KLEINE COURANT HELDER. NIEUWEDIEP EN OMSTREKEN Ist se ïsimiii No. 643. Dinsdag 15 April 1879. Zevende Jaargang. ABONNEMENT Verschijnt Dinsdag- en Vrijdagmiddag. Uitgevers BERKHOUT Co. ADVERTENTIËN NIEUWSTIJDINGEN. FEUILLETON. t Vliegend Blaadje. VOOR DEN per 3 maanden binnen de gemeente 35 Ct.' 3 franco per post 60 te HELDER. Van 16 regels25 Centeneikeregel meer 5 Centen grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Advertentiën moeten uiterlijk des DINSDAGS- en VRIJDAGSMORGENS vóór 10 ure bij de Uitgevers bezorgd zijn HELDER, 15 April 1879. Tot controleur der dir. bel. in en uitgaande rechten en accjjnsen alhier, is benoemd de heer Hoek, thans te Delfzijl. In de Nieuwe Kerk alhier, had Zondagavond (le Paaschdag), onder leiding van den heer W. Kuijlc, een openbare Zang-uitvoering plaats, van de jongste leerlingen der Zondags school. Een zestal liederen werden door de kinderen op keurige wijze gezongen. Een groot aantal belang stellenden woonde dit kinderfeest bij. Door den kommandant der Genie iu de 6de Stelling alhier, is heden aanbesteed 1°. Het eenjarig onderhoud der kazernegebouwen enzte Helder en Texel. Inschrijvers de heeren Gebr. Moorman f 4600, P. Duinker f4290. D. de Vries f 4228, A. Vos Rz. f4174, P. Verhey f4118, P. Spruit f3900, J. Th. Moorman f3875, J. Bomhof f 3820. 2°. Het eenjarig onderhoud der aardewerken enz., te Helder en Texel. Inschrijvers de heeren D. de Vries f 4432, P. Duinker f4399, P. Verhey f4227, A. Vos Rz. f 4200, Gebr. Moorman f 4200, J. Bomhof f4010, P. Spruit f4000, J. Th. Moorman f3700. We vestigen de aandacht onzer lezers op de voorstelling, a. s. Don derdag te geven door 't gezelschap door GERRIT J. 't Was Zondag, een paar weken na het geen wé meedeelden. Helder straalde de zon en bescheen akkers en weiden. De herfst toonde nog een vriendelijk gelaat eer hij zijn plaats voor den wintnr inruimde. Liefelijk klonk de dorpsklok, die de vrome gemeente opriep om den Allerhoogste te loven en te prijzen. Een talrijke schaar van kerkgangers stroomde de geopende denr van 't tempelgebouw binnen. Men vereenigde zich in 't gebed om daarna een woord van opwekking en vermaning van de lippen des grijzen leeraars te booren. Ook 't huisgezin van Maarten was daar en schuins tegenover zijn broeder, had Flip plaats genomen. Zouden beiden wel de woorden begrepen hebben. onder directie van Judels Bouw meester. Vele jaren mocht dit gezel schap ziju roem handhaven, als een der beste in ons vaderland, onder scheidene malen hebben we ons geamuseerdhetzij des winters of gedurende de kermis, bij de opvoering van goede tooneelstukken. Dikwijls wisten de directeuren door hun meesterlijk spel ons te boeien en 't zou ons derhalve niet verwonderen een stampvolle zaal te zien, op den avond, waarop dit gezelschap hier ter plaatse hoogstwaarschijnlijk voor 't laatst optreedt. Omtrent het ongeval met de schoener-kof bij IJmuiden, wordt het volgende geschreven Treurig is de indruk dien het onheil te Egmond Aan/Zee heeft ver oorzaakt. Nog slechts eenige weken is het geleden, dat een visschersbom verongelukte en 3 weduwen en eenige weezen het verlies van hun echtgenoot en vader moesten be treuren, of een nieuwe ramp treft menig huisgezin in deze gemeente. De loods, Pieter de Vrij, en de Egmonder visschers Jan Gouda, Klaas Kolder en Leendert Stam, hebben bij het ongeval hun leven verloren en laten 3 bedroefde weduwen na en 19 kinderen. De verslagenheid, door dit droevig voorval teweeggebracht, is groot. Zij dachten het kofschip, dat door het volk verlaten was, tot in de haven van IJmuiden te kunnen „Waar liefde woont gebiedt de Heer den zegen We gelooven 't niet, want in dat geval hadden ze zich met elkander verzoend, eer ze de bede op de lippen hadden genomen. „Vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onzen schuldenaren." De leerrede was geëindigd. Tot groote verwondering van Flip las de predikant de eerste huwelijksafkondiging voor van Dirk Wouters en Marijtje van Dalen. Flip verbleekte. Hij voelde zijn knieën knikken en zonk op de bank neder. Zijne ontroering viel in 't oog. Zijn nichtje Marijtje, die hij altijd bijzonder had mogen lijden, hoewel 't meisje zich dikwijls alles behalve beminnenswaardig gedroeg, zou trouwen en hij, haars vaders eenige broeder, had er niets van gewetenHij werd dus als een vreemde beschouwd, die met de familieaangelegenheden niets te maken had. Die veronachtzaming trof hem tot in 't diepst zijner ziel. Sommigen, die hem hadden brengen, doch schijnen met de onzee waardigheid van 't schip