Be Loofis en w Tim. IMo. 650. Vrijdag 9 Mei 1879. Zevende Jaargang. Uitgevers BERKHOUT Co., Helder. Kalender der Week. NIEUWSTIJDINGEN. FEUILLETON. 2 messet Vliegend Blaadje MEI, Bloeimaand, (31 dagen.) Opgang der Zon 4 u. 12 m. Ondergang 7 u. 40 m. 2 Zondag 11 Maandag 12 Dinsdag 13 Laatste Kwartier. wobnsdag 14 Donderdag 15 Vrijdag 16 Zatirdag 17 HELDER, 9 Mei 1879. Tot regentesse van het Algemeen Weeshuis alhier, in de plaats van Mevr. de Wed. Senderman, is Dins dag jl. door den Raad benoemd Mevr. Hattinga Raven, geb. Groote. Aan der, heer H. W. Disper wordt, op zijn daartoe gedaan verzoek, ten gevolge zijner benoeming tot onder wijzer aan de Rijks-Normaalschool te Naarden, verleend een eervol ontslag uit zijn betrekking van hulponder wijzer aan de gemeente-scholen alhier. Z. M. heeft benoemd tot lnit. ter zee lc kl. P. D. A. Frankamp en W. C. P. E. de Klopper, thans 2° kl.tot off. van gez. 1® kl. bij de zeem. IJ. Bakker en G. Franken, thans 28 kl.pensioen verleend aan den luit. ter zee le kl. G. J. W. Hooghwinkel, f 2150 den luit. ter zee 1® kl. A. V. Vinkhuyzen f 1725 den luit. ter zee 2e J. D. A. Neder- burgh, f1600; den off. van gez. le kl. dr. F. M. Cowan f1575 'sjaars. Z.M. heeft eervol ontslag ver leend aan den 1" luit. bij de d.d. Artill.-Schutterij alhier J. C. J. Graat, onder gehoudenheid van de nog op hem rustende verplichtingen als ge woon lid der Schutterij. Van de werf der Nederlandsche Stoomboot-maatschappij te Feijenoord is Dinsdag de eerste in Nederland gebouwde torpedoboot te water ge laten. Een verhaal uit Noorwegen, van JONAS LIË. uit het enoelsch vertaald dook J. SEPP. 1). I. Aan de sombere, met pijnboomen beplante Zuidkust van Noorwegen, op de hoogte van de schilderachtig gelegen stad Arendal, ver- toonen zich ver in zee gebouwd de witte muren van den grooten en den kleinen vuurtoren van Torungen, beiden op een naakte in zee uitstekende klip van gelijken naam zich verheffende. De kleinste klip geeft, als men haar voorbijzeilt, den indruk als had zij slechts ruimte voor den vuur toren en daarnaast voor de woning van den wachter, 't Is een woeste en eenzame plek, het zeeschuim spat, hij stormachtig weder, in breede golven tegen de kanten op en niet zelden stdotcn arenden en zee vogels zich des nachts te pletter tegen de dikke glasruiten; terwijl iu den winter alle gemeenschap met het vasteland zeer dikwijls is afgesneden, nn eens door groote ijsschot- sen, dan door het gevaarlijke drijfijs, waar- De volgende dankbetuiging leest men in onderscheidene dagbladen: Van heinde en vere, uit de hoogste zoowel als uit de laagste kringen, zijn uit het door zijn menschlievend- heid alom bekend Nederlandten behoeve der slachtoffers van de ver schrikkelijke catastrophe van Szegedin, belangrijke liefdegaven rijkelijk toege vloeid. Het Koninklijk-Keizerlijk Oosten- rijksch-Hongaarsch gezantschap bij 't Koninklijk Nederlandsche Hof ver vult een aangenamen plicht, wanneer het bij deze de bijzondere erkentelijk heid voor de Koniuklijk-Hongaarsche Regeering betuigt voor die warme deelneming en den edelen gevers tevens in naam van de zoozeer ge- teisterden, wier lijden zij zoo zeer hielpen verzachten, oprechten dank betuigt. Een gehuwd paar te Lekker- kerk besloot op verzoek der vrouw tot scheiding, onder beding, dat de goederen gelijkelijk zouden verdeeld worden. De man nam een mes en wilde het bed door midden snijden. De vrouw achtte het zonde, zulk een kosteljjk bed kapot te snijden. Ja, zei de man, zoo is de afspraak ieder de helft. Nu als het zoo moet gaan, zei de vrouw, dan wil ik liever maar schikkenEn zoo gebeurde het. In den nacht van 5 op 6 dezer is een der Wierumer vischaken, met de opvarenden, ten getale van 6 per sonen, waaronder één, die voor zjjn plezier