Dt Loods n ziin Vrouw. !\lo. 659. Dinsdag 10 Juni 1879. Zevende Jaargan* Uitg-evers BERKHOUT Co. Helder. NIEUWSTIJDINGEN. FEUILLETON. 'I Vliegend Blaadje. HELDER, 10 Juni 1879. Naar wjj vernemen, ie de schout bij nacht R. L. de Haes, thans di recteur en kommandant der marine te Hellevoetsluis, bestemd om den vice-admiraal P. A. van Rees als directeur en kommandant der marine te Willemsoord te vervangen. Voor eerstgenoemde betrekking zou dan in aanmerking komen de kapitein ter zee. A. J. van de Velde. De kapelmeester der staf muziek van de Koninklijke Ned. Marine, dè heer Weckesser alhier, heeft zjjn ontslag aangevraagd. Tot machinist-leerling 2e klasse is benoemd bjj de Kon. Nederlandsche Marine, de jongeheer K. Gomes alhier. Het st. Prins van Oranje, 26 April van Amsterdam naar Batavia vertrokken, is aldaar den 7n Juni aangekomen. Het stoomschip Madura, kapt. Jaski, van Amsterdam naar BataVib, arriveerde te Napels 7 Jnni en ver trok 's avonds. Alles wel aan boord. Het stoomschip Celebes, kapt. Bakker, van Batavia naar Amsterdam, arriveerde te SueZ en vertrok van daar 8 Jnni des namiddags. Alles wel aan boord. Het stoomschip Conrad is Zaterdag, bij het uitstoomen van IJmuiden, met de schroef in de ket ting van een ankerboei gekomen. Door dnikers is de ketting uit de schroef gehaald. - Het voor de stoomvaartmaat schappij «Java," te Stockton on Tees nieuw gebonwde stoomschip «Koning in Emma,'kapt. B. Ordeman, bestemd voor de mailvaart op Indië, in de ljjn der Maatschappij «Nederland," zal na eenige uren in de Noordzee proef ge stoomd te hebben, koers zetten op IJmuidenalwaar het aanstaande Woensdagvoormidd. wordt verwacht. Een verhaal uit Noorwegen, van JONAS LIË. 9). UIT HIT ENGELSCIX VERTAALD DOOR J. SEPP. VI. 'tWas kort voor dat het schip weer bij den wind kon komen en toen had de oude Juuo een proef af te leggen, waartegen haar naden zelfs in baar jongeren tijd nooit waren bestand geweest. Zij was even als menig ander schip, dat een vrij goed zeiler is, wat doorgezakt in de kiel door het ge wicht van de lading tuschendeks; en toen zij den schok te boven was, begon de ladder die in 't ruim stond op en neer te dansen in de hoofden van het voorluik, terwijl het water door de gapende benedenbalken bin nensijpelde en de pompen onophoudelijk moesten gaan. Alle luiken weren met balken beslagen en verscheidenen van het volk De korrespondent van de N. R. Ct. te Parijs seinde Zondag: Sedert Zaterdag is de toestand van den Prins van Oranje minder gunstig. Des avonds telde de pols honderd vier en twintig slagen en Was de temperatuur tot negen en dertig slagen gestegen. De bronchitis gaf eenige vrees en maakte de ademhaling zeer benauwd. Door krachtige behandeling verbeterde gelukkig de toestand van den hoogen lijder heden eenigszins. Zondag telde de pols honderd zes slagen. De Scbcveningsehe reeders- vereeniging «Eendracht," heeft in haar statuten de bepaling opgenomen, dat de visschers een overeenkomst moeten teekenen, waarop zij varen. Hierdoor wil men voorkomen, dat zij, gelijk tot dusver, willekeurig van den een naar den ander overloopcn. Velen weigeren echtêr vooralsnog zich aan die bepaling: te Onderwerpen. Den kelijk zal men gaandeweg wel beter zijn belang gaan inzie». Immers de reeders zjjn op straffe van boete ge houden hun schuiten niet meer naar zee té doen gaart, voordat de overeen komsten geteekend zijn. Dezer dagen kon men in de dagbladen de aankondiging lezen, dat de coöperatieve winkelvereeniging Ons Voordeel, te Amsterdam, in staat van faillissement was verklaard. Thans blijkft, dat dóór twee depothou ders een gerechtelijke aanklacht in gediend is tegen den directeur dézer vereeniging. Immers bij contractwas