No. 666. Vrijdag 4 Juli 1879. Zevende Jaargang. Uitgevers BERKHOUT Co. Helder. Kalender der Week. M EU VVST1J DINGEN. Burgerlijke Stand Helder. Advertentiën. de Wed. FEHRES. P. VLAMING. C. C. FEHRES. dankbetuigingT DANKBETUIGING. Aan de Leden der üerv. Kerite Helder, Ds. BARBAS, „Ontwaakt bij Tijds." EIGEN HULPT 't Vliegend Blaadje. JULI, Hooimaand (31 dagen.) Opgang der Zon 3 u. 42 m. Ondergang 8 u. 24 m. Zondag 6 Verjaardag van Prinses Marie. Maandag 7 Dinsdag 8 Woensdag 9 Donderdag 10 Vrijdag 11 Laatste Kwartier. Zaterdag 12 HELDER, 4 Juli 1879. Gisteren zijn door de Directie der Marine alhier bij inschrijving verkocht aan den Heer J. A. Kaas, te Amsterdam, 5 oude stoomketels, 776 geelkoperen vlampijpen, enz. voor de som van f 5560. Mr. Ch. Bosch Reitz, directeur der gasfabriek en der waterleiding alhier, lid der Prov. Staten voor dit district, is gisteren te Amsterdam overleden. Het Zondagsblad der Heldersche Courant, Nieuws en Advertentieblad voor Texel, Vlieland en Terschelling, heeft, wegens gebrek aan de noodige levenskrachten, met 1 Juli opgehou den te bestaan. Men bericht uit 's Hage, dat het laatste aldaar in staatkundige kringen loopend gerucht isde minis ters hebbeu huu verzoek om ontslag hernieuwd De toestand van den heer Albregt, de gevierde tooneelspeler, is, naar het Handelsblad meldt, zorgelijk. Men vreest voor een noodlottigen afloop. De equipage van het bij den lichttoren van Hungerburger gestrande Nederl. barksch. Robertus Hendrikus, is gered. Te Dordrecht is de prjjs van het gas met 1 cent per stère ver minderd en alzoo gebracht op 10 cent. Te den Helder betaalt men steeds maar 15 ct. Dinsdagnamiddag kwam het Fransche fregatschip Pacifique, ge zagvoerder Cadic, laatst van Nieuwe- sluis, bij Rotterdam in aanraking met de aak Twee Gebroeders, schipper Gijsbertus Kok, van Milligen. De vrouw van den schipper, die de aan varing zag aankomen, wilde zich met hare kinderen in den vlieger redden; deze sloeg echter om en vrouw en kinderen verdwenen in de diepte. Het Rijuschip heeft betrekkelijk weinig schade. Dinsdagnamiddag viel aan 't Eek- en Wielsehe veer te Amerongen een zoontje van dmiveerman, ongeveer 5 jaar oud, in t^^Rijn. Zijn broeder, een jongen van een jaar of elf, sprong hem oogenblikkelijk %a, om hem te redden, maar beiden verdronken. De Amst. Ct. meldt: De directeur van het stads-armen- en ziekenhuis te Haarlem is in hech tenis genomen. Naar men zegt, wordt hjj beschuldigd van het maken van valsche handteekeningen. Van 1 tot 4 Juli. ONDERTROUWD H. J. van Horik, tor- pedist, en N. Rijper. J. van den Heuvel, schippersknecht, en H. Horn. C. Yis, ma chinist, en C. M. Hoogenbosch. GETROUWD: D. Abbenes en J. Prins. C. Steeman en M. Baas. P. N. Krul en C. J. Kennink. C. Grooff en A. Visser. BEVALLEN- G. Mooij geb. Gijsberts D. N. Kersting geb. Vermeij D. K. G. van Dijk geb. Tauber D. OVERLEDEN P. A. Hellegers 60 j. J. H. Claassen 63 j. J. Zoetelief, geb. Platvoet 20 j. J. Koopman 2 j. A. Bouwman 3 m. D. van Boven 43 j. T. Vroom 3 m. J. Veenstra, geb. Streefkerk, 50 j. Wegens plaatsgebrek zijn we genood zaakt ons Feuilletoneen ingezonden stukje en eenige advertentiën te laten liggen tot het volgende nommer. 25-Jarige Echt vereeniging van JACOB MOEN en SIJTJE KUIPER. Helder, 6 Juli 1879. Namens Zwager en Zuster: A. TORBEEK en M. KUIPER. 