HELDER KLEINE COURANT NIEUWEDIEP EN OMSTREKEN. ist ei No. 642. Vrijdag 11 April 1879. Zevende Jaargang. ABONNEMENT Verschijnt Dinsdag- en Vrijdagmiddag. Uitgevers BERKHOUT üo; ADVERTENTIËN Kalender der Week. NIEUWSTIJ DINGEN. FEUILLETON. 'I Vliegend Blaadje. VOOR DEN per 3 maanden binnen de gemeente 35 Ct. >3 franco per post 60 te HELDER. Van 15 regels 25 Centenelke regel meer 5 Centengrootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Adyertentiën moeten uiterlijk des DINSDAGS- en VRIJDAGSMORGENS vóór 10 ure bij de Uitgevers bezorgd zjjn. APRIL, Grasmaand, 30 dagen. Opgang der Zon 5 n. 10 m. Ondergang 6 u. 50 m. Zondag 13 1ste Paaschdag. Laaatste kwartier. Maandag 14 2de Paaschdag. Dinsdag 15 Woensdag 16 Donderdag 17 Vrijdag 18 Zaterdag 19 HELDER, 11 April 1879. Het st. Koniug der Neder landen, van hier naar Batavia, arri veerde te Port-Saïd en vertrok van daar den 9n April. Met de Prins van Oranje, van de maatschappij Nederland, die ver moedelijk den 26 dezer van Amsterdam zal vertrekken, zal een belangrijk transport schepelingen van de marine naar Oost-Indië worden overgevoerd. Aan de stoomkanonneerbooten die zullen worden aangebouwd op 's rijks werf te Amsterdam, zullen de namen worden gegeven van Udur en Bulgia. Verder zullen voor het departement van marine worden aangebouwd bij de koninkljjke fabriek van stoom- en andere werktuigen, te Amsterdam, twee stoomkanonneerbootendie respectievelijk zullen worden genoemd Dufa en Hadda, terwijl die, welke in aanmaak is bij de Nederl. stoom bootmaatschappij te Rotterdam, den naam zal ontvangen van Hefring. Een jongeling is te Amsterdam in het water gesprongen en een kwartier later dood opgehaald. In de kerk te Monnikendam is Zondag een vrouw door een zenuw beroerte getroffen en kort daarop overleden. Haar zoon zou dien och tend als lidmaat worden bevestigd. Een veldwachter uit Delfzijl, man en vader van hulpbehoevende kinderen, is met ruim f 1000 aan geld, die hij van den gemeente-ont vanger had ontvangen, om de onder wijzers uit te betalenplotseling verdwenen. Naar 't gerucht wil, is hij te Harlingeu aangehouden. door GERRIT J. o "aderen v»n Maarten plaagden, met van moeder, kun oom op allerlei Op zekeren morgen vond hij zijn .deeltelijk verwoest. Baldadig had ver de groentebedden geloopen, bier rar wat afgerukt, de rijpe vruchten de boomen geplukt en zelfs de bast booraen beschadigd. De tranen kwamen armen kleermaker in de oogen, toen 'ie verwoesting aanschouwde. Iu zijne snelde bij naar den burgemeester, om \,oU a*!I te geven, en loofde een be- van vijfentwintig gulden nit aan haar, die de daders zou kunnen in. vermoeden viel op 't huisgezin van maar, vermoeden is geen bewijs, t ïiemand 't geval had gezien, kon litgericht worden. O Ni' eigendom te beschermen, maar stuk om zich op 't gezin zijns broe- ■- preken en zijn schoonzuster alle 't dorp te benemen; liet hij Een echtpaar te Almkerk heeft heimelijk die plaats verlaten, na te voren al het huisraad verkocht te hebben, en drie kinderen achterlatende. Een gelijk geval heeft te Bergen-op- Zoom plaats gehad. Van daar is namelijk een agent van politie heime lijk verdwenen, later gevolgd door zijne vrouw, de kinderen achter latende. Te Geldermalsen bevindt zich een vrouw, die reeds meer dan zes weken in slapenden toestand heeft doorgebracht; alle pogingen, die men aanwendde om haar te wekken, waren steeds te vergeefsch. Ook is zij in dien toestand geheel gevoelloos. Tegen den avond wordt zij echter geregeld wakker, gebruikt dan haar voedsel, en slaapt daarna weer in. Men dit al verminderen hare krachten zeer. Jl. Woensdagnacht is te Vlis- singen brand ontstaan in de ge bouwen der koninklijke fabriek de Scheldehij werd echter met de bluschmiddelen der fabriek zelve ge- bluscht. De inspecteur van politie is bij de duisternis in een regenbak gevallen en heeft het voorhoofd ge wond. In het bosch nabij Wageningen heeft in deu morgen van 6 dezer een jonge Duitscher getracht zich van het leven te beroovendoor zich een kogel door het hart te jagen. Daar dit echter niet door het schot is getroffenheeft men hem in een gevaarlijken toestand naar het zieken