Brosiertiisl ti ïsrzoeüt. Dinsdag 1 April 1879 Zevende Jaargang. Uitgevers BERKHOUT Co., Helder. NIEUWSTIJDINGEN. FEUILLETON. i\ o. 639. t Vliegend Blaadje HELDER, 1 April 1879. 1 De laatste openbare les voor de leerlingen der industrieschool alhier, had Zaterdagavond jl. in Musis Sacruin plaats. Tal van nette en verdienstelijk uitgevoerde tee- keningen, door de leerlingen in den afgeloopeu winter vervaardigd, waren in het lokaal opgehangen en werden door de in grooten getale opgekomen ouders en verdere belangstellenden met genoegen bezichtigd. De heer A. J. Leijer, leeraar aan de school, hield een voordracht over electriciteit en magnetismedie door onder scheidene proeven werden opgehelderd en welke door de hoorders met de meeste aandacht werd gevolgd. Ten slotte nam de heer B. L. Vries, bij ontstentenis van den president, die door ongesteldheid was verhinderd, het woord, om zijn dank te brengen aan den heer Leijer, voor zijne wel geslaagde proeven op dezen avond, zoomede aan de leerlingen voor hnn jjverige studie en getrouwe bijwoning der lessen, als ook voor de toenemende waardeering, die deze nuttige inrich ting thans mocht ondervinden van autoriteiten, ouders en verdere belang stellenden in het onderwijs, en reikte daarna de prjjzen en getuigschrif ten uit aan die leerlingen, die zich het meest hadden onderscheiden. Prijzen aan(4e jaar) B. Goraes, orleon- passer; J. H. Jakobs, Ganot, handboek der natuurkunde en trekpen; R. J. de Vree, twee handboeken der burgerlijke bouwkunde K. Brandenburg, trekpenL. Beijer, getuig schrift. Loffelijke vermeldingen toegekend aan Wiskunde (2e jaar) K. Jakobs, P. J. Kui per, N. L. J. Heemskerk. J. Kraak, A. Eeleiuau, P. de Boer, A. Boll, C. Jaring, B. A. Adriaansc, G. v. Varik. (Ie jaar) B. P. Heijting, J. J. Sipkens, J. Pool, S. v. Es, W. Achenbach, C. Helder, C. J. Kroon, L. Arpeau, C. Klerk, C. R. Kruk, T. v. Viersen, A. E. Scheurleer, A. J. J. v. Dam, H. Buitink en B. Weits. Handteekenen (3e jaar). C. T. de Boer, H. Korff, A. de Ruiter, A. deBreet, P. Julianus, W. Klerk, J. de Graaf, J. Schol. (2e jaar)J. Kraak, A. J. Kruger, B. Adriaanse, A. P. v. Dalen, G. v. Varik. (Ie jaar): C. Botter, C. Klerk, C. Adriaanse, J. Glotze en G. Kiljan. Lij n t ee k en en. (4e jaar): A, Korff, C. J. Gomes. (3ejaar): W. Klerk, P. Willems, j J. v. Riel, P. Julianus, J. J. Pntters, D. Vlam, C. Drijver, J. Klok, J. Nobbes. (2e jaar): P. J. Kuijper, J. A. Zoetelief, B. Adriaanse, J. C. de Kok, G. v. Varik, J. de Roos, C. Luths, W. Vos, J. Kraak, J. C. Hemelrijk, C. Jaring. (Ie jaar): J. Pool, A.. J. J. v. Dam, H. J. Buitink, C* Kwak, J. Nobels, C. R. Kruk, J. J. P. Stevenson, A. E. Scheurleer. Letterk. vakken. (3e jaar): J. J* Putters, J. v. Riel, J. Klok. (2e jaar)A» Bol, J. Kraak, S. de Roos. G. v. Varik* (le jaar): J. Pool, C. Kikkert, G. Helder, H. Mulder, J. J. Sipkens. Het st. Conrad vertrok van Batavia naar Amsterdam, den 29en Maart. Het st. Celebes van hier naar Batavia, vertrok van Aden, den 29n Maart. Het st. Voorwaarts van Sin gapore naar Amsterdam passeerde dén 30sten Maart Point de Galle. Door den machinist 2e kl. bij de marine J. A. Kreupeling is, voor een commissie te Hellevoetsluis, vol doend examen afgelegd als machinist le kl. bjj de marine. Vrijdagmorgen is in de kraam- inriebtingte Amsterdam een behoeftige gehuwde vrouw bevallen van drie voldragen en levende dochters. Zoo wel moeder als kinderen zijn welva rende. Een inspecteur van politie is te Amsterdam door een vrouw van slechte zeden, die hij in hechtenis nam, daar zij op straat menigeen overlast aandeed, hevig in het aan gezicht gebeten. De Ned. Amerikaansehe stoom vaartmaatschappij is in 1878 belang rijk