Uitgevers BERKHOUT Co., Helder. NÏEU WSTIJDINGEN. FEUILLETON. j\lo. 645. Dinsdag 22 April 1879 Zevende laar^ani;. 'I Vliegend Blaadje HELDER, 18 April 1879. i De uitvoering, gegeven door de Zang- frereeniging „Cecilia" alhier, op Zondagavond ijl., in het lokaal „Musis Sacrum," ter ge legenheid van haar 20jarig bestaan, was, om met een enkel woord te zeggen, uit stekend. Dit geldt zoowel de decoraticn als de overige versieringen, die bij het binnen treden der feestzaal het oog terstond boeiden. Langs de wanden prijkten de namen der beroemste componisten met andere zinne beelden der muziek. In het midden der feestzaal, op de zangplaats zelve, prijkte de banier van de vereeniging, waaronder de jaartallen 1Ö591879, met de namen der verschillende directeuren, die Cecilia op volgend voor de muziek heeft gehad. Wij begroetten daar met genoegen de namen van de heeren Verheijen PhilbertHillen Bekker en Egberts. De uitvoering werd voorafgegaan door eene rede van den tegenwoordigen president, den heer Ruigh, die in korte woorden op ,de geschiedenis en het doel van Cecilia (wees, hare stichters dankbaar herdacht en hulde bracht aan den nog eenig aanwezige der oprichters, den heer J. F. Groen, die in een kort woord bij het begin der tweede afdeeling deze hulde beantwoordde en vooral wees op den goeden wil en de zucht voor 't schoonc en goede, dat moet leiden tot volharding en beschaving. Hij wees er vooral op, dat stand of betrekking niet verhindert ideel uit tc maken vau een vereeniging als deze, waartoe hij aanhaalde zijn eigen voorbeeld en dat vier zijner dochters leden van Cecilia geweest waren of nog zijn. En nu wat de uitvoering betreft, deze was, zoo als wij zeiden, uitstekend. De solo-alt, met no. 2 van het programma, „Der See," was het neusje van den zalm; het „Roeierslied" was overschoon, terwijl de andere nommers, inzonderheid het koor uit de „Schepping," ook voor 20 jaren gezongen door deze vereeniging, allen goed van stapel liepen en van vooruitgang ge tuigden. Mocht men dit ook kunnen zeggen van het getal kunstlievende leden; helaas! dit is niet bemoedigend. Ook de opkomst voor een feestviering als deze, was niet talrijk, waaraan de feesten te Amsterdam en het weder veel schuld hadden. Een zeer geanimeerd bal, waaronder een „Cottillon" bijzonder voldeed, besloot deze feestviering. door GERRIT J. 8. I Er heerschte eenige oogenblikken stilte onder de bruiloftsgasten. Ieder had mede lijden met den kleermaker, en men ge voelde wel, dat na dit voorval de kans op verzoeniug uiterst gering was geworden. Lang duurde 't, eer de vroolijkheid onder de gasten terugkeerde. Maarten en Neeltje begrepen, dat ze voortdurend in de schatting hunuer bekenden daalden. In diepe gedachten wandelde Flip naar de stad Bommel, waar hij een goudsraids- winkel binnentrad. „Ik wil dien ketting verkoopen, mijnheer," sprak Flip, wees zoo goed me de waarde er van te zeggen." „Na 't sieraad eenige oogenblikken met de noodige aandacht onderzocht te hebben, zeide de goudsraid: „Ik geef er zeventig gulden voor." ,,'tls goed." Bedaard stak Flip 't ontvangen geld in De Wet tot verhooging der militaire pensioenen bij dezeemacht, is gisteren ook door de Eerste Kamer aangenomen, en wel met 24 tegen 4 stemmen. Het st. Prins Hendrik vertrok 19 April van Batavia naar Nederland. Het st. Prinses Amalia, van hier naar Batavia, vertrok van Sonthamp- ton den 18n April 's morgens. Het st. Madura, van Batavia naar Nederland, arriveerde te Napels den 18n April 's middags en vertrok van daar des avonds. Algemeen is het gerucht in omloop dat het 4e bataillon van het 7e regiment infanterie, thans alhier in garnizoen, met 1 Nov. a. s. naar Amsterdam zou verplaatst worden. Met 1 Juni a. s. worden in dienst gesteld het ramschip de Stier, liggende te Willemsoord, de rammo- nitor 2 kl. Adder, liggende te Am sterdam en de monitor 2 kl. de Krokodil, liggende te