Db Liils bi zijn Vrouw. !Hu». 658. Vrijdag 6 Juni 1879 Zevende aargang. Uitgevers BERKHOUT Co. Helder. Kalender der Week. NIEUWSTIJDINGEN. FEUILLETON. 300ste Staats-Loterij. Burgerlijke Stand Helder. Advertentiën. Vliegend Haagje. JUNI, Zomermaand, (30 dagen.) Opgang der Zon 3 n. 41 m. Ondergang 8 u. 16 m. Zondag 8 H. Drievuldigheid. Maandag 9 Dinsdag 10 Wobnsdag 11 Laatste Kwartier. Dond*Rdag12 Vrijdag 13 Zatbrdag 14 HELDER, 6 Juni 1879. De sociëteit »Mars" zal, Dins dag a.s., in Musis Sacrum een uit voering geveu. Een enkele aankon diging zou reeds genoeg zijn om een zeer druk bezoek te verwachten. De avonden op >Mars," behooren door hun gevarieerd programma, tot de gezelligste enondanks den naam, tot de vreedzaamste bijeenkomsten. Thans is echter aan dezen avond een liefdadig doel verbonden. Een oppassend huisvader verloor op nood lottige wijze het leven, een weduwe met talrijk kroost onverzorgd achter latende. Het plan nu is de opbrengst dezer uitvoering tot eenige verzach ting van die ramp aan te wenden; wij mogen daarom hopen, dat nu werkelijk vélen zullen heengaan. Een bezoek op dien avond in Mnsis Sacrrrm geeft dan dubbel ge noegen. Tot onderkapelmeester bij het stafmuziekkorps der marine is be noemd de stafmuzikant A. Schouten. Door de vereeniging sFloralia" ■werden Woensdag in Tivoli aan ruim 180 personen planten uitge reikt, die door onzen plaatsgenoot, W. Jansen, zijn geleverd. Men leest in de Staats-Ct. Z. K. H. de prins van Oranje is in de vorige week aan een borstaan- doening, die zich ernstig liet aanzien, Ijjdende geweest. De ongesteldheid van Z. K. H. heeft thans een gunstige wending genomen. Een verhaal uit Noorwegen, van JONAS LI®. 8). mi het engelsc1i vertaald dook J. SEPP. VI. In weerwil van het zeewater en den regen, dien bij eik oogenhlik van zijn gezicht moest afvegen, ging Satoé ook dien avond vroeg naar zijn uitkijk en stond daar in ziéh zei- ven te brommen, terwijl het overige scheeps volk, dat nog op zijn post moest wezen, beneden op de natte bovenlading heen en weer plaste in waterlaarzen en druipende regenjassen, of zoo goed zij konden een schuilplaats zochten aan lij van de hut of bij den bak. Zij hadden iederen dag hard gewerkt om openingen in bet ijs te maken, en het zuchten en fluiten tusschen de blok ken en touwen, dat bij de minuut toenam, beloofde ook nu voor den nacht niet veel mat. Het Stoomschip Madura, kapt. Jaski, van Amsterdam naar Batavia, passeerde Gibraltar den 3den Juni. Alles wel aan boord. Het stoomschip Koning der Nederlanden, kapt. Bruijns, vertrok van Penang naar Amsterdam den 5 Juni. Het stoomschip Celebes, kapt. Bakker, van Batavia naar Amsterdam, vertrok van Aden den 2 den Juni 's namiddags. Bij koninkljjk besluit van 29 Mei jl. is bepaald dat de stembriefjes ter verkiezing van een lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal in het hoofdkiesdistrict Alkmaar, op 10 Juni e. k. in te leveren, zullen geopend worden op 12 Juni daaraan volgende. De Willem Barendsz heeft Dins dag zijne tweede reis naar de Noord- poolstreken aanvaard. Het schip is eenigszins vertimmerd, om beter gele genheid tot logies voor de officieren te geven. Voor den kommandant is op het dek een hut getimmerd. Het Noordpool-comite heeft stellig lastgegeven, alle maatregelen te nemen, om overwintering in de IJszee te voorkomen. Omstreeks het einde van September zal de tehnisreis worden aangenomenzoodat bij gnnstige omstandigheden de Barendsz in Oo- tober het vaderland