KLEINE COURANT HELDER. N1EUWEDIEP EN OMSTREKEN fit No. 640. Vrijdag 4 April 1879 Zevende Jaargang. ABONNEMENT Verschijnt Dinsdag- en Vrijdagmiddag. Uitgevers BERKHOUT Co. ADVERTENTIËN Kalender der Week. NIEUWSTIJDINGEN. FEUILLETON. Vliegend Blaadje. VOOK DEN per 3 maanden binnen de gemeente 35 Ct.j 3 franco per post 60 te HELDER. Van 15 regels25 Centen, elke regei meer 5 Centengrootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Advertentiën moeten uiterlijk des DINSDAGS- en VRIJDAGSMORGENS vóór 10 ure btj de Uitgevers bezorgd zijn. APRIL, Grasmaand, 30 dagen. Opgang der Zon 5 n. 24 m. Ondergang 6 u. 42 m. Zondag 6 Paim-Zondag. Volle Maan. Maandag 7 Dinsdag 8 Israël.-Paaschfeest. Woensdag 9 Donderdag 10 Witte-Donderdag. Vrijdag 11 GoederVrijdag. Zaterdag 12 HELDER, 4 April 1879.. Benoemd tot ontvanger der registratie en domeinen alhierde beer P. P. H. Hogenbuis, thans te Oirschot. Aan den opzichter der magazijnen bp de directie der Marine alhier L. van Berk is, met den 31 Maart 11., wegens meer dan 65-jarigen ouderdom, bij bet vereiscbt getal dienstjaren, een eervol ontslag uit 's rijks dienst verleend, on- der toekenning van zoodanig pensioen, als waarop bij zal bevonden worden aanspraak te hebben. Tot opzichter der magazijnen bij die directie is met ingang van 1 April be noemd dc 1ste bewaarder J. Dekkers. Beroepen bij de Chr. Ger. Ge meente alhier Ds. J. A. Klercq, pred. te Zuid-Beierland. Het st. Koning der Nederlan den, van bier naar Batavia, passeerde Gibraltar den ln April des morgens. door GERRIT J. 4. o Woedend keerde Flip terug. Hij nam de jas, waaraan hij bezig was geweest, weder op en begon driftig te naaien. Als iemand niet behoorlijk zijne vijf zinnen bij elkander heeft, gaan de zaken dikwijls verkeerd, en zoo ging 't ook ook hier. Toen 't kleed af was, bemerkte Flip dat hij de mouwen verkeerd had ingezet. Nijdig smeet hij de jas tegen den grond, trok zijn rok aan, greep zijn wandelstok en stormde naar oniten. Voor de herberg ,,'t Witte paard" ge komen, bleef hij een oogenblik staan en begaf zich toen naar binnen. „Een glas bier, kastelein!" sprak hij, terwijl hij zitten ging en de Reizende Nieuwsbode in de hand nam. Met ingang van 1 April zijn o. a. benoemd tofc telegrafist 3° kl. bij den RijkstelegraafJ. W. L. Van Hengelaar, L. M. van Hengelaar en P. Raadsveld, allen thans klerk 2e kl. De tweecomposite-stoomschepen voor de Indische civiele marine, in aanbouw by de maatschappij »de Schelde" te Vlissingen, zullen volgens het Vaderl. de namen dragen van Arend" en »Valk". Zouden wij ein delijk van de Noorsche godennamen voor onze oorlogsbodems verlost worden Door wijlen mevrouw de wed. Groen van Prinsterer, is aan het diakonessenhuis te 's Hage vermaakt de som van f 32,000 in 3 pCt. cer- tifikaten Nat. Werk. Schuld. Naar de Haarl. Ct. van goe derhand verneemt, bestaat bij het bestuur der Nederl. posteryen het voornemen, om hier te lande, even als reeds in Duitschland en elders geschied, gelegenheid te geven om paketten door middel van de post te verzenden. Voorshands zou zulks zich bepalen tot paketten, niet zwaarder dau 5 KG. Blijkens het jaarverslag der Noord- en Zuid-Hollandsche Red dingmaatschappij bleef ons land ge durende 1878 voor groote zeerampen gespaard. Weinig in getal zijn de reddingen geweest, door booten der maatschappij uitgevoerd, omdat er Tusschen twee haakjes gezegd, was dit Nieuwsblad, dat grootendeels gevuld was met berichten uit de Amsterdamsche ach terbuurten, voor eenige jaren onder de boeren 't eenige blad, dat gelezen werd. Eenige oogenblikken later trad Maarten de herberg binnen. Hij had zijne zinnen wat willen verzetten, en, hoewel 't zijne gewoonte niet was, een glaasje willen drin ken om de onaangename gedachten, die bij hem waren opgerezen, weg te spoelen. Vol verwondering zag hij, dat zijn broe der er ook zat. Niet wetende wat hiervan te denken, nam hij, na de aanwezigen ge groet te hebben, bij de toonbank plaats en bestelde een glaasje klare. „Wel, Maarten, je wilt een nieuw huis laten zetten," sprak de wethouder van Bergen. Hé, weet jij dat al, nu als 't kan ja. We zullen eerstdaags beginnen." „Waar zoo, man?" „Nu ja, dat heb ik nog zoo juist niet bepaald. Misschien op de plek van 't oude huis, of anders een eind verder, op 't