was meegegaangezonken. Dit onheil is vermoedelijk toe te schrijven aan den ongunstigen staat waarin het vaartuig, door de vele jaren dienst, zich bevond. De opva renden van een iu de nabjjheid liggend vaartuig waren allen naar beneden gegaan om eenige versnapering te gebruiken toen zij na een 1/2 a 3/4 uur weer boven kwamen, was het over men zich te voet niet wagen kan, en dat men evenmin met een boot kan door klieven. Intusschendeze en meer van de nu talrijke vuren langs die gevaarvolle kust, zijn eerst sedert betrekkelijk korten tijd gebouwd. Velen van het thans levende geslacht weten zich den tijd nog te her inneren, dat langs groote uitgestrektheden der kust het eenige licht bestond in den glans der schitterend witte branding. En de kapitein die het Oxö-er vuur op de hoogte van Christian-sand voorbij was, mocht zich zeiven geluk wenschen ala hij den verafgelegen Jomfrulander lichttoren bij Kragerö in 't gezicht kreeg. En toch een twintigtal jaren ongeveer voor de vuurtoren op klein Torungen ge bouwd was, stond er op die plek reeds een woningals het ten minste dien naam mocht dragen, dat huisje waarvan de achter kant en een zijmuur bijna tot aan de dakgoot tegen rotsen waren aangebouwd, zoodat het wel scheen als had het zich voorovergebogen om den storm over zich te iaten heengaan. De lage voordeur was aan den landkant geplaatst, terwijl twee kleine vensters op zee uitzagen en het oog lieten wijlen op een bootje, dat gewoonlijk op het droge getrokken was in een rots kloof, op het zeewier. Als men dat hnis binnentrad, of juister vaartuig met manschappen in de diepte verdwenen. Voor eenige dagen trachtte een 65-jarig persoon de B. genaamd, door verdrinking in den Vlissingschen watergang een einde aan zijn leven te makenhij werd bij tijds gered nu is Maandagmorgen diens vronw, 66 jaren oud, in den zich achter de woning bevindenden regenbak ge sprongen, waaruit zij levenloos werd opgehaald. Herhaaldelijk voorkomende huiselijke oneenigheden schijnen daar van aanleiding te zijn. Maandagmiddag brak te Koe- vorden een felle brand nit in de woning van den veldwachter Snoeijer, te Lntters. De man, die hoewel on gesteld, poogde eenig vee te redden, is daarbij in de vlammen omge komen. Te Sas van Gent is een vroegere bediende der bloemfabriek van den heer J. Verschaffel betrapt, even nadat hij door een der ramen de fabriek was binnengedrongen en er 12 kg. bloem had ontvreemd. Hij is onmiddellijk in verzekerde bewaring gebracht, doch heeft zich een unr na de arrestatie door ophanging aan een zijner kousebanden van het leven beroofd. Hij laat een vronw en 5 kin deren na. In de gemeente Zwittbrock, even over de Pruisische grenzen, is een 85-jarige vrouw, die ondanks haar hulpbehoevenden toestand alleen thnis gelaten was, door het in brand geraken van hare kleederen omge komen. Hare nabestaanden vonden slechts een verkoold lijk. Een Beiersche gauwdief werd onlangs wegens verschillende door hem gepleegde oplichterijen veroor deeld. Onder de lieden, die door hem waren opgelicht, behoorde ook een boer, van wien hij, nadat hij hem had wijs gemaakt, dat hij machiuist gezegd, als men er in was afgedaald, was er meer ruimte, dan men verwacht zon hebbener stonden verscheiden meubel stukken, o. a. een fraaie kleerenkast en een buffet, die zeker niemand onder dit dak had denken te vinden. Iu een hoek stond een oud spinnewiel met stof overdekt, ter wijl een met roet beloopen bundel wol nog van den klos terneerkingdeze en andere j aanwijzingen deden veronderstellen, dat er weleer een vrouw in huis was geweest, en dat deze bnndel woi een deel had uitge- j maakt van haar laatste spinsel. Thans zat op de bank bij den haard een oud maneen weduwnaar, met een ge voelloos, ietwat somber uiterlijk; ecu