bepaald, dat iedere houder vAn een depet, alvorens te Worden aangenomen, in de kas der vereeniging f 1000 zou moeten storten en vanzelf spreekt het aan deze bepaling werd voldaan. Bepaald werd voorts, dat deze sommen onaangeroerd in éen ijzeren brandkast zouden worden bewaard, waarvan de directeuren de sleutels hadden, 't Is schier overbodig ér bij te Voegen, dat deze f 1000 niet in cömptanten, maar in effecten werden gestort, opdat de eigenaren et behoorlijk dè renten van zouden genieten. Aanvankelijk genoot Ons Voordeel hadden zich aan bet lagere tuig Vastgesjord, 't geen verkieslijker was dan op het dek te' blijven. „Klaar om te wende»steek op halzen enz. leef nu, en hond dicht bij den wind," - dezelfde eentonige bevelen werden in de duisternis geboordieder oogenblik dat zij over stag gingen, terwijl wij op datzelfde oogenblik een hooge zee overkregen en het schip tot in zijn uiterste hoeken een sbhok onderging. De dag brik aau en bleef nevelachtig, waardoor zij in deselfde onzekerheid Vei*. keerden als te voren ten aanzien der hoogte waarop zij waren. Voor een oogenblik bad de zon geschenen en verbeeldden zij ziek, dat zij „Aamborgeund's-Pald" hadden ge zien, een hoogte baak op de hoogte van Arendal en uit haar schijnbare laagte en nevelachtige opdoeming aan den horizon werd de hoop in hen verlevendigd, dat hnn afstand van de kust aanmerkelijk was toe genomen. Omstreeks negen uur praaiden zij een engelsche brik, die denzelfden on- spoed geleden had als waarin de Juio zich nog bevond, en wier noodschoten zij reeds nu en dan Hauw door den storm hadden vertrouwen men kocht er goed en niet te duur. Bjj het einde van het jaar ontving men nog een winstuit- deeling. Alles ging goed maar de aan deelhouders kondén niet vermoeden, dat van huti gestorte gelden werd geleefd en geteerd. Toch was dit feite lijk het geval. Immers speenlatiën kwamen niet in de kraam te pashoe komt men nu aatt een deficit van 16 a 20 dnifcend gulden, die met veel moeite, veel opofferingen, talrijke ontberingen zjjn bjjeeugebracht? Sommigen beweren zelfs, dat het cijfer nog tienduizend gulden hoogeris. Op zekeren dag hoorden de beide depothouders slechte noten kraken omtrent de soliditeit van de vereeni ging. Zij eischten natuurlijk van de directie onmiddellijk teruggave van de door hen gestorte gelden. Nu echter kwam de waarheid aan het licht, 't Bleek dat de effecten waren te gelde gemaaktdat het g*eld, evenals zoovele spaarpenningen, was gebruikt om er de dividenden van te betalen of om er wissels mede te dekken. Met de ansjovisvangst op de Zuiderzee gaat 't zóó slecht, dat vele visschers van Texel, die ook deze visscherij uitoefenden, zjjn terugge keerd, om andere bezigheden te zoeken. Uit Leiden meld aan de Stan daard Naar men niet zekerheid verneemt, heeft d'e onlangs te Leiden overleden mevr. de weduwe B. Eigeman, haar gansche1 vermogen, op ongeveer twee ton gonds geschat, behalve enkele kleine legaten, vermaakt aan Yeree- nigingen tot Evangelisatie onder de Joden binnen- en buitenslands." Dezer dagen werd bij den Omval Amstel voorbij Schölpbrug door een melkboer gevonden een doofpot, die in de rivier lag. Het boertje onderzocht den inhond en vond tot zjjn verbazing, en schrik het lijkje van een pasgeboren kind, een flinke jongen met lang zwBrt haar. Behalve het lijkje vond hij in den doofpot twee zware steeneu, om het zinken gehoord en die nu op het punt stond van te zinken. Het scheepsvolk was in het tuig van het achterschip geklommen, het eenige dat nog hoven water was en gaf wanhopige teekenen om kuip, maar het was onmogelijk hulp te bieden. Zij hadden genoeg te doen met hun pogingen om zelf vlot te blijven. Er waren geen teekens