vooruitgegaan, zoodat over dat jaar een dividend kan worden aan gekondigd van 5 pCt. door GERRIT J. 3. o— „Vrouw, wees tevreden, want broer wil immers grond geven," merkte Maarten aan. „Ik wil zijn grond niet hebben; ik wil hier laten bouwen;" ging de boerin voort. „Nu, vrouw, knap de zaak zelf met Flip op." Maarten verwijderde zich en ging naar den akker. De boerin was in een ongemakkelijk hu meur, omdat ze haar zin niet had gekregen. Dat Plip tegenwerpingen zou maken, daar aan had ze in 't minst niet gedacht. De meiden moesten haar boozen luim ont gelden. Niemand kon haar iets naar den zin doen, en toen de kleine Willem, op een na de jongste, haar te veel in den weg liep, kreeg hij een oorveeg die klonk. Schreeuweud liep 't kind weg. Marijtje, de oudste dochter, een meisje van zeventien jaren, vraagde waarom 't kind die bestraffing kreeg. Naar men met genoegen ver neemt, is de heer J. H. Albregt in zooverre van zjjne ziekte hersteld, dat hij eerstdaags weder zal kunnen optreden. Uit Smilde meldt men, dat de Weduwe v. d. L. te Oldeberkoop bekend heeft, dat zjj het kind waar van hare kleindochter bevallen was, heeft verbrand in den vuurpot die die tot haard dient. Aan boord van een te IJmuiden liggend barkschip, bestemd naar zee, bevindt zich een zieke, volgens den geneeskundige lijdende aan roodvonk. Uit vrees voor besmetting der ekwi- page kan het schip met den zieke niet naar zee. Aan den wal wil niemand den zieke hebben. Dit geval bewijst k laar blij kelijk, daar de docter verklaart dat de zieke niet vervoerd mag worden, dat te IJmuiden drin gend behoefte aan eene ziekenin- richting is. Een Amsterdammer had drie kunstgebitten en raakte toch zonder tanden. Hij had zijne meid dén dienst opgezegd en uit wraakzucht ver dween zij met de tanden. Zij kan nu gemakkelijk met den moud vol tanden zitten. De Raad der gemeente Mid- delstum heeft den vroeger geschorsten hoofdonderwijzer aan de openbare lagere school te Huizinge, A. R. Venhuisontslagen ter zake van schandelijke onzedelijke handelingen. Vrijdagmiddag werd te Maas tricht een pas geboren kind in een privaat, ten huize van den heer B, gevonden. Bij een door de justitie onmiddellijk ingesteld onderzoek,bleek dat de dienstmeid heimelijk was be vallen. Kraamvrouw en kind zijn voorloopig naar het gesticht Kal- yariënberg vervoerd. Twee personen uit Hagestein, vaders van groote gezinnen, waren Donderdag naar Tuil en 't Waal gegaan, tot het bijwonen van een „Ik benuit mijn humeur," sprak de boerin, en dat komt alleen door je leelijken oom. „Wat heeft oom dan gedaan „Wel, hij wil ons 't huis niet afstaan om in plaats daarvan een ander neer te zetten." „Laten we dan een andere plaats kiezen." „Neen, dat gebeurt niet. Hij zal wel moeten toegeven, of ik zal dien krompoot 't leven zuur maken." „Och, moeder, oom is zoo boos niet, vraag 't hem nog maar eens, als hij in een goed humeur is." „Wat, denk je dat ik hem te voet zal vallen, dat kan je begrijpen. Ik heb hem gevraagd, en nu betaamt het hem, als broer zijn toestemming te geven; doet hij 't niet, dan zal hem de Een kibbelpartij onder de kinderen gaf de boerin gelegenheid haar gemoed te koelen. Na op een krachtige manier de orde her steld te hebben, begaf ze zich pruttelend aan haar werk. Ofschoon Flip schijnbaar kalm 't huis vertrek had verlaten, was hij alles behalve op zijn gemak. Op de snijderstafel voor 't open raam gezeten, begon hij na te denken over 't voorstel, dat zijn schoonzuster hem had gedaan. Zou hij toegeven Maar, dan moest hij de vreugde zijns levens, zijn tuin missen. Wie weet, of hij zijn kamer aan den straat weg zou behoudenNiet alleen gaf die tuin hem veel genoegen; maar ook groot voor deel, want hij had 't in de tuinmanskunst tot zekere hoogte gebracht. Hij zou dus niet alleen zijn genoegen, maar ook zijn voordeel moeten missen. Een anderen tuin aan te leggen, dat had veel bezwaar in. Neen, besloot hij, ze kunnen grond van me krijgen, zooveel ze noodig hebben, maar 't oude huis blijft mijn eigendom en mijn tuin sta ik niet af. 