\o. 663. Dinsdag 24 Juni 1879. Zevende Jaargang Uitgevers BERKHOUT Co. Helder. NIEUWSTIJDINGEN. a FEUILLETON. Dg Loods ei zijn Vrouw. vin. EL Tich gedragen moest de eene belangrijke O^rergissing op de andere deed volgen, raet 2. n laar verstand doorzien, dat het al t Vliegend Blaadje. Geabonneerden buiten deze gemeente worden beleefd verzocht het Irag over het Se Kwartaal ad f 0 60, j vóór den 5n JL'LI in postzegels jgbaar f per postwissel te willen toezenden, 50 Center na dien datum door ons met 37iCeu|0 cents verhooging per post zal half Knorden gedisponeerd. HELDER, 24 Juni 1879. a. S. W. Op Dinsdag 15 Jnli a.s. zal richt da'*"er ee*1 verkiezing plaats hebben van h Pn 8emeen'eraot'8^0c'ei1; me' het oog p de periodieke aftreding op 1 Sepl. ,s. van zes leden, en ter vervanging Pt an den heer P. A. C. Hugenholz, Dl, je wegens vertrek naar Rotterdam j 'por het lidmaatschap van den Raad eeft bedankt. Aan de beurt der af- I teding zijn de heeren mr. K. J. C. Itakraan Bosse, P. Groen, H. Bitter, i. W. Hattinga Raven, P. J. Duinker 'GELS 11 J* Manheim. Aan de loting voor de schutterij, jj nn lie op Vrijdag 27 dezer alhier zal 11 vu laats hebben, zal volgens de opge- aaakte alphabetische naamljjst, door 04 personen worden deelgenomen. y-pu Het stoffeljjk overschot van den aEJI 'rins van Oranje is gisterenavond te ïVpljpNÉ Hage aangekomen. Te Brussel werd Hullul raet groote militaire eer ontvangen. i staaRet geheele garnizoen was onder de n, vawapenen. Ook te Bergen en Antwerpen kleinstwerden aan het lijk militaire honneurs elhedeflewezen, door het lossen van salut- elevercjchoten van de forten. Ingevolge bevelen des Konings, zullen er, wegens het overlijden van Z.K H. den prins van Oranje, binnen ;rooteigen tijd Van drie maanden, te rekenen me:van den 12den dezer, in de garni- e SoeKoenen geene groote parades gehonden rooterworjen. Qok zal, gedurende dienzelfden mindejjjj bjj het optrekken der wachten geen trom geslagen mogen worden. edrnkt s. «f tï *t f* .2 e .5 i W? Een verhaal uit Noorwegen, van JONAS LIË. UIT HET ENGELSCH VERTAALD DOOR J. SEPP. 13). Yan het eerste oogenijlik af had Eliza- £]beth, die in haar volkomen onkunde hoe zij fcrSf r. leu schat der behendigheid en van het ge- 2 luid dien zij bezat zou eischen, zich te be- -7- cwamen om hare plaats te behouden, en zij 2. Ocgon met mevrouw Beek schier onvermoeid 'jj' als een lam na te loopen. Menig pijnlijk O logenblik moest zij heieven in den eersten tijd ran haar kennismaking en zij verdroeg yi ills met een ongestoorde vriendelijkheid, die nevrouw Beek voor bescheiden leerzaamheid 2 tield, maar die zijn waren oorsprong vond 0 n een vast voornemen om te slagen. Nu sn dan evenwel atond zij telkens op 't pnnt iet als hopeloos op te geven en zette zich Het stoomschip Conrad kapt. Visman, van Amsterdam naar Batavia, is 20 Juni des namiddags 2 nur te Napels aangekomen en zette denzelfden avond de reis voort. Alles wel. Het stoomschip Prinses Amalia, kapt. Fabritins, vertrok 21 Juni van Batavia via Penang naar Amsterdam. Het st. Voorwaarts, is eerst Zondagmorgen ten 11 nre van Am sterdam naar Batavia vertrokken Het had een dag oponthoud door averij aan de machine, ontstaan bjj het vertrek. De eerste haringjager is Vrjjdag morgen te Vlaardingeu aangekomen, aanbrengende 68 tonnen maatjesha ring. Te 2 uren zjjn de eerstelingen per expresse naar Z. M. den Koning verzonden. Een bij het Departement van Koloniën ontvangen telegram van den Gouvern.