Be Loods en ziin Vrouw. 660. Vrijdag 13 Juni 1879 Zevende Jaargang Uitgevers BERKHOUT Co. Helder. NIEUWSTIJDINGEN. t Vliegend Blaadje. Wederom is het Huis van I Oranje door een zwaren slag ge- 1 troffen. Z. K. H. DE PRINS VAN [ORANJE overleed, na een korte [ongesteldheid, te Parijs, in den J krachtvollen leefdtijd van 38 jaren en 9 maanden. Nu ook deze loot haar is ontvallen,begint de oudeOranje- stam te wankelen, en de jeug- dige Prins Alexander, zoo innig aan zijn broeder gehecht, zal al het gewicht der taak, die hem thans te wachten staat, naar wij gelooven, ten volle beseffen De Nederlandsche natie, ge- hecht als zjj is aan haar Ko ningshuis, gevoelt al het ge- 1 wicht dezer gebeurtenis. Met [innige deelneming zal zij zich ook thans weder scharen om de treurende leden der Koninklijke familie, en al haar verwach- tingen vestigen op den jeugdi- gen Prins, die voortaan den schoonen naam zal dragen van Pri ns van O rauje. De N. Rott. Courant meldt: De Prins is in volle bewust- I zijn gestorven. Bij zijn sterven was alleen de kamerdienaar Donker aanwezig. Des morgéns ten acht ure had- den de geneesheeren eenstemmig de hoop opgegeven. Z. K. H. heeft in de laatste dagen, behalve zijne geneesheeren [alleen Prins Alexander, diens adjudant Grovestins en den heer Franssen van de Putte gezien. i4_ Een verhaal uit Noorwegen, van JONAS LIË. UIT HET BNGELSCH VERTAALD DOOR J. 8EPP. .0). VII. Daar ginds op klein Torungeu waren ntusschen merkwaardige dingen gebeurd, lie nu het praatje van de stad uitmaakten. De oude Jacob had de vorige week een >eroerte gehad en was gestorven in den- :elfden nacht, waarin de Juno haar kamp het leven gestreden had. De beide laatste D blagen van mist en storm hadden zij onop houdelijk noodschoten gehoord en zijn klein dochter had gedurende dien tijd het vuur fs nachts alleen moeten onderhouden. Het ©ogenblik waarcn bij den laatsten adem [uitblies en zij n. t hem zat en zich over hem heen boog, alles om haar heen vergetende, was het eenige geweest, waarin zij het vuur ,verwaarloosd had; en juist dat oogenblik. had Salvé zulk een mauvais quart d'heure aan böórd van de Juno doen doorbrengen. :Den volgenden morgen had zij in haar •wanhoop een gevaarlijken tocht over de ijs- ,a^jchotsen ondernomen om menschen te halen, -g die haar konden helpen zij was door een jboot opgenomen en daarin naar Arendal Jr. vervoerd. Het arme meisje was te zeer vervuld van HELDER, 13 Juni 1879. Met genoegen woonden we Dinsdagavond de soiree van de So- citeit »Mars" bij, gegeven ten voor- deele eener weduwe met zes kinderen. 't Programma was ook nu weder zeer gevarieerd en verschafte den bezoekers een werkelijk genotvollen avond. Het letterkundig gedeelte werd vervuld door de beeren Bérk, Jonkers, Polak en van Lier, die de hoorders allen aangenaam wisten bezig te houden. Het muzikale gedeelte was toevertrouwd aan de dames Groen, Manbeim en Polak, terwijl als so listen op violoncel, cornet a piston en viopl optraden Je hebreu Manheim, M. P. Polak en J. H. Polak. Aan elk nommer viel bij het einde een luid en wel verdiend applaus ten deel. De zaal was flink bezet. De netyo opbrengst was f 102.85. Tot ln luitenant bjj de dienst doende schutterij aifyer is benoemd de 2C luitenant P. J. Lupgens. De uitslag d&T Ygtkiezi^jg voor één lid der Tweede Kamer, in het hoofdkiesdistrict Alkmaar, is als volgt Uitgebracht 20J3 geldige steminen. Herkozen de heer rnr. J. L. de Bruyn Kops met 1157 stemmen. Op den heer mr. J. Heemskerk Az. waren 759 en op den "heer W. H. van Marle 79 stemmen uitgebracht. De voorgestelde detacheering van een gedeelte der infanterie van den Helder naar Texel om daar te kunnen geoefend worden in het schieten op groote afstanden, zal volgens beslissing