I\lo. 635. Dinsdag 18 Maart 1879. Zevende Jaargang. hz ,iib? IIitgevers BERKHOUT Co., Helder. SÏEU WSTLTDÏNGEN tri. FEUILLETON. en les voor vrouwen. Vliegend Blaadje. Geabonneerden bui ten deze gemeente wor den beleefd verzocht bedrag over het eerste kwartaal ({79, ten bedrage van f 0.60, ons qior den 3" April in postzegels of tr postwissel toe te zenden. Na tijd wordt met 10 cent verhoo- npg voor onkosten per post daarover .ïdisponeerd. T DE UITGEVERS. 'U- |T HELDER, 18 Maart 1879. jjDen 16" dezer herdacht de ■er R. H. F. Ronte, inspecteur der bil. spoorweg-maatschappij alhier, in dag waarop hij voor 25 jaren dienst dier maatschappij kwam. 6eds vroeg in den ochtend wap- irden tal van vlaggen van het ation en op het stationsterrein. r erschillende stations-chefs vereenig- jn zich op zijn bureau, dat voor ize gelegenheid door vele versieringen ïurig was ingericht en wachtten lar de aankomst van hunnen chef Door den stations-chef van den leiderden heer L. Feekes werd A Lui met een hartelijke toespraak W'n prachtig geschenk aangeboden, n salon-schuiftafelnamens het iheelo personeel zijner inspectie, ichtbaar aangedaan voor zooveel lijken van genegenheid en sympa- iie, dankte de jubilaris voor de vele 'C.itgebrachte wenschen voor het snrig souvenir ter herinnering aan izeti dag hem aangeboden en voor He moeite en zorgen, besteed aan de raakvolle versiering aan het geheele S.lreau, inzonderheid aan den heer L. sekes, door wiens jjver en vele )ïaar 't Duitsch, door G ERRIT J. 9 Slot. Door 't geweld waren eenige nieuws- erige buren Eulalia's hulptroepen komen irraeerdereu, zoodat Muller besloot, wan- ier de zaak geen andere wending nam, a. jli door de kracht zijner vuisten een °tweg te banen. "a.,Mijnheer Knackmeijer," zeide hij, men )entt dat men weet wie ik ben, maar ik r a.; dat men 't niet weet. Kom tot u zelf ye laat me u ophelderen...." „We weten allesalles," viel Knack- Vgeijer in. Een plotseling besluit nemende, lerp hij zich, in kamerjapon en pantoffels, _jint zijne zorgvuldige vrouw had deze rhieedingstukken vroeger in de kamer ge- jicht, yoor Mullers voeten neder en begon mmmj smeeken LHecr pacha, doorluchtige hoogheid, ik m |n 't niet langer uithoudenals u nog ts gelegen ligt aan 't leven van den ünen Knackmeijer, wees dan zoo goed en naar Stamboul terug. Ach uwe door- ichtigheid, reis asjeblieft dadelijk weg. Ik a i^elöof u, ik zal u achterna reizen." „Duizend duivels!" barstte Muller uit," r hier dan niemand, die rede wil verstaan -^Mijnheer Knackmeijerjuffrouw Knack- leijer, ik ben niemand anders dan uw neef... 'FElloys Wallcr!" ,rfE.y »^e goede geesten.... mijn neef.... een leeli^k"" een geheimzinnige Turk....! Ali KG- bemoeiingen dit alles was uitgevoerd. Zoowel van de maatschappij zelve als van hoofd- en eerstaanwezende ambtenaren, die naar hier waren overgekomen om hunnen ambtgenoot hun hulde te brjmgeu, ontving de jubilaris mede zeurige geschenken alsook van verschillende particulieren. Al die hulde was voor den jubilaris een vereerend bewijs, hoe ijver en getrouwe plichtsbetrachting, zoowel door de maatschappij zelve als door zijn talrijk personeel op hoogen prijs wordt gesteld. De netto opbrengst van de tooneelvoorstelling der vereeniging Vaderland en Oranje," jl. Zondag voor een liefdadig doel in Tivoli gegeven, bedraagt f 54,83. Den 22n Maart e. k. zal een detachement suppletie-troepen uit Harderwijk per stoomschip Koning der Nederlanden, van hier naar Batavia vertrekken. Het st. Celebes, van hier naar Batavia, is Zaterdagnacht te Napels aangekomen en des middags ten twaalf uur vertrokken. Het st. Madura vertrok 16 Maart van Batavia naar Nederland. Zaterdag is aan de werf der Nederl. stoomboot-maatschappij te