ist tl No. 637. Dinsdag 25 Maart 1879. Zevende Jaargang. Uitgevers BERKHOUT Co., Helder. NIEUWSTIJDINGEN. FEUILLETON. 't Vliegend Blaadje. Geabonneerden bui ten deze gemeente wor den beleefd verzocht het bedrag over het eerste kwartaal 1879, ten bedrage van f0.60, ons vóór den 3° April in postzegels of per postwissel toe te zenden. Na dien tijd wordt met 10 cent verhoo ging voor onkosten per post daarover gedisponeerd. DE UITGEVERS. HELDER, 25 Maart 1879. Den 24 dezer werd door de Directie der marine alhier aanbesteed, het versterken van het noordeLjjk landhoofd van de draaibrug over de voorhaven van de Zee-doksluis. Daar voor werd ingeschreven door J. F. Philips f2506. Gebr. Jansen f2450. Peters Stijaart f2437. Gebr. Klein f 2413. D. de Vries f 2348. A. Vos Rz. f 2250. P. Duinker f 2163. Gebr. Boon f 2070. D. Spruit f 2020. Gebr. Moorman 1908, allen te Helder. De zomeroefeningen van de d.d. artillerie schutterij alhier, zullen een aanvang nemen op Donderdag den 3n April a. s., in het fort Erfprins. Bij de d.d. artillerie schutterij alhier, zijn bevorderd tot korporaal, de schutters A. de Waard, J. Bakker, G. van Dijk, J. Knjjper, P. Gouds waard, P. Simons, N. A. Snel en D. M. van Otteren. Het st. Celebes is 23 Maart van Suez vertrokken. Alles wel. Had op onthoud gehad in het kanaal, door een aan den grond zittend stoomschip. Het st. Voorwaarts vertrok 21 Maart van Singapore naar Am sterdam en zal Penang aandoen. Het st. Prins Hendrik, den 8n Februari van hier vertrokken, is den 22n Maart te Batavia aangekomen. Dr. Pool en ds. Haverschmidt komen voor op het twaalftal te Veendam. L De minister van oorlog Ter- langt, dat onnoodige posten in de garnizoenen worden opgeheven en de wachtsterkte verminderd wordt. Blijkens een bericht uit Atjeh is de brandstichting gebruikelijker wijze weder aangevangèu. In den nacht van 4 op 5 Maart nl. hebben de Atjehers de kampong Pagger Ajer Missighit in brand gestoken. Deze kampong ligt binnen onze linie op den linkeroever der Atjeh rivier. 1. door GERUIT J. o In 't vruchtbaarste gedeelte van Gelder land vindt men een streek lands, nagenoeg een eiland, de Bommelerwaard gcheeten. Dit schiereiland wordt gevormd door de rivieren Maas en Waal, die eerst elkander naderen, dan uitwijken en eindelijk saam- gevloeid, onder den naam van Merwe haar loop naar zee voortzetten. Ofschoon door de natuurlijke ligging der landstreek in 't voorjaar meermalen gevaar van overstrooming ontstaat, is dit schier eiland goed bevolkt. De uiterst vrucht bare grond doet bij verkoop de landerijen voortdurend in prijs stijgen, en de boer, die eenige hektaren grond in eigendom heeft, kan zonder veel moeite zijn brood verdienen. Vader Nicolaas van Daten, in de taal van 't land gewoonlijk Klaas genaamd, bezat twee zonen. De oudste, Maarten, was een kerel als een boom. De zoogenaamde type Een oppassend huisvader te IJmuiden, die Vrijdagavond zich voor een boodschap naar deu binnensten vuurtoren begeven had, werd later vermist. Thans heeft men zijn lijk aan het strand gevonden. De onge lukkige laat een weduwe met zes kin deren na. Zondag is pp Qost-Terschelling gestrand het Duitsche schip Adèle Ottilie, kapt. Luttes, van Hamburg naar Londen bestemd met een lading zout. Schip en lading zijn vermoe delijk verloren. Óe bemanning is gered. Te Amsterdam is alweer een bediende, die zijn meester bestolen heeft, in hechtenis genomen. Een ander riep des morgens zijn meester toe, dat er zeker ingebroken moest zijn, want er was geld weg. De politie werd geroepen en toen bleek, dat de waarschuwende klerk zelf de dief was. Onlangs is te Amsterdam een man gevangen genomen, beschuldigd van