van den minister van oorlog dezen zomer niet plaats hebben. Bjj de Directie der Alarinealhier werd gister aanbesteed: Het verrichten droefheid over het verlies van haar groot vader, dan dat zij er in de verste verte aan gedacht zou hebben, haar geschiedenis tot een voorwerp van de algemeene belangstel ling te maken, maar Carl Beek wist in zijn opgewondenheid z6ó goed aan hét voorval een romantische kleur te geven, dat zij zeer spoedig de heldin van den dag werd. Er werd over gesproken bij de Amtmands een gezin met twee mooie dochters, waar luitenant Beek dagelijks kwam en ieder had er den mond vol van, hoe zij geheel alleen op Toningen met haar stervenden grootvader, het middel was geweest tot red ding van de Juno en daarna haar leven op het ijs had gewaagd. Iedereen kon het bij de eerste aanschouwing haar wel aanzien, dat zij een bijzonder karakter moest hebben; maar in betrekking tot haar buitengewone schoonheid had meer dan één gevoelen in vrouwelijke kringën de overhand, 't Was in elk geval jammer, dat zij zoo verlaten was en men oordeelde algemeen dat de Becks nu zedélijk verplicht' waren, om voor haar te zorgen. Voor het oogenblik had zij zich met haar tante in een van de nauwe straten in dé achterbuurten der stad gevestigd en in over vloed kwamen daar allerlei soort van raad gevingen tot haar met en zonder den naam van hen, die ze aanboden, vergezeld van stoffen voor haar rouwkleed eil sieraden, gezonden door jongelui en winkelbedienden ja, een paar meisjes uit de stad, die immer zich getrokken gevoelden naar 't geen op gang kon maken, kwamen in persoon haar van eenige werkzaamheden aan de gebouwen enz. van het Marine-Eta blissement. Ingekomen 18 biljetten. Minste inschijvers de heeren Gebrs. Moorman, voor f 13,200. Door schipper P. Mos, liggende in het Nieuwediep alhier, is een Postduif opgevangen. Behalve andere aanteekeningen, was duideljjk leesbaar »Chartres 8." Belanghebbenden kun nen haar bjj genoemden schipper terug bekomen. Ook bij den heer Rusman alhier is door een openstaaud vensterraam in huis gevlogen een fraaie postduif met een stempel op den regtervleugel (binnenzijde) Sociëteit de Haan, Burgerhout No. 52" en meerandére karakters. Een bjj het Departement van Koloniën ontvangen telegram van 7 dezer, bevat de volgende berichten omtrent de krijgsverrichtingen in Atjeh Na de laatste operatiën heeft het eenige dagen zwaar geregend. Bjj het invallen der droogte is een colonne van Indrapoeri naar Gliëng uitgerukt, die van 31 Mei tot 2 Juni een aantal versterkingen nam, den vijand verjaag de, kampongs tuchtigde en groote voor raden vivres vernielde. Aan onze zijde sneuvelde één luitenant én werd een tiental minderen gewond. Het Vad. kan met zekerheid mededeelen, dat de ministers Kappeyne en Tak van Poortvliet onvoorwaar delijk hun ontslag aan Z. M. den koning hebben gevraagd, de overige leden van het kabinet voorwaardelijk. De beslissing des konings wordt te gemoet gezien. De nieuwe mailboot Koningin Emma", arriveerde gisteren te Am sterdam. tante bezoeken om met haar over de toekomst v^n het meisje té spreken. Toen Carl Beek evenwel te kennen gaf, dat hij deze gaven als een beleediging voor hem aanmerkte, hield haar toevoer op.. Hij was daar slechts eenmaal geweest en toen werd hij vergezeld door zijn oudste zuster, maar hij had zich bij die gelegenheid van een zeer aantrekke lijke zijde doen kennen:'hij had zijn déèl- nemiug in Elizabeth's smart met zalk een innemende oprechtheid en tegelijk mét zulk een eenvoud bètuigd en bij zijn vertrek met een aandoening, die hij niet poogde te ver bergen, haar verzekèrd, dat zij H aan haar verplicht waren, dat hun vader nog in leven was. Toen hij vertrokken was, had zijn zuster de eigentlijke reden