weder bereiken zal. Het gerechtshof te Amsterdam heeft Dinsdagmorgen, in tegenwoor digheid van een talrjjk publiek Charles Henri van Santen Kolff schuldig verklaard aan den hem ten laste gelegden moedwilligen doodslag en hem deswege veroordeeld tot een tuchthuisstraf voor den tijd van 8 jaar. Aan de grenzen heeft men nog een paar koffers van Pincoffs aan gehouden waarin men o. a. nog halssieraden van mevrouw heeft ge vonden. Het gerucht, dat er in zijn huis geen zaken van waarde zonden ge vonden zijn, is niet waar gebleken. O. a. moet er wel een waarde van twintig duizend gulden aan zilverwerk gevonden zijn. Maandagmiddag sprong iemand op den Dam te Amsterdam weder onder het rijden voor van een tram wagen af. Hij viel en kwam met het hoofd op de rails terecht, zoodat de wageu hem over den hals ging. Naar het gasthuis vervoerd, overleed hij spoedig daarna. Vólgens berichten uit bladen van Sumatra, moeten eenige prauwen met zieken en gewonden op de Atjeh-rivier tusschen Anagaloeëng en Kotta-Radja door Atjehneezen overvallen zjju, die de bedekking overhoop wierpen, naar de prauwen zwommen en met hunne klewangs een moorddadige slachting aanrichtten. Onder hen, die aan de slachting ontkwamen, behoort de con troleur Liefrinck. Te Snndswall, in Zweden, heeft thans een werkstaking plaats, die meer dan gewone verhoudingen aan neemt. Ruim vijfduizend werklieden, verbonden aan 19 aldaar zich bevin dende zaagmolens, weigeren te werken en eischen hooger loon. Met knodsen gewapend, trekken zij door de stad, overal schrik verspreidende. Militaire macht is aangekomen, ten einde het plegen van gewelddadigheden te ver hinderen. Nog steeds sluiten zich meerderen bij de oproerige werklieden aan. Een krankzinnige die reeds tweemaal in een krankzinnigenge sticht opgesloten werd doch nu thuis was, zekere Pieter Carrion, te Moor slede, heeft in den morgen van 27 Mei zijne vrouw, Amalia Persyn, ver moord. Hij bracht haar met een dólkmes een steek in het hart tee de ongelukkige vrouw is den volgen den dag overleden. Een zekere Marceline Roy is in Frankrijk ter dood veroordeeld. Zjj had haar stiefkind, een allerliefst meisje van 3 jaar, gruwelijk mishandeld en De kapitein stond op de kampanje met zijn dikke overjas san, zijn druipnatte muts op, met zijn roeper onder den arm, terwijl hij nn en dan angstig door den nachtkijker keek zijn stem klonk erg somber. Hij bad in dien donkeren, stormachtigen winternacht een ware David's keus te doen. De sterke zuidelijke stroom, door den wind geholpen, zou hem spoedig onder de noorsche kust brengen, terwijl hij aan den anderen kant, als hij pogingen deed tegen den wind op te zeilen, gevaar liep met de ijsschotsen in aanraking te komen. Daar kwam ijij, dat hij niet met volkomen zekerheid wist waar bij was, en toen de storm in hevigheid toenam, begon hij gejaagd achter- en voornit Ue loopen, nu en dan telkens met de roer gangers een woord wisselend, wier gedaanten hij bij het licht van 't kompas kon onder scheiden. „Hoe ligt het voor, Jensf" „Zuid-west, mijnheer, 't kan niet hooger." „Hm 1 steeds diehher aan land mom pelde hij, terwijl de zweetdruppels op zijn voorhoofd te voorschijn kwamen van onder zijn bonten muts, die hjj.in weerwil van den regen moest wegschuiven om lucht te krijgen. Schip en bemanning zonden weldra op het spel staan. „Wat zegt de man op den uitkijk, jon gen vroeg hij dezenjjdie juist op dit oogen hlik naar beneden gekomen, zijne voeten op het dek zette, daar zijn