De Loois ei ei Vrouw. No. 662. Vrijdag 20 Juni 1879. Zevende Jaargang. Uitgevers BERKHOUT Co. Helder. Kalender der Week. NIEUWSTIJDINGEN. FEUILLETON. vin. t Vliegend Blaadje. JUNI, Zomermaand, (30 dagen.) Opgang der Zon 3 u. 39 m. Ondergang 8 u. 25 m. Zondag 22 Maandag 23 Dinsdag 24 Woensdag 25 Donderdag 26 Vrijdag 27 Eerste Kwartier. Zatbrdag 28 HELDER, 20 Juni 1879. Het stoomschip Prinses Marie, kapt. Hissink qq-, arriveerde te Batavia den 17den Jnnialles wel aan boord. Z. M. heeft o. a. benoemd tot ridders der Millitaire Willemsorde 4e kl., de matrozen le kl. van de Eon. Nederl. Marine N. Richard en H. van den Berg. Toegekend de eeresabel, met toepasselijk inscriptie, aan den luitenant ter zee le kl. P. J. Zaal, en eervol vermeld de matroos le kl bg de Kon. Nederl. Marine H. Mejjer, als belooning voor hun moedig gedrag in den strijd tegen Atjeh. Met leedwezen heeft men in den laatsten tijd menig flink onderoffii- cier den dienst zien verlaten, omdat aan hen bij gemis aan vacatnre geen toestemming tot het aangaan van een huwelijk kon worden ver leend. Met het oog hierop, zal aan den minister van oorlog het voorstel worden gedaan, om de chef3 der korpsen te machtigen, zoo dit in het belang van den dienst noodig geacht wordt, de bepalingen nopens het aan gaan van een huwelijk, althans wat de onder-offlcieren betreft, eenigszins rnimer toe te passen. Dinsdag is door de gezamenlijke predikanten der Ned. Herv. Gemeente te Amsterdam besloten, voor 12 weken den rouw aan te nemen, wegens het overigden van den Prins van Oranje. Een verhaal nit Noorwegen, van JONAS LIË. 12). uit het engel8ch vertaald door J. SEPP. „Je kunt er op aan, dat ik het doen zal." „Moeder Kristine zeide hij op fluiste renden toon met neergeslagen blik, „ik heb een kleedje voor haar meegebracht, dat ik in Eoston kocht. En toen heb ik dit alles gehoord, en ik kon mij zeiven niet inhou den." Hij zeide niets van de ringen. „Zooantwoordde de oude vrouw na een poos, op wat zaohteren toon, nadat zij haar half gesloten oogen een wijle op hem had laten rnsten „zoo, heb je een kleedje voor haar meêgcbrachten op hetzelfde oogenblik kom je in het midden van den nacht hierheen vliegen om mij te vertellen, dat zij een gemeene lichtekooi van den luitenant geworden is," en haar toorn ontbrandde op nieuw. „Maar, moeder Kristine, ik geloof er geen woord van." Met volkomen zekerheid kunnen wij thans, in strijd met vroegere be richten dienaangaande, mededeelen, dat het lijk van Z. K. H. dan prins van Oranje op 23 dezer van Parijs naar den Haag zal worden vervoerd, en dat den 26 daaraanvolgende de plechtige begrafenis uit de residentie zal plaats hebben. Naar men aan de Temps meldt, zal de overbrenging van het stoffeljjk overschot van wijlen den prins van Oranje uit de Fransche hoofdstad, op 's Konings wensch, met groote plech tigheid plaats hebben; de in Frankrijk bg vorstelijke lijkplechtigheden gebrui kelijke honneurs zouden aan het lijk worden bewezen. De heer Mollard zon door den Franschen minister van oorlog belast zijn met de regeling der ceremoniën, in overleg met den minis ter van oorlog. Ingevolge de bevelen des Ko nings zal, wegens het overigden van den prins van Oranje, door de vlag, hoofd- en verdere officieren der zee macht en van het korps mariniers, gedurende vier weken de rouw worden aangenomen, bestaande in het dragen van een rouwband van 6 centimeter breedte en voorzien van een roset om den linker bovenarm, welke rouw gerekend wordt den 12den dezer te zijn ingegaan. Dinsdagnacht is te Amsterdam een man, bg het ruimen van een beerput, er ingevallen en gestikt. Dienzelfden nacht zijn twee personen in het Rokin