Dfi Loois n ziin Yriw. \o. 664. Vrijdag 27 Juni 1879. Zevende Jaargang. Uitgevers BERKHOUT Co. Helder. Kalender der Week. FEUILLETON. NIEUWSTIJDINGEN. 'I Vliegend Blaadje. JUNI, Zomermaand, (30 dagen.) Opgang der Zon 3 u. 42 m. Ondergang 8 u. 24 m. Zondag 29 H. Petrus en Paulus. Maandag 30 JULI, Hooimaand (31 dagen.) Dinsdag 1 Woensdag 2 Donderdag 3 Volle Maan. Vrijdag 4 Zaterdag 5 Geabonneerden buiten deze gemeente worden beleefd verzocht het bedrag over het 2e kwartaal ad f 0.60, ons vóór den 5n JULI in postzegels of per postwissel te willen toezenden, daar na dien datum door ons met 10 cents verhooging per post zal worden gedisponeerd. KERMIS. ,,'t Zit er niet meer aan", was de op merking van iemand, die een gesprek met eenige andere bnrgers over de aanstaande kermis voerde, ,,'t Zit er niet meer aan," vervolgde bij, „de haven is leeg en er wordt dus niet verdiend." „Je hebt gelijk," sprak een ander, „en wat je daar zegt, heb ik in andere plaatsen zoo dikwijls gehoord, dat de kermisreizigers zich wel tweemaal zullen bedenken, eer ze hier komen." Een mooi vooruitzicht, dachten we. Wei nig verdiensten, liooge belasting on daarbij zoo weinig krediet meer, dat de eigenaars van tenten en kramen 't niet zullen wagen om bier hunne kansen te avonturen. We gelooven echter niet zoo dadelijk wat deze of gene zegt en wel, omdat we den men- schen in den regel niet zooveel doorzicht toeschrijven, dat we hunne denkboelden on voorwaardelijk tot de onze maken. We begrepen echter, dat, als het eens waar was, menigeen zich niet prettig zou gevoelen. Men wil wel eens een tijd hebben, dat 't een beetje anders is dan gewoonlijk, een tijd, waarin men de dagelijkscke zorgen wat op zijde stelt, teneinde in 't eentoonige van 't gewone leven wat afwisseling te brengen. Door alle eeuwen heen heeft men de be hoefte daaraan gevoeld. Onze voorvaderen, wier nijverheid en arbeidszin terecht ge prezen worden, wisten ook van pret maken, wanneer de gelegenheid daartoe aanwezig was, en hunne achterkleinkinderen zijn al niet beter of slechter dan zij waren. Een verhaal uit Noorwegen, van JONAS LIË. 14). uit het engelsch vertaald door J. SEPP. IX. De oude man was voor een oogenblik schier bedremmeld, maar bij mompelde zoo wat van knapen, die nu en dan eenige terechtwijzing noodig hebben, en vervolgde dan: „hij is een goede jongen, zeg ik je; en als hij hier kwam en om je hand vroeg, dan gaf ik hem je, zonder een oogenblik mij te bedenken; en dan zou ik erg blij zijn dat ik wist wat er vau je worden moest, als ik heenga." Elizabeth maakte geen aanmerking, maar een zekere trek om haar mond scheen aan te duiden, dat zij zich de vrijheid voorbe hield om in deze zaak haar eigen meeniug te hebben. Zij had veel van Salvé Kristiansen gehouden, als van den eenigen vriend en Dat woord ,,'fc zit er niet meer aan" gonsde ons iutusschen onophoudelijk in de ooren. Zou 't waar zijn P Dan zou men 't inderdaad hier een saaie boel mogen noemen. De gegrondheid dier woorden moesten we onderzoeken, om ons oordeel in dat opzicht onzen lezers mede te kunnen deelen. We hebben dan ook onderzocht en wel bij hen, wier belang er 't meest bij betrok ken is, of ,,'t er nog aan zit" of niet. We beginnen, zonder ons onderzoek vooraf in details mede te deelen, met onzen lezers de verzekering te geven, dat de ondernemers van publieke vermakelijkheden, zoowel plaats- genooten als vreemdelingen, in 't denkbeeld verkeeren, dat ,,'t er er nog wel aanzit," Stelt u daarom gerust, waarde lezers, gij zult, altijd „wanneer 't er bij u nog aan zit" niet minder behoeven te genieten, dan op de kermissen in vroeger jaren. Hebt ge zin uwe avonden in een schouwburg door te brengen, gij zult ook nu keus hebben, want er komen hier meer dan een, waar men, altijd op de respectieve programma's af gaande, de nieuwste en fraaiste stukken ten beste zal geven. Houdt ge er van Café's Chantant te bezoeken, plaatsgenooten en vreemden zullen met elkander wedijveren u dat genot te verschaffen. Goochelaars, (we