Fyenoord te water gelaten, de stoom- kanonneerboot Vali, bestemd voor de koninkljjke Nederlandsche marine. De machinisten der marine, niet tot het vaste korps behoorende, kunnen voortaau niet meer gedegra deerd worden tot stoker; zij worden dan teruggebracht tot machinist-leerling der 2e klasse. „Mijn neef een Turk!" krijschtejuffrouw Eulalia, die 't bijna op hare zenuwen kreeg. „Mijn neef, Aloys Waller," juichte een heldere meisjesstem op den achtergrond. „Ja toch, 't is je neef, voorden duivel!" klonk de zware basstem van den burge meester, die door de aanwezigen heendrong, gevolgd door Baldriaan, wiens gezicht zoo lang was, als ooit 't gezicht van een politie agent is geweest. „Jawel, je neef, her haalde de joviale burgemeester vroolijk, die me al opgezocht heeft toen hij hierkwam die mij, den vriend zijner jeugd alles heeft medegedeeld en me zijn geheim heeft verteld, ten einde in geen ongelegenheid te geraken. 't Is de heer Aloys Waller, een katoenfabrikant uit New-York en geen Turk, al heeft hij bij een costumier een Turksch gewaad gekocht, om zijne tante en nicht te verrassen en op te treden als de rijke Aladin, ha, ha, ha! Baldriaan heeft zich, onder ons gezegd, gedragen als een.... ezel! Beste Baldriaan en u juffrouw Knackmeijer, ge hebt een leelijke misrekening gemaakt Met den angst van Knackmeijer was 't gedaan, evenals met den zegepraal zijner vrouw. Josefine was boven de wolken, en Aloys drukte, om een eind aan de zaak te maken, zijn oom in de armen, alsof hij hem niet weer wilde loslaten. Juffrouw Knackmeijer zeide zuchtend: „De slag treft mij. Ik zal 't praatje van de geheele stad worden en mij in den eersten tijd in Bammelburg niet durven vertoonen. De buren zeide spottend: „Maar, juf frouw Knackmeijer, hoe is 't mogelijk, zulk een spektakel te maken, je zelf zoo in opspraak te brengenwie had dat ooit van Z. M. de Koning en Z. K. H. Prins Alexander hebben bijdragen doen toekomen aan de commissie, welke in den Haag werkzaam is tot het bijeenbrengen der gelden voor een tweeden Noordpooltocht van de Willem Barendsz." Omtrent den diefstal by de heeren Hoyack Co. te Amsterdam verneemt men uader Willem Carel Schrikker, oud 27 jaren, was als kantoorbediende werk zaam bij de firma Hoyack Co., tegen een salaris van f 1200's j aars, benevens elk jaar een gratificatie van f 100. Ongehuwd en bij zijne moeder inwonende, was het salaris meer dan toereikend om in zyne behoeften te voorzien. In gezelschap gekomen van vrienden, die de nachten buitens huis doorbrachten en veel omgang hadden met vrouwen van verdacht allooi, waardoor uitgaven werden gedaan, die door zijn salaris niet konden worden bestreden, deed hij den eersten stap op den weg vau diefstal. Hy genoot het volle ver trouwen van zijn patroons en had daarom een trommel effecten onder zijne berusting. Eerst werd slechts een metalliek van honderd florijnen weggenomen, doch later, toen die diefstal niet werd ontdekt, werd hij al stouter, totdat zijn ontvreemding tot een bedrag van een nominale waarde van ver over de f 20,000 (een werkelyke waarde van f 15,000) beliep. Al het geld op even f 12 na, welke bij hem zijn gevonden, is door hem verbrast en op lichtzinnige wijze verkwist, behalve f 2000, welke hij geleend heeft aan van Santen Kolff, die ter zake van den moord- je kunnen denken Eulalia stond als een arme zondares nevens Baldriaan, die ook geen prachtig figuur maakte. „Dus mijn neef!" riep Fine nogmaals. „Is 't mogelijk! Ja, als ik dat geweten had...." Hier werd ze door haar neef belet voort te gaan, die weder van zijne armen tot een omhelzing gebruik maakte, welke zoolang aanhield, dat Fine wel een beetje verlegen werd en begon te blozen. Om hare ver legenheid te