De Lools en zin Trom. Mo. 665. Dinsdag 1 Juli 1879 Zevende Jaargang. serc^kyuiteÈ Uitgevers BERKHOUT Co. Helder. NIEUWSTIJDINGEN. FEUILLETON. Vliegend Blaadje Geabonneercleffbuiten deze gemeente worden pf beleefd verzocht het bedrag over het 2e kwartaal ad f 0.60, ons vóór den 5n JULI in postzegels of per postwissel te willen toezenden, daar na dien datum door ons met 10 cents verhooging per post zal worden gedisponeerd. HELDER, 1 Juli 1879. Het drietal voor de Herv. ge meente alhier isC. G. Bach, te Lut- kewierum; C. de Holl, te Bedijkte Schermeren A. W. Kluijve, te Sint-Maarten en Valkoog. De heer C. J. E. Vuurpijl, aan wien, wegens vertrek uit deze ge meente, een eervol ontslag is verleend als adjudant-onderofficier, bij de dd. Art. Schutterij alhier, ontving jl. Vrijdag van zijne voormalige chefs, den kommandaut en officieren van dat korps, een paar zeer fraaie bloemen- standaards ten geschenke, welke hem door den maj-kommaudant, met een vercerende toespraak werden over handigd, op de bovenzaal vau het «Café Caarls. De heer Vuurpijl heeft zich ge durende al den tijd, dat hij de functie van adj.-onderofficier waarnam, als een ijverig instructeur doen kennen, die strenge plichtsbetrachting, aan billikheid gepaard, als zijn hoogste doel beschouwde 't was daarom een streelend genoegen voor hem op zulk een wijze erkenning er van te mogen erlangenvoorzeker zal hem dat elders in aangename herinnering blij ven en den lust in zijn nieuwen werk kring vermeerderen. Bij zijn vertrek per stoomboot op jl. Zaterdagavond waren eeuige kameraden en vrienden aanwezig, die hem een ovatie brachten. Toen de stoomboot wegvoer was door de zorgen van den sergeant-majoor de Goeij, de geheele omtrek door Ben- gaalsch vuur helder verlicht. Een verhaal uit Noorwegen, van JONAS LIE. 15). UIT HET ENOELSCH VERTAALD DOOR J. SEPP. IX. Dien nacht werd Elizabeth wakker. Zij had in den slaap geschreid en gedroomd dat zij Salvé op de kaai had zien staan, ellendig gekleed en hulpbehoevend, maar te trotsch om hulp van wien ook te vragen hij had haar een bitter verwijtenden blik toegeworpen; en nu keerde zij zich om en om, niet in staat den droom uit het hoofd te zetten. Daar bereikte het gedruisch van een volksoploop daar buiten haar oorzij stond op en ging naar het venster. De politie bad een man gepakt en voerde hem mee de straat uit. Terwijl zij voorbijgingen zag zij in een oogwenk bij het licht van de lantaren, dat het Salvé was. Hij bood met al zijn kracht weerstand, bleek en razend, terwijl zijn blauw overhemd vau voren geheel was opengescheurden er was Men verzekert ons dat nog geen officiëele benoemingen hebben plaats gehad voor de door het vertrek van den hr. Hugenholtz, vaceerende Vice- Consnlaten van Zweden en Noorwegen, en Denemarken en het consulaire Agentschap van Frankrijk alhier. Jl. Zaterdag hebben aan het strand bij Huisduinen proeven plaats gehad met het vuurpijltoestel. Tal rijke militaire autoriteiten van Land en Zeemacht, de Burgemeester dezer gemeente en vele anderen waren tegenwoordig, om dit voor de redding van schipbreukelingen zoo hoogst nuttig toestel, naderbij te leeren ken nen. Aan een tweetal pijlen werd de richting gegeven op een op verren afstand in zee zijnde barkas. Een pijl bereikte ongeveer het doel, bij een tweede brak de lijn. Met belang stelling echter, werden deze proeven gevolgd, die zeer waarschijnlijk in verband staan met de vestiging van dit toestel ook aan dit reddings station. Een bejaarde vrouw alhier, van een langdurige ziekte bijna hersteld, maar met gekrenkte geestvermogens, heeft in een oogenblik dat zij zonder be waking was, hare woning verlaten korten tjjd daarna, vond men haar lijk in het water. Zondag jl. is