land van mijn broeder." weinig schipbreuken plaats vonden op dat gedeelte der kust, waarover de werkkring dezer maatschappij zich uitstrekt, nl. van Loosduinen noordwaarts langs de geheele kust tot en met de eilanden. Over die geheele uitgestrektheid zijn voor 1878 4 reddingen te melden, waardoor 33 man behouden werden en het getal geredden sedert de vestiging der maatschappij tot 2559 stijgt. Gedurende 1878 is het station Moddergat (Tornaard) gereed ge komen en volkomen naar den eiseli ingericht, en dus in staat desgevor- derd dienst te doen. Te Nes op Ameland werd een nieuwe bootwageu geplaats. Te Oosterschilling is een vuurpijltoestel met bybehoorenden wagen geplaatst, en werd een uitkijk opgericht, van welks doelmatigheid goede verwachtingen worden ge koesterd. Giften en legaten werden in het afgeloopen jaar ontvangen tot een gezamenlyk bedrag van f 8435,41. Uit Vlaardingen wordt gemeld, dat de toestand van de visschery aldaar steeds zeer kwijnend blijft. Er gaan geen schepen om noorsche visch in zee en van het geringe getal dat uitzeilt is de aanvoer nog hoogst onbeduidend. Er is geen rekening te maken bij de zware kosten, die de reederij vereischt, zoodat bijna iedere reeder aarzelt dien eertijds zoo bloeienden tak van „Zoo, zoo." „Ja, we z.ijn 't nog, niet met elkander eens, maar 't zal zifck wel schikken. Als men van beide kanten wat toegeeft, komt de zaak gauw in orde. Ongelukkig is 't, dat niet iedereen even inschikkelijk is." Flip legde zijn nieuwsblad neder, klopte zijn pijp uit en stond bedaard op om zich te verwijderen. „Dat weiland van je broer is een ge schikte plaats," merkte van Bergen aan. „Dat dunkt me ook en daarom zal ik maar besluiten, om eerstdaags daar te be- gitineu." „Waar, Maarten?" vraagde Flip op een toon, die de opmerkzaamheid der boeren trok. „Wel, op je weiland; waar anders? We hebben er immers reeds over gesprokén „Daar weet ik niets van. Ik heb geen plan 't geringste stukje grond te Verkoopen!" „Wat scheelt je toch, Flip?" „Niemendal, ik ben volmaakt gezond." De boeren keken elkander van ter zijde aan. „We zullen er van avond of morgen nijverheid verder uit te oefenen. Heel Vlaardingen kan thans geen visch van aanbelang leveren, een feit dat nooit gehoord was, zoodat aan de veelvuldige vraag uaar zoutevisch, die zich juist dezer dageu meer dan anders doet vernemenonmogelijk kan worden voldaan. Daarbij zyn de prijzen van de visch, tengevolge van schaarscher aanvoer, sedert ge- rui men tijd ontzettend hoog, byge- volg ongnschikt, om den vischhandel in het klein eenig voordeel te be zorgen. In den voormiddag van gister is onder Weesperkarspel, in de Keul- sche vaart, nabij Weesp, drijvende gevonden het bovengedeelte van het lijk van een onbekend manspersoon. De politie doet ijverig onderzoek. Te Vlissingen is de officiëele aanschrijving ontvangendat het garnizoens-hospitaal wordt opgeheven en voortaan alleen als infirmerie dienst zal doen. Te Amsterdam worden reeds aan stalten gemaakt voor de versieringen, ter gelegenheid van den intocht van HH. MM. den Koning en de Ko ningin. Eene 32-jarige jongedochter heeft zich te Barneveld door ophan ging van het leven beroofd. Tusschen Oosterbeek en Wolf- hezen is Maandagavond een conduc- thuis nog wel eens over spreken, merkte Maarten bedaard aan. „Dat denk ik niet, want ik ga van dit oogenblik af ergens anders in den kost." Daar Maarten van 't gebeurde thuis on kundig was, zette hij groote oogen op. „In 't volgende jaar," ging Flip voort, zal ik zelf een huishouden opzetten cn een meid hnren." Maar, dan is er immers ruimte tc kort!" We kunnen ons nu reeds bijna niet roeren." „Daarom zal jelui een andere woning moeten zoeken," zeide Flip met tergende bedaardheid. Maarten gevoelde 't bloéd met dubbele snelheid door zijne aderen stroomen. Een donkerroode kleur bedekte zijn gelaat en hij had reeds een toornig woord op de lippen, maar de tegenwoordigheid der boeren weerhield hem. Reeds keken sommigen glimlachend naar de beide broeders en ver kneukelden zich inwendig bij de gedachte, dat hier een hevige twistpartij zou ont staan. Dat er in 't huisgezin van Maarten wat gaande was, daarvan hadden ze bij gerucht reeds iets vernomen, en 'tgesprek

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1879 | | pagina 1