t Vliegend Blaadje No. 634. Vrijdag 14 Maart 1879 Zevende .Jaargang. Uitgevers BERKHOUT Co., Helder. Kalender der Week. NIEU WSTIJ DINGEN FEUILLETON. Een les voor vrouwen. MAART of Lentemaand, 31 dagen. Opgang der Zon 6 u. 12 m. Ondergang 6 u. 3 m. Zondag 16 Maandag 17 Dinsdag 18 Woensdag 19 Donderdag 20 Vrijdag 21 Zaterdag 22 Nieuwe Maan. HELDER, 14 Maart 1879. Twaalftal bij de Herv. gem. alhier: Baart de la Faille, te Ooeter- en Wester-Blokker; Bach, te Lut- bewirnm; Bienfait, te Tilburg; Bruius te Aartswoud Drooglever Fortuyn, te Tholen de Holte Bedijkte Schermer; Jeutink, te Oostzaan Kist, te AndijkKlaassen, te Egmond aan deu Hoef; vau der Palm, te Houtrijk en Polanen; Slotemaker, te 's Heerenbergen Tersteeg, te Ter- borgh. Gisterenavond werd in Tivoli de laatste volksbijeenkomst in dit Beizoen van de Maatschappij »tot Nut van 't Algemeen" gehouden. Als gewoonlijk was ook thans de ruime zaal vol belangstellenden, Als eerste spreker trad op de hr. ,J. F. Groen, die als onderwerp had: »waar blijven de dingen" en zijne hoorders aangenaam wist te boeien bij de stofwisseliug in de natuur, en wiens rede tot het einde met belang stelling werd gevolgd. Ten tweede werden de bezoekers vergast op een keurig strijkkwartet, door de heeren Schouten, Weckesser, Gijswijt en Matron. Ten derde een voordracht van mej. Manheim, die een novelle voordroeg, getiteldveen afgeluisterd gesprek tusschen dienstboden," welke voordracht, getuige het daverend ap plaus, mede uitmuntend voldeed. Ein delijk het blijspel:driftig en laconiek," dat door een vijftal dilettanten meester lijk werd uitgevoerd. Een bijeenkomst dus, vol afwisseling en genot. Met recht mag de commissie der Naar 't Duitsch, 7). door G E R R I T J. „Alle duivels, wat is dat?" mompelde hij. „Excuseer, mejuffrouw Knackmeijer, dat ik hier zoo kom binnenstormen, maar ik heb zooeven een brief ontvangen van uw echtgenoot, waarover ik hem noodzakelijk moet spreken, teneinde een groot misver stand te voorkomen. Hij is immers nog niet afgereisd „Neen," verklaarde juffrouw Eulalia, die, met 't oog op hare aanstaande zegepraal, weder tot bezinning was gekomen, „neen, dank zij mijn doorzicht, hij is nog hier. Moed gevat, vrienden," vervolgde ze, „sluit hem den terugtocht af en grijpt hem Muller, die zich tot zijne verbazing oogcnblikkelijk omringd zag door de armee van Eulalia, nog versterkt door den tuinman, den bakkersjongen, de dienstmaagd, de waschvrouw en andere personen, welke op 't rumoer waren afgekomen, plaatste zich met den rag tegen een deur en vraagde volksvoordrachten in dezen winter met tevredenheid op haar werk te rugzien; dat er nut gesticht is op deze byeenkomsten, is buiten twijfel, en zeker zijn we de tolk van allen, als we der commissie in deze een woord van hulde brengen voor de wyze waarop ze in het afgeloopen seizoen de volksbijeenkomsten heeft geleid. Niet het minst komt echter een woord van dank toe aan hen, die zoo belangloos door hunne ta lenten deze bijeenkomsten hebben dienstbaar gemaakt tot veredeling en beschaving van het volk. Het linieschip Korten aar, dat 23 jaren als wachtschip alhier dienst deed, zal 16 April a s. buiten dienst gesteld en vervangen worden door het fregat Adolf van Nassau, welk schip daartoe in het afgeloopen jaar de noodige veranderingen onderging. De kapitein ter zee K. C. Bunuik zal het nieuwe wachtschip komman deeren. De kapitein-luitenant ter zea jhr. C. C. Six zal dit jaar belast worden met het oppertoezicht over de opleiding van de 600 zee-miliciens aan boord van het schip »Evertsen" alhier. Het stoomschip Prins van Oranje," van