KLEINE COURANT HELDER. NIEUWEDIEP EN OMSTREKEN. JMo. 629. Dinsdag 25 Februari 1879. Zevende Jaargang. Hl] B ABONNEMENT Verschijnt Dinsdag- en Vrijdagmiddag. Uitgevers BERKHOUT Co, te HELDEIt. ADVERTENTIEN NIEU WSTIJDINGEN FEUILLETON. Een les voor vrouwen. 't Vliegend Blaadje VOOR DEN per 3 maanden binnen de gemeente 35 Ct.| franco per post 60 Van 15 regels 36 Centenelke regel uieer 5 Centen; grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. - Advertentiën moeten uiterlijk des DINSDAGS- en VRIJDAGSMORGENS vóór 10 ure bij de Uitgevers bezorgd zjjn. HELDER, 25 Februari 1879. Heden beeft in deze gemeente de loting voor de Nationale Militie plaats. De officieren der marine alhier hebben besloten gelden bijeen te brengeu met het doel in een der za len vau het Kou. Instituut der marine te Willemsoord een blijvend aanden ken te plaatsen aan wijlen Z. K. H. Prins Hendrik. Ook de overige offi cieren van het korps zullen in de gelegenheid gesteld worden aan deze hulde deel te nemen. Het st. Prinses Amalia, van Batavia naar hier, arriveerde te Port- Said den 20 Febr. 's namiddags en vertrok van daar den 21n Febr. 's morgens. Het st. Prins Hendrik, van hier naar Batavia, arriveerde den 21sten dezer, des middags te Napels en is denzelfden avond weder vertrokken. De minister van koloniën maakt bekend, dat het voornemen bestaat jaarlijks vier jongelieden bij de kweek school voor de zeevaart te Amster dam te doen opleiden voor 3e stuur man bij de gouvernemets-mariue in Nederlandsch-Indië. (Verdere bijzon derheden vindt men in de St. Ct. van heden No. 45.1 Naar 't Duitsch, door GERRIT J. 3) o— „Hij komt dus terug! Dit is goed van dien besten jongen. Ik heb hem hartelijk lief. Er is wat goeds van hem gegroeid. De rijke neef zal me hier welkom zijn," vervolgde ze glimlachend, streek tevens hare haren glad en schikte haar boezelaar terecht, alsof de verwachte neef reeds in levenden lijve voor haar stond. „Wanneer kunnen we hem hier verwachten?" „O, spoedig dat is te zeggen niet dadelijk maar over zes maanden zoowat, antwoordde Knackmeijer met 't onnoozelste gezicht, want hij wilde voor haar niet weten, dat de verrassing zoo spoedig zou plaats hebben. Dan komt hij hier om te trouwen en blijft voor altijd bij ons." Josefine liet van schrik haar theelepeltje vallen en lispelde: „Ach, lieve God, daar heb je 't al!" Juffrouw Eulalia streek nogmaals hare japon en haar boezelaar glad en zeide Bij de uitspraak in 't proces tusschen de Khedive eu de Voorwaarts, door de High Court of Admiralty te Londen, zijn beide stoomschepen schul dig verklaard. De door beiden geleden schade wordt gezamentlijk betaald, met dien verstande echter, dat vol gens de Engelsche wet de Khedive slechts tot het bedrag van 8 per register ton aansprakelijk is. De schade a/d Voorwaarts is p.m.f 1.500.000 De schade a/d Khedive is p. m. f 180.000 f 1.680.000 hiervan de helft f 840.000 De Khedive moet echter slechts betalen over 3T42 tons register ad 8 d. i. 29,936, of ongeveer f 360.000 Hieruit volgt dat de Khedive draagt in de schade v/d Voorwaarts f 321.000 en de Voorwaarts in de schade v/d Khedive f 133.000 Het adres van Multapatiorsbond aan Z. M. den Koning, met verzoek om wettelijke maatregelen tot beteu geling van het misbruik van sterken drank, is in een 70tal plaatsen door adhaesie-adressen gesteund. De ver- eenigingen van burgemeesters en se cretarissen in N.- en Z.-Holland zon den een zelfstandig gemotiveerd adres. „Ei, eihij wil gaan trouwenKijk eens aan! Nu, mijn neef is geen slechte partij, en de vrouw van den raadsheer aan de overzijde met haar vierlangneuzige boonen- staken van dochters zal nog geler worden van ergernis dan ze reeds is, wanneer ze 't moet aanzien. Heeft hij reeds een keuze gedaan „Gewis, Eulalia...." stotterde Knackmeijer verlegen. „Weet ge dan niet dat hij dat hij.... onze Eine wil trouwen?" „Ach papa," viel Josefine hierop in, ik.... ik wil nog aan geen trouwen denken „Juffrouw Eulalia staarde haar echtgenoot ontzet aan en riep vol verbazing uit„Onze Eine.... mijne dochter?" Een oogenblik zweeg ze, als bleven de woorden haar in de keel stekentoen gaf ze zulk een hevigen slag op de tafel, dat kopjes en borden in de hoogte sprongen en verklaarde kort en bondig: „Daar kan niets van komen „Moe, u is een engel," fluisterde Jose fine haar in 't oor en omhelsde haar innig. Knackmeijer staarde zijne vrouw vrees achtig aan en zeide bedeesd „Eulalia, ben je 't dau vergeten? We hebben dat immers zoo in onze brieven bepaald?" „Dat was maar