Be Loods en zijl Vroow. Dinsdag 17 Juni 1879. Zevende aargang, Uitgevers BERKHOUT Co. Helder. nieuwstijdingen. feuilleton. 'I Vliegend Blaadje. HELDER, 17 Juni 1879. De alhier binnengekomen smak, Anna Jacoba, ving in de Noordzee een postduif met den stempel op den rechtervleugelSociëteit den Haag, Burgerhout, No. 29. Het stoomschip Celebes, kapt. Bakker, van Batavia naar Amster dam, arriveerde te Napels den 15n Juni te 11 uur 's morgens en vertrok *s namidd. 5 uuralles wel aan boord. Het stoomschip Conrad, kapt. Visman qq., van Amsterdam naar Batavia, passeerde Kaap St. Vinceut den 15° Juni namiddag; alles wel aan boord. Het stoomschip Madura, kapt. Jaski, van Amsterdam naar Java, is den 14den Juni des ochtends ten vijf unr van Suez vertrokken. Alles wel. Hedeu nacht strandde op de Noorder-Haaks een Engelsche viseh- sloep, zoogenaamde tarbotter. Het volk heeft zich heden morgen in eigen boot gered. Het vaartuig zal waar schijnlijk weg zijn. De minister van marine brengt ter kennis van belanghebbenden, dat er gelegenheid bestaat tot plaatsing van scheerders bij de Nederl. zeemacht. Naar het D. v. Z. Holland ver neemt, is aan Z. M. den Koning de wensch keubaar gemaakt, dat het lijk van den Prins van Oranje uit Parijs naar 's Hage zou worden ver voerd, om uit het paleis van den overledene naar de laatste rustplaats te Delft te worden overgebracht. Indien aan dit verlangen werd voldaan, zou het stoffelijk overschot van den be treurden doode den 24 in de residentie aankomen en gedurende twee dagen aan belangstellenden een laatste blik op het gelaat van den dierbaren afgestorvene worden vergund. De groote buitenlandsche bladen bespreken ook deu dood van' den prins van Oranje. De Times zegt, Een verhaal uit Noorwegen, van JONAS LIË. UIT HET ENGELSCH VERTAALD DOOR J. SEPP. 11). VIL „Welnu, dat misschien ook niet, maar het eerst wat zij deed was regelrecht hier heen komen, hij heeft haar al bij zich in huis genomen dat heb ik van haar tante gehoord. De oude vrouw heeft niet. de minste ach terdocht, maar vertelde mij in haar onschuld, dat zij zooveel als huishoudster was bij de Becks." Een geluid boven zijn hoofd deed den spreker naar boven kijken. Het doode- lijk bleek gelaat van een matroos keek naar beneden naar hem over den rand van het schip, met een paar oogen, die hij eens gezien had in den kop van een dollen hond. De persoon, aan wien die oogen behoorden verdween op eens weer en stak het dek dwars over. „Dat was zeker haar minnaarfluisterde hij den ander in 't oor terwijl hij met zijn dat de Prins te Parijs vooral vertoefde, ouidat hij zei de een voorgevoel te hebben, dat hg nooit den koningstroon zou bestijgen, en er in ieder geval dan veel kans was, dat hij de vazal van Duitschlaud zou moeten worden. De Figaro voegt daarbij, dat de groote mogendheden, vooral Engeland, ai te ver gaande plannen van v. Bismarck wel zouden weten te verijdelen. De Weener Neue Freie Presse be handelt de troonsopvolging, en schrijft o. a. dat de omstaudigheid, dat de koning indertijd bij zijn 25 jarig regeerings-jubilé zijn zuster Sopbie en haar gemaal den groothertog van Saksen Weimar den voorrang deed iunemen boven den Prins van Oranje, gevoegd bij het feit, dat de Prins, in de geschillen tusschen den koning en koningin, steeds de partij zijner moe der trok, de verwijdering tusschen vader en zoon heeft bestendigd. Bij eventueele ontstentenis van een prins in 't liuis vau Oranje, waaraan thans wel moet gedacht worden, als uit het tweede huwelijk des koniugs geen kinderen mochten geboren worden, zou de erfgroothertog van Saksen Weimar Eiseuach, zoon van prinses Sophia, wettige aanspraak hebbeu. Maar de erfgroothertog is kolonel in Pruis, dienst, hij is niet zeer bekeud in Nederland en zou altijd nog moeten kiezen tusschen