KLEINE COURANT HELDER. NIEUWEDIEP EN OMSTREKEN. 628. Vrijdag 21 Februari 1879. Zevende Jaargang. abonnement Verschijnt Dinsdag- en Vrijdagmiddag. Uitgevers BERKHOUT Co, advertentiën Kalender der Week. nieuwstijdingen. feuilleton. Een les voor vrouwen. Vliegend Blaadje. VOOR DEN per 3 maanden binnen de gemeente 35 Ct. ,3 franco per post CO te RELDE II. Vau 1 5 regels 35 Centenelke regel meer 6 Centengrootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Advertentiën moeten uiterlijk des DINSDAGS- en VlilJDAGSMORGENS vóór 10 ure bij de Uitgevers bezorgd zijn. FEBRUARI of Sprokkelmaand, 28 dagen. Opgang der Zon 7 u. 2 m. Ondergang 5 u. 22 m. Zondag 23 Quinquagesima. Maandag 24 Dinsdag 25 Woensdag 26 Aschdag. Begin der Vasten. Donderdag 27 Vrijdag 28 Verjaardag van Prins Fre- derik, geb. 1797. Zatbrdag 1 Eerste Kwartier. HELDER, 21 Febrnari 1879. Naar aanleiding van achter staande annonce, vestigen we de aan dacht op de voorstelling, hedenavond door 't gezelschap van de beeren Jndels en Bouwmeester in Tivoli te geven. »De Blinde en zijn Ge neesheer" is reeds dikwijls met den meesten bijvul gespeeld en de heer Bouwmeesterwiens talent overal gewaardeerd wordt, vervult [hierin de hoofdrol. Het st. Prinses Amalia kwam 18 Febr. des avonds te Suez aan en vertrok den volgenden ochtend. Aan den officier-machinist A. Jongkees is, op verzoek, eervol ont slag verleend als plaatsvervangend lid der commissie voor de examens ter verkrijging van een diploma als stuurman aan boord van koopvaardij schepen. Naar 't Duitsch, door G E R R I T J. 2) o— „Prachtig, prachtig, die krijgt mijn neef Blauw staat hem verrukkelijk, want hij is blond." „Maar, ge hebt hem in vijftien jaren niet gezien, als hij na eens een bruine kleur gekregen heeft „Kom, kom, dat hadt ge me moeten zeggen. Gij moet 't toch weten, want pas drie maanden geleden waart ge bij elkander. Is hij niet blond meer?" „Niet zoo geheel en al. Zijn haar is wat donkerder geworden en heeft nu zoo watzoowat de kleur van 't mijne." „Zoo? Nu, dat maakt niet uit; blauw zal toch wel goed staan. Ziet ge, mijn neef verschijnt als Aladin en moet er dan uitzien als een Apollo. Wanneer mijn dochtertje niet bij den aanblik van den piachtigen jongman dadelijk verliefd wordt, ja, dan kan ik 't niet helpen De uitspraak van 't Admirali teitshof te Londen in zake de aan varing tusschen de Voorwaarts en db Khedive luidt, dat beide partijen door andere maatregelen te nemen de aan varing hadden kunnen voorkomen. De gemotiveerde uitspraak zal waarschijnlijk Zaterdag a. s. kunnen worden medegedeeld. Bij koninklijk besluit is be paald, dat de bootsmans- en schie mansmaats der marine, tot nu toe den graad van korporaal bekleedende, voortaan den graad van sergeant zul len kunnen bekleeden en de distinc tieven op de beide boveumouwen zullen drugen. By gemeld besluit is ook bepaald hun maandelyksche soldij, de opneming in het vaste korps en de uit te betalen gelden bij 't aan gaan eener verbintenis Het schip Algeria, kapt. Ro- binson, van Savaunah naar Rotterdam, en 10 dezer te Egmond gestrand, is na de lading gelost te hebben eergisteren met hoogwater afgesleept. door de sleepboot Assistent," van den heer Thomasz alhier en te IJmuiden binnengebracht. Het schroefstoomschip Koningin Emma der Nederlanden" is gisteren met goed gevolg te Amsterdam te water gelaten. Volgens deu schrijver der resi dentie-brieven in hetZeeuwsch Dagbl., „Zijt ge er wel zeker van, dat uw neef tegenwoordig nog een prachtig jongman is, zoo schoon als gij hem u voorstelt „Ja, dat weet ikriep Knackmeijer opgewonden uit en sloeg hevig daarbij op de tafel, ,,'t Is waar, ik heb hem in vijf tien jaren niet gezien, maar ik ken hem uit zijne lieve hartelijke brieven toch als een knappen jongen. Weet ge, wij zijn eigenlijk zijne pleegouders, mijne Eulalia en ik; we hebben hem lief als ons eigen kind, even lief als destijds, toen hij nog bij ons wbonde en toen mijn Eientje nog maar een onnoozel klein ding was. Op 't laatst had hij geen rust meer bij ons en wilde de wijde, wijde wereld in, om een degelijke kerel te worden. Hij ging op zee en bleef in Amerika achter, waar hij goed vooruit gekomen is, zooals hij me schrijft in den brief, die me door n is overhandigd. Ik heb daarin ook gelezen, dat hij zijne zaken aan een kant gedaan heeft en als een be middeld man in Duitschland zal terug komen. Onder ons gezegd, Mullertje, mijn neef, de rijke heer Aloys Waller, zal mijn behuwdzoon worden. In onze brieven heb ben we die zaak als scherts behandeld, maar ik denk wel dat 't ernst zal worden. zou