Vrijdag 21 Maart 1879 Zevende Jaargang. Uitgevers BERKHOUT Co., Helder. Kalender der Week. NIEUWSTIJDINGEN i Te 's Hage is overleden de heer B. L. Koningdirigeerend officier van gezondheid bij de Nederlandsche marine. 299ste Staats-Loterij. Burgerlijke Stand Helder. JMo. 636. 'I Vliegend Blaadje MAART of Lentemaand, 31 dagen. Opgang der Zon 6 u. 2 m. Ondergang 6 u. 5 m. 23 Bondag Maandag 24 Dinsdag 25 Wobnsdag 26 Donderdag 27 Vrijdag 28 Baterdag 29 Maria Boodschap. HELDER, 21 Maart 1879. I Bij koninklijk besluit is de off. v. gez. le kl. H. C. Steenbergen met ingang van 1 April a. s., bevorderd tot dirigeerend off. v. gez. bij de zeemacht. Benoemd tot ridder der 4e kl der Mil. Willemsorde, wegens hun rag bij de tuchtiging van de ampong Maoenoera (eiland Flores) door het schroefstoomschip Samarang, den 23u Sept. 1878, de luit. ter zee le kl. D. J. Weys, de luits. ter zee 2e kl. W. A. Kok en J. Lastdrager, en de sedert tot off. van gez. le kl. bevorderde off. van gez. 2e kl. van de marine J. A. G. Hulst. De heer M. Haentjes, contro leur der directe belastingen alhier, is als zoodanig benoemd te Schiedam. Het st. Celebes arriveerde gisterochtend te Port-Said en vertrekt heden ochtend. Het st. Prins van Oranje kwam Dinsdagmiddagte Napels, en vertrok ten 5 uur van daar. Blijkens een bij het departement van marine ontvangen telegram, is Zr. Ms. schroefstoomschip »Padang," onder bevel van den luit. t.z. le kl. D. M. G. de Swart, den 19 dezer te Point de Galle aangekomen. Aan boord was alles wel. De St.-Ct. No. 65 bevat een Kon. besluit, waarbij nader worden vast gesteld a. het gewijzigd algemeen reglement op den loodsdienst met het daarbij behoorend tarief van vergoe ding voor reis en verblijfkosten der loodsenb. de gewijzigde bijzondere reglementen op den loodsdienst in de districten: 1 Friesche zeegat en de Eems; 2 Terschelling en het Vlie; 8 Texel4 en 5 Goedereede, Maas m Brouwershaven6 Monden der Schelde. Het Ned. schip Jacob Rogge veen," gezagv, J. C. Spiegelberg, van Java met koffie en tabak naar Am sterdam, is te Kraksaan (Probolingo) gestrand, doch niet gevaarlijk. Zondagavond is te Vlissingen een soldaat door een burger meteen mes ernstig verwond. De soldaat is in het hospitaal opgenomen. De «mlitiA rlnet. onderzoek. Aan de Wittenburgergracht bij de Oosterkerk te Amsterdam is Dinsdagmorgen een stelling gebroken, met het ongelukkig gevolg dat drie daarop bezig zijnde werklieden naar beneden vielen. Twee daarvan zijn daardoor zoodanig verwoud, dat men voor het behond van hun leven vreest. Men zegt dat een reeds spoedig na het ongeval is overleden. Gebrek aan zorg bij de samenstelling was ook hier weer oorzaak van het ongeluk. Beter toezicht daaropwat thans geheel schjjnt te ontbreken, zou zeker niet misplaatst zijn. Een telegram uit Kingston (Ame rika) meldt, dat een aanvaring heeft plaats gehad tusschen de stoomschepen Bolivar" en »Michel". De laatste zonk, waarbij 60 personen verdronken. Hoewel de berichten omtrent de ramp te Szegedin nog schaarsch zjjn, daar de telegrafische gemeen schap dikwijls is afgebroken, zoo zijn echter de tijdingen, die men tot dusver vernomen heeft, van zoo vreeselijken aard, dat ze bijkans aan het ongeloofelijke grenzen. Van de 7000 huizen, waaruit de stad bestond, zijn er reeds 5000 volkomen verwoest, en die nog overeind staan, hebben zoodanig door het water geleden, dat hernieuwing noodzakelijk