KLEINE COURANT HELDER. NIEUWEDIEP EN OMSTREKEN No. 632. Vrijdag 7 Maart 1879 Zevende Jaargang. ABONNEMENT Verschijnt Dinsdag- en Vrijdagmiddag. ADVERTENTIEN i.»« Kalender der Week. S, NIEUWSTIJDINGEN. 't Vliegend Blaadje VOOR DEN 'ii.' per 3 maanden binnen de gemeente 3 franco per post 35 CtJ! Uitgevers BERKHOUT Co, 60 te 11 E L 11 E R. irrei rbec Van 15 regels 25 Centenelke regel meer 5 Centen; grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Advertentiën moeten uiterlijk des DINSDAGS- en VRIJDAGSMORGEN8 vóór 10 ure bij de Uitgevers bezorgd zijn. MAART of Lentemaand, 31 dagen, raeije Opgang der Zon 6 u. 30 ra. el-He Ondergang 5 u. 53 m. Zondag 9 Hamansfeest. Maandag 10 Dinsdag 11 Woensdag 12 Donderdag 13 Vrijdag 14 Saterdag 15 Laatste Kwartier. «g»«4 HELDER, 7 Maart 1879. ziitt i ik 1-11 Den 22n dezer moet alhier vergaan aan boord van het via Suez jge sl,aaar Batavia bestemde stoomschip ng 8» Koning der Nederlanden," een de- denJ lachement, sterk 106 militairen Ie*' ivaaronder 6 onderofficieren, o, «od Het 10-jarig feest der sociëteit rtdlto» is Dinsdagavond jl. in de chr'ijvfeet gedecoreerde zaal van «Musis rek te lacruni" op waardige wijze gevierd. Nadat de vergadering met een gepast iroord door den president was ge- ibrikipen(j, traden achtereenvolgens een ONI(jrietal eere-ledeu, de heeren Mooy, Stemi'ting von Geusau en Dyserinckals cr capPrekers Op, over verschillende on- .vaarmerwerpen, allen even onderhoudend e flcscau vorm als inhoud. Na afloop dotenkarvan werd het blijspel«de Erfenis an Oom Huibert" opgevoerd. Dit liet onverdienstelijk blijspelver- .aardigd door het lid der sociëteit, de leer B. H. P., werd tot groot ge- A.,.>joegen Tan de talrijke aanwezigen *- iet snccès en ving afgespeeld. In- onderheid voldeden de geestige con ti letten, in het stukje voorkomende, jebranjen slotte verscheen de bescherm- od der sociëteit met zijn gevolg :u tooneele, om de aanwezigen door et honden eener tombola een sou- Bnir aan te bieden. Een en ander erd afgewisseld door 't zingen van feestliederen, zoodat men met recht mag zeggen't was in waarheid voor j «Mars" een feestavonddien allen zich zeker nog lang zullen herinneren. Door niet minder dan 121 lotelingen voor de Nationale Militie van 1879 in deze gemeente is wegens t de navolgende redenen vrijstelling van l dienst gevraagdwegens broeder- dienst 59, eenige zoons 16, eigen dienst 29, lichaamsgebreken 17. Het aantal lotelingen bedroeg 194. In het Koegras nabij deze ge meente is hedenmiddag in een boeren hofstede brand uitgebroken. Nadere bijzonderheden ontbreken. De «Staatscourant" van Woens dag bevat een kon. bestuit van 22 Febr. jl. waarbij weder voor de mili ciens der lichting van 1879 de tijd van eerste oefening, op twaalf maan den bepaald, wordt verkort tot zes maanden voor hen, die bij onbereden korpsen ingedeeld, a. ten genoege van den minister van oorlog het be wijs leveren, dat zij de léssen volgen of gevolgd hebben vati een der rijks universiteiten, vau de universiteit te Amsterdam, de polytechnische school, de handelsschool te Amsterdam, de Twentsche industrie en handelsschool, de rijkslandbouwschool te Wagenin- gen en 's rijks veeartsenijschoolb. in het bezit zijn van het bewijs, bedoeld bij art. 11 en 12 van de wet van 28 April 1876 of van een der getuigschriften, bedoeld bij de art. 57 en 59 van de wet van 2 Mei 1864, of van een acte van hulp onderwijzer bij het lager onderwijs, voor zoover zij werkelijk in de school fungeeren, of wel van een diploma als hulp-apotheker. Voor de overige miliciens kan, wanneer zij blijken geven van een voldoenden graad van geoefendheid, de eerste oefeningstijd op 9 maanden verminderd worden. Om aanspraak te kunnen maken op dié vermindering van den tijd, dat zij de wapenen moeten dragen, zul len de miliciens zich voortdurend goed moeten hebben gedragen. Men bericht uit Vlieland Het schip «Crown," kapt. Wand- less, komende van Pensacola, is jl. Woensdag bij het binnenslepen aan den groud geraakt en zit thans vol water. Het schip is vermoedelijk weg. De bemanning is aan den wal gebracht. Het geschenk van de marine aan HH. MM. bij gelegenheid van hun huwelijk aan te bieden, zal be staan uit een kostbaar stuk in zilver, voorstellende