25-Jarige Ecktvereeniglng. van JACOB MOEN en SIJTJE KUIPER. Helder, 6 Juli 1879. Uit naam hunner Kinderen Behuwd-Zoon. Heden herdenken wij den 88sten Verjaardag onzer Moeder Getrouwd CORNELIS GROOFF en ANNA VISSER. Helder, 3 Juli 1879. Algemeene kennisgeving. Getrouwd CORNELIS STEEMAN en MARRETJE BAAS. Helder, 3 Juli 1879. Algemeene Kennisgeving. Getrouwd D. ABBENES en J. PRINS. Helder, 3 Juli 1879. Heden overleed, zacht en kalm, na een langdurig doch geduldig lijden, mijn geliefde Echtgenoote JOHAN- NA STREEFKERK, in den ouder dom van ruim 50 jaar. Helder, 3 Juli 1879. Mede uit naam van haar zoon. T. VEENSTRA. Heden nacht op den 3n Juli '79, behaagde het den Heer van leven en dood tot zich nemen, mijn hartelijk geliefde Echtgenoot DIRK VAN BOVEN, in den ouderdom van ruim 43 jaar. Ieder die den overledene ge kend heeft, zal beseffen, hoe zwaar mij deze slag heeft getroffen, maar de hoop dat hij ons in de eeuwigheid is voorgegaan, lenigt mijne smarten. Wed. G. VAN BOVEN— Lammees. In den nacht van den 3n Juli '79, overleed onze beminde Zwager en Oom DIRK VAN BOVEN, in den ouderdom van ruim 43 jaren. Ieder die de over ledene gekend heeftkan het best beseffen, wat zijn scheiden voor ons achterlaat. Uit naam van Zwager en Zuster, Neef en Nicht: J. LAMMERS. M. LAMMERS—Vlet. Wed.M.C.SCHOLZE-LAMMEBs. W. H. HAANE. C. HAANEScholze. Bevallen van een welgeschapen Zoon, H. L. HEERESSchooneman. Helder, 3 Juli 1879. Heden overleed onze geliefde Vader en Behuwdvader PETRUS ANTONI HELLEGERS, in den ouderdom van 60 jaar. Helder, 30 Juni 1879. Namens kinderen en behuwd-kinderen. A. HELLEGERS. Algemeene kennisgeving. De ondergeteekende betuigt haren oprechten dank aan de leden der vereeniging Kruis voor Krijgsver richtingen," die haar echtgenoot ge durende zijn ziekte hebben onder steund en bij zijn begrafenis eerbe wijzen hebbeu betoond. Ook aan de leden der vereeniging Het Metalen Kruis" brengt zij door deze haren dank voor de eer, die zij het stoffe lijk overschot van haar echtgenoot bij het grafwaarts brengen hebben bewezen. Helder, 4 Juli 1879. Wed. H. DE LUGT, Enzlin. De ondergeteekende betuigt bij deze zijn welgemeenden dank aan alle vrienden en geburen, voor hunne diensten en hulp, gedurende de ziekte en overlijden van zijne Echtgenoote bewezen. Helder. 4 Juli 1879. D. KRAAK. De ondergeteekende brengt haren oprechten dank aan het Bestuur en de Leden van de Vereeniging «On derling Hulpbetoon," voor de diensten, bij de teraardebestelling van haar ge liefde Dochter, JENSKE ZOETELIEF, geboren Platvoet. Ook brengt zij haren dank aan den WelEd. Heer Dr. BITTER, voor zijn onvermoeide diensten, gedurende hare lange ziekte bewezen, en verder aan alle vrienden en bekenden, die haar in deze treu rige ziekte hebben bijgestaan en hulp verleend. Wed. J. PLATVOET, geb. Rooseboom. Ook mede uit naam van de Familie J. ZOETELIEF. N. ZOETELIEF geb. Dcinkeb. PALMSTRAAT. ZONDAG 6 JULI a.s., des voormiddags 10 uur zal, D. V. als spreker optreden, de WelEerwaarde Heer Px-edikant te Ressen (Gelderland. VEREENIGING Algemeene Vergadering op ZONDAG 6 JULI 1879, des namiddags tusschen 4 en 5 uur, in het lokaal Tivoli. Punten ter behandeling: Jaarverslag. Rekening en Verantwoording. Een getrouwe opkomst wordt verzocht. HET BESTUUR. Tengevolge van het door H. J. DE- KEMA met primo Augustus a. s. ge vraagd eervol ontslag, verlangt de Commissie van beheer een GESCHIKT PERSOON als W I N K E LHO U I> E R, in staat een drukke KRUIDENIERS ZAAK waar te nemen. Zij, die hierop reflecteeren, adresseeren zich, onder overlegging van bewijzen van be kwaamheid en eerlijkheid, met franco brieven, aan den Secretaris der Com missie, den Heer L. J. C. DE VISSER, Koningstraat 517 te den Helder. Wegens omstandig heden, doorziekte ver oorzaakt, is 't Café «den HAAG" gedurende de Kermis gesloten. J. A. CAILLIOL'HOJET. Ter voorkoming van vervolgingskosten worden belastingschul digen in den hoofdelijken omslag verzocht, minstens drie tiende ge deelten binnen ACHT DAGEN naheden aan te zuiveren. Helder, den 1 Juli 1879. De Gemeente-Ontvanger, DE VEIJE VAN BUUREN.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1879 | | pagina 1