't Werk wilde niet lukken. Hoewel Plip een vast besluit genomen had, wist hij wel, dat er nog eenige woor den over zouden gewisseld worden, en daar hij 't karakter van zijn schoonzuster kende, begreep hij zeer goed, dat hem onaange name oogenblikken te wachten stonden. Droomerig liet hij den arbeid rusten, en mijmerend over 't gehoorde, kwam hem zijn tuin in de gedachte. Aspergies, papa vers, kool, andijvie, snijboonen, spinazie, kortom alle groenten, die door hem ge- verkooping. Des avonds terugkee- rendehebben zijwaarschijnlijk ten gevolge van de duisternis, den weg niet kunnen vinden. Althans men vond den volgenden ochtend op een uiterwaard bij het Oudslijkerveer het lijk van den een, terwijl de ander op eenigeu afstand in zittende houding bewusteloos werd gevonden. Te 's Bosch is een vreemdeling, in een verdacht huis in de Tolburg- straat, een portefeuille met ongeveer f 500 ontvreemd. Blijkens bericht van den resident te Soerakarta richtte een soort sprink hanen, bij de inlanders bekend onder den naam van walangkajoe, groote verwoestingen aan onder de aauplan- tingen der nabij de djatibosschen ge legen dessa's van het regentschap Ampel. Van een elftal dessa's werden de djagong- en andere aanplantingen van eenjarige gewassen, zoomede de bladeren der klapper- en andere boomen aangetast en gedeeltelijk ver nield. Bedoelde insecten kwamen in zoo groote menigte voor, dat de bevolking niets tegen hen vermocht. Op den spoorweg Rjasan Koslow in Rusland heeft het volgend vreeselyk ongeluk plaats gehad. Een wagon eerste klasse geraakte door een nog onbekende oorzaak in braud. Acht vrouwen, drie mannen en vier kinderen bevonden zich in dien wagen. Niettegenstaande alle moge lijke seinen, werd het niet opgemerkt. De trein snelde voort. De ongeluk- kigen maakten de portieren open en sprongen of vielen uit den wagon. Een onde vrouw was er in gebleven en stierf spoedig tengevolge der bekomen brandwonden. Eerst toen de rook aan alle kanten uit den wagon opsteeg, bemerkte men het ongeluk en stopte den trein. Vier van de reizigers, die er uitgesprongen waren vond men dood, (drie vrouwen en een kind) de anderen waren meer of minder gekwetst en met brand wonden bedekt. teeld werden, kwamen hem achtereenvolgens voor den geest. Eindelijk dommelde hij in en droomde van allerlei groenten, booze schoonzusters, nieuwe huizen, enz. Plotse ling werd hij met schrik wakker. De kin deren zijns broeders, die uit de school gekomen waren, begonnen onder elkander te kibbelen en maakten hem door hun ge weld wakker. „Hè, dacht Flip, de jongens zijn on deugend en zullen 't Neeltjc lastig maken. Ik zal ze eens hier roepen. Nu waren de kinderen gewoonlijk zeer gaarne bij oom Flip, want hij wist ze aardig bezig te houden. Hij mankte voor hen poppen, hansworsten en dergelijke dingen. Was hun speelgoed gebroken, dan zette oom den lijmpot te vuur en herstelde 't beschadigde. Tusschen licht en donker vertelde hij hun aardige verhalen of wist hen, door 't zingen van liedjes bezig te houden. „Komt maar binnen!" riep hij hen toe. Ik heb een mooie pop voor Jaap. Kijk eens hier, 't is een matroos Jaap wilde de deur openen, maar de oudste zuster, gewoonlijk vinnige Marij genoemd, trok hem bij den arm terug. „Ga niet bij dien leelijken oom," sprak

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1879 | | pagina 1