dat de kracht van den storm bedaren zou, en toen Salvd Kristiansen en een ander hun beurt aan het stuurrad waarnamen, blonk plotseling dien nacht te midden van de pikzwarte duisternis lij-waart van het voorschip de witte kuif van een vreeselijk wielende golf, die een oogenblik later op het dek uiteen spatte en de kampanje, het wachthuis vsn het kompas en de barkas schoon wegsloeg, het stuurrad onklaar maakte en verscheiden van de doornatte, half uitgeputte zeelui op dè vreeradsoortigste plaatsen neersmeet, ai waren zij toch nog blijde, dat zij het dek onder de voeten hielden. „Gevaarlijke zee aan den lij-boegwerd op nieuw van voren geroepen en alles wat zich aan dien kant bevond scheen eensklaps een witte massa geworden te zijn. „Klaar om te wendenin lij het te bevorderen. Het schjnt echter dat de doofpot niet ver genoeg in den Amstel werd geworpen, zoodat het misdadig doel niet ten volle werd bereikt. Omtrent de daders werd tot nn toe niets bekend, ofschoon de politie al het mogelijke in het werk stelt om ze op het spoor te komen. Uit Brussel wordt aan de Amst. Cour. bericht, dat H. P. Kerdijk, die na zijue vrijspraak te Antwerpen naar de gevangenis is teruggebracht, eerst daags naar Brussel vervoerd zal wor den, om te verschijnen voor de raad kamer van het hof vau appèl, welke, na hem in openbare zitting gehoord te hebben, advies zal geven over de aanvrage om uitlevering. Tot nu toe hebben de hontza- gers en hontvellers, die in Zweden de groote werkstaking begonnen zijn, nog geen ernstige ongeregeldheden begaan, ofschoon zjj van do stad Snndswall voedsel voor 5000 personen geëischt hebben, dreigende, zoo ban dit niet geschonken werd, «andere maatregelen te nemen." De stedeljjke regeering heeft niettemin geweigerd en het eskader kanon neerbooten bljjft voor de stad liggen. Hedenavond ten 9 ure zullen alle bergen, en rnïnen aan den Rjju, links van Bingerbrficktot Rolandseck, en rechts van Eltville tot aan het Zevengebergte door vreugdevuren ver licht worden, ter eere van 's keizers gouden bruilofsfeeft, dat den volgen den dag gevierd wordt» Te Pitraburg, m Pennsylvanie, is een groote werkstaking uitgebroken, waardoor 30.000 personen van werk verstoken zjjn. Alle ijzerfabrieken van Pittsbnrg staan stil. De strike was een gevolg van een poging, om de loonen te verminderen. In het tuighuis te Woolwich zijn proeven genomen met lnchtbollen, ten gebruike in den Zoeloe-oorlog. Een afdeeling luchtschippers is ge vormd. Een bol van ongewone grootte de Saladin, (38,000 kubiek roer!" en met een grooten zwaai wendde bet onde schip zich uog eenmaal om en het vernieuwde geloei tot in alle hoogste toppen van het tuig en de verblindende hoeveelheid schuim toonden tot welk een orkaan de storm gestegen was. Salvë was te zeer bezig geweest met het onklare stuurrad, om in het eerst ook maar aan iets anders te kunnen denken; maar Hij herinnerde zich zeer spoedig, dat toen die eerste zwarte golf zoo onverwacht van lij-waart over het schip was heengeslagen, hij voor een oogenblik het glinsteren van twee lichten boven baar knif bad gezien en een Wereld van gedachten ontsloot zich eensklaps voor zijn geesthet scheen voor de romantische verbeelding van den jongen, dat hij op het punt stond Elizabeth Saklev te ontmoeten. Toen hij haastig achter zich omkeek ontwaarde hij andermaal de beide lichten. Hij had ze vroeger te vaak gezien om er zich in te bedriegen en hij schreeuwde over zijn schouder heen, om er den kapitein opmerkzaam op te maken, die ze nn voor het eerst in het oog kreeg„die lichten achter ons te lij-waart zijn van den haard van den ouden Jacob op Tornngen t

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1879 | | pagina 1