wordt gezet. Bal driaan misschien wil mijn man den bur gemeester verjagen en zich zelf in diefis plaats stellenIk zou daar uiets tegen hebben, wanneer ze mij 't geheim maar hadden medegedeeldik kan die zaak niet aan mijn onnoozelen man alleen overlaten. kerij van Gebr. Binger. in de War moesstraat door braud totaal vernield. Op 't gebied vau de tegen woordige gewenschte metaalvrije minerale wateren, gaat men sterk vooruit. De de firma H. J. Meijer Co., te 's Hage, zal binnenkort een siphon van geheel nieuwe vinding in omloop brengen, welke geheel afwijkt van de tegenwoordige bestaande metaal houdende siphon de constructie' is zeer eenvoudig en behoeft nooit eenige reiniging te ondergaan. De justitie heeft op Kamper- eiland onderzoek ingesteld naar een kindermoord. De verdachte schuldige is een 22jarige dienstbode. Het lijkje van het kind is naar 't ziekenhuis te Kampen overgebracht. In den nacht tusschen 11 en 12 dezer strandde op een uur afstand van Ameland een schip, waarvan, ten blrjke van nood, telkens vuur pijlen werden opgelaten, terwijl 2 lantaarns in den mast een helder licht verspreidden. In weerwil van den vrij harden noordenwind, vergezeld van hagel en regeubuieu, liet de bur gemeester-strandvonder met den mees ten spoed de reddingboot van Nes gereedmaken en begaf hij zich, ver gezeld van de noodige roeiers, naar Misschien is 't nog wel wat ergers, Bal driaan; misschien wil men hier de commune invoeren of wel onze stad Bammelburg tot een sociaal-democratische republiek maken. Hm, tot een petroleum-republiek, en mijn armen misleiden man tot een petroleum- minister van Binnenlanische Zaken Bal driaan Baldriaanwe moeten dien Muller ontmaskeren en mijn armen Knackmeijer uit zijne strikken trachten te redden. Baldriaan was door de woorden dolk, sabel, petroleum, commune en sociaal-democraten zoodanig in drift gebracht, dat hij 't voornemen te ken nen gaf de bel op de marktplaats te luiden, om 't volk bijeen te roepen (zooals hij ge woon was wanneer hij een publicatie vau wege den burgemeester moest afkondigen) den landstorm van Bammelburg in de wapens te roepen, met den burgemeester aan 't hoofd, „de groene Beer" te omsin gelen en Muller en zijne kist dood of levend gevangen te nemen. Juffrouw Knackmeijer was echter voorzichtigèr en wist liera dit denkbeeld uit 't hoofd te praten, 't Zou, volgens hare zienswijze, eervoller zijn, met hun beiden de geheimen te doorgronden, dan den roem met den Bamraelburger landstorm te deelen. Naar haar gevoelen, moest Baldriaan liever heimelijk „de groene Beer" binnensluipenzich aldaar ergens verbergen, Mullers kamer niet uit 't oog de plaats der stranding. Aldaar ge komen, liet hij de boot in zee brengen, waarmede men het geluk mocht heb ben, de 12 opvarenden aan land te brengen. Het bleek te zijn de te Pernis te huis behoorende vischkotter Luctor et Emergo, schipper Maarten Noordzij. Na de redding werden de noodige pogingen gedaan, om de volks- en scheepsgoederen en de tui gage te bergen. Op Terschelling strandde in den zelfden nacht de visclisloep Elizabeth, schipper C. Noordzij, welke na de stranding in brand geraakte. In een zilversmidswerkplaats te Sneek is Bengaalsch vuur ontploft. Een 14jarige knaap heeft daardoor een hand verloren. Een aantal ven sterruiten zijn verbrijzeld. Er wordt aan herinnerd dat toen voor enkele jaren te Londen de garotters overal schrik verwekten, zonder dat het gevangen nemen van een aantal booswichten het kwaad konde keeren, de regeering een gee- seling aan eiken gevatten garotter deed toedienen; toen verdwenen zij. Te Parijs nemen de aanrandingen zoo zeer toe, dat ook daar het toe dienen van geeseling aan de aan randers waarschijnlijk nuttig zou werken. verliezen, zoo noodig, dag en nacht op zijn post blijven, en wanneer hij genoeg had gezien, haar zijne bevinding mcdedeelen, waarna ze met elkander 't plan van den veldtocht verder zouden beramen. Kort daarop sloop Baldriaan, rijkelijk van proviand voorzien, door de straten naar zijn observatiepost. Zijn dienstijver was echter niet groot genoeg, om hem te be letten even 't andere logement van Ban\-. - meiburg, waar ,,'t gebroken deksel" uithing, i\ in te wippen, om zijn avondslokje te nemen. Hier was de plaats, waar hij eigenlijk al lang had moeten wezen, want daar zaten, tot groote verwondering van den kastelein, reeds geruiinen tijd in een afgezonderd kamertje, twee deftige lieden, de heereu Muller en Knackmeijer, in een ernstig gesprek verdiept. „Gij zijt dus overtuigd dat uiemand dc geheimzinnige kistheeftopgemerkt vraagde Knackmeijer met de meeste belangstellling. „Geen meusch heeft ^r iets vau gezien," verzekerde Muller, ik heb zelf dc kist naar mijne kamer gedragen en daarbij niemand ontmoet. „Uitmuntend," merkte Knackmeijer, ver genoegd lachend, aan. „Nu is onze ver rassing met Aladiu zoo goed als zeker. Ja, i Aladin moet 't wezen, omringd door zijue schatten, die ik prachtig in alle stilte van

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1879 | | pagina 1