is. Op het laatst was het water meer dan 7 meter hoog in de straten, en toch werden er velen gevonden, die ter wille van hun huisraad hunne wo ningen niet verlaten wilden. Men heeft nu reeds 400 menschen be graven het aantal slachtoffers wordt thans reeds op minstens 2000 be rekend. In de nabijheid der stad bevindt zich een eikenboschje. De menschen zochten een toevlucht in de boomen en velen hebben in dien toestand gedurende 36 uren zonder de noodige kleederen moeten ver- keeren. Zij, wier krachten tekort schoten, kwamen allen in het water om. Is aan den eenen kant de vorst, die sedert 12 uren de wateren ver stijft, een voordeel voor de ongeluk kige bewoners, aan den anderen kant zijn ook velen door de hevige koude doodgevroren. Men is nog steeds bezig met de bevolking naar de om liggende steden te vervoeren en zij staan bij honderden opeengehoopt op den spoorwegdijk. Tenten en barakken worden voor die menigte opgericht. Hoevele hartverscheurende tooneelen er hebben plaat3 gehad, kan men denken; de dagbladen zijn er vol van. Zoo zagen moeders hare kin deren verdrinken zonder dat zij eenige hulp konden bieden. Een huis, waarin 80 personen gevlucht waren, stortte in en bedolf allen in den vloed. De angstkreet die op dat oogenblik de lucht vervulde, vermengd met het gekraak der balken, moet volgens de toeschouwers vreeselljk geweest zijn. De spoorwegen hebben 17,000 menschen vervoerd; per as zijn in de richting van Neu Szegedin meer dan 10,000 menschen getransporteerd, de verschillende stoombooten hadden ook een druk aandeel in het vervoer, en men berekent dat in de laatste 8 dagen ongeveer 40,000 personen uit de stad zijn verwijderd geworden. De gemeenteraad aldaar heeft zich uit eigen beweging ontbonden en de rechterlijke macht, zoowel als de geestelijkheid en de militaire kommau- dant, bevinden zich in Neu-Szegedin, allen opeengehoopt in een vertrek van het gerechtsgebouw. Dit gebouw wordt door duizenden vluchtelingen belegerddie bij hoopjes worden binnengelaten om brood en spek te ontvangen. Velen van die ougelukkigen, die vóór eenige dagen nog in welstand verkeerden, nemen nu weeneude en snikkende de bete broods in ontvangst, om niet van gebrek om te komen. De deur van het gebouw blijft geen oogenblik gesloten. Terwijl in den eenen hoek van het vertrek de justitie haar ambt uitoefent, geschieden in een anderen hoek de aangiften van geboorten en van overlijden. Nu eens komt een moeder met haar zuigeling op den arm, mededeelende, dat zij het lijk van haar echtgenoot ontdekt heeft, dan weer ziet men een soldaat binnentreden, die een voerman betrapt heeft op afzetterijte midden van al die beweging worden pasgeboren kinderen door den geestelijke gedoopt, die daarna naar het kerkhof wordt geroepen om de gebeden bij de begrafenis der verongelukten te ver richten. Voor het gebouw staan gebeele rijen doodkisten, oinriDgd door bloedverwanten, om te onderzoeken of onder de lijken welke daarin gelegd worden, vrienden, of bloedverwanten zich bevinden. Bij het onderzoek, dat thans in de ingestorte huizen geschiedttreft men vele lijken aan, zoodat het getal van 2000, waarop voorloopig het aantal verongelukten geschat was zeker nog overschreden zal worden. Bij het vernemen van al die ijse lijkheden wordt het hart des te meer met weemoed vervuld, als men be denkt dat, volgens het bericht van den heer Palfy, burgemeester der stad, het ongeluk