van haar bezoek uiteen gezet. Zij was gekomen, om aan Elizabeth's tante het voorstel te doen, dat Elizabeth voor het oogenblik bij hen zou komen, als huishoudster, daar zij niet aan de noodza kelijkheid blootgesteld mocht worden, om als gewone dienstbode onder een ander te gaan. Haar broeder, eindigde zij, had dit plan voor Elizabeth's toekomst ontworpen. Het aanbod was zeer vereereud voor men schen in haren toestand en werd dan ook door Elizabeth's tante met met onvermengde dankbaarheid aangenomen, Doch over Eli zabeth's gelaat trok voor een oogenklik een wolk. Zij voelde zich, al wist zij niet waar om, ietwat gedrukt bij het vooruitzicht met den jongen luitenant nader in aanraking te komen, maar zij zou aau den anderen kant toch ook uiet gaarne het aanbod afgeslagen Het stoomschip ÏMadura, kapt. Jaski, van Amsterdam naar Batavia, arriveerde te Port-Said 12 Juni des morgens en zou den volgenden ochtend de reis voortzetten. Alles wel aan boord. Men lees in de Staats- Ct. Het heeft den Almachtige behaagd, Z. K. H. den prins van Oranje tot zich te nemen. Z. K. H. ontsliep heden, omstreeks elf ure, te Pari)3. Het koninklijk huis en het gansche vaderland zijn door dit treffend verlies in diepen rouw gedompeld. Wegens het overlijden van Z. K. H. den Prins van Oranje, zullen te Amsterdam alle schouwburgen en openbare vermakelijkheden tot nader order gesloten moeten zjju. Alle straatmuziek is eveneens verboden. De toestand van den gevierden acteur Albrecht moet hoogst onrust barend zijn. De maagkwaal, die zijne krachten ondermijnt, neemt niet af en zijne energie verlaat hem. Het kan zelts wel gebenren, dat hjj het tooneel niet meer betreedt. De rechtbank te Haarlem heeft Dinsdag de eischeres Oosterhaan, in vordering tegen directeuren van Teijler's genootschap,niet ontvankelijk verklaard, op groud dat zij niet heeft bewezen dat Catharine Olthoff in be trekking van erfgename of legataris stond tot Pieter Teijler. Iemand der equipage van het te Vlissingen liggend wachtschip maakte Maandagavond met zijn vrouw een wandeling langs de wallen alduar. Al wandelende ontstond oneenigheid, die zoo hoog klom, dat de man trachtte zich den hals ai te snjjdeu. Hij bracht zich twee wonden toe, die echter niet gevaarljjk zijn en werd, sterk bloedende, naar het hospitaal overgebracht. hebben. VIII. Wat Salvé betreftde eerste dagen na het einde der reis voelde hij zich gelukkig. Hij was verliefd; bij had van zijn kapitein een banknoot van honderd daalders gekre gen met de belofte, dat hij, zoodra hij de stuurmanskunst geleerd had, derde stuurman op de Juno zou worden en hij wist zich van alle kanten door zijn makkers en vrien den bewonderd. Er was evenwel zooveel te doen met het lossen van de lading en 't verhalen van het schip naar het dok om gerepareerd te worden zij hadden het voorzichtig tot op de hoogte van Arendal weten te krijgen dat het wel Zaterdag avond zou worden, eer hij 'tlang gewenschte verlof om naar huis te gaan kou erlangen. Toen hij den vorigen dag 's morgens vroeg de wacht had te lij van den buiten huid. hoorde hij toevallig een gesgrek, dat beneden op de helling gevoerd werd, waar door zijn bloed aan 't koken gebracht werd. De timmerlui waren juist op 'twerk ge komen en een van hen vertelde de geschie denis van den dood des ouden Jacobs en van den heldenmoed, door zijn kleindochter getoond. „Zij zeggen," ging bij voort, „dat kapitein Beek aanstaanden maandag bij de bcgrafeuis tegenwoordig zol lijn, en dat hij voor Ja- cob's kleindochter zorgen zal de luite nant bij de Marine heeft zijn best daarvoor gedaan." Het geweld van de hamerslagen, die hun arbeid verrichtten deed Salvé thans een groot

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1879 | | pagina 1