gevallen en verdronken, Onder verdenking van brand stichting is Dinsdag te 's Heer-Arends- kerke gearresteerd en naar het hnis van arrest te Middelburg overgebracht J. Z.wiens woning, onder de gemeente 's Heer-Arendskerke gelegen, met den inboedel den vorigen nacht totaal was verbrand. Het gerechtshof te Amsterdam heeft Woensdag in hooger beroep uit- „Ik geloof toch niet, dat je in zulk een haaat hierheen kwaamt om mij dat te zeggen, mijn jongen." „Het maakte mij razend te moeten den ken dat zoo iets van baar gezegd kon worden." „Komaan, houd je mond maarAndera van de Crag zal het ver brengen met zijn leugens als ik hem voor het zeegerecht daag." Wat dat betrof, had zij even goed kunnen dreigen met hem naar de maan te gaan; maar Salvé begreep dat zij met het zeege recht het ergste bedoelde dat zij zich den* keu kou. Toen zij de deur opende om hem nit te laten, zeide zij nog op een toon van vertrouwelijken ernst „Zeg mij, Salvébestaat er wat tnsschen u en Elizabeth Hij scheen voor een oogenblik onzeker, wat hij op deze onverwachte nitnoodiging tot vertrouwelijkheid zon antwoorden. Ein delijk sprak hij „Ik weet het met beslistheid, moeder Kristinetwee jaar geleden heb ik haar een paar schoenen ten geschenke gegeven." „Hebt gij wel, wees dan voorzichtig en ga naar boord terug, zonder dat iemand je kan bemerken dat is mijn raad," antwoordde zij, zonder zich zelve te ver- spraak gedaan in de zaak De Wit en Ledeboerbeschuldigd van verval- sching van monsters suiker. Beide beschuldigden zijn vrijgesproken, de kosten te dragen door den Staat. Tegen J. Gaaientaan, die voor eenigen tijd zijn bijzit in de Rozenstr. te Amsterdam van het leven beroofde, is door het gerechtshof een levens lange tuchthuisstraf geëischt. Eerst dezer dagen is door de hooge regeering officieel geconsta teerd het vergaan van het stoom schip Friesland. Als gevolg daarvan hebben de erfgenamen van de daarbij omgekomen officieren, ambtenaren en militairen voor zoo verre die erven bekend waren aanschrijving ont- van, dat het hun toekomende, van niet ontvangen soldjj, enz. door hen kan ontvangen worden. Uit Heereveen meldt men dd. 16 Juni aan de Ass. Ct. Men hoort over niets meer spreken dan over het faillissement van Holkema. Hij genoot zelfs van de voorzichtigsten, een onbepaald vertrouwen, dat nog door den voet, waarop hij leefde, versterkt werd. De landbouwer, die hem - aan den gang geholpen" heeft, moet nog f 50,000, van zijne kinderen het eene f 15,000 en het andere f 10,000 te vorderen hebben. Men gelooft dan ook, dat het passief wel haast 3 ton zal bedragendaar waarschijnlijk zeer weinig procenten uitgekeerd zullen kunnen worden, zijn sommige rente niers van betrekkelijke welvaart als tot armoede vervallen. Omtrent zijn arrestatie vernemen wij, dat hg blijk baar zeer opgeruind, met een hard draver van f 2000 voor het rijtuig, naar hier kwam, om zjjn faillietver klaring te verzoeken. De officier van justitie schijnt echter de zaak gewan trouwd te hebben en toen H. meende, dat men hem kwam aanzeggen om met zgn harddraver huiswaarts te gaan, was het om hem te verzoeken gunnen zich verder in de zaak te verdiepen; toen schoof zij hem zonder eenige plicht pleging de deur uit. Nadat hij was heengegaan bleef zij nog een poos bij het licht zitten, terwijl zij daarin tuurde en haar hoofd nadenkend schudde. „Hij is een goede en flinke jongen, die Salvé," sprak zij eindelijk overluid. „Maar goed bezien zal het toch beter zijn Eliza beth alles te vertellen en dan kan zij daar in huis op hare hoede wezen," en toen zij tot dit besluit gekomen was stond zij van haar stoel op en maakte zich gereed weer naar bed te gaan. In