zgn groothertogdom en het koninkrijk. Het kon zijn, dat men in Nederlaud hem liever niet den troon zag bestijgen. De Sfcafcen-Gene- raal zouden dan de troonopvolging wel kunnen wijzigen, om op een, meer in Nederland bekend vorst de rechten over te brengen, en dan kwam mis schien de prins van Wied in aanmer king, die met de dochter van Prins Frederik is gehuwd. Ook zouden de Staten-Generaal zegt het Weener blad, zich als Constituante kunnen ver klaren, en de republiek als regeerings- vorm aannemen. Dit schijnt echter niet in den geest der natie, voegt de N. Fr. Pr. er bij. drilboor op een geschilderde plank aan 't werk ging. Kort daarna mompelde hij op een meewarigen toon „Als ik dat gezicht goed bekeken heb, dan zou een zeker iemand beter voor zich zei ven zorgen als hij den vasten wal verliet." Salvé was van woede opgesprongen, toen hij den naam van den jongen Beek hoorde noemen, maar de begeerte om nog meer te hooren had hem gebonden aan de plaats waar hij was. Wat er verder gezinspeeld was op Beck's verhouding tot Elizabeth en dat deze een schuilplaats in zijn huis had gevonden, scheen alles maar al te waar. Hij kende de mannen, die er over gesproken hadden, beide't waren flinke kerels en de een had daarenboven het nieuws van Eliza- beth's tante zelve. Er moest dien dag aan boord hard ge werkt worden, maar het was alsof zijn han den verstijfd waren. Het was hem onmo gelijk eenige hulp te verleenen, tenzij in schijn wanneer er iets geheschen moest worden, hij deed alles werktuigelijk. „Ben je ziek jongen, of verlang je naar je liefje zei de stuurman in den loop van den namiddag. Hij zag dat hem iets scheelde. Dat laatste „naar je liefje," was van bij zonder bezielenden invloed j hij voelde zich Uit den Haag meldt men dat de aftrediug van het geheele Kabinet, behoudens misschien enkele uitzonde ringen, zoo goed als zeker kan worden geacht. Wel is er nog geene officiëele beslissing publiek gemaaktmaar achter de schermen ziet en hoort men genoeg, om de wisseling der acteurs op het tooneel te kunnen aankon digen. Te Pernis heeft zich het geval voorgedaan, dat zekere Arend Ver schoor, stuurman op de vischsloep Pollux vau deNieuwediepschereederij, door deu kantonrechter te Ridderkerk tot een dag gevangenisstraf veroor deeld werd wegen3 overtreding der wet op den kinderarbeid, en dat deze straf bedriegelijk is ondergaan door den zwager van den veroordeelde, zekeren Jau Breureman, bedienaar van begrafenissen te Pernis. De bur gemeester van Pernis heeft zich deze zaak aangetrokken en haar ter kennis vau den Offic. v. justitie te Dordrecht gebracht. De commissie vau beheer der kweekschool voor de zeevaart te Leiden bericht, dat Maandag 30 dezer 's morgens 10 uur, iu voornoemde inrichting een keuring zal plaats hebben van jongens, die een ver bintenis in 's Kijks zeedienst wen- schen aan te gaan. j Van Terschelling wordt ge- schreven: Meermalen is in verschillende dag bladen geklaagd over de verregaande baldadigheid der Engelsche visschers op de Nederlandsche, en dat wel aan onze eigene kusten. Verleden week is in het Haudelsblad aan de H. Regeering bescherming gevraagd, door het zenden van een oorlogschip. Met bijzonder genoegen melden wij, dat reeds 2 a 3 dagen later zich een oorlogsbrik in onze nabijheid bevond, en naar men bericht, is die begonnen een flinke razzia te houden en een onderzoek in te stellen, zeer tot ge- zelf op eens verlost van zijn drukkend ge voel van uitputting en werkte nu zoo hard, dat het zweet hem langs de wangen liep en stemde van tijd tot tijd in met het lied, dat de matrozen onder het hijschen zongen, met woeste, onnatuurlijke opgewondenheid: hij was bang voor één oogenblik aan zijn gedachten den vrijen loop te laten. Toen de dag voorbij was evenwel nam hij de wacht van