menigte wit haar hing hem over den nek en de ooren hij hield zich bezig met wat lapwerk en van tijd tot tijd, als hij den draad uithaalde, scheen hij overluid een of andere opmerking te willen maken, als waande hij, dat zijn levensgezellin nog naar hem luisterde. Zijn schuiuschen oogopslag over zijn koperen bril henen, waarmede hij een of anderen toeval- ligen bezoeker, die het huis binnentrad, aan keek, teekende niet veel vriendelijkheid, en een trek om zijn ingevallen mond en voor uitstekende kin deed voldoende van zijn meening blijken, dat de bezoeker de zaken die hij te verrichten had, spoedig moest ein digen om terstond weer heen te gaan. Hij verlangde niet naar gezelschap, en de eenige was bjj een spoorwegmaatschappij 600 gulden gekregen had als voor schot, met zjjn locomotief als pand. Te Plymouth heeft de stoom boot Nestorian uit Buenos-Ayres 500 levende schapen aaangebracht. Te Sonthampton was ten gevolge van hevelen van de Privy Couucil de ont scheping geweigerd. Te Plymouth gebeurde hetzelfde. De kapitein dreigt nn, die lastige lading over boord te zullen werpen. Volgens officiëele berichten uit Orenburg is de brand aldaar geheel gebluscht. Hier en daar rooken nog enkele puinhoopen. Bij de opening der brandkasten van de suceursaal der Keizerlijke bank bevond men dat 300.000 papieren roebels nagenoeg geheel waren verkoold. De specie is ongeschonden gebleven. Volgens een mededeeling aan de New-York Times is de selderij een uitmuntend geneesmiddel tegen de verkoudheid. Alleen de gewoonte, om die groente te eten, heeft tot nu toe verhinderd, de geneeskracht er van op te merken. Het water, waarin de selderjj gekookt is, of anders de selderij met melk, blom en notemus- kaat gebruikt, verlost spoedig van die lastige kwaal. De Deensehe officiergraaf Rantzau lag in 1864 te Flensburg in garnizoeu en maakte daar kennis met een kindermeisje, Danielsen geheeten, dat hij ten slotte wilde huwen. Zjjn oom wilde van die vernedering niets weten. Onlangs is de oom gestorven, en de graaf heeft na 15 jaar zijn vroegere beminde niet vergeten. Den 27 April 11. is de bruid, die met haar vader, een stoelenmaker, van Flensburg was vertrokken, te Koldiug met den graaf in 't huwelijk ver bonden. De tegenwoordige gravin had de laatste 15 jaar als vljjtige arbeidster eerljjk haar brood verdiend en was algemeen bemind. maal, waarop men hem ooit in de kerk had gezien, was, toen hij naar Trouö was komen roeien, met het lijk zijner vrouw in haar doodkist. Toen de geestelijke dc aarde op dc kist deed neerdreunen, had men opge merkt, dat dc tranen hem langs de wangen liepen, en de duisternis was reeds lsng ge vallen, eer hij het kerkhof verliet, om naar buis weer te keeren. Zijn naam was tot spreekwoord geworden, als men mijlen in den omtrek van zijn verblijf over koppigheid sprak;'en menschen, die met hem iu visch handel dreven iu de haven, was het niet zelden gebeurd dat zij, als zij begonnen te dingen, hem zonder een woord te zeggen, bedaard zagen wegroeien. AI wat men verder wist van „den ouden Jacob", zooals zjjn naam was, bestond hierin dat men verhalen kon dat hij vroeger loods was geweest en dat hij een zoon gehad had, aan den drank verslaafd, wiens schuld het waarschijnlijk geweest was, dat de vader ziju aanstelling verloren had; men meende, dat bij die gelegenheid de vader ziju zoons schande had op zich genomen. Van dat oogenhlik af had hij het gezelschap van menschen ver meden en zich met zijn vrouw naar zijn tegenwoordig verblijf teruggetrokken, waar heen zij, nadat hun zoon verdronken was, hun verweesd kleindochtertje hadden meege voerd, dat nn zijn eenig gezelachap uit maakte. Zijn eenige bekende bronnen van

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1879 | | pagina 1