KLEINE COURANT HELDER. NIEUWEDIEP EN OMSTREKEN No. 633. Dinsdag 11 Maart 1879 Zevende Jaargang. ABONNEMENT Verschijnt Dinsdag- en Vrijdagmiddag. ADVERTENTIEN NIEUWSTIJDINGEN. FEUILLETON. Een les voor vrouwen. t Vliegend Blaadje. VOOR DEN per 3 maanden binnen de gemeente 35 Ct. Uitg'evei'S BERK.HOU 1 Sz Co, franco per post GO te IIELDE R. Van 15 regels 35 Centen elke regel meer 5 Centengrootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Advertentie)! moeten uiterlijk des DINSDAGS- en VRIJDAGSMORGENS vóór 10 ure bij de Uitgevers bezorgd zijn. HELDER, 11 Maart 1879. Het toelatings- en overgangs examen aan de Rijksuormaalinriehting alhier bad Donderdag jl. plaats. De nitslag is als volgt Voor de eerste afdeeling (voorbe reidingsklasse): voldaan door 11 jon gens en 1 meisje, nl. Jacob Sipkens, Willem Klok, Simon Besanger, Corn. Schol, Jan Kohuhorst, Geert Douwe Hagenaar, Jac. Franc. Rijkers, Bar- tbolomaeus de la Houssaye, Rens de Graaf, Jan Willem Kuiper, Adrianus Spigt en Johanna Jacoba Deiss. Voor de tweede afdeelingDirk Hendrik Prins, Adriana Meijers en Gezieua van der Reijden. Voor de derde afdeeling: A.Koomen en J. Dros. Zondagavond jl. hield de ver- eeniging «Vaderland en Oranje" in Tivoli een buitengewone vergadering voor de leden en geïutroduceerden, en voerde het tooneelspel j» Lazaro de Veehoeder of misdaad en wraak" op. De uitvoering van dit degelijk too neelspel was boven verwachting; niet alleeu de hoofdrollen maar ook de ondergeschikte rollen werden uitmun tend en ten einde toe getrouw weer gegeven. Vooral Lazaro en Judaël waren meesterlijk in hun spel. Het nastukje «Jocrisse de Vondeling" Naar 't Duitsch, 6). door GERUIT J. Knackmeijer was reisvaardig. De ge dachte, dat hij weldra zijn geliefden neef zou wederzien, had zijne boosheid, die ge woonlijk niet heel lang duurde, reeds vrij wat doen zakken. Hij was weer de oude Joris Goedbloed gewordeu en zag er in zijne goed moedigheid wel een beetje tegen op afscheid van zijne Eulalia te moeten nemen en haar mede te deelen, dat hij voor gewichtige zaken naar de Leipziger mis moest. „Eulalia!" riep hij, met 't valies iu de hand, op zoetsappigen toon, „Eulaliawaar hen je Ik wou je eens even spreken Daar vloog de kamerdeur open en stond Eulalia in 't midden van den doorgang, omringd door hare met sabel, piek en haak gewapende armee, bestaande uit den politie- agont, den nachtwacht en den lantaarn ontsteker. Knackmeijer deedwat zijne vrouw eenigen tijd geleden had gedaan, hij trad werd mede vlug en tot aller geuoegen afgespeeld. Blijkens achterstaande advertentie zal do vereeuiging Vaderland en Oranje", daartoe aangezocht, beide stukken op Zondag a. 8., nogmaals opvoeren, doch ditmaal ten voordeele eener weduwe met drie kinderen, die het werkelijk zeer noodig hebben, en die door de pogingeu dezer vereeniging misschien voor erger armoede kunnen worden bewaard. Wie dus voor wei nig geld een avond van genot wil smaken en daarbij tegelijk een edele daad wil helpen volvoeren, hij blijve niet achter, maar voorzie zich in tijds van een entree-biljet; wij verzekeren hen, dat hij zijn geld niet zal be klagen. De zangvereeniging Excelsior," gaf j.1 Vrijdag in Tivoli een uitvoe ring. Krachtig en genuanceerd klou- kon de verschillende nommers van 't programma door de zaal. Bij uitstek voldeed de solo voor sopraan 1' Esclave Mauresque en 't Priesterkoor uit Die Zauberflöte. Ook de kooren uit 't lied vau De Klok was een waardig slotnommer. Een noeglijk bal besloot dezen avond. Z. M. heeft benoemd tot Mi nister van Koloniënde heer O. Van Rees, lid der Tweede Kamer. Het st. Celebes, van hier naar een paar schreden achterwaarts. „Wat!" riep hij ontsteld uit, „lieve Hemel, wat is hier aan de hand?" „Je bent ontmaskerd, Knackmeijer!" We hebben je op de daad betrapt en nemen je gevangen!" riep juffrouw Eulalia op zege vierenden toon uit, terwijl ze met hare armee voorwaarts rukte en op den ver schrikten man aandrong. „Vrouw, ben je van den duivel bezeten of wat scheelt je?" riep Knackmeijer, die in deu grootsten angst achteruit weck. „W at ik wilP Jou zelf wil ik, godde- looze landverrader, vrouwenverrader! Je wilt naar de Leipziger mis reizen, zeg je! Zink vernietigd neer, leugenaar, wanneer ik je zeg, dat de mis reeds sedert drie weken is afgeloopen „Alle duivels, daar heb ik me leelijk vergist," mompelde Knackmeijer verschrikt. „Ik zal je eens zeggen, wat je plan is," voer Eulalia opgewonden voort. „Je wilt de vlucht nemen, vrouw en kind verlaten, buitenslands gaan.... naar.... naar de Turken overloopen. „Alle goede geesten, mijn vrouw is krankzinnig gewordenriep Knackmeijer ten hoogste ontsteld. Batavia, passeerde 2 Maart 's namid dags Sint-Vincent. Het stoomschip Prinses Amalia, arriveerde Zondagavond alhier van Batavia. In de laatste dagen is hier weder enorm veel visch aangevoerd. De pryZen blijven echter tamelijk hoog. De haringvangst gaat nog slecht; de prijs van dit vischje varieert nog van f4.tot f5.per tal (200 stuks). H. K. H. Prinses Hendrik moet, naar het D. van Z.