-Generaal van Nederlandsch Indië bevat het bericht dat onze troepen, na de vermeestering van Oliëng, de landstreek tnsschen die plaats en Indrapoeri in verschillende richtingen doorkruist en aan weers zijden van de Atjeh-rivier getuchtigd hebben, en vervolgens naar Indrapoeri zijn teruggekeerd. Aan onze zijde werden geen verliezen geleden. Voorts bevat het telegram de mede- deeling dat Pinglima Polim overleden is, Dr. Knijper heeft voor het be roep bij de Hervormde Gemeente te Amsterdam bedankt. Zaterdag namiddag ten ongeveer 3 ure is onder het viadukt tusschen de Hoogstraat en het Steiger te Rotter dam, een juffrouw onder een tramwa gen geraakt en kort daarna overleden. Den 4n Juli a. s. wordt Bruijn, de ex-secretaris der Kanaalmaatschap- bjj, nit de cellulaire gevangenis ont slagen. Tegen den geheimzinnigen j uwee- lendief, zeggende genaamd te zijn Henri Edmont d'Orval de Fontenay, die in het Bible hotel te Amsterdam een juwelier voor een belangrijk mistroostig bij het venster neer, het hoofd op de hand geleund en keek peinzend uit, over de haven. Zij verlangde zoo naar de koele frissche luchtdan gooide zij ten laatste het venster open en boog zich met haar verhit gelaat zoover naar huiten als zij kon, totdat mevrouw Beek binnenkwam en haar met luider stem gebood binnen te ko men. In haar drift was mevrouw Beek dan gewoon te zeggen, dat het er wel iets van had alsof zij een halve wilde in huis hadden genomen. Carl Beek begreep zeer goed welke leer school zij doorloopen moest en trachtte haar van tijd tot -tijd eon aanmoedigenden wenk te geven; maar Elizabeth deed altijd alsof zij daarvan niets begreep. Bij zekere gele genheid evenwel, toen zij in zijn tegenwoor digheid werd terecht gewezen, verliet zij haastig de kamer, wierp zich te bed en ging liggen schreien, alsof haar 't hart breken zou. Kort daarop was haar op eeu achtermid dag gelast het theeblad binnen te brengen en zonder er bij te denken wat zij deed had zij daarop het komfoor met den ketel kokend water geplaatst. Het viel om terwijl zij 't naar binnen droegmaar niettegen staande zij zich aan zijn warmsten kant en bedrag aan jnweelen wilde bestelen, is een gevangenisstraf van vjjf jaren geëischt. Te 's Hage is een heer bjj de poging om op een in beweging zjjnden tram te stappen, gevallenhjj kreeg den wagen over 't been, dat daardoor verpletterd werd. Men schrijft uit Rotterdam aan de Middelb. Ct. Algemeen wordt hier verzekerd, dat PincofFs nit Amerika aan familiebe trekkingen hier te lande zon hebben geschreven, dat bjj -zich daar zonder geldelijke hulpmiddelen bevindt. Hjj zou zelfs zeer dringend om ondersten- ning hebben gevraagd. Ook verhaalt men hier dat zijn oudste zoon, vroeger lid van de firma Pincoffs Hojjnck, aan zijn voormaligen compagnon zon geschreven hebben, dat de familie zon der geld of middel van bestaan is. Een ander gerucht wil, dat Pincoffs slechts een som van f 1600 zon hebben medegenomen en dat op die som in Amerika beslag zou zjjn gelegd. Door den laatsten trein van den Centraal spoorweg, werd Zaterdag avond de wachteres, aan den Bloe- mendaalschen overweg te Amersfoort, in stukken gereden. De oorzaak van dat vreeseljjk ongeluk is onbekend. De vrouw heeft vele jaren tronw haren post waargenomen. In de Laurierstraat te Amster dam heeft zich een jonge, krankzinnige vrouw met petroleum ingesmeerd, met het doel zich in brand te steken. Qe- lukkig werd haar voornemen tijdig ontdekt en bracht men haar naar een krankzinnigengesticht NaaT men verneemt, is de persoon van O. uit Hjjlaard, de vorige week met de dienstmeid, naar Amerika vertrokken hjj heeft alles van waarde eerst te gelde gemaakt en de opbrengst medegenomen. Hij laat een vrouw met kinderen onverzorgd achter. Te Leeuwarden is een twaalfjarig meisje gevat, dat de kindertjes nit de aan het kokende water den arm en de hand brandde en schroeide, droeg zij 't schenkblad weer jkalm de kamer uit, zonder een spier van haar gelaat te Tertrékken zij wilde niet weer een terechtwijzing ontvangen waar hij bij was. Mevrouw Beek verbond zelve haar hand in de keuken, waar zij haar, bleek van pijn gevonden had; terwijl