KLEINE COURANT HELDER. NIEUWEDIEP EN OMSTREKEN. ST De Loods ei zili Vrouw. *Mo. 653. Dinsdag 20 Mei 1879. Zevende Jaargang abonnement Verschijnt Dinsdag- en Vrijdagmiddag. Uitgevers BERKHOUT <fc Co. advertentien «ek nieuwstijdingen. feuilleton. Vliegend Blaadje. VOOR DEN cr=? 3. >er 3 maanden binnen de gemeente 35 Ct, 3 franco per post 60 te HELDE R. Van 15 regels 35 Centen elke regel meer 5 Centengrootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Advertentiën moeten uiterlijk des DINSDAGS- en VKIJDAGSMORGENS vóór 10 ure bij de Uitgevers bezorgd zijn. re'"> HELDER, 20 Mei 1879. icht- 'iien. Zaterdag 17 dezer werd hier AAT 'er reede beproefd Zr. Ms. ramschip vau Schorpioen, dat te Amsterdam op de Rijks Marinewerf van nieuwe ketels is voorzien. Het schip voldeed geheel aan de verschillende stoomproeven. iren. gr. Ms. ramschip Stier wordt 6 Juni a. s. in dienst gesteld. q3[ Door het groot aantal personen, dat zich in den laatsteu tijd tot en vrijwillige dienstneming bij het korps lijko mariniers beeft aangeboden, heeft \j\r_ men aanleiding gevonden, bet handgeld 00]j. aanmerkelijk te verminderen. Zoo is aan sommige elders geëngageerde personen vijftig en zelfs honderd gulden minder ter hand gesteld, dan IC waarop zij aanvankelijk gerekend hadden. I Door schipper S. Vosa/b jvisahschuit Anna Jacoba," i9 alhier aangebracht een zeemanskist, waarop jde letters H. S. Kral, Veendam. Deze is door hem in de Noordzee IK iopgevischt. K- Omtrent de financiëele ramp te ,0- Rotterdam verneemt men nog het volgende »De voortvluchtige directeur der JAfrikaauscheHandelsvereeniging,Ker- dijk is Donderdag te Antwerpen aangekomen in het hotel Saint 8. Een verhaal uit Noorwegen, van JONAS LIË. UIT HET ENGELSCH VERTAALD DOOR J. SEPP. 4). III. Maar of 't kwara doordien zijn trots gewond was, of door een plotselingen aan val van boosheid op den jongen, of omdat zijn oog viel op zijn kleindochter, die daar zoo merkbaar geraakt en vertoornd voor hem stond het volgende oogenblik brnischte hij op van woede en terwijl hij zijn vuist onder den neus van den jongen duwde, barstte hij uit: „Als je daar alles van weten wilt, ventje dan kan ik je wel zeggen, dat ik op het dek van de „Najade" met flinker volk ge staan heb, dan waaronder jij ooit kans hebt te verzeilen," en hier stampte hij met den voet, alsof hij het dek nog onder zich had, „toen door een volle laag van den Antoine. Vrijdagochtend te vier uur heeft hg getracht zich door twee pistoolschoten van het leven te be- rooven. Toen de poging mislukt was, heeft hij zich met een scheermes een onbeduidende wonde aau den hals toegebracht. Omstreeks zeven uur is hij met zijn zoon, onder geleide der politie," te voet naar het hospitaal gegaan; daar wordt hij streng bewaakt en zal binnen weinige dagen hersteld zijn." Latere berichten melden, dat er slechts 300 francs bij hem zijn ge vonden en hij zijn familie te Rotter dam zonder cent heeft achtergelaten. Pincoffs verliet met vrouw en drie kinderen, en een dertigtal koffers, Rotterdam. Bij de huiszoeking, welke ten huize van Pincoffs is gehouden, is slechts f 25 ongeveer aan geldswaarde gevonden. De N. Rott. Ct. meldt De procureur-generaal, een raads heer-commissaris en de griffier van den Hoogen Raad zijn Zaterdag ten kantore der Afrikaansche Handels- vereeeniging verschenen tot het doen van onderzoek, en hebben de boeken in beslag genomen. De firma Kerdijk en Pincoffs (niet te verwarren met de Afrikaansche Handels vereen iging) is op requisitoir van den officier van justitie failliet verklaard. „Dictator" de drie masten en de boegspriet werden weggeschoten en het bovendek met gekraak op het benedendek stortte," den laatsten volzin had hij ontleend aan de „Verhalen van Deensche en Noorsche zee helden" en de oude man was op die regels zoo trotsch, alsof hij een medaille gekre gen had. „Toen het gekraak begon," vervolgde hij, altijd nog in dezelfde houding en in over eenstemming met dea gewijden tekst, „had hij die hier voor je staat en je dit vertelt, nog maar juist tijd genoeg om zich zei ven te redden door uit een geschutpoort in zee te springen." Maar daarop ontsprong hij ook aan den band van den tekst, en vervolgde naar de ingeving van zijn propria persona, waarbij hij heftig met zijn vuisten gesticu leerde en onophoudelijk vooruitdrong, terwijl Salvé voorzichtigheidshalve achteruitging, totdat hij in de boot stond. „Wij doen hier niet in leugens noch ver zinnen verhalen, zoo als jij, deugniet van een jongmaatje, en als 't niet was om je vader, die verstand genoeg heeft om je zelf met een eindje touw wat toe te dienen, zou ik je met een stok over je rug aaien, Naar