No. 641. Dinsdag 8 April 1879 Zevende Jaargang. B Bekendmaking. NIEUWSTIJDINGEN Broelertilst ei Vsrzoenli. 299ste Staats-Loterij. AFLOOP Vliegend Blaadje De Burgemeester der gemeente Helder maakt bekend, dat tot het doen van herstellingen aan de Molen- brug de passage over die brug tijdelijk voor rijtuigen geheel, en voor voetgangers des avonds is afgesloten. Helder, 7 April 1879. De Burgemeester voornoemd, STAKMAN BOSSE. HELDER, 8 April 1879. Zr. Ms. schroefstoomschip 4de kl. Alkmaar, is Zondagnamiddag van hier vertrokken met bestemming naar de Congorivier en Liberia. In September verwacht men dezen bodem hier terug. Den 20n Februari is te Atjeh aangekomeu, onder het bevel van den kapitein ter zee W. B. T. Escher, het oefenings-eskader bestaande uit de stoomschepen le kl. van Galen en Zilveren Kruis, en dat ter 2 kl. Philips van Marnix, respectievelijk gecommandeerd door den kapitein luitenant ter zee J. H. Haaxman, kaptitein ter zee J. B. A. Josselin de Jong en kapitein-luitenant ter zee G. C. C. Thierens. Zr. Ms. oorlogsbodem Marnix zal, op de terugreis naar Nederland, vermoedelijk medio Juni a. s. de Nederlandsche vlag in de Delagoabaai vertoonen. Donderdag is op 's Rijks marinewerf te Amsterdam aan den luit. ter zee 2e kl. J. Lastdrager de Militaire Willemsorde 4e kl. uit gereikt. Zaterdag jl. is op de werf der Nederl. Stoombootmaatschappij te Feyenoord de kiel gelegd van een schroefschip 4' klasse voor de Indische militaire marine. Dit vaartuig zal Benkoelen genaamd worden. Het st. Koning der Neder landen, van hier naar Batavia, arri veerde te Napels 4 April 's avonds 6 uur en vertrok van daar te mid dernacht. door GERUIT J. 5. o— Toen den volgenden dag de kuur wer kelijk in den behoorlijken vorm werd op gezegd, kreeg Neeltje 't toch wel wat be nauwd. Veel zou ze hebben willen geven, wanneer de vrede in huis hersteld had kunnen worden. Ze spoorde haar man aan, de zaak met zijn broeder bij te leggen, maar deze wilde er niets van hooren. „Jij bent de oorzaak van alles," was zijn opmerking en nu staat het aan je zelf om den boel weer in orde te brengen. Maarten was, zooals groote sterke menschen in den regel zijn, een doodgoede vent; maar wanneer hij werkelijk boos was ge worden, dan was hij een stijfkop. Daar de boerin evenwel haar meening volhield, stoof Maarten woedend op, en hoewel Neeltje voor geen klein gerucht vervaard was, be greep ze dat 't haar geraden zou zijn hierop niet verder aan te dringen. Onderscheidene buurvrouwen kwamen haar Het st. Conrad is 3 April van Penang naar Nederland ver trokken, Het kofschip Elschea, in de vorige maand bij Callantsoog ge strand, is door de koopers afgewerkt en Vrijdagavond 11. door de sleepboot Stad Amsterdam alhier binnen gesleept. Naar men verneemt, zullen bij gelegenheid van het bezoek van HH. MM. den Koning en de Koningin aan de hoofdstad, door de Holl. IJzeren spoorweg-maatschappij extra treinen georganiseerd worden, Maandag 21 en Dinsdag 22 April, des avonds omstreeks 11 uren, van Amsterdam naar Rotterdam, den Haag, Helder, Utrecht en Amersfoort, ten einde het publiek in de gelegenheid te stellen de verschillende feesten in de hoofd stad bij te wonen. Het Pol. Nieuws waarschuwt tegen het gevaar dat Nederland nu weer loopt van met Amerikaansche centen overstroomd te worden. Een aantal daarvan is reeds in ons land in circulatie. Zjj hebben de grootte en kleur onzer nieuwe centen. Den ln luitenant-kwartier- meester Kdie in 1872 met een te kort in kas, Samarang verliet, heeft men te Pontianak gevat, en hij zal waarsehijnljjk met de eerste boot gevankelijk naar Nederland