KLEINE COURANT HELDER. NIEUWEDIEP EN OMSTREKEN \o. 630. Vrijdag 28 Februari 1879. Zevende .Jaargang. abonnement Verschijnt Dinsdag- en Vrijdagmiddag. a dv elïtentien Kalender der Week. feuilleton. Een les voor vrouwen. 't Vliegend Blaadje. VOOR DEN per 3 maauden binnen de gemeente 35 3 franco per post 00 Ct.l| Uitgevers BERKHOUT te II F. L i> E II. it Co. Vim l 6 regels 25 Centen elke regel meer 6 Ceuten; grootere letters worden uaar plaatsruimte berekend. Advertentiëu moeten uiterlyk des DINSDAGS- en VILIJDAGSMORGENS vóór 10 ure bij de Uitgevers bezorgd zijn. MAART of Lentemaand, 31 dagen. Opgang der Zon 6 u. 50 m. Ondergang 5 u. 38 m. Zondag 2 Quadragesima. Maandag 3 Dinsdag 4 Woensdag 5 Donderdag 6 Vrijdag 7 Zaterdag 8 Volle Maan. NIKUVVS Ii.l DINGEN HELDER, 28 Februari 1879. Gisteren werd door de directie der marine alhier aanbesteed: »het bouwen van een beheid plateau op de Zuidwal;" daarvoor werd inge schreven door de lih Gebr. Jansen voor f 2096.Gebr. Klein f 2093. D. de Vries f 1990.— Geb. Moor man f 1966.-A. Vos Rz. f 1870.—; Gebr. Boon f >863.P. Spruit f1787.— en F. Philips f1752— Met genoegen woonden we de liefdadigheidsvoorstelling gisteren avond in Tivoli bij. De volle zaal strekte al dadelijk tot bewijs, dat 't doel begrepen en gewaardeerd was. Hulde dus aan hen, die zich daar voor hebben ingespannen, en in de eerste plaats aan den president van 't gecombineerde gezelschap. Uit »Pateljjn" werd gehaald wat er uit te halen was, waartoe Pateljjn, Naar 't Duitsch, door G E R R I T J. 4) o— „Ja, ik zal van liem spreken, zoolang ik nog mijn mond kan roeren. Nu doe je alsof je niets van hem weten wilt en reeds lang heb je, achter den rug van je vrouw om, geheime zaken behandeld, zoodat ik bijna van nieuwsgierigheid gestorven was. Niet dat ik zoo nieuwsgierig van aard ben maar wie zou niet razend worden, als men ziet dat jij, barbaar, ter wille van je ge heime streken, je kind opoffert, je kind verkoopt, zeg ik, als een Turk zijne slavin. Als een Turk, zeg ik, want ze spreekt immers altijd over Turken, wanneer je met dat politieke gezwets op je dreef komt. Je kind verkoopen, als een Turk, foei!" „Vrouw, s^wijg, of ik word woedend en ga er van door," schreeuwde Knackmeijer, die weer met de vuisten tegen zijn hoofd begon te slaan. „Je wilt er van door gaan? Ja wel, misschien wel naar de Turken, waar men Willems en Lukas in de eerste plaats j 't hunne bijbrachten. Door hunne medewerkers werden ze behoorlijk j geassisteerd. »Zes dochters en geen man" is een lieve operette, waarin de beide Koekoeks, vader en zoon, hunne rollen tot aller genoegen hebben vervuld. Een woord van hulde brengeu we ook aan de dames, die daarin zoo bevallig medewerkten. Ten slotte maken we melding van j 't waarlijk artistieke spel van mejuffr. 1 V. v. S. Deze avond zal zoowel bij de uit- voerders als bjj de toehoorders nog lang een aangenamen indruk achter laten. Het st. Prinses Amalia, van Batavia naar hier, arriveerde den 26sten dezer 's namiddags te Napels en vertrok den volgenden ochtend. Al les wel; een gedeelte der passagiers debarkeerde. Het st. Prins van Oranje, van Batavia naar hier, passeerde 25 Febr. 's avonds Point de Galle. Het st. Prins Hendrik, van hier naar Batavia, arriveerde 26 Februari des morgens te Port-Said en vertrok des namiddags. De afdeeliug Helder van de vereeniging volksonderwijs is, wegens gebrek aan belangstelling, ontbonden. - In dit jaar kunnen, na afgelegd examen, bij het kon. instituut voor de marine te Willemsoord geplaatst worden 26 jongelieden als adelborst voor den zeedienst en vier voor de mariniers. De luit. ter zee le kl. M. F. Reeringh wordt eervol ontheven van het bevel over 't torpedo-instructie- vaartuig, en vervangen door den luit. ter zee le kl. H. Schotborgh. Blijkens een bij 't departement van marine ontvangen telegram, is Zr. Ms. scbroefstoomscbip Padang, onder bevel van de luit. t. z. le kl. D. M. G. Swart, deu 25sten dezer te Aden aaugekomen. Aan boord was alles wel. De N. R. Ct. verneemt, dat voor de aanstaande Noordpool-ex- peditie, op verzoek van het Comité voor de IJszeevaart, thans definitief zijn aangewezende luits. t. z. le kl. A. de Bruijne en H. van Broekhuijzen benevens de luits. t. z. 2e kl. jbr. H. M. Speelman en J. H. Calmeijer. Zoo als men weet, hebben de heeren De Bruijne en Speelman de 1ste expeditie reeds medegemaakt. Door de leerlingen der H. B. school te Zaandam is f 20 bijeenge bracht, als bijdrage voor den aan staanden ontdekkingstocht der Willem Bareudsz. zijne dochters voor geld tot slavinnen ver koopt en