huis aldaar overgebracht. De man is 27 jaren en heeft de noodlottige daad uit gebrek aan werk bedreven. De koopman Mosisch, hande laar in tapisseriewerk, had zich eenige dagen geleden, met zijn huisgezin, bestaande uit zijne vrouwzijne volwassen dochter en zijne schoon zuster, uit Berlijn begeven, en zeer spoedig na zijn vertrek ontving men daar het noodlottig bericht, dat deze vier menschen in een bosch bij Genthin dood gevonden waren. Uit een bij Mosisch gevonden brief blijkt, dat alle door hem in 't werk ge stelde middelen, om zich nit zijne kwijnende financiëele positie te red- zijn tuin door hooge steenen muren om ringen. Reeds den volgenden dag waren de metselaars aan 't werk en na verloop van een paar weken was de arbeid voltooid. Om 't overklimmen geheel en al onmoge lijk te maken, liet Flip boven op de muren glasscherven door dc kalk mengen. Hij plantte jonge boomen tegen den muur, die welig opgroeiden. Te vergeefs hadden een paar jongens van Maarten beproefd over de muren te klimmen. Met bloedende handen en gescheurde kleederen kwamen ze thuis. Ecu paar jaren later waren de boomen reeds zoo hoog opgegroeid, dat ze 't licht bijna geheel onderschepten, hetgeen voor Maartens huisgezin hoogst onaangenaam en lastig was. Dat Maarten zijn broeder niet meer de klandisie gunde, spreekt wel van zelf. Toen de herfst naderde, begon Maarten er aan te denken, hoeveel last hij reeds van 't hooge water had gehad, ofschoon de rivier juist niet aanmerkelijk was gestegen. Wanneer 't water eens bijzonder hoog wies, kon de geheele benedenverdieping wel on- derloopen. Flips grond lag hooger en dus liep hij gewoonlijk vrij. Ofschoon Maarten al dien tijd geen woord met zijn broeder bad gesproken, begreep hij ditmaal de minste te moeten wezen, daar zijn belang er 't meest mee gemoeid was en zond daarom den, vergeefs waren geweest, dat hij daarom het besluit had genomen, zich het ieven te benemen, en dit aan de zijuen had medegedeeld, die, hoe vreemd het ook moge klinken, besloteu zijn vreeselijk lot te deelen. Zijne vrouw heeft in een roerend schrijven hiervan kennis gegeven aan hare overige familie en bekenden, van wie zij tevens op die wijze afscheid nam. Alle vier hebben door vergif den dood gevonden, en wel heeft Mosisch de zijnen moeten beloven, niet eer den giftbeker te ledigen, vóór hij zeker was, dat zij dood waren, welke ontzettende be lofte hij getrouw nagekomen is. Er heeft in Rusland een geval van barbaarschheid plaats gehad, waardoor de verbittering, die er onder het volk heerscht, wel be grijpelijk wordt. De gevangenen in het slot te Kiew hadden gezamenlijk een complot gesmeed, om een onder- aardschen gaug te graven, waardoor zij konden ontsnappen. Een hunner echter verried dit plan bij den directeur der gevangenis. Deze liet hen rustig voortgaan met graven, doch in den nacht, dat hun plan zou worden uitgevoerd, en de ge vangenen door den gang kropen, werden zij aan deu uitgang door het vuur van een peloton soldaten begroet. Toen daarop slechts de eersten als offers vielen, lieten de ambtenaren van beide zijden in den gang schieten. Allen werden gedood of verminkt. De directeur ontving een ridderorde. De eerste ontdekker van de goudmijnen in Siberië is dezer dagen in volslagen armoede gestorven. Zyne belangrijke ontdekking, die reeds vele millioenen opbracht en voortgaat groote welvaart te verspreiden, bracht hem een zilveren medaille op. Weder hebben de Zoeloes den Engelschen een gevoelig verlies toe gebracht. Een proviand-kolonne, door een kompagnie Engelschen geëscor teerd, werd niet ver van Derby, in het oostelijk gedeelte van Transvaal, den 12 door 4000 Zoeloes aangetast. Tegen de overmacht bleken de En gelschen niet bestand. Van de 104 op zekeren morgen zijn oudsten zoon Klaas met een boodschap naar Flip. Klaas kwam zonder kloppen bij zijn oom binnen, ging met de pet op 't hoofd, de handen in de broekzakken en de beenen wijd van elkander, vlak voor de snijders- tafel staan cn sprak „Oom, vader laat je zeggen „Neem je pet van je kop, lompert, als je tegen je oom spreekt." „Ik kan mijn boodschap wel zeggen met mijn pet op. Vader laat je