Hellevoetsluis. Zaterdag ziju ter reede alhier met gunstigeu uitslag beproefd twee in Engeland vervaardigde torpedo booten, bestemd voor de kustverdedi ging. Aan deze booten kan een vaart worden gegeven van ongeveer 20 mijl. Bij de koninkl. maatschappij de Schelde te Vlissingen worden nog een aantal dezer lichte vaartuigen, met betrek kelijk zeer krachtige machines, aan maakt. Gistereumiddag ten 1274 ure, zijn HH. MM. de Koning en de Ko ningin te Amsterdam aangekomen, en door een ontzaggelijk toegestroomde menigte met geestdrift ontvangen. De weg welke de stoet passeerde was geheel met militairen afgezet. Am sterdam is op sommige punten prachtig versierd. Er loopen geruchten dat H. M. onze koningin, zich in gezegende omstandigheden bevindt. Een uittreksel vau de bevolkings statistiek der provincie Noord-Holland den zak, groette en verwijderde zich. Op de marktplaats gekomen, bleef hij voor 't huis vau den notaris staan, schelde aan en vroeg aan de dienstmaagd, die open deed „of mijnheer te spreken was." De meid liet onzen kleermaker in 't kantoor en daar bleef hij langer dan een uur met den notaris in gesprek. Flip nam daarna den terugweg aan en kwam des avonds in "Waaldorp terug. De bruiloftsvreugde was nog in vollen gang, hetgeen Flip deed besluiten de dorps herberg binnen te treden. „Goeden avond, mannen!" sprak Flip. „Goeden avond, van Dalen, werd hem door den kastelein en een paar gasten toegevoegd. Nog zoo laat aan 't wandelen geweest?" vraagde Jasper, de barbier. „Ja, ik had zaken in Bommel." „Zoo," sprak Hannes, de veldwachter. Nadat de kastelein een woord over 't voorgevallene met den hond had gesproken, merkte Flip aan. „Daar zullen we nu maar van zwijgen. Toch wil ik jelui tracteeren op den trouwdag van Marijtje." „Kastelein! een flesch rooden voor mijn rekening." is in de Staatscourant vau heden op genomen. Daaaruit blijkt, dat de be volking dier provincie op 1 Januari 1879 bedroeg: 323,829 mannen eu 344,117 vrouwen, te zamen 667,946; tegen 317,270 mannen en 337,527 vrouwen te zamen 654,797 op 1 Januari 1878, zijnde een vermeerde ring van bevolking in den loop van het jaar 1878 van 13,149 zielen. Amsterdam telde op 1 Januari 1879 308,950 inwoners, Haarlem 36,647, bovendien hadden degeemeeuteHelder, Haarlemmermeer, Nieuwer- Amstel eu Zaandam een bevolking van meer dan 10,000 inwoners. Het N. v. d. D. meldt, dat de heer Albregt, de gewaardeerde tooneel- speler, weder ingestort is. Zijn toe stand moet thans niet zonder ernstig gevaar zijn. Zondagochtend omstreeks elf ure brak in het beddeumagazijii van den heer Bronkhorst in de groote Houtstraat te Haarlem brand uit, die echter, dank zij de spoedige hulp, binnen korten tijd gebluscht werd. In de meeste kerken was de gods dienstoefening nog in vollen gang, zoodat het luiden der brandklok de gemoederen der kerkgangers zeer verontrustte en de meeste voorgaugers de godsdienstoefening sloten. - De stoomketel van de Shacons- hall, een met kolen geladen stoom schip, is, terwijl het vaartuig in volle zee was, gesprongen. Het scheepsdek werd weggeslingerd. De kapitein en verscheidene manschappen werden ge wond. Een sleepboot heeft het schip te Vigo (Spanje) binnengebracht. Te Beuthen stond onlangs een echtpaar terecht, beschuldigd van de afschuwelijke misdaad hun kiud lang zaam door onthouding van voedsel en mishandelingen te hebben vermoord. De bijkomende omstandigheden waren zoo ijzingwekkend, dat het Openbaar Ministerie voor beiden 15 jaren tuchthuisstraf en verlies van eer voor De aanwezigen zetten groote oogen op. „Hier, kastelein, kom hier zitten, je bent toch ook van de partij „Met genoegen, van Dalen, met genoegen De eene flesch na de andere werd ge ledigd en eindelijk kwamen de kaarten op tafel. Tegen zijn gewoon te^ sloeg Flip voor om hoog spel te spelen, hetgeen door de an deren werd goedgekeurd. Opzettelijk verloor Flip, natuurlijk tot groot