worden overgebracht, om voor den krijgsraad terecht te staan. Bij een visitatie, onder leiding van den controleur der belastingen, werd bij een brander te Maastricht in een geheime bergplaats gevonden p. m. 45 hectoliters gedistilleerd. De voorraad werd in beslag genomen. Een smidsbaas, even buiten Groenloo, heeft Zondag ten gevolge van huiselijken twist, zijn vronw met een hamer doodgeslagen. De Zw. Cour. verneemt, dat de zaak contra Nieuwenhuis c. a., be schuldigd van de veldwachters te Vollenhoven te hebben vermoord, den ln Mei zal dienen. bezoeken, om achter 't fijne van de zaak te komen, want 't tooneel, dat in de her berg tusschen de beide broeders was voor gevallen, was in 't breede besproken ge worden. Onder 'r genot van een kop koffie kon Neeltje haar hart eens recht ophalen. De zaak werd natuurlijk heel anders voorge steld dan ze zich had toegedragen en de manier waarop ze over Flip sprak, deed dezen geenszins in de schatting harer toe hoorsters rijzen. „Je hebt gelijk, buurvrouw, dat je dien leelijken krompoot zijne streken betaald zult zetten," was de opmerking van vrouw Snapper. „Zou hij ook misschien trouwen willen en heeft hij daarom ruzie met jelui gezoeht vraagde vrouw Klaazsen. Die bracht een algemeen gelach te weeg. „Die magere snijder! Die ongelukkige krompootDie spillebeen 1" Zoo klonk 't in koor. Plotseling werd de deur geopend en de persoon, die met deze fraaie titels was aan geduid, stond, bleek en bevend van woede, op den drempel. Een vrouw te Amsterdam, wier mau polder- of grondwerker is, kreeg een bezoek van iemand die zich bekend maakte als een makker van haren man. (Hij vertelde, dat haar man van een modderbak in het Damrak was gevallen, doch gelukkig gered. Hij bevond zich in een schaft- kelder en was, zooals dan ook te denken is, druipnat; en nu had hij den makker verzocht bij zijne vrouw droge kleederen te gaan halen. De vrouw, in de eerste opwelling van angst, zoekt haastiglijk wat droge kleederen bijeen en geeft ze den hulp vaardigen man mede. Een half uur daarna, toen de vrouw van den eersten schrik wat bekomen was ging zjj naar het Damrak, waar haar man werkzaam is, en vond hem rustig en welgemoed aan het werk. Zjj was bedrogen. Een vastenavondvierder te 's Bosch had onlangs de verkeerd ge plaatste aardigheid, de pruik van een gemaskerde in brand te steken. De gemaskerde kreeg ernstige brandwon den en de grappenmaker werd, als verdiend loon, door de rechtbank te 'sHertogenbosch tot een geldboete van f 25 veroordeeld. Het ljjk, onder Weesp in het vaarwater gevonden; is herkend voor dat van den timmermau die een paar maanden geleden verdwenen was, na het laatst met een paar kamera den in de herberg het Visschertje gezien te zjjn. Het is Zaterdag naar Amsterdam vervoerd en door de justitie geconfronteerd met den per soon die op vermoeden van uit wraakzucht den vermiste vermoord te hebben, gevat doch later wegens gebrek aan bewjjs weder losgelaten was. Ofschoon het ljjk in vergevor derden staat van ontbinding verkeerde, heeft het geneeskundig gerechtelijk onderzoek de waarschijnlijkheid aan gewezen, dat ondergaan geweld en wel met verbrijzeling vau den schedel, oorzaak van den dood moet zijn. Den 31 Maart zijn nog eenige hagelkorrels, afkomstig van Nobelings Neeltje had gemeend dat Elip niet thuis was en in de hitte van 't gesprek was zijne terugkomst haar ontgaan. Babbelkousen! Kakelaarsters 1" gilde Elip, 't was beter dat je je bezig hieldt met je huishouden, dan den kostelijken tijd hier te verbabbelen. Lastertongen 1 Kwaadspreek sters! Dat uur zal je heugen, Neel 1" ver volgde