brandstichting in een huis in de Servetsteeg, waar hij commensaal was. Hij had de slechte gewoonte geregeld beschonken in zjjn kosthuis terug te keeren, hetgeen de houderes verdroot, die hem daarom het huis verbood. Wraakzucht daarover was aanleiding tot de brandstichting. Het vuur werd gelukkig spoedig gestuit. Men meldt uit KolhornZon dagnacht brak een felle brand uit van den Batavischen stam, blauwe oogen en goudgeel baar, toonde hij bij uitne mendheid. Breede borst en schouders duidden aan, dat bij reuzenkracht moest bezitten en die verwachting werd niet beschaamd. Hij kon zonder inspanning voor twee werken, en wanneer hij aan den maaltijd zat, kon men hem gerust een dubbele portie voorzetten. Op zestienjarigen leeftijd zag men hem reeds voor een volwassen jongman aan. Hij ging dan ook al uit vrijen, toen zijne med- gezellen nog aan geen meisje durfden denken, en eer bij achttien jaren had bereikt, werd in 't huis van Klaas van Dalen bruiloft gevierd. Maarten had de liefde van Neéltje, de eonige dochter van boer Steven weten te verwerven en haar naar 't huwelijksaltaar gevoerd. Neeltje was een goede vrouw voor een boer, want ze had er verstand van boter en kaas te maken en ook wist ze knechts en meidon behoorlijk aan 't werk te houden. In huis was ze weldra de baas, want ze hield steeds 't laatste woord, en was 't eerst uit liefde, later zweeg Maarten uit gewoonte. De tweede zoon van Klaas heette, vol gens 't doopregister van 't dorp Waaldorp, waar hij geboren was, Filippus, maar werd in de boerderrij van den heer J. Kamp in den Waardpolder. Door den storm wind lag in éeu oogenblik het geheele gebouw in de asch. Twaalf koeien en 2 paarden zijn verbrand. Ter nauwernood redden de bewoners hun leven. Van landbouwwerktuigen, gra nen en huisraad werd niets gered. Aan de Tweede Kamer is wederom een wetsontwerp aange boden, tot verlenging van den termijn met zeven en twintig maanden voor de voltooiing van het Noordzee- Kanaal. Het Handelsblad betwijfelt of ook na dien tijd het kanaal wel aan de vereischten zal voldoen. Tegen de machten der natuur als waarmede een kanaal als het Amster- damsche te kampen heeft, kan alleen met geduld worden gestreden, maar daarvoor is tevens een welgevulde beurs noodig en die schijnt de maat schappij niet meer te bezitten, nu de ingedijkte gronden reeds alle te gelde zijn gemaakt. Nagenoeg geen andere iukomsten zal de maatschappij in 't vervolg hebben, dan die zp nit de slnis-, haven- en kanaalgelden trekt, en deze moeten in de eerste plaats strekken voor het onderhoud van het kanaal en de kosten van administratie. In vele plaatsen van ons land worden gelden bijeengebracht voor de slachtoffers der overstrooming in Hongarjje. Hier en daar worden ook voorstellingen gegeven door tooneel- of muziek-vereenigingen, ten voordeele dezer ongelukkigen. Te Delfzjjl liggen haven en dok, volgens de Eemsbode, nog vol schepen. De bedrijvigheid, die men anders om dezen tjjd verneemt met het optuigen der schepen, het inladen van hallast en het aan boord brengen der victualiën, wordt gemist, om de eenvoudige reden, dat de schippers, wegens de slechte vrachten niet kun nen besluiten naar zee te gaan. Zjj rekenen niets te kunnen verdienen, als de aanbiedingen niet meer en in de wandeling Flip genaamd. Men had hierbijtot zijne ergenis, nog 't woord „Kromme" gevoegd, omdat zijne beenen niet precies reobt waren. Stond Flip naast zijn broeder, dan geleek bij een dwerg, daar de partijdige natuur bem juist bad onthouden, wat zij den ander zoo kwistig bad geschonken. Flip was een zwakke nietige knaap, die reeds op school moest ondervinden, dat er apostelen en martelaren waren. Menigmaal