scherts. Ik zeg je nog- Ten slotte heeft ook de Synode der Ned. Herv. kerk een schrijven gericht aan de kerkeraden, om deze op te wekken, in een adres aan de Regee ring om dergelijke maatregelen te verzoeken, aan welke opwekking reeds door velen is gehoor gegeven. Gisteren is te 's Gravenhage, ingevolge het verlangen van den overledene, met den meesten eenvoud, ter aarde besteld, het stoffelijk over schot van Mr. P. P. van Bosse, laatst Minister van Koloniën Aanstaanden zomer zullen op het eiland Walcheren groote vereenig- de manoeuvres plaats hebben, en, daar het noordwestelijk deel van dit eiland een schoone gelegenheid aanbiedt om een veronderstelde landing te beproe ven of te verijdelen, zal bij het uitvoe ren van dusdanige bewegingen, steeds de zeemacht, hetzij als aanvaller, of wel als medestander optreden. Een en ander zal gepaard gaan met het bivakkeeren van troepen enz. Omtrent het halssnoer en de broche, die aan H. M. de Koningin als nationaal huldeblijk zullen wor den aangeboden, wordt aan de Pr. Gron. Ct. gemeld, dat de som, die voor dit geschenk is bijeengebracht, niet zoo groot is, om de edelsteenen, waaruit het keurige tooisel is samen gesteld, van het zuiverste water te maals, daar kan niets van komen, en nu heb je mijn laatste woord, Knackmeijer!" „Maar, Eulalia, je hebt zelf gezegd, dat Aloys eeu goede partij is," stotterde Knack meijer. „Een avonturier is hij, een deugniet Ik zeg altijd „Blijf in je land en verdien er je brood „Eulalia," smeekte Knackmeijer, terwijl zijn gelaat vuurrood werd, „ik bid je, be- leedig mijn neef niet." „Aeh, papa, ik wil niet trouwen.... ik ik.... ben nog te jong," verklaarde Josefine weenend. „En je zult hem ook niet trouwen," bevestigde hare moeder boos. Ik geef nimmer mijne toestemming daartoe. Die neef is een wilde...." „Eulalia!" riep Knackmeijer, terwijl hij *au zijne stoel opstond. „Ik neem hem toch niet; ik kan hem niet uitstaan," vervolgde 't meisje. „Josefine!" schreeuwde Knackmeijer, ten zeerste ontsteld. „Je zult vooreerst nog niet huwen. Hij moet 't probeeren zijne voeten over mijn drempel te zetten, die roover, riep Eulalia uit en sloeg andermaal op de tafel, dat de kopjes en schoteltjes er van rammelden. doen zijn. Ze zijn mooi, de steenen, maar bijna alle Kaapsche diamanten, ietwat geelachtig. De groene midden steen der broche weegt ruim 200 grein en zon, als zij zuiver wit was, eeu waarde hebben grooter dan van alle steenen samen. Te Oosterwolde zou zekere N. het spek uit den schoorsteen balen, doch men was hem reeds voor geweest. Na onderzoek bleek, dat de dieven vleermuizen waren, die hem alleen 't zwoerd hadden laten houden. Vrijdagnacht is een persoon op het Damrak te Amsterdam aange rand door eeu twee maunen, die hem horloge eu ketting afrukten, na hem in een kelderingang te hebben gewor pen. De politie, die op het geschreeuw van den bestolene toeschoot, kon de daders niet meer achterhalen. J. Gajentaan, de man die een in de le Rozendwarsstraat te Amster dam woonachtige vrouw vermoordde, was bij zijn komst in de gevangenis in het bezit van een pennemes, waar mede hij getracht heeft zich een zij ner polsen af te snijden. Hjj is echter niet in zijn voornemen geslaagd, en bracht zich slechts een verwonding toe. Op een bovenkamer in de Tuin straat te Amsterdam is Vrijdagavond het lijk van een vrouw gevonden, dat Knackmeijer stond met gebalde vuisten midden in de kamer en snakte te vergeefs naar lucht en woorden. „Ik laat me niet dwingenbegon Josefine op nieuw, „ik haat hem Hij is een woestaard „En al was hij ook een engel, dan zou 't nog niet gebeuren," krijschte Eulalia. 't Is een complot tegen de huiselijke vrede. Je bent een barbaar, Knackmeijer „Vrede!" barstte Knackmeijer uit, wiens geduld ten einde was," duizend duivels, laat mij met vrede, of ik word razend en spring 't venster uit! Wat heb je er tegen, vrouw, mijn neef tot schoonzoon te hebben; hè? Antwoord wil ik hebben. Waarom heb je een afkeer van hom, Jose fine, hè. Waarom wil je 't niet hebben, vrouw? Waarom is hij een woestaard?" Een stortvloed van woorden en een zee van tranen volgden er, en wel zoo geweldig, dat iemand, die vrij wat meer dan Knack meijer in huis te zeggen had, er door van streek had kunnen geraken. „Vrede!" riep hij nog eenmaal, „die is hier niet meer in huis", en bij die woorden sloeg hij zich voor 't hoofdalsof dit lichaamsdeel alleen de schuld van 't ge beurde droeg. „Vrede, dien wil ik ook

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1879 | | pagina 1