fflUSIS SACRUffl. Mbibwoi VerpflBrinE No. 6M. Vrijdag 18 April 1879. Zevende Jaargang. B Uitgevers BERKHOUT Co., Helder. Kalender der Week. NIEUWSTIJDINGEN. Burg-erlijke Stand Helder. Advertentiën. op Zondag- 20 April 1879, Vliegend Blaadje APRIL, Grasmaand, 30 dagen. Opgang der Zon 4 u. 56 m. Ondergang 7 u. 2 m. Zondag 20 Maandag 21 Nieuwe Maan. Dinsdag 22 Woensdag 23 Donderdag 24 Vrijdag 25 Zaterdag 26 hj HELDER, 18 April 1879. Gisterenmorgen is het oude wachtschip Kortenaer uit de Buiten haven naar de Marinewerf verhaald. Het fregatschip Adolf van Nassau zal echter binnenkort op dezelfde plaats de dienst als wachtschip ver- vervullen. Onze haven biedt thans een ruim gezicht aan; men herinnert zich niet, die ledigheid ooit gezien te hebbenslechts een ramschip, de de oude batterp Castor en vele vis- schersvaartuigen, is het eenige wat thans in onze schoone haven een ligplaats heeft. Het st. Madnra, van Batavia naar Nederland, is den 12 dezer 's namiddags 12 nur, te Port-Saïd aan gekomen en den volgenden ochtend vertrokken. Het st. Voorwaarts, van Sin gapore naar Nederland, arriveerde te Suez en vertrok vandaar den 15n April 's namiddags 2 nur. Het st. Koning der Nederlan den, van hier naar Batavia, passeerde Aden den 16n April 's avonds. Het st. Celebes, van hier, ar riveerde te Batavia den 15n April. Het stoomschip Cornelis Dirks, komm. kapt.-lnit. t. z. J. A. Baart de la Faille, is naar Klein-Cnra^ao vertrokken, om de ligging van den in aanbouw zijnden lichttoren op te nemen. Het jaarverslag der Stoomvaart maatschappij «Nederland" over 1878 is verschenen. Aan het verslag zij het volgende ontleend. Voor de vracht vaart op Indië was het jaar 1878 zeer ongunstig. De maatschappij maakte over 16 afgelegde mailreizen ruim f 570,000 minder retourvracht dan in 1877. Toch kan zij een divi dend van 2Yj voorstellen. Ook de uitvrachten en het vervoer van troe pen naar Java was ongunstig. Het batig saldo der winst- en verlies- rekening bedraagt f90,226,06 en dit stelt de directie in staat 21/, pet. uit te keerenover f 3.500,000 kapitaal, hetwelk f87,500 vordert. Op de vergadering van aan deelhouders in de stoomvaartmaat schappij Nederland, op 6 Mei e. k. in Eensgezindheid te Amsterdam te honden, komt o. a. in behandeling een voorstel van het bestuur om op het geschikte tjjdstip een obligatie- leening van hoogstens 1 millioen aan te gaan, op de voordeeligst mogelijke voorwaarden. De inrichting ter behandeling van oogljjders te Amsterdam heeft van wijlen den heer W. F. Willinck van Collen een legaat ontvangen, groot f 5000van wijlen den heer J. R. Kemper een legaat groot f 1000, beide vrij van rechten, en van de erven van den beer F. H. B. een gift van f 2000. Het verdient vermelding dat het korps mariniers weldra voltallig zal zijn, zoodat het te verwachten is, dat de werving eerstdaags gesloten zal worden. De commissie van beheer der kweekschool voor zeevaart te Leiden bericht, dat op Dinsdag 29 dezer 's morgens 10 uur in voornoemde inrichting een keuring zal plaats hebben van jongens, die een ver- hintenis in 's Rijks zeedienst wenschen aan te gaan. Bij het loodswezen te Vlissingen zijn deze week twee kotters in dienst gesteld, bestemd omte beginnen met 20 April a. s., een loodspost te be zetten in de nabijheid van den vuur toren van Dungeness, zoodat alsnu de naar Vlissingen bestemde schepen daar reeds een loods zullen kunnen vinden. Het zeegat van Vlissingen is thans dus gedekt door vijf immer in zee kruisende loodsvaartnigen. Van de zeezijde is voor de welvaart van de stad alzoo behoorlijk gezorgd als er nu in het vervolg geene ladingen op Vlissingen bestemd worden, mag met eenigen schijn van zekerheid verondersteld worden dat het aan de landzijde hapert. Op een boerenboelgoed, dezer dagen in de gemeente Schoterlaud gehouden, waren voor 's middags 12 ure reeds 50 liters jenever vertapt. Te Hoornsterzwaag in de gem. Schoterland heeft een jongeling van 18 jaren den zoon der boerin, bij wie hij in dienst was, door mes steken om het leven gebracht. Zon dagmorgen was de getroffene reeds overleden. De schuldige is naar Heerenveen vervoerd. Door het ontsporen van een trein zijn bij Moskau 9 personen gedood en 26 zwaar gewond. In het afgeloopen jaar kwamen te Berljjn, volgens een officiëele opgaaf, ruim 400 zelfmoorden voor. Zekere Lawrowsky, een jong en ijverig politie-ambtenaar, was eenigen tijd geleden van Petersburg naar