uit de gracht van de gemeenschaps-linie alhier, het lijk opgehaald van een 13-jarige knaap, welke reeds een paar dagen was ver mist. Men vermoedt dat de knaap zich verdronken heeft, uit vrees voor straf, wegens het versnoepen van aan hem niet behoorende gelden waaraan hij zich meermalen had schuldig gemaakt. H. de Lugt, de laatste oud strijder van Waterloo, in deze ge meente woonachtig, is eergisteren overleden. Naar wij vernemen zal het stoffelijk overschot morgen door de vereenigingen «Het Metalen Kruis" en «Kruis voor Krijgsverrichtingen" grafwaarts worden gebracht. een uitdrukking in zijn gelaat, die in elk geval, zij deed dien nacht geen oog meer dicht. Er had een algemeene vechtpartij plaats gehad, hoorde zij den volgenden morgen, onder de zeelui, die in 't huis van moeder Andersen aan den anderen kant van de haven vertoefden. Er werd verteld dat er messen waren getrokken en dat Salvé Kristianseu aanleiding tot de geheele ver warring gegeven had zonder dat iemand tegen dat beweren zich verzet had, naar Carl Beek zeide; en daarna ging hij voort met verschillende uitleggingen vau de zaak te geven, naar zijne opvatting en inzichten. Elizabeth ging de kamer uit en was eenige dagen daarna nog bleek en afgemat van uitzicht en meer teruggetrokken dan anders, naar Carl meende, in hare houding tegen over hem. Kapitein Beek had Salvé's boete betaald en voor zijn invrijheidstelling gezorgd, en in den namiddag, voorafgaande aan den morgen waarop de Juuo zon uitzeilen, kwamen zijn vader en zijn jongste broeder aan boord om van hem afscheid te nemen. Er was iets vreemds in zijn manieren, dat hen beide in 't oog viel; het was alsof hij dacht dat hij ze nooit zou weerzien. Hij Aan boord van sommige oor logschepen alhier komenjtegeuwoordig een groot aantal gevalleu voor van koorts met andere verschijnselen van ziekte, iets wat naar wij vernemen ook in Engeland sinds eenige jaren aan boord van ijzeren schepen, bij sterk afwisselende temperatuur, als bepaalde ziekte van een epidemisch karakter is opgemerkt. De ziekte schijnt over het algemeen niet ge vaarlijk te zijn, doch een vrij groot aantal manschappen wordt hierdoor tijdelijk aan den dienst onttrokken. Wij herinneren, dat de ervaring van sommige medici er ook toe geleid heeft ongunstig te oordeelen over het slapen in ijzeren ledikanten, tenzij die met hout zijn beschoten. Het stoomschip Koning der Nederlanden, kapt. Bruins, van Bata via naar Amsterdam, is 29 Juni van Port Saïd vertrokken. Alles wel. Het is bekend, dat de fiskus den heer Sijthoff te Leiden voor zijne boekdrukkerij als molenaar heeft aan geslagen. Den heer H. C. A. Thieme te Nijmegen viel een dergelijk lot ten deel. Gedeputeerde Staten van Gelder land zijn echter van oordeel, dat een boekdrukker geen molenaar is, en hebben dus den fiskus iu het ongelijk gesteld. Een boekdrukker in Zuid- Holland is nu molenaarin Gelderland blijft hij als van ouds boekdrukker. Of de molenaars nu ook als boek drukker worden aangeslagen, is nog niet gebleken. Een ongehuwde moeder op Kat tenburg te Amsterdam, wordt verdacht haar kind vau 22 maauden zoodanig te hebben mishandeld, datdedooder het gevolg van was. Zij is in hechte nis genomen, met den persoon waar mede zij in het huwelijk zou treden en die aan de daad medeplichtig zou zijn. Men zegt, dat de ontaarde moeder haar misdaad bekend heeft. Donderdag zijn te Delft 92 treinen aangekomen. gaf zijn vader zijn banknoot van honderd daalders en toen deze haar niet wilde aan nemen, deed hij hera beloven, dat hij 't geld in alle gevallen voor hem zou bewaren. Zijn vader schreef zijn vreemde manieren toe aan droefheid en neerslachtigheid over zijn laatste avontuur met de politie, maar toen