Batavia naar hier, arriveerde te Suez en vertrok 12 dezer des morgens. Het Nederl. schip »Bastiaan" Pot" kapt. H. J. Muller, van Tjila- tjap met koffie naar Rotterdam, is op 11° Z.Br., 102° O.L. gepraaid met de equipage ziek aau koorts. De kapitein, 2e stuurman, timmer man en 7 matrozen waren overleden. In de Herv. kerk te Huisduinen, zijn in den nacht vau jl. Dinsdag door den hevigen wind twee ramen ini Niet den 28 April, maar den 21 vau die maand zullen, naar het Hbl. thans meldt, HH. MM. de Koning en de Koningin hun feestelijken in tocht in de hoofdstad houden. Door wijlen mevrouw D. M. A. ten hoogste verwonderd„Ben ik hier in een gekkenhuis aangeland? Wat is hier toch gebeurd In plaats van antwoord op die vraag te geven, riep juffrouw Eulalia op krachtigen toon„Baldriaau, neem hem, krachtens uw ambt, gevangen!" Maar Baldriaan had reeds begrepen, dat hier wel klappen konden uitgedeeld worden en had daarom van de eerste ge- gelegenheid gebruik gemaakt om in alle stilte te ontsnappen. „Mij gevangen nemen vraagde Muller, ten hoogste verwonderd. „Is u misschien krankzinnig geworden „Alles is ontdekt!" riep juffrouw Eulalia uit, die bij 't genot harer zegepraal op de. minder hcusche woorden van Muller geen acht sloeg, „alles is ontdekt! Knackmeijer zit daar binnen opgesloten. Thans kennen we 't doel van zijne reis, en weten ook dat gij hier als een geheime zendeling zijt werkzaam geweest. Geef u gevangen, of mijne manschappen zullen geweld ge bruiken „Daar moet hier ergens een kapitaal misverstand heerschen, of ik begrijp er niets meer vausprak Muller in zich zelf. Smithuijsen, echtgenoote van den heer P. T. Everard, onlangs te Amsterdam overleden, is f20,000 vermaakt aan het gesticht van liefde St.-Bernardus, te Amsterdam. Het Hbl. spreekt twee geruch ten, die in de hoofdstad algemeen verspreid zijn, tegen: Ten eerste is het onwaar, dat de voormalige secretaris der kanaalmaat schappij reeds uit de gevangenis zou zijn ontslagen. Zijn straftijd is eerst 4 Juli e. k. verstreken. Ten tweede is het onwaar, dat het onderzoek naar den moord, in de Beulingstraat gepleegd, iets zou heb ben aau het licht gebracht omtrent het drama op de Brouwersgracht. Maandag 11. zijn opnieuw twee jongens van het opleidingschip Anna Paulowna te Rotterdam uit den zee dienst outslagen, om hun onverbeter- lyk slecht gedrag. Uit Gorredyk wordt gemeld: In den avond van den 4n dezer begaf zich zekere W. naar de woning der wed. J. de Jong te Jubbega, bij wie hij vroeger in den kost was ge weest. Toen de drie kinderen der weduwe, die alleen te huis waren, hem de deur niet wilden openen, heeft hy doof inbraak zich toegang weten te verschaffen tot het achterste ge deelte der woning en is, na de kin deren bedreigd te hebben, weer heen gegaan. Kort daarop sloeg de vlam uit het huis, dat met het grootste gedeelte van den inboedel verbrand is. Nadat het hem eenige dagen gelukt was zich verborgen te houden, is hij door de justitie ontdekt en te Heerenveen in arrest gebracht. Het Engelsch blad Punch" geeft een treurige schets vau een der slechtste keerzijden van het volks leven te Londen. Een teekening stelt een meisje voor van vijf tot zes jaren, in lom pen gehuld, blootsvoets en het hoofd haar totaal verward. Het kind is verdoold. Een groep medelijdende voorbijgangers, die de arme verdoolde omringen, doen haar eenige vragen. Waar wonen uwe ouders? „Welaan, 't zal best zijndat ik haar vertel wie ik ben. „Mejuffrouw!" giug hij overluid voort, zich tot juffrouw Eulalia wendendedie als een kommandeerende generaal bij de deur stond en met een fleren blik