Cafl, die op de sofa zat en gezien had hoe alles zich had toe gedragen en met groote opgewondenheid was opgesprongen, zijn zelfbebeereching ver getende zulk een ongewone belangstelling had getoond, dat toen zijn zuster Mina een oogenblik later toen zij samen alleen in de kamer waren, tegen hem zeide, terwijl zij een blik op hem sloeg, doordringender dan door de schertsende woorden wel geëischt soheeu te worden „Gij zijt toch niet verliefd op dat meisje, Carl P" „Wees maar niet bang, Mina," antwoord de hij snel op denzelfden toon en streelde haar onder de kin, terwijl hij sprak. „Er zijn mooie meisjes genoeg in Arendal, even mooi ais zijmaar gij kunt even goed zien als ik, dat zij een meisje uit honderd is. Die zaak met het theeblad is iets, waar toe al heel weinigen in staat zouden zijn bewaarscholen van hunne gonden oor sieraden beroofde. Dit is zeker een zeer slecht meisje, maar hare daad doet een andere vraag ontstaanwaarom laat men kindertjes der bewaarschool gouden oorsieraden dragen? Waarom maakt men gaten in het menscheljjk lichaam, om het te versieren? Wij stami verbaasd, dat er volken zjjn, die ringen door den neus dragen en onze dames, en velen nit den landbouwenden stand, dragen ze door de ooren. Voorheen heette het, dat dit goed was voor de oogeu. De weten schap heeft geleerd dat het alleen goed is voor de goudsmeden en juweliers. Het Engelsche schip Millie ont dekte dezer dagen in den Atlantischen Oceaan een sloep, die geheel aan de genade van wind en golven was over gegeven en waarin twee bewustelooze personen. Nadat de levensgeesten weder waren opgewekt, bleek het, dat beiden Franschen waren en reeds sedert zeven dagen geen voedsel hadden ge nuttigd. Onlangs is te Soest, in Westfalen, een bejaarde dame overleden, die bij testamentaire beschikking haar geheele vermogen onder bare broeders en zus ters heeft verdeeld, onder bepaling dat wanneer haar broeder Wilhelm een zestigjarig vrjjgezel op zjjn ouden dag nog een huwelijk aangaat, hjj niets van de nalatenschap mag hebben en alsdan zjjn part onder de overige rechthebbenden moet worden verdeeld. Broeder Wilhelm verkeert nn in geen geringe ongelegenheid, daar de rechtsgeleerden eenstemmig ver klaren, dat hjj, wegens die fraaie bepaling, eerst na zjjn dood aanspraak op zjjne erfportie heeft, daar hem geen kapitaal of rente kan worden uitbe taald, zoolang hij nog zou kunnen trouwen. Te Rotterdam heeft een 67jarig man zooveel jenever gedronken, dat hjj er in gestikt is. Zich «dood te drinken" schjjnt tegenwoordig in zwang te komen. en wij moeten niet vergeten, dat als 't niet door haar geweest was „O ja." antwoordde Mina en schudde haar hoofd, een weinig geërgerd door de eeuwige herhaling van dieeelfdo opmerking. „Maar zij wist met dat al toch niet dat het papa waa, die in nood verkeerde." De knappe luitenant speelde in deze zaak den huichelaar met niet geringe mate van sluwheid onder zijn oogensohijnlijk open en rond zeemansgelaat was een volleerde diplo maat verscholen. Door in de etad den dienst, dien Elizabeth hun bewezen had met de redding van de Juno, nit te bazuinen, had hij, mag men zeggen, zijn familie genood zaakt haar in huis te nemen, al deed hij 't voorkomen, dat de pnblieko opinie hun geen keus liet. Aan den anderen kant was hij zeer voorzichtig bij zijn houding tegen over Elizabeth zelve; want hij wist dat hij haar winnen moest zonder de aandacht van zijn stiefmoeder en zijn zusters te trekken. Hij geloofde dat hij eenigen indruk op haar had gemaakt; maar hij gevoelde evenzeer dat hij met een wilde zwaan te doen bad, die te eeniger tijd haar vlengens kon uit spreiden en wegvliegen; of was zij niet een onafhankelijk karakter, waarin kracht niet te miskennen viel f

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1879 | | pagina 1