hij. De krompoot zal 't je betaald zetten 1" Allen waren verstomd bij de plotselinge verschijning des kleermakers, en eerst toen hij 't huis verlaten had geraakten de tongen op nieuw los. Dat Flip er niet zeer gena dig afkwam, is licht te hegrijpenwas ook niet voorzichtig van hem geweest, een paar der ergste babbelaarsters van 't dorp op die manier de les te lezen. De kinderen, die onder 't gesprek binnen gekomen waren, hoorden natuurlijk alles, wat er gesproken werd. Een paar der oudsten mengden zich mede in 't gesprek, trokken natuurlijk partij voor hunne moeder en spraken met elkander af oom Flip zooveel te plagen als maar mogelijk was. Liep Flip door 't dorp, dan werd 't woord „krompoot" meermalen van achter geweer, door middel vau een tangetje uit de schedelhuid vau keizer Wilhelm verwijderd. De operatie was niet Pijnlijk. 5e Klasse. 8e Lijst. 12e Lijst. No. 11454 f 15000. No. 7935 f 5000. No. 15194 f1000. Nos. 928 12386 15233 f400. Nos. 1742 5602 9577 17121 19707 f200. Nos. 9687 10452 14052 14241 15627 16318 17500 1S030 18067 20988 f100. 13e Lijst, No. 13650 f50000. No. 8104 f 10000.Nos. 3182 8205 9597 12264 18819 f1000. No. 12545 f 400. Nos. 2487 3571 4451 8534 9835 11801 14096 14502 18970 20237 f200. Nos. 1161202 1740 5727 7521 7813 17514 19583 20460 12848 16109 16781 8075 9417 11486 f 100. der Openbare Yerkooping van Huizen en Erven te Helder, in het lokaal Tivoli, op 7 April 11., ten overstaan vau den Notaris J. W. HATTINGA RAVEN. 1. Het Koffiehuis genaamd „de Tuintjes," opgehouden. 2. Een Winkelhuis aan de Zuidstraat, op gehouden. 3. Een Huis en Erf aan de Weststraat, no. 98, kooper de hr. J. B. Piscaer, voor f1204. 4. Twee Huizen en Erven aan de Achter gracht-Westzijde, nos. 150 en 151, kooper de hr. J. Hoogenbosch qq., voor f 1500. 5. Een Huis cn Erf in de Walvischstraat, kooper de hr. D. Bandsma, voor f 380. 6. Drie perceelen Bouwterrein aan de Brec- waterstraat, opgehouden. Burg-erlijke Stand Helder. Van 4 tot 7 April. ONDERTROUWD: J. Bernard, muzie- kant en G. C. Souge. J. J. Vennik, zeeman en T. Piscaer. J. Schlieken, timmermau en P. Elout. C. Bakker, werkman en C. Rensmaag. GETROUWD: Geene. BEVALLENJ. J. Bonman geb. Kuntz, D. P. J. Huijzes geb. Holstijn. Z. B. JRippens geb. Gorter, D. J.Bakker, geb. v. d. Boogaard, D. G. den Dekker geb. Kuipers, Z. E. P. Lafeber geb. Collet, D. M. J. v. d. Donk geb. van Hemert, D. E. A. Woldringh geb. Kramp, D. S. de Koster geb. Azaert, Z. OVERLEDENE. Schatte, 21 j. J. Kramer, 19 m. J. A. Snel, 54 j. een heg of schutting geschreeuwden stoof de man naar den spotter toe, dan was deze verdwenen of nam de vlucht. Maarten had een stukje grond tusschen 't huis en de rivier dc Waal in eigendom. Dit lag tusschen 't oude huis en 't jaagpad, en was tot bouwen niet zeer geschikt. Somtijds bij hoog water,gebeurde 't wel dat die plek onder liep. Hier zou 't nieuwe huis worden gezet. „Ik zal hem 't uitzicht op de rivier be nemen," zcide Maarten aan tafel, en dit plan was door moeder en kinderen toege juicht. 't Nieuwe huis werd dan ook volgens dit plan ingericht, cn daar de ruimte van den grond niet groot genoeg was om een behoorlijken stal en de noodige schuren te plaatsen, besloot men 't woonhuis met eeu bovenverdieping te maken. Daar dit een vreemde manier van bouwen was, werd er door de boereu braaf den gek mee ge stoken. Ook moest men de noodige voor zorgen tegen 't water nemen, hetgeen vrij kostbaar waa. 'tWerk ging intusschen goed vooruit, maar menigmaal zuchtte Maarten, wanneer hij zijn nieuwe woning aankeek.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1879 | | pagina 1