weerwil van dit gesprek was Salvé den volgenden dag alles behalve op zijn gemak en hij voelde dat de moed, dien hij had saamgeraapt ora regelrecht naar Eliza beth te gaan met het kleedje en den ring, hem begaf. Toen 's avonds al het volk voor drie we ken verlof kreeg, ging hij in plaats van naar Elizabeth naar zijns vaders huis met de hoop, dat hij door onderzoekingen van hem meer van den toestand zou te weten komen; en een volgenden Maandag waren beiden tegenwoordig bij de begrafenis van den ouden Jacob op het kerkhof van Tromö. IX. Allea wat er gebeurd was, was met ver- voorloopig bewoner te worden van een cel in het huis van arrest. Ongeveer acht maanden geleden is de luit.-generaal Berten, gewezen minister van oorlog, op geheimzinnige wijze uit Brussel verdwenen en thans is hij even onverwacht en geheimzinnig teruggekeerd. Vrijdagavond kwam hij in Brussel terug en begaf zich naar zgne woning, die hij met den huissleutel opende. Hij vond daar niets dan vreemde gezichten, die hem niet vriendeljjk aanzagen. De woning was n. 1. aan anderen verhuurd en zgn familie verhuisd. De generaal nam in een hotel zgn intrekden volgenden dag liet hg zich naar het huis van zgn schoonzoon brengen en weigerde eenige inlichting te geven omtrent het gebeurdehij duidde zelfs niet, dat men hem vroeg, waar hjj geweest is. Bg vonnis van de rechtbank was de generaal reeds in zooverre dood ver klaard, dat verlof was gegeven om zgne goederen te verkoopen, iets wat ook geschied was. Hg was officieel afwezig verklaard en er is een nieuw vonnis noodig om hem zgn burgerlgk bestaan terug te geven. Kapitein C. Thorsen, van het stoomschip Christiania, varende 74/4 mijlen van het eiland Sylt, bericht aan het Noorsche »Morgenblatt", dat Zondag 8 Juni 11. 2 postduiven op zijn schip afgemat waren aange komen. Onderscheidene merken en teekens waren op de vleugels zicht baar, waaruit hij vermoedt dat de een van Brussel en de andere van St. Nicolaas afkomstig is. Krupp zal van den 22sten tot den 25sten Juli op het hem toebe- hoorende schietterrein nabij Meppen eenige zijner kanonen beproeven. Bg die gelegenheid zal ook worden ge schoten met een reuzenkanon, wegende niet minder dan 72000 kilogr. en wer pende projectielen van 750 kilogr. 10000 meter ver. De lading vereischt 220 kilogr. buskruit. pletterende snelheid op Elizabeth afgekomen. Het scheen baar alles een verwarde droom. Toch stond het feit vast dat zij, gekleed in 't zwart, huisgenoote was in een van die mooie huizen, waarvan zij het inwendige zoo vaak in hare verbeelding op Torungen had uitgeteekend. Kapitein Beek was met zijn tweede vrouw gehuwd, iemand van strenge beginselen, een vastberaden en rechtschapen karakter; zij bad hem een aanzienlijk vermogen mede ten huwelijk gebracht, en zij, met haar scherpen blik, had door haar bestuur de orde in de huishouding hersteld, die gedurende den tijd waarin haar echtgenoot weduwnaar geweest was, al te zeer' verwaarloosd was, en al was zijn gezag onbeperkt geweest aan boord van de Juno, sedert lang was het dat niet meer in zijn huis. Bij haar vol wassen stiefkinderen stond mevrouw Beek in hooge achting, al werd zij juist niet be mind, hetgeen te wijten was aan verschei dene belemmeringen, waaraan zij, niet ge woon, zich thans moesten onderwerpen; en wat Carl betreftde gemakkelijkheid, waar mee hij zich bewoog, stelde hem in staat om, in weerwil van de onafhankelijke positie die hij als gesalarieerd lid eener commissie aan de kust bezat, op den besten voet met zijn heerschznchtige stiefmoeder te verkeeren. Zijn bezigheden hielden hem nog tot het

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1879 | | pagina 1