KLEINE COURANT KELDER. NIEUWEDIEP EN OMSTREKEN De Loods en zi Vranw. Verschijnt Dinsdag- en Vrijdagmiddag. Kalender der Week. f\lo. 652. Vrijdag 16 Mei 1879. Zevende 'aarsant 'I Vliegend Blaadje. VOOK DEN ABONNEMENT per 3 maanden binnen de gemeente 35 Ct. 3 franco per post 60 Uitgevers BERKHOUT Co. te HEL 1» E R. ADVERTENTIEN Vau 1 —5 regels 25 Centenelke regel meer 5 Centengrootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Advertentiën moeten uiterlijk des DINSDAGS- en VBIJDAGSMORGENS vóór 10 ure b ij de Uitgevers bezorgd zijn. MEI, Bloeimaand, (31 dagen.) Opgang der Zon 4 u. 3 m. Ondergang 7 u. 50 m. Zondag 18 Maandag 19 Dinsdag 20 Woensdag 21 Nieuwe Maan. Donderdag 22 Hemelvaartsdag. Vrijdag 23 Zaterdag 24 NIEUWSTIJDINGEN. HELDER, 16 Mei 1879. Gisteren is alhier aangebracht het lijk van Jan Gouda, visscherman van Egmond, die kort geleden bij het zinken van het kofschip bjj Y- muiden met anderen het leven verloor. Een ijverig, braaf huisvader, genaamd S. van Riel, van hier, die voor ongeveer drie weken bij het lossen van het schip Ottolinate Amster dam, in een der ruimen is gevallen, is Woensdag in het gasthuis aldaar aan de bekomen verwondingen over leden. Hij laat een hulpbehoevende we duwe en zes jonge kindereu in be droefde omstandigheden achter. 15 Mei 1854, dus juist 25 jaren geleden, werd Zr. Ms. oorlogschip Su- matra, bemand met 180 koppen, op de reede van Kema door brand vernield. Het stoomschip Conrad kwam gisterenmorgen van Batavia te Ymui- den binnen. FEUILLETON. Een verhaal uit Noorwegen, van JONAS LIË. 3). uit het engelsch vertaald door J. SEPP. II. Nadat de oude Jacob ziek was geworden, had schipper Kristiauseu zich aangewend nog al dikwijls naar Torungen over te ste ken met levensmiddelen en andere benoo- digdhedenzijn bezoeken werden tegen woordig op geregelde tijden voortgezet. Op zekeren herfstdag werd hij vergezeld door zijn zoon Salvé, een knappen jongen met zwart haar en donkere oogen, met een ver standig, welgemaakt gezicht; hij had den kost verdiend op de visschersbooten langs de kust van zijn prille jeugd reeds af en was in letterlijken zin groot gebracht tusscheu haar blinde klippen en haar branding. Hij Het st. Prins van Oranje arri veerde 14 Mei te Port Said en vertrok dienzelfden dag naar Batavia. Het st. Prins Hendrik arriveerde 14 Mei te Suez en zette den vol genden dag de reis naar Nederl. voort. Te Haarlem is eergisteren plotse ling overleden de heer D. Bijl de Vroe, gepensioneerd vice-admiraal en adju dant van Z. M. den Koning in bui tengewonen dienst. De overledene was gedecoreerd met verschillende orden en had den ouderdom van 81 jaren bereikt. De officier van justitie te Haar lem heeft Dinsdag geconcludeerd tot afwyziging der vordering van Ooster- baan tegen directeuren van Teyler's Genootschap tot het deponeeren van een grosse van het testament van Teyler's onder een derden. Het gerechtshof te Amsterdam heeft Dinsdag Jacobus Pilger, Hen- drikus Antonius Scheerder en diens huisvrouw Maria Homburg schuldig verklaardde beide eerstgenoemden aan het namaken van zilveren natio nale gangbare muntspeciën en alle drie aan het desbewust deelnemen aan het in omloop brengen van be doelde munten. Zij werden deswege veroordeeld, de eerste tot een tucht huisstraf van 8, de tweede tot een van 7 en de derde tot een van 5 jaren, behalve tot enkele geldboeten. Rotterdam heeft een groote was misschien wel wat klein van gestalte; maar wat hij te kort kwam aan gespierd heid, vergoedde hij door vlugheid en han digheid, eigenschappen die hem goed te pas kwamen bij de vele twisten, waarin zijn al te rappe tong hem niet zelden wikkelde. Hij was in dien tijd achttien jaar oud; hij stond reeds bekend [als een flink zeeman en was zeer gezocht op de danspartijen van Sandvigcn en Vroengen: een feit, waarmede hij zelf volstrekt niet onbekend was. Oude Jacobs kleindochter, een klein meisje van pas veertien jaren, was dns natuurlijk voor zijn aandacht te nietig en hij verwaardigde zich niet haar een woord toe te spreken. Hij maakte zich eenvoudig van haar af met de aardigheid dat zij precies een reiger was, en met haar dikke, geruite wollen doek achter op haar rug vastgebonden, was de vergelijking nog niet zoo ver gezocht. Om kort te gaan, op weg naar huis verzekerde hij dat hij nog nooit zulk een exemplaar van 't vrouwelijk geslacht had gezien, en dat hij een mooi ding won geven om haar met haar dunne armen en magere beenen in de herberg te zien dansen't zou wel financieele ramp te