-H. verneemt, thans vast besloten zijn haar woonplaats in de resideutie gevestigd houdeu. Des zomers zal zij echter eenige weken bij hare familie in Duitschland doorbrengen. Zaterdag werd aan de werf Maatschappij de Atlas, fabriek van stoom- en andere werktuigen te Am sterdam, met het beste gevolg te wa ter gelaten het aldaar voor het depar tement van marine iu aanbouw zijude ijzeren gepantserd riviervaartuig Mewa. Men schrijft uit Amsterdam aan het U. D. Er loopt hier een geruchtals zouden er ten gevolge van de in hechtenisneming van V. 8. [K., wegens den moord in de Beulingstraat, ont dekkingen zijn gedaan, die doen ge- looven, dat het zoo geheimzinnig overlijden van den heer Kets, de be- „Wil je 't nog hceten liegen? Wil ik je in tegenwoordigheid van deze brave lieden bewijzen dat ik waarheid spreek? Hoor dan. Muller, die raadselachtige vreemdeling, met wien je eenige weken lang allerlei geheimen hebt, die Muller is.... een ver momde Turk „Vrouw schreeuwde Knackmeijer ang stig, jij bent krankzinnig of ik ben 't „Dat niet, was haar antwoord, maar Muller is een Turk; hij is hierheen ge komen als een afgezant van de Turksche regeering; hij is pacha, die Duitsche meisjes zoekt voor 't eene of andere Turksche serail en wilde bij verrassing ook Josefine rooven. Hij vertelt tevens dat hij jou ook heeft overgehaald tot ziju plan en heeft dat met zijn eigen mond gezegd. Bal- driaan heeft alles zelf gehoord en zelf gezieu. „Muller heeft dat alles gezegd, Bal- driaan heeft 't gehoord, gezien met eigene oogen," mompelde Knackmeijer ontroerd. „Met mijne eigene oogen en ooren," be vestigde Baldriaan ernstig, dat betuig ik op mijn ambtseed. „Op zijn ambtseed.... ontzettend.... die Muller zou dan toch iuderdaad....", vervolgde kende zaak van de Brouwersgracht, werkelijk het gevolg van een misdaad is geweest. Men voegt er zelfs bij, dat een kantoorbediende, die dezer dagen ter zake van verduistering van aanzien lijke, sommen zou zijn gehoord, des wege belaugrijke mededeelingen moet hebben gedaan Op een schip, liggende in de Prins Hendrikkade te Amsterdam, is Zaterdagmiddag een man van den mast op het dek gevallen en voor dood naar het gasthuis vervoerd. Zaterdagmorgen heeft de hoofd bewoonster van een verdacht huis op de Heerengracht bij de Heisteeg te Amsterdam, aldaar getracht zich door een pistoolschot, in den mond gelost, van het leven te beroovenzij is met ernstige verwonding naar het Binnen gasthuis gebracht en verkeert in levens gevaar. Een korporaal van het depót 2e regement infanterie te Gouda heeft zich Vrijdagavond in de kazerne doodgeschoten. Vrees voor deg&datie schijnt de oorzaak tot deze wanhopige daad. Op dit oogenblik is, volgens het G. P. N. bij de politie te Amsterdam een duistere zaak in onderzoek. Het geldt een menschenleven. Op 25 Febr. 11. verliet de timmerman C. Knackmeijer doodsbleek. „Ja, ja," riep juffrouw Eulalia met von kelende oogen, „dat is hij werkelijk, dat is hij werkelijk. Hij heeft gezegd, wat ik je daar heb medegedeeld. Hij heeft zelf verklaard, dat hij een pacha was, die hier naar meisjes zoekt, en dat we vreemd zouden opkijkenwanneer we er achter kwamen, wie hij was, want dat niemand een Turk in hem zou vermoed hebben. Daar staat dc waardige politiedienaar uit onze vaderstad, bereid om dat alles oogen- blikkelijk met een eed te bezweren en den schuldige hierheen te brengen 't Verstand van Knackmeijer stond stil bij ai hetgeen dat hij in de laatste uren had beleefd. Verpletterd zonk hij op een stoel neder, liet parapluie en valies vallen en zuchtte„Lieve God, waarom moet mij dat alles overkomen „Nog is alles niet verloren," vervolgde juffrouw Eulalia, terwijl ze trotsch op haren echtgenoot nederblikte, „waut ik ben er nog. Nog leeft je zorgvolle beschermengel van een vrouw, die je voor 't ergste zal weten te bewaren. Vooreerst blijf je hier gevangen, totdat je verleider en medeplich tige achter slot gebracht is. Neem hem

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1879 | | pagina 1