later gemeld wordt is de voortvluchtige Pincoffs aan boord van een Engelsch stoomjacht, waar van de naam bekend is en dat door hem voor 2000 pond sterling (f 24,000) is afgehuurd, zoodat het gerucht, als zou hij met de stoomboot Prins Hendrik der Afrikaansche Handelsvereeniging ontvlucht zijn, onjuist is. Men bericht, dat de heer mr H. H. baron Roëll met November e. k. zal aftreden als Commissaris des Konings in Noord-Holland. Iu ver band daarmede staan, naar men be weert, veranderingen in het commis sariaat in Zuid-Holland en het bur gemeesterschap van Amsterdam. De groote militaire manoeuvres zullen dit jaar plaats hebben in de tweede week van September. De zee bij en om Hoorn zit zoo vol haring, dat men niet eens netten noodig heeft uit te werpen om ze te vangen. Ze werden gepasseerden Vrij dag met manden uit zee opgeschept en werden dus heel goedkoop ver kocht, nagenoeg een tal voor 25 cents. Het soort, zegt men, is thans welzoo goed als voor eenige weken. Schelvisch is sedert eenige dagen in groote menigte aangevoerd, doch velen dood. De prijzen voorlevende en doode waren echter niet hoog. Uit Vlissingen wordt gemeld De Italiaansche bark Aporti, gez. tot er geen geluid meer in je was." Met dit slot van de langste rede, die hij misschien in dertig jaar had nitgesproken, wiep hij een nauw merkbaren knik aan Salvé's vader toe en ging weer in huis. Elizabetb voelde zich ongelukkig, dat Salvé op die manier heen moest gaan, zon der zich te verwaardigen haar goeden dag te- zeggen. En baar grootvader was boos op zich zeiven; want hij was bang, dat hij een dwaasheid begaan had en de vriendschap van den schipper verspeeld had. Salvé kwam den volgenden herfst weer naar de klip nadat hij een reis had ge maakt naar Liverpool en Havre. In 't eerst was hij wel een beetje schuw, ofschoon zijn vader en de oude Jacob van Torungen in dien tusschentijd op den bes ten voet hadden verkeerd, in weerwil van die kleine zaak in 't vorige jaar. De witte beer, zooals hij hem noemde, scheen even wel alles vergeten te zijn wat er gebeurd was; en met het meisje had de verzoening zeer gemakkelijk plaatszij had nu geleerd niet alles aan haar grootvader te vertellen. Terwijl de schipper en de oude Jacob te zamen een hartversterkenden dronk in huis Bando, werd Vrijdagavond, ter reed e ten auker liggende, door het van Gent komende Eng. stoomschip S. A. Sadler, zoodanig aangevaren, dat zij onmiddellijk zonk. De bemanning redde zich door op de stoomboot over te springen, met uitzondering van een matroos, die vermist wordt. Vrijdagnacht kwam te Tilburg een onbekende boer, uit een van de omliggende gemeenten, aan het ge hucht »deKwartel" aangereden, klopte aan bij een der bewoners, gaf een pakje af, met hg voeging van twee rijksdaalders en vertrok. Het pakje bleek een pasgeboren kind te bevatten. De politie doet onderzoek doch kan de zaak nog niet tot klaarheid brengen. Een achttienjarig meisje en een jongeling, werkzaam op een der linnen-fabrieken te Boxtel, werden Vrijdag, na het wisselen van scheld woorden, handgemeen, welke twist zoo hoog liep, dat het meisje, het mes van den jongelin g wetende machtig te worden, hem daarmede een diepe wond aau den pols toebracht. Er is proces-verbaal opgemaakt. Een te Hohenstein in garnizoen |iggend soldaat heeft zich om 't leven gebracht door een dynamiet-patroon in den mond te nemen en daar te laten ontploffen. De levensmoede verdediger des vaderlands gebruikte een probaat middel om den dood in genoten, bracht Salvé het noodige in den kelder, terwijl Elisabeth bij het dalen en beklimmen van den trap hem steeds volgde en hun gesprekken, om zoo te zeggen, nu en dan alle streken van het kompas rond gingen. Toen zij hem een en ander gevraagd had over Havre de Grace, waar hij geweest, en over Amerika, waar hij niet geweest was; of de vrouw van zijn kapitein even mooi was als de vrouw van een kapitein van een oorlogschipdan, of hij niet gaarne te eeniger tijd met een mooie vrouw zou willen trouwenwilde zij ten slotte van den lachenden zeemansjongen weten of het aan officiersvrouwen altijd werd toegestaan haar echtgenooten in den oorlog te verge zellen. Haar gelaat had in den laatsten tijd iets wonderlijk aantrekkelijks van uitdrukking gekregener lag zulk een gewichtige ernst nu en dan over verspreid, al ge droeg zij zich nog even kinderlijk als altijden oogen als de haren waren, in alle gevallen, volgens Salvé's oordeel, lang niet algemeen. Om kort te gaanvan nu af aan vergezelde hij onveranderlijk zijn vader op deze tochten. De laatste maal toen hij daar was, ver-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1879 | | pagina 1