zuchtte hij, wanneer hij zag, hoe zijn broeder, zoo wel zij de knapen als bij de meisjes, ge zien was en hij ten hoogste geduld werd. „Die Maarten is een kerel!" dat bad vader Klaas meermalen uitgeroepen, wan neer hij zijn oudsten zoon achter den ploeg zag. „Hij zal een boer worden van stavast had hij er gewoonlijk bijgevoegd, „want als ik morgen kom te rallen, kan bij mijne plaats gerust innemen." Maarten was zijn trots. Reeds op jeugdigen leeftijd reed hij met vader overal heen, rookte op dertien jarigen ouderdom zijn pijp, dronk een jaar later zijn glaasje klare met suiker en was gehuwd man op een leeftijd, toen andere knapen pas met een nuchter gezicht in de wereld begonnen rond te kijken. „Voor't boerewerk deugt Flip niet," had beter worden. Deze treurige toestand drukt zeer op Delfzijlwaar het grootste deel der ingezetenen zijn bestaan vindt in en door de scheep vaart. Slechts enkele schepen zijn nog vertrokken. Nog wel dertig zee bouwers liggen te wachten op betere vrachten. Weder een bijdrage tot den jenever-statistiek. Te Onderdendam wordt op elke 30 inwoners 1 tapper gevonden, terwijl bovendien twee grossiers in jenever er een ruim be staan hebben. Eenige dagen geleden is onder de gemeente Sommelsdijk een boot aangespoeld, waarin het lijk gevonden werd van een manspersoon, hetwelk bij nader onderzoek herkend werd voor dat van zekeren C. K., van Zuid-Beierland. In de boot vond men nog een geschoten eend, 3 geweren en eenige jachtartikelen. De Belgische bladen melden, dat Vrijdag 11. een lid van een Amster- damsch tooneelgezelschap bij het aan boord gaan van de Telegraaf te Antwerpen van de loopplank gevallen en in de Schelde verdronken is. Hij kwam met zjjue jeugdige vrouw en huu jong kind van Gent en zou per stoomboot naar Amsterdam terug- keeren. Een goudhandelaar te Venlo werd dezer dagen de dupe van een oplichtster, die zich, in zwarte zijde gekleed, als een dame voordeed. Zij kwam in den voormiddag in zijn winkel om een paar oorriugetjes voor haar kind te koppen en eenige andere zaken, welke zij met het kindermeisje zou laten halen. Zij zou dan het kind mede sturen, om het de ringetjes in de ooren te laten steken. Terwijl de bediende zich even verwijderde, schijnt de dame haar slag geslagen te hebben; althans een paar nur later miste men eenige gouden voorwerpen. De politie werd er van in kennis gesteld, maar de sluwe dame was uit haar opgegeven hotel verdwenen en is nog niet opge spoord. de vader meermalen gezegd. Toen de knaap de scbool verlaten had, werd bij bij baas Prikker in de leer gedaan, die sinds on- heuchelijke tijden de boeren van Waaidorp van jassen, buizen, broeken en vesten had voorzien. Flip werd kleermaker, of, zooals de eenigszins spottende uitdrukking onder zijne kennissen was, snijder. Zooals men gemakkelijk kan begrijpen, was dit ambacht niet geschikt om zijne kromme beenen recht te maken. Toen bij zich, na verloop van drie of vier jaren als rar. kleermaker in 't dorp neerzette, werd hij algemeen „snijder krompoot" genoemd. Wat hij ook deed om zich bij 't schoone geslacht aan genaam tc maken, 't hielp niet, geen enkel meisje wilde zich over ham ontfermen en hij woonde de bruiloft van zijn broeder bij, zonder een liefste aan zijne zijde te hebben. De broeders konden 't intusschen te zamen best vinden. Maarten had een goed hart en Flip hield veel van zijn broeder, die hem met zijne herkulische krachten dikwijls had beschermd, wanneer de zwakke knaap door zijne makkers werd verongelijkt. Toen vader Klaas 't tijdelijke met 't eeuwige had verwisseld, kregen de broeders geen

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1879 | | pagina 1