\o. 656. V rijdag 30 Mei 1S79. Zevende Jaargang. Kalender der Week. Advertentiën. t Vliegend Blaadje Uitgevers BERKHOUT Co., Helder. JUNI, Zomermaand, (30 dagen.) Opgang der Zon 3 u. 44 m. Ondergang 8 u. 8m. Zondag 1 Pinksterfeest. Maandag 2 Dinsdag 3 Woensdag 4 Volle Maan. Donderdag 5 Vrijdag 6 Zaterdag 7 NIEUWSTIJDINGEN HELDER. 30 Mei 1879. Dezer dagen verloor de brievenbe steller Goojjer alhier een portemonnaie, waarin een bankbiljet van f '100 en een tienguldenstuk, gelden welke hij voor anderen had ontvangen. Niet tegenstaande herhaaldelijk was ge adverteerd dat de vinder beloond zou worden, kwam het geld niet terecht. Thans is echter gebleken, dat een paar mariniers de gelukkige vinders waren, en daarvoor een paar avonden goeden sier hadden gemaaktzelfs hadden >de heeren" zich veroorloofd met een paar dames" champagne te drinken. Toen het geld op was kreeg men rusie en zoo kwam de zaak uit. Gooijer en zijn talrijk ge zin, zijn echter over de ramp versla gen de betrekking van brievenbe steller is ook niet geschikt om van zjjn loon iets af te zonderen. Wie dus den man een weinig helpt, doet een goede daad. De Engelsche tarbotter Minerva, van Yarmouth, kwam gisterenmorgen alhier binnen met twee man van een Egmonder bomschuit. Beide vaartui gen waren Woensdagavond in aan varing geweest, waardoor de bom is omgeslagende vier opvarenden geraakten te water, waarvan er twee door den tarbotter gered, een zich op de omgeslagen schuit wist te redden, terwijl de vierde verdronk. Naar wij vernemen, is op den Eng. tarbotter beslag gelegd, als zijnde deze de oorzaak der aanvaring. De vestingbegrooting is gisteren door de Tweede Kamer aangenomen. De nieuwe werken in de stelling Helder, zijn onveranderd aangenomen. Er zijn dus hier veel werkzaam heden te wachten. Het stoomschip Prinses Marie, kapt. Hissink qq.van Amsterdam naar Batavia, kwam 27 Mei 's mor gens te Port-Said aan en zou den zelfden namidd ag de reis voortzetten. Alles wel. Het stoomschip Prins Hendrik, kapt. Braat, van Batavia naar Am sterdam, kwam 25 Mei 's morgens voorbij Gibraltar. Het stoomschip Prinses Amalia, is den 27n Mei, te Batavia gearri veerd. Het stoomschip Madura, kapt. Jaski, van Amsterdam naar Batavia, liep 28 Mei des avonds te Plymouth binnen, om een kleine voorziening aan de machine te bewerkstelligen. De boot hoopte den volgenden dag weder te kunnen vertrekken. Alles wel aan boord. Naar men verneemt, is dezer dagen aan het weeshuis der Ned. Herv. gemeente te Katwijk aan Zee, f. 500 geschonken door den heer O. baron van Catwjjck te 's Gravenhage. Van tijd tot tijd worden te Amsterdam weder valsche guldenstuk ken in beslag genomen. Mejuffrouw C. Cramer heeft, behalve f 200.000 aan de diaconie der Ned. Herv. Gemeente te Amsterdam nog voor f 100.000 aan legaten ver maakt. Dr. A. Kuijper is te Amster dam weder als predikant beroepen. Men leest in het Vaderland: Het bericht, dat de familie Pincoffs reeds te New-York zou zijn aange komen, is bevestigd. De door onze Regeering aangewende pogingen om den hoofdschuldige terstond bjj aan komst te arresteeren, zijn mislukt. Veel hoop, dat hij thans nog zal overkomen, bestaat niet, want met Noord-Amerika heeft ons land nog geen uitleveringstraktaat. De bekende Charles Henri van Santen Kolff stond Woensdag voor het gerechtshof te Amsterdam terecht wegens moedwilligen doodslag, in een huis in de Beulingstraat, op Josephine Juliette Viry. Een zeer talrijk publiek woonde de terechtzitting bij. De be schuldigde bedekte zijn gezicht met de handen, toen hij de zaal werd binnengeleid. Er zijn 13 getuigen a charge en 4 a décharge gedagvaard. De beschuldigde bleef bjj zijne in de instructie afgelegde bekentenis. Uit het getuigenverhoor bleek o. a. dat een directe geneeskundige behande ling van de verslagene den doodeljj- ken afloop der verwonding niet zou gekeerd hebben. De advocaat-generaal heeft tegen v. S. K. 12 jaren tuchthuisstraf ge- eischt uitspraak 4 Juni a. s. Te Wijgodda is na het" gebruik van brood, hetwelk een boer voor eigen gebruik had gebakken, een kind doodgebleven en de vrouw van den boer krankzinnig geworden. De mo lenaar had den boer reeds gewaar schuwd, dat de rogge, waaruit het brood gebakken was, zeer veel moe- derkoorn bevatte en was eerst na sterk aandringen tot het malen er van overgegaan. De Haagsche bladen melden, dat het den 7. Juli a. s. 50 jaren geleden zal zjjn, dat de bataillons grenadiers en jagers, door wijlen Z. M. Koning Willem 1, werden opgericht. De tegenwoordige officieren van het reg. hebben het voornemen