het oorlogstoomsehip «Koningin Emma der Nederlanden" onder zeil met stormachtig weder. De zee is zeer natuurlijk voorge steld, terwijl de versiering bestaat uit de wapens van Oranje Nassau en Waldeck Pyrmont, bewaakt door een marinier en een matroos. Teu voordeele vau het Zee manshuis te Amsterdam is door den heer W. F. Willink van Collen de belangrijke som gelegateerd van f 5000, vrij van rechten. Door wijlen mej. A. E. Groh te Amsterdam, zijn de volgende le gaten gemaakt: 1. een van f 15,000 aan de diakonie der Ned. Herv. ge meente aldaar2. een van f 20,000 aan het diakouie-weeshuis dier ge meente, en 3. een van f 10,000 aan het diakonie oude mannen- en vrou wenhuis dierzelfde gemeente. De Amst. Pijpgascompagnie brengt den prijs van het gas met 1 Mei op 9Ys ct. en aan den Helder betaalt men maar steeds 15 ct. T. v. B., benoemd secretaris van Nieuwendam, thans nog brieven gaarder en klerk ter secretarie te Loosduinen, is Dinsdag op bevel der rechtbank in hechtenis genomen, als beschuldigd van onzedelijke hande lingen tegenover een elfjarig meisje. In den nacht van 2 op 3 Maart heeft te Berkel en Itoderijs een poging tot manslag plaats gehad op den bur gemeester. Men heeft dezen met moedwil te water geworpen in de breede Berkelsche vaart, terwijl de beide watermachines in werking waren, zoodat er een sterke stroom ging. De onbezoldigde rijksveldwach ter H. van der Beek heeft den bur gemeester gered. De dadereen ingezetene der gemeente, is voort vluchtig. De mazelen zijn verklaard in de gemeente Vlissingen epidemisch te heerscheu. Men leest in de Arnhemsche Couraut: Met recht veel genoegen vernamen wjj, dat aan een dame in den Haag, die een beurs in het achterzakje van haar mantel geborgen had, deze is ontstolen. De les heeft haar f 120 gekost. Toch durven wij aannemen, dat nog geen enkele dame er toe heeft kunnen besluiten, om met de mode te breken. Hoogstens zullen enkelen acht dagen lang hare porte- monnaie in een anderen zak bewaren, misschien nog wel na een ernstige opmerking van haar echtgenoot. Dit laatste is voor ons meer dan een in de lucht hangende onderstelling." Zekere M. v. B.., geweermaker te Delft, die sedert geruimen tijd zeer oneenig met zijne vrouw leefde en haar bijna dagelijks mishandelde had vóór eenige weken de gemeen schappelijke woning verlaten. In den nacht van Zaterdag op Zondag 11. ging hij naar het huis zijner vrouw, en na haar eerst tegen den grond geworpen en getrapt te hebben bracht hij haar met een knipmes een zware verwonding aan den hals toe. Tengevolge vau hevig bloedverlies moet de vrouw al spoedig bewusteloos zijn geraakt; althans in uitgeputten toestand te bed liggende, werd zij door een bunrvrouw gevonden. Toen hij de wouing verliet, hoorden eenige bewoners der buurt de man roepen «Ziezoo! nu zal je er wel genoeg van hebben en morgen kapot zijn." Een schipper wiens vaartnig in den Turfsingel te Groningen ligt, meende Diusdugmorgen zijne kinderen, een jongetje en een meisje, die het bed verontreinigd hadden, daarvan te genezen en een vaderlijke kastijding toe te dienen door ze met een touw, aan elkander gebonden, slecht gekleed op den wal te zstten. Het publiek echter trok partij voor de kleinen en aan de wreede vertooning werd een einde gemaakt. In een kolenmijn bij Wake- field hebben Dinsdag, door een ont ploffing, negentien arbeiders het leven verloren. Uit Cagliari wordt bericht, dat een bende roovers, zoowat 150 man sterk, een nabijgelegen dorp 's nachts overvallen en zoo goed als gansch en al uitgeplunderd heeft. Toen de roovers hun werk volbracht hadden en verdwenen waren, kwamen er troepen in het dorp. Te Cahors is een meisje van elf jaren gevaugen genomen als beschul digd van haar broertje vau twee jaren levend verbrand te hebben. Zij heeft de misdaad bekend en als reden daarvoor opgegeven, dat het haar verveelde langer op hem te passen." De hoogste prijs van 300,000 florijnen bij de op 1 Maart 11. plaats gehad hebbende trekking der Oosten- rijksche 1839er loten, is te beurt gevallen aan den schoorsteenveger Jnlins Cecola te Baden bjj Weeueu, die het lot jaren geleden van zjju grootvader geërfd had.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1879 | | pagina 1