genoegen van zijne medespelers. Toen 't laatste geld verspeeld was, begaf hij zich huiswaarts. Alles was stil, want de bruiloft was gedaan. Den volgenden morgen wist 't geheele dorp dat Flip getracteerd bad in de herberg en een goede som gelds met 't kaartspel had verloren. Ook wist ieder wat Flip in Bommel had uitgevoerd, want hij had dit opzettelijk aan zijn medespelers in 't geheim verteld, natuurlijk met 't idee daaraan ruchtbaarheid te geven, want hij wist dat de barbier de grootste babbelaar van 't dorp was, die geen nieuwtje voor zich zou houden. Iedereen wist dus weldra, dat Flip zijn testament had veranderd; dat de kinderen den tpd van 10 jaren eischte. De man werd teu slotte veroordeeld tot 10 jaren tuchthuisstraf. De vrouw zal 12 jaren tuchthuisstraf hebben te oudergaan. Uit het vorstendom Lippe is dezer dagen een groot aantal metse laars naar Szegedin vertrokken, op uitnoodiging der Oostenrijksche re geering. Zij zullen worden gebezigd tot den herbouw van gemelde stad, en jaren lang zullen zij daar werk zaam blijven. De staat geeft kosteloos de noodige baksteenen. Het is vau algemeene bekendheid, dat een zeer groot gedeelte der bevolking vau het vorstendom Lippe als metselaars alom in Duitschland gedurende een aanmerkelijk gedeelte van het jaar werkzaam zijn en om hunne geschikt heid als zoodanig groote vermaardheid hebben verworven. Men schrijft uit Brussel, onder dag- teekeuing van 18 dezerGroot zijn dc verslagenheid en de deelneming hier ter stede en alom in den lande, bij het ver nemen der verschrikkelijke bijzonderheden van de ontzettende ramp, gisterenmorgen in de kolenmiju van Frameries (Henegou wen) voorgevallen. Het is de tweede maal in drie jaren tijds, dat de Agrappe door een mijngasontploffiug getroffen wordt; in December 1876 verloren er niet minder dan 112 arbeiders het leven. •Sedert waren de werkzaamheden in dc groeve als te gevaarlijk gestaakt, totdat zij eenige maanden geleden, door den heerschendcn nood gedwongen, hervat werden. Gisteren morgen waren de onderscheidene ploegen als naar gewoonte achtereenvolgens van af 4 uur in de mijn nedergelaten. Omstreeks half acht bespeurde men aan den ingang der mijngroeve een gaslucht, weinige oogen blikken later gevolgd door een vreeselijke ontploffing, welke tot in de stad Bergen werd gehoord. Het mijngas was, door aam- raking met het vuur der stoomwerktuigen in brand geraakt en plotseling omgezet in eeu reusachtige vuurkolom, welke gedurende ruim twee uren vlammend bleef. Door de elkander opvolgende schokken, bij de ont ploffingen verwektstortten de in vlam staande gebouwen in, alle uitzicht op on middellijke hulp daardoor verijdelende. Vijf tien slachtofferszich nabij den ingang van Maarten onterfd waren en de geheele nalatenschap, met uitzondering van eenige legaten, een neef zou ten deel vallen, die voorheen niet veel had gedeugd, als soldaat naar Indië was vertrokken, en na zijn te rugkomst in een naburig dorp in alles be halve ruime omstandigheden leefde. Gedienstige vrienden vertelden 't natuur lijk aan Maarten over, en deze was hier over alles behalve gesticht. Op 't land zoowel als in de steden, wordt iemand ge schat naar 't kapitaal dat hij bezit of te wachteu heeft. Wel behoorde Maarten tot de rijke boeren, maar, wanneer zijne nalatenschap onder zijne kinderen werd verdeeld, was ieders erfportie nu juist niet bijzonder groot. Flips nalatenschap zou hun eenmaal te beurt vallen, en dat bedrag werd door speculeerende ouders, zonen en dochters er bij gerekend, 't Bericht dat Flip hen had onterfd, deed hunne waarde dus ruim vijftig procent dalen en dat was weldra in den omgang met anderen merkbaar. De verkeering, die Neeltje, Maartens tweede dochter, met een rijken boerezoon had, sprong af. Maartens hoop, om lid van den gemeenteraad te worden, werd teleurgesteld,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1879 | | pagina 1