waar arme vrouwen, die hunnen mannen niet meer behagenverdronken wordenEr van door gaanDat is mis schien wel je bedoeling en daarom heb je met dien Muller zooveel in 't geheim te behandelen. Jij, boosaardige echtverbreker, jij.... Maar wacht eens, ik zal ook eens de deur uit gaan. Naar den burgemeester zal ik gaan en bij hem zoowel als bij alle vrouwen in de stad zal ik je doopceel lichten. Ik zal iedereen je schandelijkheid, je barbaarschheid bekendmaken. Slavenhan delaar! Barbaar! Wilde Arabier!!" Na deze woorden stormde juffrouw Eula- lia woedend de kamer uit. Knackmeijer, die zijne plannen daar zoo totaal zag mislukken, bleef eenige oogen- blikken roerloos als een standbeeld staan. Was Muller nu maar hier, wat zou hij hem den mantel uitvegen, omdat hij, die dief, zijn besten vriend de bruid voor den neus had weggekaapt en den goeden ouden Knackmeijer zoo schandelijk had bedrogen. Peinzende op wraakplannen, begaf de oude man zich naar zijne kstner en vond daar, tot zijne groote verbazing, een brief van Fidelio Muller op de tafel liggen. Haastig scheurde Knackmeijer de enveloppe los en las met wijdgeopende oogen en gebalde vuisten 't geschrift. Onder 't lezen sperde hij de oogen wijd open. Hoe verder hij las, hoe meer zijne gelaatstrekken ophel derden ofschoon hij tevens de vuisten samenkneep. Aan 't einde van den brief riep hij uit. „Wacht, spitsboef van een Muller, hij komt hierheen, nu zal je er van lusten Daarna viel hij uitgeput op de kanapé neder en begon na te denken. Zijn gewezen vriend, die nog niets van de gedane ontdekkingen kon vermoeden, schreef hem 't volgende „Waarde en hooggeëerde vriend!" „Daar ik zoo vroeg niet bij u kan komen, deel ik u in haast een blijde, zeer blijde tijding schriftelijk mede, ten einde u niet langer in 't onzekere te laten. Uw beminde neef Aloys is gearriveerd en op dit oogen- blik in Hamburg, zooals hij mij schrijft, en binnen vier-en-twintig uren, welken tijd wij met 't oog op onze verrassing wel hoog noodig hebben, kunnen wij hem hier ver wachten. Wat ik u hier mededeel, mocht ik eigen lijk niet verklappen, daar uw neef 't mij in vertrouwen heeft geschrevenmaar om de vele moeite, die ons onze verrassing reeds heeft gekost, geef ik n er kennis Op den 1 Januari 1879 bestond de Nederlaudsche zeemacht uit 131 schepen met 527 kanonnen. Het Comité van uitvoering" voor het nationaal huldeblijk aan wijlen Z. K. H. Prins Hendrik ont ving, namens H. K. H. de prinses weduwe, 't navolgende bericht: »H. K. H., erkentelijk voor de wijze waar op het Comité van uitvoering zich tot dusverre van zijn taak, geheel in den zin vau nu wplen Z. K. H. heeft gekweten en waarop 't zich tot haar wendde, om te vernemen hoe verder in dezen te handelen, verzoekt liet Comité vau uitvoering met hare dankzegging deswege, haar te ver oorloven, deze aangelegenheid voor 't oogen blik nog in overweging te hou den en 't nader hare wenschen te doen kennen over de wijze, waarover zou kunnen gehandeld worden, om verder gevolg te geven aan een zaak, waaraan voor H. K. H. zoo weemoe dige herinneringen verhouden zijn, maar waarop zij, als huldeblijk van het Nederlandsche volk aan haar be minden en diep betreurden gemaal, nu wijlen prins Hendrik der Neder landen, den grootsten prijs blijft stel len. Diusdag is een kok, in dienst bij de marine, door een handkar te Amsterdam overreden. Hy werd van, daar 't geheele plan wellicht anders zou mislukken. Alles wat tot de voor stelling van Aladin moet dienen is in orde de costumes passen, want uw neef heeft mijne taille cn daarom kon ik den costumier in de hoofdstad naar mijn persoon de maat laten nemen. Ik zal al diedingen nog heden bij u te huis laten bezorgen. U leert uwe proloog en maakt van daag alles in gereedheid om den hooggeachten neef morgen bij uw gezin in te leiden als de rijke Aladin. Yoor alle dingensnel zoo spoedig mogelijk naar uw vrienddie met verlangen cn zwijgend wachtende blijft op de dingen die komen zullen. Fidélio Muller. Eindelijk, mompelde Knackmeijer bij zich zelf, nadat hij een geruimen tijd in diep gepeins had doorgebracht. „Aloys is in Hamburg gearriveerd en zal binnen vier-en-twintig uren hier zijn; nu is 't tijd om te bandelen. Mijn plan staat vastIk reis naar Hamburg cn verras daar voor alles mijn besten knappen neef; bij mijn ouden vriend, den waard in „de gouden Engel" vind ik hem zeker en kan daar met hem bespreken wat bier in huis aan de hand is, om alles in 't reine te brengen en vooral om hem aan te raden

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1879 | | pagina 1