te weinig rekening te hebben gehouden. De loods was even voor 't zinken aan boord geseind en gekomen. Op zijn vraag naar het lek zou men ge antwoord hebben, dat daarvoor geen vrees behoefde te bestaan, enz. Door de sleepboot is 't noodige gedaan, doch 't mocht niet gelukken allen behouden aan land te brengen. Van de 12 geredden waren er bij hnnne aankomst, te IJmuiden nog ver- scheideuen niet geheel buiten gevaar. Zij zijn nu echter geheel hersteld van daar vertrokken. Hoewel 't te prijzen is, een verlaten schip in goede haven te brengeu, schijnt hier 't spoedig verdienen van 't aanbrenggeld de visschers wel wat onvoorzichtig gemaakt te hebben, wat betreft de kennismaking met den slechten toestand van het vaar tuig. Daarom toch was het door de equipage verlaten. Een beroep op den liefdadigheids- zin vau het algemeen in deze ramp is niet misplaatst, wanneer men onder anderen verneemt dat de weduwe vau Klaas Kolder in het kraambed ligt, thans vier kinderen ten haren- laste heeft en in Kolder haar tweeden echtgenoot verloor als offer aan de zee. Een bij het Departement van Koloniën ontvangen telegram van den gouverneur-generaal van Neder- landsch Indië, dd. 9 April, bevat de zien verbleeken, maakten hunne opmerkin gen over de kreuking, die de arme kleer maker ondergaan bad. Menig woord werd er onder 't huiswaartskeeren over Maarten gesproken. Men gispte zijn gedrag en be gon meer en meer ten gunste van FJip over te hellen. Zwijgend keerde de kleer maker naar zijne woning terug. Zwijgend zette hij zich in zijn leunstoel, liet 't hoofd in de beide handcu zinken en stortte tranen. Marijtje had hij in zijn testament afzon derlijk bedacht, cu de gouden halsketting, die zijn moeder op haar trouwdag had ge dragen en hem bij de deeling van 't erfgoed was toegewezen, had hij trouw bewaard, met oogmerk er zijne nicht mede te tooien, wanneer deze voor 't huwelijksaltaar zou treden. Hij haalde de halsketting te voor schijn, bekeek hem eenige oogcnblikken weemoedig en sloot 't sieraad daarna weder met een diepe zucht in de lade waar het reeds zooveel jareu gelegen had. In 't huisgezin van Maarten heerschtc de volgendo dagen vreugde en vroolijkhcid. Maarten was een rijke boer en daarom moest navolgende tijdingen uit Atjeh: Volgens berichten van deu gou verneur hebben de troepen in do XXII Moekim zich van 27 Maart tot 5 April bezig gehouden met het be vestigen hunner bivouacs, het aan brengen van vivros, het verbeteren der wegen en het maken van ver kenningen. De transporten werden niet beschoten. Toekoe Bintang, eerste hoofd van Idrapoeri, kwam in ouderwerping, en enkele hoofden knoopten onderhandelingen aan. Pan glima Polim viuchtte naar Gliëng. De weersgesteldheid was ongunstig, het terrein bijna onbegaanbaar, bij de ageerende troepen waren veel zieken. De Minister van Marine brengt ter kennis van belanghebbenden, dat op ongeveer 10 M. bewesten het wrak van het in Januari 1875 tegen de Rigchel bij Vlieland gestrande Engelsche stoomschip Hawk, thans liggende aan deu ingang der Vlie- sloot en bij laagwater even zichtbaar, is gelegd een wrakton, zwart en wit geruit, in 40 decimeters diepte, by gewoon laagwater. Vrijdaguacht zijn aan de Nieuwe- haven te Rotterdam een schipper en zijn vrouw, van een huwelijksparty komende, van de loopplank van hun vaartuig, te water gevalleude vrouw is eenige oogenblikken later leven loos in een roeiboot opgehaald, de schipper is zonder letsel op het droge geholpen. er niets ontbreken op de bruiloft zijner dochter. Ze was de eerste, die 't huis zou verlaten en daarom moest men er in 't rond over spreken, hoe hij wist uit te halen. De bruiloft zou in de open lucht gevierd worden, daar 't weder voortdurend gunstig bleef. Flip zag alles door 't veuster aan. De bruid zag er iu haar tooi goed uit. Na de huwelijksinzegening ging de ware pret eerst aan deu gang. Een paar dorps- virtuozen speelden uit al hun macht brui loftsliederen en 't jonge volk stond weldra lustig aan den dans. Flip kon 't niet langer uithouden. Hij trok ziju besten rok aan, zette zijn hoed op, stak de ketting in zijn zak, greep zijn wandelstok en stapte naar buiten. Noodwendig moest hij de bruiloftsgasten passecren, wanneer hij den straatweg wilde bereiken. Maar er was niets aan te veranderen, hoe zuur die gang hem ook viel. Met neergeslagen oogen stapte hij voort: Marijtje werd bloedrood, de boerin daaren tegen doodsbleek, want ze gevoelde dat aller oogcu op haar gericht waren, en

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1879 | | pagina 1