willen hier liever 't oud-Hollandsche woord gebruiken dan de vreemde titels, welke die hoeren gewoonlijk ziek zelf geven, omdat die barbaarsche woorden voor een gewoon mensch toch niet uit te spreken zijn,) zullen beproeven de Nieuwedieper guldens uit uw zak in hunne beurs te goochelen en in ruil daarvoor uwe bewon dering afdwingen voor kunne onnavolg bare toeren. Die van luchtsprongen en kunstmatige duikelingen houdt, kan ze gaan zien, wan neer hij nog niet voldaan is door de lucht sprongen en duikelingen, die er tegenwoor dig iederen dag zooveel op politiek als financieel gebied worden gemaukt. Ook de liefhebbers van draaierij kunnen hun hart ophalen, 't zij ze willen draaien in een velocipède, of, hechten ze meer aan 't oude, in een draaimolen. Ook zal onzen plaats genooten gelegenheid gegeven worden hunne magen te v-ullen, wanneer ze door 't vele zien en bewonderen somtijds trek mochten krijgen zich wat te versterken. Men zal, even als vroeger, de keus hebben tusschen beignets, wafelen, poffertjes, eieren, zuur, worst, we zullen maar eindigen, want de lekkerbekken konden anders weleensbe- giunen te watertanden bij 't verwachte genot. De volgelingen van Terpsichore, anders gezegd, liefhebbers en liefhebsters van een vroolijk dansje, zullen hun hart ook nu kunnen ophalen, tot groot voordeel van vertrouweling, dien zij ooit had gehad: maar van 't oogenblik af waarop zij den luitenant had ontmoet, was deze uitsluitend het voorwerp van haar gedachten geweest. Alles wat ooit tot het ideaal harer jeugdige verbeelding had behoord, was plotseling in zijn persoon verwezenlijkt, toen hij op de klip verscheen; maar of zijn uniform of de dapperheid van de vloot of hij zelf het voorwerp van haar bewondering was, had zij zich nog nooit afgevraagd, eer zij door die waarschuwing van haar grootvader ge kwetst werd en tot nadenken gestemd. Toen werd het haar duidelijk dat het on miskenbaar hij zelf was, de knappe schit terende belichaming van al haar droomen! Maar tegelijk kwam er in haar karakter een onbedwingbaar gevoel van trots te voorschijn; en gehoorzaam aan de wenken, die deze trots haar gaf, deed zij afstand van hem, al bewaarde zij haar vurige bewonde ring; haar oogopslag had deze dubbelzin nige gewaarwording te lezen gegeven en haar aanbidder in verwarring gebracht. Toen zij later van haar tante in Arendal hoorde dat de mensehen over hen hadden gespro- keu, gevoelde zij het diep en was het haar onze medeburgers, die 't schoenmakersvak uitoefenen. Me dunkt, we hebben ons moeite gegeven om alles haarfijn te onderzoeken, ten einde de pessimisten, die met een bezorgd hart de naderende kermis tegemoet zagen, alle onrust te benemen en tevens 't bewijs te leveren, „dat 't er van de eene zijde nog aanzit." „Zit 't er bij ons ook nog aan," dan wordt deze kermis een kermis als in vroegere jaren, met al hare lusten en lasten. We hadden wel meer in bijzonderheden kunnen tredenmaar besloten daarmede liever eenige dagen te wachten. De belang stelling is nu toch opgewekt en de angst vallige zorg verdwenen, en daarom: 't restje in een later nummer. HELDER, 27 Juni 1879. Onze bekwame medicus dr. J. Haremaker, ^genoot Dinsdag jl. het voorrecht zijn veertigjarig doctoraat (aan Leidens hoogeschool) te mogen herdenken. Een achttiental genees kundigen uit Noord-Holland onder hen drie van hier schonken hem bij deze gelegenheid een fraaie boe kenkast, als blijk van hoogachting en waardeering. Bjj koninklijk besluit van 21 dezer, zijn benoemd tot commies der posterijen van de vierde klasse J. J. L. Bedloo de Bronovo en G. Giltjes, thans surnumerairs der posterijen. Aan den heer L. van Berk, gewezen opzichter bij de magazijnen op 's rijks Werf alhier, is een pen sioen toegekend van f 611.'sjaars. Zondag a. s., wordt door het Art. Vrijkorps, een huishoudelijke schietwedstrijd gehouden, des morgens van 7 tot 9 ure. (Zie de annonce in dit blad.) Heden werd bij de Directie der Marine alhier aanbesteed het vernieu wen van het leien