hij op het punt stond weer naar den wal terug te keeren, sprak hij, bijna met heesche stem „Vergeet niet, Salvé, dat gij een ouden vader thuis hebt, die op u wacht." Den avond en een groot deel van den nacht bracht Salvé door in den grooten mast van de Juno; hij tuurde naar het huis van de Beck's zoolang er licht te zien was op het dakkamertje. En toen dat werd uitgeblazen, scheen het wel alsof 't er daar binnen in hem gedoofd was. X. Naar den zeekant geeft het eiland Tromö, dat op de hoogte van de haven van Arendal ligt, niets te aanschouwen dan den gewonen schralen, steengrauwen aanblik, die aan de overige eilanden langs de kust eigen is; een houten kerk, met een kleinen toren als een schildwachtshuisje, die als baken dienst doet en die akelig eenzaam daar bij Een slngersknecht te Amsterdam is met f 800 van zijn patroon op den loop gegaan. Ongeveer een half jaar geleden stierf te Hardegarijp zekere A. J. G. Hij was Dokkummer van geboorte eu tot voor ongeveer anderhalt jaar steeds aldaar woonachtig, waar hij het beroep van wolkammer uitoefende. Hij had op verschillende manieren een groot vermogen verzameld, volgens algemeen bewereu ODgeveer 5 ton. Nimmer gehuwd geweest zijnde, kwam zijn vermogen, daar hij zonder testament stierf, aan neefjes en nichtjes, meest allen uit den behoeftigen stand en aan wie hij zich nimmer iets had laten gelegen liggen. De dankbare erfgena men hebben nu op zijn graf een steen laten leggen, waarop behalve naam enz. ter eeuwige gedachtenis gebeiteld is: «Psalm 39 vers 7. Men brengt bijeen en men weet niet, wie het naar zich nemen zal." Een der gebouwen van de slag- hoedjesfabrieken, tuschen Schlebusch en Opladen gelegen, is in de lucht gevlogen. Vier mannen werden bij deze gelegenheid gedood, terwijl een verwondingen bekwam. Een molenaar te Meseritz had zijne spaarpenningen in een onge- bruikten schoorsteen verborgeu. On gelukkig ontstond er brand in een nevenschoorsteen en het vuur deelde zich aan den anderen mede. De heele schat25 a 30 duizend gulden grooteudeels papier, verbrandde. Het goud en zilver smolt. Een der gevangenen van het tuchthuis te Kassei, die wegen3 drie- dubbelen moord indertijd ter dood veroordeeld werd en wiens vonnis later iu levenslange tuchthuisstraf door den keizer werd veranderd, beproefde dezer dagen uit zijn kerker te ontsnappen. De schildwacht echter, die zijn po ging bemerkte, schoot hem neder. Zijne wonde bleek later hoogst ge vaarlijk te zijn. de zee is neergeworpen en aan wier voet men Zondags een paar loodsbooten kan zien liggen, terwijl er dienst is, ziedaar het eeuige punt, waarop bet oog rusten kan. Naar de landzijde daarentegen biedt bet eiland een schouwspel aan, als in tegen stelling dubbel rijk en afwisselend. De nauwe Tromö-Sond, met zijn menigte kleine kustvaarders, lichters, loodsbooten en sche pen van grooter afmeting, koestert zich daar in de zon langs vruchtbare of met hoornen begroeide hellingen en rotsen, waarop in allerlei richting dc huisjes met roode daken der matrozcnbcvolkiug, de wo ningen van stuurlui en villa's gestrooid zijn, en op iedere bruikbare plek, in iedere kreek of baai, waar maar even plaats is voor een schip, valt het witte hout van schepen die in aanbouw zijn, in het oog. Het is een uitgezochte werf, een zeer uit lokkende en zeer geschikte plek in de on middellijke nabijheid der voornaamste zee havenstad van Noorwegen, en van ieder, die er ooit op een stillen zomerdag voorbij stoomde, maakt zich een opgetogenheid meester, die niet gemakkelijk uit zijn herinneriug gewischt zal worden. In den tijd waarin ons verhaal speelt, was evenwel de aanblik alles behalve zoo

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1879 | | pagina 1