verbergen, omhelsde zc haar veder. Knackmeijer was zoo overgelukkig, dat hij de geheele wereld wel aan zijn hart had willen drukken. De heer Waller voerde zijne diep be schaamde tante in 't midden der kamer en omhelsde haar driemaal recht hartelijk. Daarna sprak hij, toen hij haar verdrietig gezicht en de spottende blikken der buren bemerkte: „Ja, ja, lach maar, lieve vrienden en vriendinnen, maar wie 't laatst lacht lacht 't best." „Ik dacht.... ik wilde...." stotterde juf frouw Eulalia. „Wacht even, laat mij praten, tante. Ja, lieve menschen, gij zijt de dupe van de grap, want mijne tante was, van 't begin af, in 't geheim." „Watriepen allen verbaasd. „Ja," ging Waller voort, 't was een grap en niets meer. Ze wist u er in te betrekken, zonder dat ge iets vermoeddet, en zelfs Baldriaan heeft ze in den arm ge nomen, om de grap te volmaken. Yan de verrassing, waarvan ge heden getuigen zijt geweest, heeft ze alle eer. Ge dacht dat 't hier in ernst toeging, maar we hebben aanslag in de Beulingstraat zich in hechtenis bevindt. De volgende geschiedenis leidde tot de ontdekking van den diefstal. Hem was f 450 toevertrouwd om den volgenden dag een schipper voor vrachtpenniugen uit te betalen. De schipper kwam zijn geld ontvangen, doch toen bleek dat daaraan f 100 ontbraken, welke S. den vorigen avond had zoek gemaakt. Daarop werd de trommel nagezien en een der patroons ontwaarde tot zijn grooten schrik dat daaraan ontbraken effecten tot een reëele waarde van f 15,000. De politie werd geroepen en Schrik ker naar de cellulaire gevangenis gebracht. Zaterdagavond heeft te Rot terdam een gruwelijke moord met voorbedachten rade plaats gehad. Zekere polderwerker, genaamd Hu- brecht de Jonge, heeft zijn bijzit, Johanna Termijn, met wie hij reeds zeven jaren had samengewoond, doch haar voor korten tyd, zoo men meldt, wegens verschil in godsdienstige ge voelens, had verlaten, met een mes van het leven beroofd. Minnenijd schijnt de oorzaak dezer gruweldaad te zyu. De dader is onmiddellyk gevangen genomen. De politie te Deventer heeft tegen een fabrikant pro ces-verbaal opgemaakt, omdat hij twee jongens beneden den leeftijd van 12 jaar in zijn werk had. Twee Enkhuizer garnalen""vis- schers, die Donderdag 11. binnen Wieringen door naar Enkhuizen wilden zeilen, zijn jammerlijk ver dronken. Hun vaartuigje geraakte met N. W. storm tegen het Robbezand daarentegen een blijspel opgevoerd. Ik dauk u wel voor uwe hulp, lieve goede tante, mijne lieve tweede moeder De lachende buren trokken lange ge zichten en keken verlegen voor zich heen. Juffrouw Eulalia richtte zich weder op, haalde diep adem, knikte hare buren trotsch toe en zeide toen „Mijn lieve goede Aloys, wees welkom in mijn huis." Ze omhelsde hem en fluister de hem tevens iets in 't oor. Knackmeijer wreef vergenoegd zijne han den en mompelde: „Dat heeft hij er knap afgebracht, die schalk, thans heeft hij 't gewonnen." Aloys zeide: „Nu nog de laatste ver rassing en wel de schoonste van allen. Als bruid en bruidegom vragen Josefine Knack meijer eu Aloys Waller uwen zegen lieve oom, lieve tante!" Zonder een woord te spreken legde juf frouw Eulalia de hand harer dochter in die van haar neef. De overblufte buren stamelden hunne gelukwenschcn eu wisten toen niet beter te doen dan stilletjes heen te sluipen. „Ik wil mijn leven lang niets meer van de Turken hooren," fluisterde Knackmeijer zijn neef hoofdschuddend toe. „En laat voortaan de pantoffel hier ook wat minder regeerenoompjemerkte Waller schalkachtig aan, terwijl hij met den vinger dreigde. Vier weken later werd er in het huis van Knackmeijer bruiloft gevierd. Nov. '78. Gerrit J.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1879 | | pagina 1