Es KLEINE COURANT KELDER. NIEUWEDIEP EN OMSTREKEN. No. 631. Dinsdag h Maart 1879 Zevende Jaargang i >eciv!u ABONNEMENT >t, Verschijnt Dinsdag- en Vrijdagmiddag. Uitgevers BERKHOUT <fc Co, ADVERTENTIEN NIEUWSTIJDINGEN. raat, De opbrengst der liefdadigheids- oorstelling, jl. Donderdag in Tivoli, «houden, bedraagt, na aftrek der jlm nvermijdelijkste kosten, de som van FEUILLETON. les voor vrouwen. Vliegend Blaadje t%ÊJ VOOR DEN iet ge- hij zijt 1 ver«er 3 maanden binnen de gemeente 35 Ct.j franco per post 60 NEER te HELDER Van 15 regels25 Centen elke regel meer 5 Centen; grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Adverteiitiën moeten uiterlijk des DINSDAGS- en VRIJDAGSMORGENS vóór 10 ure bij de Uitgevers bezorgd zijn. f: i HELDER, 4 Maart 1879. j jj H Ds. H. Vrendenberg, Herv. redikant alhier, en als zoodanig be- 'nepen te Warga, (Friesland), hield Zondagavond in de Nieuwe Kerk Bu afscheidsrede naar aanleiding an Paulus Brief aan de Philippensen j: 27. Een talrijke schare van be- Higstellendeu vulde het ruime kerk- 1v*ehouw, om den vertrekkenden leer- Ct. (jar, die in zijn betrekkelijk kortston- lESCig verblijf alhier, zich door zijn be- 5 Ctfinnelijk en nederig karakter vele rienden had verworven, voor de tatste maal te hooren. 150,13, welke som bereids door de ttSTpnimissie aan den belanghebbende afgedragen. StTt Vri]dag a. s. geeft de zang- Cenfcreeniging .Excelsior," in Tivoli, ALF^n openbare uitvoering; terwijl de IT 2ereeniging .Vaderland en Oranje," ondag a. s. in Tivoli, een tooneel- Vorstelling geeft en alsdan zal op- Deren het tooneelspel «Lazaro de leehoeder," gevolgd door het klucht- •>el .Jocrisse de Vondeling." Bij ';ze voorstelling bestaat ook gele- Naar 't Duitsch, door GERRIT J. feit »Op re's en 200 eensklaps? Waar at u heen, vader vraagde Fine ver en Jnderd. „Waarheen Ik.... ik heb zakenJe aagt waarheen, mijn kind! Ik..,., hm.... Dia- De heer Knackmeijer bleef een 'genblik steken en zeide toen kortaf: 1 „Ik moet zoo spoedig mogelijk naar de tipziger mis Josefine schudde verwonderd haar hoofdje -lg, t ging heeu om aan 't verzoek van haren der te voldoen. ,„Zoo, nu den brief aan Muiier, dien iswicht, geschreven," mompelde Knack- ijer, ,,'t verdere zal Aloys wel met hem orde brengen, wanneer hij maar eerst poilfr yver nam plaats voor ■n lessenaar, verkladde eenige velletjes itpapier, daar hij den rechten stijl niet i treffeu, maar kreeg toch eindelijk den BR Jfief gereed, die door hem aan 't dienst- eisje werd gegeven, met last liem naar geilheid tot introductie. (Zie adver tentie in dit nommer.) Hedenavond zal de sociëteit »Mars," in Musis Sacrum, op feeste lijke wijze het tienjarig bestaan der vereeniging herdenken. Het stoomschip Prins Hendrik, van hier naar Batavia, arriveerde te Suez en vertrok van daar den 2811 Febr. Het stoomschip Conrad, 18 Jan. vau hier vertrokken, arriveerde te Batavia 28 Febr. Het stoomschip Madura arri veerde 27 Febr. te Soerabaija, alwaar een nieuwe lagedrukzuiger wordt ingezet, zoodat de terugreis naar Nederland weder in de beste orde zal worden ondernomen. Blijkens een bij het departement vau marine, ontvangen telegram, is Zr. Ms. scbroefschoomschip »Padang," onder bevel van den luit. ter zee le kl. D. M. Gr. de Swart, den ln dezer van Aden vertrokken ter ver dere voortzetting der reis naar Oost- In dië. Aan boord was alle» wel. De luit.-kolonel Kromhout, thans werkzaam aan het departement van oorlog, zal binnenkort optreden als stelling-kommandant alhier, terwijl de kapiteins der genie Mossel en Schalken, thans respectievelijk hier en te Utrecht geplaatst, onderling van „de groeue Beer" te brengen. Terwijl Knackmeijer op die wijze de morgenuren doorbracht, was juffrouw Eulalia in de achterkamer bezig een plan te be ramen, dat een vreeselijk onweder boven zijn onschuldig hoofd zou doen losbarsten. Uit de keuken, die met een deur toegang tot de achterkamer gaf, trad namelijk plotseling Baldriaan te voorschijn. Dadelijk viel hij op een stoel neder als iemand die niet langer kon blijven staan. Zijn gelaat zag krijtwit, zijne kleedereu waren bestoven en hij hield de lippen krampachtig gesloten. Verschrikt zette juffrouw Eulalia hare armen in hare zijden, staarde hem ontzet aan en vraagde „Maar mijn lieve God, Baldriaan, Vat is er toch met je. gebeurd „Mullerhijgde Baldriaan. „WatDie geheime ageut, die maagden- roover!" riep ze driftig uit. „Je hebt iets gewichtigs ontdekt? Spreek op, wat is er met hem?" „Turk," hijgde Baldriaan, die maar niet tot adem kon komen." „Wat V' schreeuwde ze, met uitpuilende oogen „Muller