een kameraad over, die buitengewoon blijde was bij het onverwacht vooruitzicht van een' rustigen nacht in zijn hangmat en vrijstelling van zijn beurt voor de nacht wacht een wacht die slechts uit één man bestaat, wiens werk het is het schip te bewaren voor diefstal in de haven. Hij liep alleen op het dek heen en weder in de pikzwarte duisternis, die flauw verlicht werd door een paar lantarens in de haven en een licht hier en daar in de hooger ge legen stad somtijds stond hij verscheidene minuten aaneen stil met de handen onder zijn kin, tegen de verschansing geleund. Hij zou zonder het minste bezwaar den jongen Beek hebben kunnen vermoorden: dat voelde hij. Om twee uur stak hij over naar de loop plank, gleed in het donker daar langs naar den kaaimuur en sloeg van daar den weg iu naar den wal. Elizabeth's tante woonde noegen onzer visschers, die niet alleen verwonderd staan over het krachtig optreden der marine, de vlugheid en handigheid der mariniers in hunne booten bewonderen, maar ook met innige erkentelijkheid voor de hulp ea bescherming, gaarne der Hooge Regeering daarvoor met alle andere belanghebbenden hunne welgemeende hulde toebrengen. Een knaapje te Amsterdam, dat bij het halen van een test met vuur in brand was geraakt, is in het gasthuis overleden. Te Amsterdam is een nachtwacht het slachtoffer geworden van zijnen ijver. Bij zijne poging om eenige inbrekers te arresteereu, werd hij door dezen iu het water geworpen en ver dronk. De daders, vier in getal moeten reeds gearresteerd zijn. Te Dokkum heeft een man zijn vrouw en vier kiuderen verlaten, zon der dat men weet waarheen hij zich begeven heeft. Niet alleen dat hij hen onverzorgd heeft achtergelaten, maar zelfs zonder dak, daar het gezin reeds sedert den 12en Mei j. 1, zonder woning was en sedert öf bij goede kennissen, óf in een stal, öf op de pu blieke straat zich heeft opgehouden. Vroeger een oppassend man, had hij zich langzamerhand aan den sterken drank verslaafd. Dit is de oorzaak van het ongeluk van het gezin. Uit het Westland meld men: Ofschoon later dan andere jaren, staan de aardappelen over 't geheel vrij gunstig. Groote behoefte bestaat er aan warmte, die zich zeer lang liet wachten. Het koude, schrale voorjaar heeft den groei zeer ver traagd. De vooruitzichten, wat het ooft betreft, zijn zeer gunstig. Pruimen, peren en appelen vooral hebben zeldzaam schoon gebloeid. De l druiven verlangen zeer naar warmte. De hagelbui van Dinsdag heeft over 't geheel weinig schade aangericht. Het vlas heeft een weinig geleden. in een van de kleine huisjes op die hoogte; en hij had besloten haar te wekken, om een onderhoud met haar te hebben. Vrouw Kristine was eeu deftige, min of meer afgeleefde weduwe, die er overigens goed uitzag, met een goedig grof gezicht, terwijl dunne grijze haren achter haar ooren waren weggestreken. Het was voor haar niets ongewoons des nachts gestoord te worden, daar een van hare bezigheden be stond iu zieken op te passen, maar toch pruttelde zij als het gebeurde. Toen zij de kaars, die zij had aangestoken, iu de hoogte hield en Salvé Kristiansen herkende, meende zij te oordeelen naar zijn bleekheid en ge heel zijn houding, dat hij dronken was. „Ben jij dat, 8alvé een mooie toe stand waarin je op dit uur van den nacht verkeert t" begon zij op ernstigen toon op den drempel, en deed in het eerst geen moeite om hem binnen te laten. „Is dat de manier waarop jij je gage doorbrengt?" „Neen, moedertje, dat is het geval niet ik wilde een woordje met u over Elizabeth spreken. De toon van zijn stem was zoo gedempt en klagend, geheel anders dan gewoonlijk, dat de oude vrouw begreep dat er iets bij zonders aan de hand moest zijn en zij deed de deur open.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1879 | | pagina 1