betreuren, waarvan de ondergang van velen het gevolg kan zijn. De Afrikaansche Handelsvereeni- ging, werkende met een kapitaal van zes millioen galden, heeft niet alleen hare betalingen gestaakt, maar men vreest zelfs, dat nagenoeg het geheele kapitaal weg is en voor de crediteuren niet* veel zal overschieten. De directeuren L. Pincoffs en Ker- dijk hebben met hunne familiën Rotterdam verlaten en zijn niet terug gekeerd. De Rotterdamsche Handelsvereni ging, een scheppiug van deu heer Pincoffs, ma^kt zich sterk hare po sitie te kunnen handhaven. De Commanditaire Bankvereeni- ging (Rensburg en van Witsen) heeft ten gevolge van dit faillissement sur séance van betaling aangevraagd. Te Rotterdam ter beurze heerscht Men noemt onderscheidene huizen, die hunne betalingen zullen staken. Met zekerheid is ons dienaangaande niets bekend. De firma M. L. Bauer C°, te Londen thans in familiebetrekking met den heer Pincoffs, is failliet. Een bewoner van den Helder was in Amsterdam om een woning te zoeken. Bij zijn zuster in de Rozenstraat een kop koffie drinkende, werd hij door een beroerte getroffen en was spoedig een lijk. een sprinkhaan lijken. Toen hij de volgende maal kwam, haalde zij haars grootvaders horloge in zilveren kas te voorschijn en liet het hem zien, waardoor zich een gesprek tusschen hen ontknoopte. De eerste indruk dien zij op hem maakte, was die van domheid. Zij deed vragen over allerlei soort van dingen en scheen te denken, dat hij met alles maar bekend moest zijn. En eindelijk moest zij weten hoe het aan land onder de groote lui van Arendal toeging en vooral hoe de manieren des meisjes waren. Het verschafte hem in dien tijd een groot genoegen te ervaren, hoe ze goedgeloovig alles aannam wat hij over het onderwerp, waarmede zij bezig waren, verzon, maar nadat hij vertrok ken was, was hij het niet met zich zeiven eens of hij wel vrij was van spijt over 't geen hij gedaan had, en op datzelfde oogen- blik kwam hij tot de ontdekking dat het meisje, op haar manier, alles behalve onnoozel was. Weldra kreeg hij zijn trekken thuis, want al zijn sprookjes van moeder de gans waren aan den ouden Jacob nauwkeurig weer over- Gerrit en Klaas Nieuwenhuis, die bij arrest van het gerechtshof te Arnhem zijn veroordeeld tot 25 en 20 jaren tuchthuis, hebben cassatie aangeteekend. Door den -minister van oorlog zijn dezer dagen strenge maatregelen genomen ten opzichte der werkzaam heden, die soms aan militaire oppassers worden opgedragen. De minister wenscht den soldaat niet langer als sjouwerman buiten en als keukenmeid in het huis te laten dienst doen. De Keizer van Duitschland is overgrootvader geworden! De erfprin- ses van Saksen-Meiningen is namelijk Maandag bevallen van een welgescha pen dochter. Te Weenen werd in den nacht van Zaterdag op Zondag jl. ten na- deele van de Rijksposterijen een hoogst brutale diefstal gepleegd. Uit een postkar werdeu namelijk, terwijl deze van het centraal-kantoor naar het Zuiderstation reed, verschillende gelden, ter gezamenlijke waarde van 40,000 gulden, op raadselachtige wijze ontvreemd. Tot nog toe is men den dader niet op het spoor. verteld, waardoor hij in een zeer slechten luim was. Toen hij terugkwam was de oude man zeer norsch tegen hem en hij vond het zoo onaangenaam daar in hnis, dat hij zoo veel haast maakte als hij maar kon, om met zijn werk gedaan te krijgen. Terwijl hij daarmede bezig was, vertelde het meisje hem alles aangaande de „Najade" en het aandeel dat haar grootvader in den slag gehad had. Salvé, die verstoord was en dacht dat de oude man een onopgevoede oude rekel was, brak haar verhaal van tijd tot tijd af met een opmerking vol spotternij, die zij in 't vuur van haar rede niet op merkte, of niet begreep. Maar toen hij klaar was met hetgeen hij te doen had gaf hij aan zjju gevoelen lucht op een wijze, die zij wel begreephij lachte ongeloovig. „De oude Jacob daar aan boord van de „Najade!" Dat is voor het eerst dat iemand daarvan hoort." De persoon in kwestie kwam ongelukkig jnist op dat oogenblik het hnis uit om de boot te zien heengaan, en terwijl zij zich tot hem keerde, riep zij uit, rood van kwaad heid: „Grootvader! hij wil niet gelooven, dat gij toen aan boord van de „Najade" waart De oude man antwoordde eerst iets, waar uit blijken moest, dat hij het niet d« moeite waard vond, een woordenwisseling over dat ondorwerp te beginnen „O, dat zijn weer meisjespraatjes naar ik denk." Wordt vervolgd.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1879 | | pagina 1