zeggen, dat de kribben aan de rivier wel herstelling noodig hebbenen daar je landen ook gevaar kunnen loopen, wil vader voor gezamenlijke rekening nieuwe kribben aanleggen. Vader heeft er ook van gesproken een steenen dam te leggen, als je de helft er aan wilt betalen. „Je vader beeft er meer behoefte aan dan ik," zeide Flip. Als 't water hoog stijgt, loopt zijn hnis onder, terwijl ik hier veilig en droog zit. Hadt je de boodschap van je vader behoorlijk overgebracht, zooals 't betamelijk was, dan had ik ja gezegd, maar nu doe ik er niet aan." Thuis gekomen, bracht de knaap 't ant woord van zijn oom over. „Die gierige krompoot!" bromde Maarten. „Zou ik al leen de kosten dragen en zijn grond be schermen tegen 't water, daar bedank ik man konden slechts 40 zich redden; 20 wagens vielen in de handen der Kaffers. Misschien heeft deze nederlaag der Engelschen aanleiding gegeven tot het gerucht, dat in de Transvaal een opstand was uitgebarsten. Een excentrieke kop heeft in den vorigen zomer een merkwaardige wandeling door N. Amerika volbracht. Hij wedde om f2400, dat hij van Nieuw-York te voet naar San Fran- cisco gaan zou met een kruiwagen bij zich. Den 20 Juni vertrok hij van Nieuw-York en hij kwam, na heel wat gevaren doorgestaan te hebben den 16 October te San Francisco HELDERSCHE MOPPEN. Een vrouw wilde dat haar man hare partij zou kiezen in een twist met een andere vrouw; maar bij weigerde dit, zeggende: „Ik heb lang genoeg geleefd, om te weten dat de eene vrouw even goed is als do andere, zoo niet beter." „Eu ik," antwoordde de verbitterde vrouw, „heb lang genoeg geleefd om te weten dat de eene man even slecht is als de andere zoo niet slechter." Twee boeren kwamen in de stad met het doel om hun „testament te laten niaken," en vroegen aan dezen en genen die zij tegenkwamen, waar zij dat het best zouden kunnen laten doen. Een brievenbesteller verwees hen eindelijk naar een notaris. De boeren schelden aan, en vroegen aan de meid die opendeed, of zij terecht warfen om hun „testament te laten maken." „Jawel," zei de meid, „kom maar binnen," liet de boeren in de voorkamer en diende hen bij den notaris aan, dat zij kwamen om hun „testament te laten maken." De notaris had echter juist iemand bij zich en gelastte de meid den boeren al vast koffie en brood voor te zetten. De buitenlui bewezen het ontbijt spoedig de noodige eer, en lieten ook een glas madera en een sigaar die hen daarna gebracht werden zich zeer goed welgevallen. Eindelijk verscheen de notaris en verwel komde zijn klanten met een warmen hand druk, waarop de eene boer een ouden bijbel, die deerlijk aan stukken hing uit zijn zak haalde, en den notaris verzocht dat „testa ment voor hem te maken." Het is te be grijpen dat de notaris niet weinig spijt had van zijn ontbijt, madera en sigaren die hij den boeren kosteloos verstrekt bad, en dat dc laatsteu niet weinig om de koddige ver gissing lachten. voor. 't Zal zoo'n vaart niet loopen, en in 't ergste geval, wanneer mijn huis weg spoelde, ben ik nog niet arm. Mijn akkers liggen hoog en droog. De Waal steeg dezen keer buitengewoon hoog en toen Flip zijn tuin beschouwde, welden hem de tranen in de oogen. Alles stond olank en hij berekende dat uitgewonnen geld voor de kribben en den dam hem geen rente had opgeleverd. Hij had wel vijfmaal zoo veel geld verspeeld dan 't werk zou gekost hebben. 'tZou vrij wat moeite kosten, den tuin weer in behoorlijken toestand te brengen. Zijn eenigsto troost was, dat zijn broeder er nog erger aan toe was. Neeltje liep als radeloos door 't huis en was met hare kin deren ijverig bezig 't water uit te hoozen. Al haar ingelegde groenten cn levens middelen waren door 't water bedorven, Aan Maarten ontsnapte een vloek. „Had ik maaralleen dc kribben geplaatst!" was de op merking, die hij bij zich zelf maakte, hoewel hij er tegen niemand een woord ovr uitliet. Beide broeders troostten zich met elkanders 1 leed. Flip was echter, als alleenloopend gezel, beter in staat de schade te dragen dan Maarten, die een groot gezin ten zijnen laste had. Wordi itroolgd.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1879 | | pagina 1