de aanwezigen beschouwde, „daar 't doel der reis u dan toch bekend is, zoo zal ik u een paar woorden zeggen, die me een geheel andere ontvangst en daarbij uwe genegenheid zullen verschaffen. Ja, ik heb werkelijk den heer Knackmeijer, hoewel buiten mijne schuld, tot deze reis verleid, maar.... „Ha, hij heeft bekend!" riepen dc lan taarnontsteker en de waschvrouw tegelijk uit, terwijl de anderen, die langzamerhand de zaak meenden te begrijpeneen ge mompel van tevredenheid lieten liooren. „Maar," vervolgde Muller, mijn rol als geheime afgezant was slechts voorgewend. De man, naar wien de heer Knackmeijer wilde heenreizen, de onschuldige rustver stoorder naar wien hij zoo vastberaden wilde heensnellen, lieve menschcn.... die ben ik zei f!" „Hemel, 't is de sultan zelf!" riep de waschvrouw ontzet uit, terwijl ze zoo haastig achteruit weekalsof ze vreesde oogen- Wie is uw vader? Waar gaat gij school? Het kind schynt die vragen niet te begrypen en doet niets dan snikken. Een agent van politie treedt ter plaatse en vraagt: Zeg mij kind, waar haalt uwe moeder haar jenever? Aanstonds geeft het kind het adres. In de straat Condorcet te Pa rijs heeft een treurig drama plaats gehad. Twee echtgenootenpas 6 maanden gehuwd, Gaspard en Marie Schellemberg, hebben zich daar beiden om het leven gebracht, de eerste met een revolver van 6 loopen, de tweede door vergif. De oorzaak van dezen dubbelen zelfmoord is onbekend. Te Parijs is dezer dagen een aanzienlijk wijnhandelaar met zijne dienstbode, een meisje van 19 jaar, in het huwelijk getreden. Hy had haar zyu leven te danken. Levenszat, ofschoon nog in den bloei zijuer jaren, had hij zich in zijn kantoor opge hangen. Toen het te laat was, beviel hem de positie geenszins. Op zijn gesteun kwam de meid aanloopen sneed onmiddellijk het touw door en verpleegde haar meester. Dit beviel hem beter en hij bood haar uit dank baarheid zijn hand aan. Eeu dief kwam voor het gerecht en zeide: »Heer president, ik zou hier niet staan, als die ellendige couranten er niet waren. Breekt men ergens in, dan liggen zij op den grond, op de tafel, ja men vindt ze overal. Heeft men het ongeluk er op te trappen, dan knetteren zij, raakt men ze aan, zij knetteren, zoodoende is het geen wonder dat men gevat wordt." De berichtgever van het boven staande voegt er aan toe: Weder een bewijs hoe goed het is zich te abonneeren. Juist ons blad, dank zij het beste papier, knettert buiten gewoon harddesniettegenstaande kost het abonnement slechts 3 dollars per kwartaal." Dit is de nieuwste Amerikaansche reclame. blikkelijk voor den harem geroofd te worden. „O, hemel, de sultan schreeuwden allen in koor. „De sultanriep Muller. „Ik geloof hier in een gekkenhuis te zijn aangeland." „Laat me er uitschreeuwde Knack meijer en rammelde uit alle macht aan dc geslotene deur. „Laat me er uit! Wat gebeurt hier toch? Is er een rooverbende in mijn huis of heb ik het verstand ver loren Toeu Muller hoorde waar Knackmeijer opgesloten zat, liep hij naar de kamerdeur draaide den sleutel, die nog in 't slot stak om, deed plotseling de deur open en trad de kamer binnen." Knackmeijer vloog hem tegemoet, maar deinsde dadelijk achteruit, toen hij Muller voor zich zag. „Alle goede geesten, de pachariep hij uit, en zocht angstig een toevlucht in den versten hoek der kamer. „Ben ik nu weer een pacha," zeide Muller, terwijl hij midden in de kamer post vatte. Juffrouw Eulalia's leger versperde dc deur en belette Josefiue binnen te treden cn aan 't woord te komen. Slot nnJstf..

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1879 | | pagina 1