eenerzijds toe te schrijven is aan de luiheid en on verschilligheid der bewoners en aan den anderen kant aan de verkeerde maatregelen, die door de verschillende besturen genomen zijn. Indien deze laatsten niet dadelijk hunne kalmte hadden verloren en het gevaar niet zoo licht geteld, dan had die ramp, volgens het gevoelen van den bur gemeester, vermeden kunnen worden. De ligging der stad is zoo ongunstig, dat het water op natuurlijke wijze niet wegloopen kan. Het moet weg gepompt worden, evenals in ons va derland in ondergeloopen polders. Te dien einde zijn 27 stoom- en 46 gewone pompen in gereedheid ge bracht om naar Szegedin gezonden te worden. Men kan hegrijpen wat onder die omstandigheden van een stad, wier huizen voor een aanzien lijk gedeelte uit leem gebouwd zijn, over is gebleven. Als een kleine bijzonderheid deelt men ten slotte mede, dat te Szegedin gedurende dien verschrikkelijken tijd nog twee en dertig kinderen geboren zijn. Ook zijn er vele personen krank zinnig geworden. In verschillende plaatsen staken de bewoners hnnne huizen in brand, in de hoop de as surantiepenningen te verkrijgen en op die wijze schadevergoeding te erlangen voor het geleden verlies. Hoe door zulke handelwijze de al- gemeene ellende en schrik nog ver meerderd werden, behoeft wel geen betoog. AFLOOP der Openbare Verkooping van BALLASTVAARTUIGEN. No. 1 voorf 690aan denhrC. A.Beukenkamp. 2 „900 B. Jansen. 3 660 A. J. Schuzier. 4 380 K. C. v. Vliet. 6 600 A. F. Baak. 6 „650 B. Jansen. 7 „300 C. A. Beukenkamp. 8 400 C. P. Dekker. 9 240 Kaan. De Vletten en Sloep van f 12.tot f 48. aan diversen. AFLOOP Verpachting van Stortgrondeu en Visscherijen van het Groot Noord.-Kanaal. Perceel No. 1 voor f41, C. Kraakman; 2 f73 C. Hoogschagen 3 f 66 C. Vader; 4 f60 P. Vader: 5 f78 C. Vader; 6 f145 J. don Daj7 f125 P. Selderbeek8 f52 J. den Das; 9 f70 A. Keet; 10 f 3 V. Hoogendijk 11 f110 IJ. Buik; 12 f310 J. den Das; 13 f200 P. Blankmau; 14 f196 P. Vader; 15 f180 V. Hoogendijk 16 f130 J, den Das; 17 f85 J. Lanser 18 f70 A. Keet; 19 f135 J. Hzn. Mens 20 f 190 J. Dil. Alles per jaar. 5e Klasse. 2e Lijst. Nos. 6761 en 9865 elk f 400. Nos. 10428 cn 15541 elk f200. Nos. 2817 3969 7221 10735 12235 13004 18784 20057 en 20605 elk f 100. 3e Lijst. Nos. 1194 1917 4709 en 6762 elk f1000. Nos. 11147 en 12222 elk f400. Nos. 21 2211 5636 7393 14501 cn 15297 elk f200. Nos. 691 2288 2671 5520 5724 6085 7475 9098 1213712289 13912 14956 16192 17794 eo 19661 elk f 100. 4e Lijst. No. 6813 f 1000. Nos. 1676 7387 11361 en 20871 elk f400. Nos. 3031 5496 11424 14243 en 17986 elkf 200. Nos. 1039 1837 3697 6581 7220 10787 14691 16538 15952 16087 18398 en 1916 elk flOO. Van 14 tot 18 Maart. ONDERTROUWD: Geene. GEHUWD: J. Boluijt eu E. v. Straaten. J. Pronk en A. Pronk. BEVALLEN: A. v. Stuivenberg geb. Jansen D. A. Huijben geb. Bood D. C. J. v. Niele geb. Ebbinkhof Z. T. Grande geb. Bruin D. C. v. d. Hoogen geb. Krul D. A. M. P. Egner geb. Gaus Z. M. J. Leeuwen geb. Leeudertsen D. H. Yerhage geb. Kamp D. OVERLEDENA. M. F. Mariukclle 2 m. J. Kroos 3 j. A. M. Kamp 12 j. Een levenloos aangegeven. Te beginnen met liet volgende nummer, zullen we als feuilleton opnemen eene novelle van GERRIT J., getiteld „BROEDERTWIST en VERZOENING." Wegens plaatsgebrek zijn eenige Ad verten- tiën tot het volgonde nummer blijven liggen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1879 | | pagina 1