Pultawa gezonden, om daar de vertakkingen der nihilistische woe lingen na te gaan. Hij ging daar met zijn gewonen ijver aan het werk, maar had middelerwijl het ongelnk van op een meisje te verlieven, dat met hart en ziel het nihilisme was toegedaan. Zij stond hem een samen komst toe, maar op de afgesproken plaats gekomen, vond hij vijf ge- maskerden, die hem aan een boom bonden en hem neus en ooren af sneden. Men vond een papier in zijn zak, waarop geschreven stond »Wij hebben hem den neus afge sneden, omdat hij een speurhond is, en de ooren, omdat hij zulk een groote ezel was, dat hij op een der onzen verliefd geraakt is." Het meisje is sedert verdwenen en Law rowsky wil van de liefde niet meer weten. In de fabriek van Oostenrijksch bankpapier miste men sedert eenigen tijd 18 vellen. Daar het watermerk er in aanwezig en namaak van een aantal banknoten nu zeer gemakke lijk was, werd een streng onderzoek ingesteld, doch zonder gevolg. Een commissie uit de directeuren der bank leidde zelf het onderzoek. De werkliedendie vele jaren dienst hadden in de fabriek en op wier eerlijkheid men vertrouwde, werden allen ondervraagd. Niemand kou het raadsel verklaren, tot men in een hoek een gat vond, den vloer opbrak en het verloren papier in een ratten- nest vond. In den morgen van 14 April werden op den Keizer van Rusland, terwijl hij zich op een wandeling be vond, vier revolverschoten gelost. De Keizer bleef echter ongedeerd, en de moordenaar, Sokoloff genaamd, is in hechtenis genomen. HELDERSCHEMOPPEN. Ecu Romein beklaagde zich bij Cato, dat de ratten des nachts zijn schoenen hadden verslonden, iets wat hem nog nooit over komen was en wat hij als een slecht voor teeken beschouwde. Maak u toch niet ongerust over een zoo natuurlijke zaak, antwoordde hem Cato gij zoudt meer reden hebben van hang te zijn, indien het uw schoenen waren, die de ratten verslonden hadden. o Thomas Kamp vroeg de president van een rechtbank aan een beschuldigde zijt gij schuldig of onschuldig aan het feit dat u ten iaste wordt gelegd? Ik wil me-zelven niets opleggen, mijn heer de president, zeide Thomas. Zoo hernam de president dan zal ik u uit de verlegenheid helpen en leg n een maand gevangenisstraf op. Vau 14 tot 17 April. ONDERTROUWD: S. Baerthoofd onderwijzer en G. Jonker. W. J. Korre- man, fourier en E. Groot. J. Keesman, schoenmaker en A. Vader. A. Vader, landman en T. Blaanboer. P. Sterk, bankwerker en M. Wonderiegem. GETROUWDJ. A. v. Dapperen en H. G. Polkijn. J. Bernard en G. C. Songe. J. J. Vennik en T. Piscaer. J. Schlieker en P. Elout. C. Bakker en C. Rensmaag. BEVALLEN: H. Dusschoten geb. Grumke, D. D. M. Smids geb. Ligthart, Z. A. de Beurs geb. Ran, Z. V.Goudsrait geb. Glazer, D. G. Steegers geb. Prins, Z. M. Faber geb. v. d. Veer, D. A. Dol geb. Pinxter, D. M. Revier geb. Smitselaar, Z. OVERLEDEN: C. J. Dornickx, 44 j. S. v. d. Woude, 3 m. G. Huisken, 13 j. D. Tabeling, 9 m. C. M. Verkeele geb. Beek, 79 j. L. Former, 39 j. A. G. Amse, 13 m. Wegens plaatsgebrek hebben we eenige Adver- tentiën, alsmede 't feuil leton en een ingezonden stukje beden moeten laten liggen tot het volgend Ondertrouwd ALBERTUS JACOBUS STECHER en MARGARETHA DIEHO. Helder, 17 April 1879. Algemeene kennisgeving. Ondertrouwd;: W. J. KOOREMAN, Fourier der Artillerie en E. GROOT. Helder, 17 April 1879. Algemeene Kennisgeving. Bevallen van een welgeschapen Zoon M. KOENEN geb. Rikmers. Helder, 18 April 1879. Algemeene kennisgeving. Heden overleed zacht en kalm, ons eenigst geliefd Dochtertje ELISA- BETH, iu den jeugdigen leeftijd vau 9 jaren en 6 maanden, na een he vige ongesteldheid van slechts drie dagen. Nieuwediep, P' GRIEK. 12 April 1879. N. GRIEK Beukenkamp. Eenige en algemeene kennisgeving. Heden trof mij de gevoeligste slag mijns levens, door het afsterven van mijn geliefdenEchtgenoot L.FORMER iu den ouderdom van ruim 38 jaar, mij nalatende 5 kinderen, allen te jong om hun zoo treffend verlies te kunnen beseffen. Helder, 18 April 1879. Wed. L. FORMER, geb. Leentjï Bonzelaae. Mede uit naam van Ouders, Broeders en Zusters. Bij mijn vertrek naar Amsterdamroep ik aan mijne vrienden en kennissen een hartelijkeu groet toe. W. BEIJER. Zangvereeniging Cecllla," ter gelegenheid van het Twintigjarig bestaan, 's avonds ten acht uur. Introductie voor een Heer met of zonder Dame f 0.99, meerdere Dames f 0.49.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1879 | | pagina 1