van den nieuwen minister van oorlog den Beer Poortugael geeu invoering van den persoonlijken dienst plicht te wachten zijn. Volgens mededeeling van den gezagvoerder der stoomboot Commis saris des Koniugs Baron Nahuijs, heeft zich in de Zuiderzee, dwars voor Urk, aau de zyde van Harderwijk, een ontzaglyke hoeveelheid drijfys vastgezet, dat ver boven het water uitsteekt, maar de vaart tot dusver niet verspert. Te Monnickendam werd giste ren ochtend op een stuk land buiten de stad zekere K. T., woonachtig te Edam, met natte kleederen en bijna levenloos gevonden. Geneeskundige hulp werd ingeroepen, doch kwam te laat: de mau is overleden. Daar hij den vorigen avond in erg beschon ken toestand verkeerde, vermoèdt men dat hy van den weg afgedwaald en te water geraakt is, vervolgens, hierdoor een weinig ontnuchterd, uit de sloot heett weten te geraken, doch daarbij in plaats van op den weg, op het land aan de overzijde is terecht gekomen en daar later, door koude of dronkenschap bevangen, is neer gevallen. De spoorboot liep Woensdag bij het aanleggen te IJmuiden een tjalkpraamschip in den grond, door dat de machine weigerde achteruit te werken. De opvarenden werden gered. Mijne dochter zal hem, denk ik, wel be vallen, want ze is ja, 't woord moet er maar uit ze is een knap meisje." „Ze is een schoonheid, ze is een engel riep Muller uit met zooveel vuur, dat de Araerikaansche neef, de heer Aloys Waller, alle reden gehad zou hebben om jaloersch te worden, wanneer hij 't gehoord tiad. „Zie je wel, riep Knackmeijer, terwijl hij vergenoegd zijne handen over elkander wreef," ze zal hem dus wel bevallen en hij haar niet minder. Hm, zeg eens, is hij werkelijk een knap man?" De heer Muller plukte verlegen aan zijne halsboord en stotterde: „Ja.... neen.... men zegt.... men zegt.... dat hij veel op mij gelijkt." „Zoo," sprak de heer Knackmeijer tevre den, dan ik zeg 't niet om u te vleien is hij een flink man. En weet je, dan bevalt hij Josefine ook, want, onder ons gezegd, mag ze n gaarne zien, ha, ha, ha Kaap 't meisje Aloys maar niet voor den neus weg Muller reikte zijn vriend trouwhartig de hand en zei met warmte: „Ik wil niets doen, dat u verdriet veroorzaakt, brave man. Ik. verzeker u, mijnheer Knackmeijer, dat Te Amersfoort is een vrouw in hechtenis genomeu, onder verden king van vergiftiging van haren man. De vereeniging ter opleiding van jougelmgeu tot predikanten te Doetinchem, heeft in de laatste twee maauden aanzienlijke giften ontvan gen. Men spreekt van een gezamen lijk bedrag van f13.000. De paters Franciskanen to Nij megen hebben van een daar overleden echtpaar een erfmakiug van f 10.000 ontvangen voor de nieuw te bouwen kerk aan den Doddendaal. De som is bestemd voor het hoogaltaar. In een gemeente onder Opster- land waren voor de kosten van 'een volksfeest inteekenlysten neergelegd. De rijkste inwoner teekende daarop voor tien centen, niet met zyn naam evenwelmaar met de toevoeging onbekend." Ongelukkig voor hem bleef zyn naam echter niet onbekend, en men zond hem zyn dubbeltje terug met een roggebrood en begeleidend schryven. Uit verschillende streken van ons land, wordt de terugkomst der zwaluwen gemeld. Dit is buitenge woon vroeg. Men zegt dat deze trekvogels goede meteorologen zijn en dat zij nog niet komen zouden, in dien er nog veel koude te wachten was. Hopen wij, dat zy hare reputatie zullen staande houden. ik alles wat in mijn vermogen is zal doen, om te maken dat haar neef de gelukkige echtgenoot van juffrouw Josefine wordt. „Dat is braaf, rechtbraaf," zei Knack meijer, geheel gerustgesteld, maar daarvoor ben je dan ook zijn vriend en mijn vriend en zullen we allen steeds in liefde aan je denken. Maar, verduiveld, 't is laat ge worden en ik moet huiswaarts! Mijne Eulalia is sedert eenigen tijd in geen al te best humeur, en ik durf dus niet laat thuis te komen, wanneer ik den huisvrede wil bewaren. Laat ik liever alle onge noegen vermijden, want de verrassing kon anders wel minder pleizierig afloopen. We zullen daarom liever heengaan, Mullertje Nu, slaap wel en droom genoegelijk." Muller nam afscheid vau zijn' vriend, keek hem na tot dat hij om den hoek der straat verdween en mompelde toen„Die lieve goede oom." Toen richtte hij zijne schreden naar zijn logement, „de groene Beer." Terwijl hij zich ontkleedde, sprak hij „De toebereidselen voor de verrassing zijn in orde gebracht en nu wil ik hem niet i langer in 't onzekere laten. Ik heb mijn doel bereikt; ik heb onbekend hare liefde l

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1879 | | pagina 1