beurt van de wacht voorbij was. „Zwart als pik. Als we een ldntaren uit staken aan den buitenkluiverbOom, zouden we ter nauwernood zien. Maar het dieplood teekent veel water." „Zoo waarlijk?" klonk het tamelijk nor- sche antwoord. „De domkop lijkt nog niet eens te weten," bromde de kapitein, „dat het dieplood hier veel water aangeven zal, tot op het laatste oogenhlik, dat't schip met zijn neus op de klippen zit." Zr was geen kans op oen loods, in zulk een nacht als deze beloofde te worden; maar toch werden, in de hoop dat de wind het getuid naar land zon overdragen, een paar noodschoten gelost. Ten laatste bleef er geen keus meer over. Als zij dien nacht niet wilden ver- gsau tusschen de klippen, dan moesten zij ipeer zeil maken, en op goed geluk be proeven van de kust af te houden. Dienovereenkomstig werd order gegeven gedood. Zij liet het arme kind zelfs spelden en naalden inslikken, en toen dit alles niet hielp, stelde zij het in den afgeloopeu winter aan zulk een koude bloot, dat het doodvroor. In Kansas en Nebraska heeft een orkaan gewoed, waardoor veertig menschen gedood en meer dan honderd gekwetst zijn. Vijftig gebouwen zjjn vernield. De oogst en vele huizen hebben schade bekomen. Dinsdag is baron Lionel Roth- schild, chef van den Engelschen tak en lid van het Parlement, te Londen overleden. Hjj was de kleinzoon van Mayer Anselm, den grondvester der firma, en in 1808 te Frankfort ge boren. 2e Klasse. Ie Lijst. No. 9188 f 20.000. No. 14848 f 2000. Nos. 4828 ca 5468 elk f 1500. Nos. 1926 10463 en 16958 elk f 1000. Nos. 2792, 658?, 17178 20895 elk f 400. No. 1706 f200. Nos. 2054, 13639 en elk f 100. 2de lijst. No. 2591 f 5000. Nos. 6168 en 17969. Sik f 1000- Nos. 12825 en 15202 elk f400. Nos. 1520 eo 15845 elk f 200. Nos. 47. 4607, 6780, 11299, 11881, 13578, 14013, 16369, 19452 en 20966 elk f 100. 3e Lijst. Nas. 5178 7669 f200. Nos 4036 12814 f 100. Vau 3 tot 6 Juni. ONDERTROUWD: C. Molenaar win kelier en M. Schotvanger. P. Mool- huijzen timmerman en M. Hoogerduijn. GEHUWDW. F. de Hoog en M. C. Manikus. BEVALLEN: C. Ligteringen geb. Ada- ma, Z. M. Otten geb. van Steenbergen '2. J. W. F. Koppen geb. Morssink, Z. F. de Boer geb. Lnijtze, 1. OVERLEDEN: G. W. de Clausen 12 m. Bevallen van een Zoon, W. MULLER, geb. Roos. Ymuideu, 30 Mei 1879. Algemeene kennisgeving. (Herplaatsing wegens misstelling.) een rif uit te steken, gevolgd door „de grootraarseboelijnen los de marsevals opgezet en gehescbenen in het donker hoorde men nu en dan „trekkenmannen, ho oh hoiterwijl de zeelui bezig wareu aan bet dikke, zware zeil. Al het touwwerk was stijf en uitgezet van het ijs en glad van den regenhet zeeschuim apatte in hun gezicht en het schip rolde zóó, dat gij van tijd tot tijd alleen maar aan de touwen hingen, terwijl het dek onder hun voeten weg was. Door den nieuwen last van 't zeil draaide het schip bij en schoot schuimend vooruit, met nieuw leven voor een oogenhlik bezield. Maar 't volgend oogenhlik woei het marszeil uit de lijken met een slag als van een kanonschot en viel in de golven. Het groot stagzeil brak op 't zelfde oogenhlik los cn een stortzee golfde over boord, nam een deel van dc verschansing mede en vun de bovenlading, die uit zware balken bestond en liet bet overige in de grootste verwar ring dooreengesmeten achter, terwyl ver scheiden balken reebt overeind tegen de verschansing en den kaapstander stonden. Wordt vervolgd.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1879 | | pagina 1