dak, enz., van het Directiegebonw. Voor dit werk was de minste inschrijver de hr. S. Scheh- linger alhier, voor f3530. Het stoffelijk overschot van wijlen Z. K. H. den Prins van Oranje is gisteren te Delft op de voorge- duidelijker dan ooit geworden, dat er een onzichtbare slagboom tusschen hen stond. Carl's vader had inmiddels iederen dag tusschen het droogdok en zijn kuis heett en weergeloopen, om het werk aan de Juno na te gaan, wier vlak moest worden afge schrapt, wier uitgeweken naden gebreeuwd moesten worden en die eigentlijk een al- gemeene opknapping moest ondergaan; hij waa schier niet eens thuis om te eten. Er was haast bij 't werk, daar de aflevering der lading op de plaats der bestemming niet langer dan tot een zekeren tijd mocht worden uitgesteld. Een maand ongeveer nadat Elizabeth in hef huis van kapitein Beek gekomen was, was de Juno gereed, om weer zee te kiezen; Carl's zuster kwam, in dien tijd op zekeren dag de kamer in en zeidc glimlachend „Elizabeth, er is een jong zeeman aan de voordeur, die je wilde spreken; hij heeft een pakje onder den arm. Misschien is 't een presentje." Elizabeth, die juist op dat oogenblik het theegoed binnenbracht, kreeg een kleur en Carl Beek, die bij 't venster stond, werd min of meer bleek. Zij wist zeer goed dat schreven wijze met de grootste plech tigheid in den koninklijken grafkel der bijgezet. Het rouwkleed, dat de lijkbaar dekte was, onder een schat veelkleurige bloemen en kransen ver borgen. Toen de baar hoven den grafkelder was geplaatst, hield de hofprediker Ds. van Koetsveld, een treffende toespraak tot de Koninkljjke familie; de grijze prins Frederik en prins Alexander waren zeer aange daan. Een ontzaggeljjke menschen- massa was bjj deze treurige plechtig heid tegenwoordig. Het stoomschip Celebes, kapt. Bakker, van Batavia naar Amsterdam, passeerde Dungeness in den nacht van 25 op 26 Juni. Het stoomschip Prinses Amalia, kapt. Fabritius, van Batavia naar Amsterdam, vertrok 26 Juni van Penang. Het stoomschip Conrad, van Amsterdam naar Batavia, arriveerde te Port-Said 25 Juni 's morgens en vertok denzelfden morgen ten 9 uur. De uitslag der herstemmingen voor de Tweede Kamer, is voor de liberale richting ongunstig geweest; in drie districten, Ütrecht, Zwolle en Steenwjjk werden anti-revolutionairen in plaats van de aftredende liberale leden gekozen. Te Goes is tot lid der Kamer ge kozen, mr. A. F. de Savornin Lohman, sints jaren de candidaat der anti revolutionairen in onderscheidene districten. Uit den Haag verneemt men, dat de ministers Kappeyue en Tak besloten hebben, hunne aanvraag om ontslag terug te nemen. De uitspraak van het gerechts hof op den eisch tegen J. Gaaien taan, is levenslange tuchthuisstraf. Gister zou voor het gerechtshof te Arnhem behandeld worden de belangrijk strafzaak van Teunis van Brakel, beschuldigd van moord. Op Zondag 25 Aug. 1878, des avonds te 10 uren, ging de verslagene, Klaas van Loopik, in gezelschap van Jacob het Salvé was en voor een oogenblik schrikte zij bijna van zijn vermetelheid. Zij had hem een poosje geleden gezien cn hem doen voelen dat zij niet bijzonder op zijn gezel schap gesteld was, ten gevolge van hetgeen hare tante baar verteld had, en terwijl zij naar huiten trad om hem to gaan spre ken, beefde zij. Hij zag haar een paar minuten aan zonder een woord te zoggen. „Wil je deze jurk van mij aannemen, Elizabeth vroeg hij eindelijkop schier ruwen toon. „Neen Salvé! 't Zijn mooie dingen, die je van mijn verteld hebt! „Dus wil je hem niet aannemen vroeg hij weer, nu zacht en deemoedig. „Dan is 't ook niet noodig om iets meer te zeggen, veronderstel ik." „Neen, Salvé, je behoeft niets meer te zeggen." De uitdrukking van smart op zijn gelaat, terwijl hij daar stond en haar aanzag en vroeg„moet ik het dan weer raeê naar huis nemen, Elizabeth trof te*ar en traneu kwamen in haar oogen. Zij schudde ont kennend met het hoofd, maar haar gelaat

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1879 | | pagina 1