is... is... een Turk," stotterde i Baldriaan. j garnizoen zullen verwisselen. Deze j verplaatsingen geschieden in verband met de werkzaamheden aan de stelling alhier, die in het voorjaar, met eenige i wijziging van het oorspronkelijke i plan, zullen voortgezet worden. Op 26 December 11. werden door het Nederlandsche stoomschip Koning der Nederlanden," gezag- j voerder A. G. M. Bruins, te Samarang aangebracht 115 inlandsche schip- j breukelingeu, waaronder vele vrouwen eu kinderen, afkomstig vau een prauw, die op den 15 te voren, in zinkenden toestand, tnsschen de eilanden Madura en Bawean was aangetroffen. Een oude vrouw, die ruim schoots in haren stand leven kan, is te Amsterdam door hare urme buren betrapt op bet wegnemen vau hunnen turfvoorraad. Om eenige turven zal zjj nu als diefegge terecht staan. Tn de afgeloopen week zijn te j Amsterdam weder des nachts onder- j scheidene diefstallen met inbraak gepleegd. Het vermoeden dat een kleine dieveubende des nachts op I roof uitgaat moet reeds verwezenlijkt 1 zijn, en men is gelukkig de boeven I op het spoor. Voor het Hof te 's Gravenhage heeft terechtgestaan T. N., gehoreu Een oogénblik stond juffrouw Eulalia 1 stijf en bewegingloos voor hem en viel toen krachteloos in den achter haar staanden leunstoel neder. Met slaphangeude armen, open mond en wijdgeopende oogen bleef ze Baldriaau aanstaren. „Hij is een vermomde.... een vermom de Turk," vervolgde Baldriaan hijgend, 's Avonds kleedt hij zich op zijne kamer als een Turk, zet een tulband op 't hoofd, trekt een Turksch buis aan en doet een sabel om. Dat alles heeft hij in een groote kist." „Baldriaan," bracht juffrouw Eulalia ein delijk uit, „is 't waarheid.... of is 't eeu droom Thans begon Baldriaan, die langzamerhand tot adem was gekomende zaak meer omstandig te verhalen. Hij had zich in een vertrekje begeven, dat boven de kamer van Muller gelegen was en had daar een gaatje in den vloer gemaakt, waardoor hij alles kou waarnemen, wat er beneden voorviel. Met eigene oogen had hij gezien dat Muller des nachts, toen alles sliep, een tulband had opgezet, een Turksch kleed had aangetrokken en een gordel benevens een kromme sabel uit de kist te voorschijn had gehaald. Nadat hij zich geheel had gekleed, op Wieringeu, beschuldigd van dief stal bij nacht in een bewoond huis. Daar het Hof evenwel de arglist niet bewezen achtte, is hg vrijgesproken. »Dfc Tijd" heeft het met zijne inzameling van vrijwillige bijdragen voor den Paus reeds tot f 36,321.077a gebracht. In Rotterdam rijdt tegenwoordig een wagen met koffie rond. De koffie wordt voor 3 cents per kop aange boden. Als elk ander middel om het draukverbruik tegen te gaau, ver dient ook dit de aandacht. Naar men verneemt, zal zich te Vlisssingen eerlang een Engelsche maatschappij vestigen, met het doel om levend en geslacht vee, bestemd voor Duitschlaud rechtstreeks nit Amerika, tot verder verroer, naar Vlissingen over te brengen. Aanvan kelijk zullen tot dat einde twee groote booten in de vaart gebracht wordeu. Men leest in het Handelsblad: Van geachte zijde worden wij in kennis gesteld met een daad, die van evenveel kloekheid van geest als adel van karakter getuigt. Bij het over nemen van kolen uit een der depot schepen te Gibraltar had de derde machinist van de »Pallas" der Kou, Ned. Stoombootmaatschappij het on geluk over boord in zee te storten was hij voor den spiegel gaan staan en had daar de volgende alleenspraak gehouden, die in 't geheugen van Baldriaan onuit- wischbaar stond gegrift. „Ik 'zal me weldra in mijne ware ge daante vertoonen. Wat zullen ze allen vreemd opkijken, wanneer ze te weten komen wie ik ben. Niemand vermoedt op dit oogénblik nog wie ik eigenlijk ben eu mijn plan is alzoo prachtig gelukt. Eer ik mij verklaarde, heb ik Josefine iu 't geheim lecreu kennen cn heb iu haar 't meisje gevonden dat me behaagt. Z ij moet de mijne wordenPapa Knackmeijer zegt niot neen en mama Eulalia zal ik door mijn plotseling optreden wel overbluffen. In triomf voer ik de schoone bruid met me, ik gelukkkige pacha, en we zullen een leven leiden, als in 't paradijs van Maho- luetDaarna had Muller alles weder uitgetrokken, zorgvuldig in de kist gepakt èn deze gesloten. Baldriaan had dieu nacht in angst en vrees doorgebracht en geen oogénblik kunnen slapen. Eerst eenige oogenblikken geleder, had hij zich ongemerkt kunnen verwijderen en zich, zoo snel zijne beeneu 't toelieten, naar juffrouw Eulalia kunnen begeven, om te vertellen wat hij gezien cn gehoord had.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1879 | | pagina 1