opgevat, dieu dag feestelijk te herdenken, op welk voornemen zij de goedkeuring des Konings mochten erlangen. Van 610 Juli a. s. zullen de feesten plaats hebben. De landman R. J. te Bakkeveen, met de egge met twee paarden be spannen op het land werkzaam zijnde, ging toen hem koffie gebracht werd, op de egge zitten, de touwen waar aan de paarden gemend werden, om den hals slaande. De paarden, schrik kende, gingen op den loop, hem met zich sleepende. Toen zij tot staan kwamen, moest J. uit de touwen worden losgesneden en in bewuste- loozen toestand naar huis gebracht worden. Ofschoon hij in zorgelijken toestand verkeertschijnt er hoop op levensbehoud te bestaan. Te Middelburg is een zieke juffrouw, die voor het venster van een achterkamer zat, door een grooten hagelkorrel, welke eerst een ruit verbrjjzelde. aan het hoofd geraakt. De roekelooze schutter is nog niet ontdekt. De vrouw, die in de Reguliers dwarsstraat te Amsterdam door het omslaan eener petroleumlamp hevige brandwonden ontving, is Maandag in het Binnengasthuis overleden. Dinsdagnamiddag omstreeks half 5 uur, zijn twee zandtreinen in de nabijheid van het Rijnspoorweg station te Utrecht, ter hoogte van het ziekenhuis, met elkander in bot sing gekomen, tengevolge waarvan de locomotief en tender zwaar be schadigd zijn, eenige zandwagens aan stukkeu werden geslagen en een telegraafdraad door midden is ge broken. Men zegt, dat er geene per soonlijke ongelukken bij hebben plaats gehad, doordien machinisten en stokers van de locomotieven zijn gesprongen. Doch er heeft een vertraging in het vertrek en aankomst gedurende ruim twee uren, van alle treinen plaats gehad. De exprestrein, 4.23 van Utrecht naar Emmerik, moest op de plaats van het ongeval blijven stil staan enkele passagiers, wier reis doel mislukt was, liepen naar het station terug en konden de betaalde gelden terug bekomen. De passagiers van Arnhem, kwamen met pak en zak, enkelen met kinderen op den arm, loopende van daar, om verder aan het station naar Amsterdam, Rotterdam en 's Hage te kunnen doorreizen. De sneltrein van 6.33 naar Amsterdam, Rotterdam en den Haag was de eerste, die weer kon vertrek ken en wel te 7.15. In Engeland heeft zich een commité van taalgeleerden gevormd, dat zich ten doel stelt een radikale hervorming te brengen in de schro melijke verwarring, welke er thans heerscht in de spelling der Engelsche taal. Dezer dagen hebben wjj meege deeld dat een luitenant bjj het Beiersche leger, de baron Scheuk von Gagern voor deu krjjgsraad was gesteld, uithoofde hij was beschuldigd van verregaande gestrengheid en mishandeling van ondergeschikten. Hjj is op 24 dezer door den krijgs raad, te Wurzburg zitting houdende, wegens gepleegde miehandelingen veroordeeld tot twee jaren vesting straf en verwijdering uit den dienst. Burgerlijke Hfand Helder. Vin 27 tot 30 Mei. ONDERTROUWD: L. S. Cohen, koop man, en C. ran Dam. H. W. Hackman stoker, en C. L. Dehansez. - C. Leijen werkman, en A. v. d. Wiele. GETROUWD E. de Wijn en H. de Wijn. M. Brouwer en A. van Doorn. BEVALLENM. Klaassen geb. Schraa D.E. A. Berg gob. Vink D. A. van Heijningen Klinkertgeb. Vlas D. F. D. Dienst geb. Groenewold D. OVERLEDEN: S. Giltjes 57 j. T. Zwart 19 j. A. Stam 60 j. A. Schoon- dermark 69 j. W. de Jong 18 j. Wegens plaatsgebrek zijn toe genood zaakt eenige advertentièn te laten liggen tot het volgende nommer. 25-Jarige Echtvereeniging van JACOB LANGERVELD en JANNETJE SNOOIJ. Namens hunne dankbare kinderen. Helder, 1 Juni 1879. Ondertrouwd CORNELIS LEIJEN en ANTJE VAN DER WIELE. Helder, 29 Mei 1879. Algemeene Kennisgeving. Getrouwd H. DE W IJ N en E. DE W IJ N. Helder, 29 Mei 1879. Die ook namens wederijjdsche familie, harteljjk dank zeggen voor de vele bewjjzen van belangstelling ondervonden. Bevallen van een Zoon: A. P. SMIT, geliefde Echtgenoot» van J. DEN BAKKER. IJmuiden, 21 Mei 1879. Op den 19 Mei 1879 overleed te Helder onze geliefde Moeder en Be- huwdmoeder Mejuffrouw JOSINA REINBACH, Weduwe van den Heer S. Stikkil in den ouderdom van 66 jaren. J. G. C. W. STIKKEL. H. CALES. J.A.E.S. CALES—Stik kei,. Wegens buitenlandsch betrekkingen eerst heden geplaatst. Heden overleed, na een smarteljjk ljjden van eenige weken, mjjn ge liefde Echtgenoot F. A. GERRIS, in den ouderdom van 43 jaren, mjj nalatende een kindje, te jong om dit gevoelig verlies te beseffen. Helder 30 Mei 1879. Wed. J. M. GERRIS— van Doorn. Kennisgeving aan familie en vrienden, zoowel binnen als buiten deze gemeente.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1879 | | pagina 1